Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/519/0 vacat - Państwowe Gospodarstwo Rolne Kupiatycze - zespół włączono do zespołu nr 522 - Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Nehrybka 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/520/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Laszki 1948-1951 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne, 1948-1951, sygn. 1-18 - protokoły z kontroli, preliminarze gospodarcze zespołu i majątków, spisy inwentaryzacyjne, akta użytkowania gruntów; Planowanie, 1948-1950, sygn. 19-21 - plany gospodarczo-finansowe, sprawozdania z obrotu nawozami sztucznymi i artykułami przemysłowymi; Finanse i księgowość, 1948-1951, sygn. 22-24 - bilanse, sprawozdania finansowe, sprawozdania z akcji socjalnej; Budownictwo 1949-1951, sygn. 25 - inwestycje i elektryfikacja gospodarstw. Liczba jednostek w zespole: 20
56/521/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Narol [1946-1949] 1950-1957 [1958] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1222
56/522/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Nehrybka 1950-1958 0 rozwiń
Ogólno-organizacyjne, 1950-1957, sygn. 1-6 - instrukcje i zarządzenia władz nadrzędnych, protokół zdawczo-odbiorczy gospodarstwa PGR Starzawa, zmiany w stanie użytkowania, protokoły narad roboczych, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne; Planowanie, 1952, 1954-1958, sygn. 7-76 - plany gospodarczo-finansowe, osobowego i bezosobowego funduszu płac, perspektywiczny plan rozwoju produkcji rolnej; Finanse i Księgowość, Zatrudnienie i Płace, 1950-1958, sygn. 77-95 - bilanse, zestawienia analityczne z wykonania planu gospodarczo-finansowego do bilansu, sprawozdania finansowe, inwentaryzacja; Produkcja Roślinna, 1950-1958, sygn. 96-107 - sprawozdania wynikowe ze zbiorów, zasiewów, z przebiegu akcji omłotowej, bilanse ziemiopłodów, plany zasiewów, sprawozdania opisowe z przygotowania i przebiegu akcji rolnych oraz protokoły z analizy wykonania planu produkcji rolnej, spis powierzchni użytków i zasiewów; Produkcja Zwierzęca, 1950-1958, sygn. 108-116 - plany operatywne oraz wykonanie odstaw żywca, mleka, bydła, drobiu, sprawozdania ze stanu i produkcji inwentarza żywego; Przemysł Rolny, 1956-1957, sygn. 117 - plany operatywne dla gorzelni Średnia, Nienadowa oraz młyna w Walawie; Budownictwo, 1952-1957, sygn. 118-120 - protokoły z działalności komisji lokalizacyjnej przy zespole PGR Nehrybka, szkice lokalizacyjne obiektów oraz pozwolenia na budowę, dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynków mieszkalnych i gospodarczych, plany inwestycji oraz kapitalnych remontów; Organizacje Związkowe, 1952-1956, sygn. 121-125 - sprawozdania z działalności Rolnej Rady Zakładowej gospodarstwa PGR Mielnów, protokoły zebrań i uchwały POP, uchwały z konferencji partyjno-ekonomicznej PGR - Zespół PGR Nehrybka i sprawozdania z ich realizacji. Liczba jednostek w zespole: 125
56/523/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Oleszyce 1948-1958 0 rozwiń
Ogólno-organizacyjne, 1948-1957, sygn. 1-13 - opisy inwentaryzacyjne rolne, charakterystyka gospodarstw, organizacja własnej jednostki, protokoły kontroli zewnętrznej, z zebrań pracowników, z odpraw produkcyjnych kierowników gospodarstw, sprawozdanie ze zmian stanu użytkowania gruntów, współzawodnictwo pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, sprawozdanie z akcji socjalnej; Planowanie, 1950-1958, sygn. 14-55 - plany gospodarczo-finansowe Zespołu i gospodarstw, zarządzenia wewnętrzne planisty, plany wieloletnie, plan finansowo-techniczny brygady remontowo-budowlanej ; Finanse i księgowość, 1949-1957, sygn. 56-75 - bilanse i sprawozdania finansowe, plany i sprawozdania z funduszu płac i zatrudnienia, zestawienia zbiorcze inwentaryzacyjne, protokoły rewizji; Produkcja roślinna, 1949-1958, sygn. 76-85 - sprawozdania wynikowe z prac polowych, spis powierzchni użytków i zasiewów, zestawienia szacunkowe plonów, sprawozdania z obrotu ziemiopłodami; Produkcja zwierzęca, 1950-1956, sygn. 86-91 - sprawozdania ze stanu i produkcji inwentarza żywego, z obrotu rybami, ze stanu pasiek, analiza upadków zwierząt; Mechanizacja, 1952-1955, 1957, sygn. 92-94 - sprawozdania z ilości pojazdów samochodowych i ich wykorzystania; Budownictwo, 1953-1956, sygn. 95-96 - plany inwestycyjne i sprawozdania z ich wykonania, plany kapitalnych remontów, sprawozdania z remontów; Organizacje związkowe, 1949-1958, sygn. 97-101 - protokoły z zebrań i sprawozdania z działalności Rolnej Rady Zakładowej, protokoły z konferencji partyjno-ekonomicznych, protokoły kontroli organizacji zakładowych i urządzeń socjalnych. Liczba jednostek w zespole: 101
