Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/851/6 Gmina Rączyna 1934-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/851/7 Gmina Rozbórz Okrągły 1900-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/851/8 Gmina Sobiecin 1916-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/851/9 Gmina Surochów 1925-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/851/10 Gmina Świebodna 1931-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/851/11 Gmina Tuczempy 1928-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/851/12 Gmina Tuligłowy 1934-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/851/13 Gmina Węgierka 1934-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/851/14 Gmina Wierzbna 1928-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/851/15 Gmina Wietlin 1926-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/851/16 Gmina Wola Buchowska 1928-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/851/17 Gmina Wólka Pełkińska 1928-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/851/18 Gmina Wysocko 1916-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/852/0 Parafia greckokatolicka w Wysowej 1805-1896 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 48
56/853/0 Gruszowicki Kombinat Rolny z siedzibą w Stubnie [1973, 1977-1978] 1979-1982 0 rozwiń
Dokumentacja aktowa: Gruszowicki Kombinat Rolny z siedzibą w Stubnie [1978] 1979 -1982, sygn. 1-63, - schematy organizacyjne, zarządzenia dyrektora Gruszowickiego Kombinatu Rolnego, regulaminy pracy, protokoły z narad, szkoleń, kontroli Kombinatu, sprawozdania GUS-owskie, preliminarze, bilanse i sprawozdania finansowe, plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne, akta Rady Zakładowej; Jednostki podległe: Zakład Rolny w Gruszowicach 1979-1982, sygn. 64-69; Zakład Remontowo-Budowlany w Gruszowicach 1980-1981, sygn. 70-71; Zakład Ogrodniczy w Kalnikowie 1980-1982, sygn. 72-76; Zakład Rolny w Laszkach z siedzibą w Tuchli 1981, sygn. 77-78; Zakład Rolny w Medyce 1979-1982, sygn. 79-84; Suszarnia Zielonek w Siedliskach 1979, 1981, sygn. 85; Zakład Rolny w Stubnie 1979-1982, sygn. 86-90; Zakład Rolny w Wielkich Oczach 1981, sygn. 91; protokoły z narad, plany gospodarczo-finansowe, bilanse i sprawozdania finansowe, protokoły z kontroli tych sprawozdań, akta organizacyjne, protokoły z rewizji; Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Wzorcowy Kombinat Rolny w Stubnie [1978], sygn. 92-115 - zbiór materiałów wyjściowych do projektowania Wzorcowego Kombinatu Rolnego; Gruszowicki Kombinat Rolny z/s w Stubnie [1978] 1979 -1981, sygn. 116-167 - generalne założenia budowy Kombinatu; Zakład Usług Rolnych w Stubnie 1980-1981, sygn. 168-476 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa; Osiedle Mieszkaniowe Piaski 1980, sygn. 477-487 - założenia techniczno-ekonomiczne do budowy osiedla; Państwowe Gospodarstwo Rolne Stawiska [1973, 1977-1978] 1980-1981, sygn. 488-500 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Liczba jednostek w zespole: 500
56/854/0 Polski Czerwony Krzyż Oddział Powiatowy w Jarosławiu 1931-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 47
56/855/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Lubaczowie [1944] 1945-1949 0 rozwiń
Zarządzania władz nadrzędnych (Centralnego Komitetu Opieki Społecznej, Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej ), 1945-1948, sygn. 1-3; Protokoły z posiedzeń Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej Lubaczów począwszy od założycielskiego do 1 III 1939 roku oraz sprawozdania z jego działalności - 1945 r. Statut Centralnego Komitetu Opieki Społecznej, [1944] 1945-1949, sygn. 4; Sprawozdania opisowe z działalności Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej, 1945-1949, sygn. 5; Sprawozdania budżetowe Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej, 1945-1948, sygn. 6; Dziennik Główny Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej, 1946-1947, sygn. 7; Księga przychodów i wydatków Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej, 1947, sygn. 8; Sprawozdanie z Akcji Pomocy Zimowej, 1948-1949, sygn. 9; Sprawozdania z akcji letniej (kolonie i półkolonie), 1947, sygn. 10; Sprawozdania z działalności kuchni ludowych i punktów opieki społecznej nad matką i dzieckiem, 1946-1949, sygn. 11; Sprawozdania polustracyjne Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej (Referat Organizacyjno-Inspekcyjny), Gminnego Komitetu Opieki Społecznej w Bruśnie Nowym, Cieszanowie, Dzikowie Starym, Horyńcu, Lipsku, Lublińcu Nowym Lublińcu Starym, Narolu, Oleszycach - mieście, Oleszycach Starych, Płazowie, 1947-1948, sygn. 12-13; Sprawozdania Gminnego Komitetu Opieki Społecznej w Cieszanowie, Lipsku, Narolu, Oleszycach, Płazowie, Wielkich Oczach, 1945-1947, sygn. 14-19. Liczba jednostek w zespole: 19