56/524/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Radymno [1948-1950] 1951-1958 [1959] 0 rozwiń
Ogólno-organizacyjne, 1951-1958, sygn. 1-8 - sprawy organizacyjne, rejestr pomiarowy gospodarstwa Bukowina wraz z mapą, protokoły z narad produkcyjnych, z kontroli; Planowanie, [1949-1950] 1951-1958, sygn. 9-88 – plany gospodarczo-finansowe, wieloletnie; Finanse i księgowość, 1951-1958, sygn. 89-110 - bilanse i zestawienia analityczne, sprawozdania finansowe, plany inwestycyjne, osobowego i bezosobowego funduszu płac, zestawienia inwentaryzacyjne gospodarstw, , Produkcja roślinna, [1948-1950] 1951-1958, sygn. 111-114 - księga historii pól i gospodarstwa, sprawozdanie wynikowe z zasiewów zbiorów oraz bilans zbożowy, projekt urządzenia rolnego PGR Tuchola, rejestr przerobu produktów roślinnych; Produkcja zwierzęca, 1953-1957, sygn. 115 - plan operatywny oraz zbiorcze zestawienia odstaw mleka; Mechanizacja, 1953, 1958-[1959], sygn. 116-120: Warsztaty Zespołowe, 1953, sygn. 116 - sprawozdania z prac wykonanych przez Warsztaty Zespołowe; Państwowe Gospodarstwo Rolne w Radymnie, 1958-[1959], sygn. 117-120 - plan gospodarczo-finansowy, sprawozdania finansowe i rzeczowe gospodarstwa i warsztatu zespołowego, księga inwentarzowa, protokoły z kontroli. Liczba jednostek w zespole: 120
56/525/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Szówsko [1949-1950] 1951-1958 0 rozwiń
Państwowe Nieruchomości Ziemskie Zarząd Okręgowy Rzeszowski w Przemyślu - Zespół Surochów, 1948-1951, sygn. 1-25 - opisy inwentaryzacyjny dla majątku, zmiany stanu posiadania i użytkowania gruntów, sprawozdania z obrotu ziemiopłodami, inwentarzem żywym, paszami, z obrotu surowcami, materiałami pomocniczymi, technicznymi, półfabrykatami, preliminarze, plany gospodarczo-finansowe, bilanse i rachunki wyników, księgi inwentarzowe (grunty, zabudowania, maszyny i narzędzia, inwentarz żywy, zboża, nawozy, materiały opałowe, pędne, świetlne, włókiennicze i skórzane, budowlane, opakowania); Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Szówsko, 1949-1958, sygn. 26-103: Ogólno-organizacyjne, 1949-1957, sygn. 26-31 - protokoły z przejęcia i przekazania majątków, zmiany w stanie posiadania, protokoły z narad i zebrań roboczych, z kontroli zewnętrznej i podległych jednostek, sprawozdania Radcy Prawnego z działalności w Zespole PGR Szówsko; Planowanie, 1951-1957, sygn. 32-72 - plany gospodarczo-finansowe gospodarstw, plan rzeczowo-finansowy powiększania stada podstawowego oraz sfinansowania inwestycji, plan inwestycyjny; Finanse i księgowość, 1951-1958, sygn. 73-94 - bilanse i rachunki wyników, sprawozdania z wykonania planów gospodarczo-finansowych, preliminarze, arkusze spisu z natury, sprawozdania z wykonania planu funduszu płac, plany osobowego i bezosobowego funduszu płac, sprawozdania o podatku obrotowym; Produkcja zwierzęca, 1952, 1954, sygn. 95-96 - zestawienie zbiorcze z obrotu i produkcji zwierzęcej oraz zapotrzebowanie pasz, zestawienie zużycia materiałów; Produkcja roślinna, 1953, 1955-1956, sygn. 97-101 - arkusze zbiorcze z produkcji roślinnej, sprawozdania gospodarstw, wynikowe z prac wiosennych i jesiennych oraz wynikowe ze zbiorów, z obrotu ziemiopłodami, zbiorczy rejestr przerobu produktów roślinnych; Budownictwo, 1954-1955, sygn. 102 - sprawozdania z działalności inwestycyjnej; Organizacje polityczne, 1949-1953, sygn. 103 - protokoły z zebrań Rady Zakładowej, zebrań Koła ZMP przy Zespole PGR Szówsko. Liczba jednostek w zespole: 103
56/526/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Sieniawa 1948-1958 0 rozwiń
PNZ (Państwowe Nieruchomości Ziemskie) Administracja Zespołu w Cieplicach Dolnych, 1948-1951 VI, sygn. 1-16 - opis inwentaryzacyjny majątku Cieplice Dolne, przejmowanie i przekazywanie gruntów oraz zabudowań, sprawy oszczędnościowe, preliminarze gospodarcze, plan gospodarczo-finansowy, bilanse, sprawozdania z produkcji roślinnej i zwierzęcej, protokoły z kontroli zewnętrznej, korespondencja; Zespół PGR Sieniawa Ogólno-organizacyjne, 1950-1958, sygn. 17-29 - powołanie Zespołu i wpis do rejestru przedsiębiorstw, akta dotyczące przejmowania i przekazywania gruntów oraz zabudowań, mapy i szkice sytuacyjne poszczególnych gospodarstw Zespołu, organizacja pracy, polecenia i zarządzenia Dyrekcji, sprawozdania opisowe ze stanu higieny i bezpieczeństwa pracy, sprawy dotyczące usprawnienia i wynalazczości, konferencje i odprawy, kontrole, sprawy socjalne, skargi, zażalenia i protokoły dochodzeniowe oraz wycinki prasowe; Planowanie, 1951-1952, 1954-1958, sygn. 30-47 - plany gospodarczo-finansowe dla poszczególnych gospodarstw, sprawy dotyczące Działu Koordynacji i Planowania; Księgowość i Finanse, 1950-1958, sygn. 48-68 - bilanse, zestawienia analityczne z wykonania planu gospodarczo-finansowego, sprawozdania ze stanu zatrudnienia i funduszu płac, zbiorówka inwentaryzacyjna, zestawienia zbiorcze; Produkcja roślinna, 1951-1955, sygn. 69-72, - sprawozdania wynikowe z prac polowych, z produkcji roślinnej, ze zbiorów; Produkcja zwierzęca, 1951-1957, sygn. 73-76 - sprawy stawów ryb, raporty obrotu inwentarzem żywym, sprawozdania z produkcji zwierzęcej, protokoły polustracyjne; Przemysł rolny, 1951-1953, sygn. 77 - sprawy dotyczące Cegielni w Sieniawie, ankieta, metryka zakładu rejestracyjnego, potrzeby inwestycyjne; Budownictwo, 1951-1958, sygn. 78 - plany inwestycyjne oraz sprawozdania z wykonania inwestycji i kapitalnych remontów; Organizacje polityczne i zawodowe, 1950-1952, 1955-1958, sygn. 79-82 - protokoły z zebrań Rady Zespołowej, protokoły z zebrań i sprawozdania z działalności POP, sprawy Komitetu Powiatowego PZPR: analiza pracy POP, protokoły, sprawozdanie, program uroczystości 1-majowej w zespole PGR Sieniawa, sprawy dotyczące Konferencji partyjno-ekonomicznej; Pomoce Kancelaryjne, 1953, sygn. 83 - dziennik korespondencyjny. Akta kategorii B-50 do dalszego przechowywania, 1951-1956, 345 j. a. - 0,63 mb., - akta osobowe pracowników zespołu. Liczba jednostek w zespole: 83
56/527/0 Państwowe Gospodarstwa Rolne. Okręg Rzeszowski Zespół Nr 8 w Zamiechowie 1947-1950 [1951] 0 rozwiń
Ogólno-organizacyjne, 1948-1949, sygn. 1-6 - karty ewidencyjne gospodarstw oraz opisy gospodarstw, opisy inwentaryzacyjne; Planowanie, 1947-1951, sygn. 7-10 - protokoły przejęcia majątków, preliminarze gospodarcze, plan gospodarczo-finansowy, sprawozdania ekonomiczno-finansowe ze stanu majątku; Finanse i księgowość, 1948-1950, sygn. 11-16 - preliminarze budżetowe, zestawienie inwentaryzacyjne, bilans surowy i obrotowy, raporty finansowe, inwestycyjne z wykonania planu inwestycyjnego, księgi inwentarzowe (ziem ornych, pastwisk, plantacji, drzewostanu, zabudowań, maszyn i narzędzi, inwentarza żywego) gospodarstwa Franipol i Rudołowice. Liczba jednostek w zespole: 16
56/528/0 Państwowe Ośrodki Maszynowe. Zespoły Gminnych Ośrodków Maszynowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu - zbiór szczątków zespołów 1949-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 99
56/528/1 Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Boguchwale 1953-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
56/528/2 Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Dębicy 1957-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
56/528/3 Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Godowej 1955-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/528/4 Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Łańcucie 1953-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/528/5 Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Radymnie 1951-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/528/6 Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Ropczycach 1952-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/528/7 Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Sanoku 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 39
56/528/8 Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Wielowsi 1952-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/530/0 Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego Elektrownia Stalowa Wola 1938-1957 [1958] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 52
56/531/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bachórzu powiat Brzozów 1964-1972 [1973] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 89
Wyświetlanie 801 do 820 z 2 776 wpisów.