56/856/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Baszni Dolnej [1948] 1949-1951, 1972-1974, 1976-1983 0 rozwiń
Akta organizacyjne, 1948-1951, 1972-1974, 1976-1983, sygn. 1-6, 18-21 - używanie gruntów, zmiany w stanie posiadania, opisy inwentaryzacyjne rolne majątków, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora PGR, klasyfikacja gruntów, regulamin pracy, protokoły, decyzje dotyczące przekazania gruntów; Planowanie, 1950, 1972-1974, sygn. 7, 22 - plany gospodarczo-finansowe zespołu; Finanse i księgowość, 1949-1951, sygn. 8-13 - preliminarze gospodarcze zespołu, bilans obrotowy wraz z załącznikami i rachunek wyników, wykazy i raporty dotyczące zatrudnienia, inwentura gruntu i majątku ruchomego majątek Basznia Dolna, Młyn PGR Basznia Dolna, gorzelni Basznia Dolna; Produkcja roślinna, 1950, sygn. 14 - sprawozdania z produkcji i prac żniwnych, obroty zapasami; Produkcja zwierzęca, 1949-1951, sygn. 15 - sprawozdania z obrotów inwentarzem żywym i wytworami produkcji zwierzęcej; Mechanizacja, 1949, sygn. 16 - sprawozdania z obrotu materiałami pędnymi, olejami, smarami i częściami wymiennymi; Przemysł rolny, 1950, sygn. 17 - sprawozdania z obrotu zapasami młyna. Liczba jednostek w zespole: 22
56/857/0 Greckokatolickie Urzędy Dekanalne - zbiór szczątków zespołów w zasobie Archiwum Państwowego 1784-1945 0 rozwiń
I. Akta organizacyjne 16 V 1846 (instrukcja dla greckokatolickich urzędów dekanalnych diecezji przemyskiej), sygn. 1. II. Akta greckokatolickich urzędów dekanalnych 1. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Baligrodzki 1813–1854 (pisma greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu kierowane do greckokatolickiego urzędu dekanalnego baligrodzkiego, wykazy parafii i księży opłacających subskrybcje), sygn. 2-3; 2. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Bełski 1791, 1827, 1835, 1845 (pisma dekanatu kierowane do podległych parafii, informacja dla greckokatolickiego szematyzmu, pismo ks. M. Halkiewicza administratora parafii w Krystynopolu w sprawie genealogi N. Smalowej), sygn. 4-6; 3. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Birczański 1807, 1823, 1838, 1843-1844 (pismo z dnia 12 IX 1807 r. greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu kierowane do ks. Dobrzańskiego w sprawie nowej taryfy opłat składanych do kasy kancelarii, okólnik urzędu dekanalnego do podległego duchowieństwa, pismo z 14 XI 1843 r. T. Semeczki do parocha J. Lewińskiego w sprawie zwrotu sprzętu kościelnego, pismo Dominium w Końskiem do dekanatu w sprawie potwierdzenia ubóstwa ks. Głuszkiewicza, podanie z 24 II 1844 r. J. Zatwarnickiego do dekanatu w sprawie posady nauczyciela szkoły parafialnej w Dubiecku), sygn. 7-11; 4. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Dobromilski 1830–1858 (pisma podległych parochów kierowane do urzędu dekanalnego), sygn. 12; 5. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Drohobycki 1822–1866 (pisma dotyczące spraw dyscyplinarnych przeciwko o. J. Feniczowi, pisma podległych parochów kierowane do greckokatolickiego Urzędu Dekanalnego, Tabelle o szczep. Krwinki dekanatu Drohobyckiego za rok 1830, zaświadczenie wystawione przez dekanat podległym księżom, pismo parafian wsi Orowe do dekanatu w sprawie poświęcenia kaplicy, pisma władz świeckich do dekanatu), sygn. 13-18; 6. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Dukielski 1822, 1826-1849, 1860-1861, 1894 (pismo z dnia 29 I 1834 r. dziekana Myszkowskiego kierowane do parocha w Mszannej ks. G. Ławrowskiego w sprawie w wizytacji cerkwi w Smerecznem, pisma podległych parochów kierowane do urzędu dekanalnego, pisma z dnia 10 V 1838 r. Emeryka Mora Kobuzowskiego ze Smerecznego do dekanatu w sprawie opinii parocha Ławrowskiego, pisma dekanantu do władz świeckich, pytania na Examina Kleru Dukielskiego z roku 1822 z Nauki Pisma Świętego i Prawa Kościelnego, wykazy mszy oraz pismo parocha w Polanach kierowane do urzędu dekanalnego, pismo parocha parafii Myscowa kierowane do urzędu dekanalnego), sygn. 19-23, 205-206; 7. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Grodecki ok. 1785 (wykaz podległych parafii, księży i wiernych w dekanacie), sygn. 24; 8. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Horożański 1837–1878 (pisma greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu kierowane do urzędu dekanalnego, pisma podległych parochów kierowane do urzędu dekanalnego, dane statystyczne dot. podległych parafii dla greckokatolickich szematyzmów, pismo Instytutu Wdów i Sierot w Przemyślu kierowane do urzędu dekanalnego), sygn. 25-28; 9. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Jarosławski 1807, 1831, 1838, 1842, 1851 (okólnik z 7 IV 1831 r. greckokatolickiego Konsystorza do Powiatowego Inspektora Szkolnego ks. M. Brylińskiego, wykaz dot. duchownych w parafiach: Dombrowica, Jarosław, Mołodycz, Zaleska Wola, zaświadczenia wystawiane przesz dziekanat podległym kapłanom, pisma w sprawie nieruchomości, nota austriackich władz szkolnych w Jarosławiu skierowana do ks. Jana Manasterskiego w sprawie odprawienia rekolekcji), sygn. 29-33; 10. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Jaśliski 1798–1863 (pisma greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu w sprawach teologicznych, liturgii i kadr; protokół zarządzeń władz świeckich i konsystorskich, pisma urzędu dekanalnego do podległych parafii w sprawach teologicznych, uroczystości kościelnych, składek na fundusz Instytutu Wdów i Sierot; relacje podległych parafii kierowane do urzędu dekanalnego w sprawie posiadanych cerkiewnych kapitałów i dochodów, sprawozdania podległych parochów dot. księgozbiorów i bibliotek parafialnych, dane o stanie parafii za okres od 1 I do 31 XII 1825 r., materiały teologiczne dla kapłanów, wizytacje szkolne, wykaz pism sporządzony dnia 10 marca 1802 r. przez parocha zagórzańskiego Bazyliana Kawałkiewicza skierowany do urzędu dekanalnego jaśliskiego w sprawie sporu z żoną, wykaz kosztów przejazdu sporządzony w dniu 28 czerwca 1846 roku przez dziekana jaśliskiego ks. Józefa Czyrniańskiego), sygn. 34-44; 11. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Jaworowski 1790–1867 (pisma greckokatolickiego Konsystorza kierowane do urzędu dekanalnego, tabele informacyjne dla kleru dekanatu, różne zaświadczenia wydawane przez instytucje świeckie i urząd dekanalny podległym księżom, protokół na okoliczność ustalenia metryki urodzenia, chrztu i pochodzenia, pismo z dnia 8 lipca 1796 roku dziekana ks. Stefana Szpakowskiego do kapela Panien Bazylianek jaworowskich o. Hieronima Sieprawskiego w sprawie rekolekcji na Święto Apostołów Piotra i Pawła, list z 10 kwietnia 1908 roku parocha cerkwi w Porudnej Mikołaja Szwudzika do dziekana jaworowskiego ks. Łanowskiego), sygn. 45-50; 12. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Kańczudzki 1818, 1833, 1853, 1865, 1920-1925 (pisma greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu w sprawie szkolnictwa parafialnego, informacje statystyczne dla greckokatolickiego szematyzmu, dziennik podawczy, fragment protokołu w sprawie dyscyplinarnej), sygn. 51-56; 13. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Komarniański 1815, 1863, 1865, 1939 (pismo z dnia 10 I 1815 roku obywateli wsi Czaykowiec do urzędu dekanalnego w sprawie prezenty cerkwi ks. Bazylemu Żegiestowskiemu, pismo parocha cerkwi w Podhajczyku do urzędu dekanalnego w spawie wyjaśnienia metrykalnego, pismo parocha z Kropilnik do dziekana jaworowskiego w Hruszowie w sprawie sporu między ks. J. Czajkowskim i o. Horodyskim, referat wygłoszony na zborach dekanalnych w Koropużu przez parocha Hotynieckiego z Michalewic koło Rudek), sygn. 57-60; 14. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Krośnieński 1886–1910 (pisma greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu kierowane do urzędu dekanalnego, okólniki urzędu dekanalnego kierowane do podległych parafii, pisma podległych parochów kierowane do urzędu dekanalnego, pisma austriackich władz świeckich kierowane do urzędu dekanalnego, zaświadczenia Konsystorza Przemyślu w sprawach o przeniesienie księży, pisma otrzymywane przez urząd dekanalny od Instytutu Wdów i Sierot w sprawach zapomóg dla rodzin po zmarłych księżach), sygn. 61-66; 15. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Kulikowski 1784–1873 (pisma podległych parochów kierowane do urzędu dekanalnego, tabela roczna o stanie przychodów dekanatu), sygn. 67-69; 16. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Leski 1820–1867 (pisma greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu kierowane do urzędu dekanalnego, okólnik urzędu do podległych parafii, pisma kierowane do władz świeckich, relacje parochów cerkwi w Serednicy i Uhercach do urzędu dekanalnego, wyciąg z metryki urodzenia i chrztu, urzędowy spis gospodarzy i ich rodzin we wsiach: Bóbrka, Myczkowce i Zwierzeń sporządzony za zgodą urzędu dekanalnego, zaświadczenie Uniwersytetu Lwowskiego o zaliczeniu przez ks. Antoniego Hańczakowskiego I roku studiów teologicznych), sygn. 70-76; 17. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Lubaczowski 1798–1863 (protokoły zarządzeń greckokatolickiego Konsystorza oraz władz świeckich, korespondencja Konsystorza z urzędem dekanalnym, okólniki urzędu kierowane do podległych parafii, pisma podległych parafii kierowane do urzędu dekanalnego, pisma austriackich władz świeckich), sygn. 77-82; 18. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Leżajski 1925–1945 (dziennik podawczy), sygn. 83; 19. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Mokrzański 1796–1887 (korespondencja z Konsystorzem w Przemyślu, pisma urzędu kierowane do podległych parochów, pisma podległych parochów kierowane do urzędu dekanalnego, informacja statystyczne dot. podległych parafii i duchowieństwa sporządzona dla potrzeb greckokatolickiego szematyzmu, tabela sumaryczna o stanie parochów w dekanacie mokrzańskim, protokół w sprawie dyscypliinarnej przeciwko ks. Julianowi Czaykowskiemu z Horodyszcza, protokół z 12 III 1866 roku w sprawie przekazania nowowybudowanej cerkwi drewnianej w Urożu urzędowi dekanalemu, akta sprawy dyscyplinarnej przeciwko parchowi Petrowi Mudrakowi z Urożna, punkta z Supliki gromady jasienickiej przeciwko ks. Janowi Staromiejskiemu, dziekanalna księga urzędowa mokrzańskiego duchowieństwa, pismo Starostwa w Drohobyczu kierowane do urzędu dekanalnego mokrzańskiego w sprawie przechowania majątku cerkiewnego parafii w Urożu o przekazania papierów wartościowych tamtejszemu proboszczowi), sygn. 84-95; 20. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Mościski 1821–1884 (pisma greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu, pisma podległych parochów kierowane do urzędu), sygn. 96-97; 21. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Muszyński 1785–1859 (pisma kierowane do podległego duchowieństwa, pisma podległych księży kierowane do urzędu dekanalnego, pisma austriackich władz świeckich kierowane do urzędu, pismo z 26 I 1856 roku ks. dziekana, Mochnackiego w sprawie związku małżeńskiego Teodora Tomczaka z Mochnaczki, pismo z 14 VIII 1801 roku Urzędu Miasta Tylicza i parafian kierowane do urzędu dekanalnego w sprawie otoczenia opieką wdowy i dzieci zmarłego ks. Jana Krynickiego), sygn. 98-102; 22. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Niżankowicki 1835–1903 (korespondencja urzędu dekanalnego z Konsystorzem i podległym duchowieństwem, materiały statystyczne dla greckokatolickiego szematyzmu, fragment protokołu z 15 II 1839 roku dot. przesłuchania przez urząd dekanalny parocha cerkwi w Cisowej Mikołaja Liwczaka w sprawie sporu z dziedzicem hr. Siemieńskim i zaniedbywania obowiązków religijnych), sygn. 103-105; 23. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Oleszycki 1832, 1839, 1843-1844, 1850, 1862, 1890 (pismo greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu skierowane do urzędu dekanalnego w sprawie ustanowienia ks. Leona Szczerbickiego kooperatorem cerkwi w Dzikowie, pisma podległych parochów kierowane do urzędu dekanalnego, sprawozdania dot. podległych parafii i duchowieństwa sporządzone przez ks. dziekana Michała Brylińskiego, zaświadczenie z 3 I 1839 roku wystawione przez Jana Kmiecikiewicza parocha w Dzikowie dot. opinii ks. Franciszka Wisłockiego, zestawienie dot. podległych parafii, pisma kierowane do urzędu dekanalnego), sygn. 106-109, 207; 24. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Potelicki 1834–1888 (korespondencja z Konsystorzem w Przemyślu, pisma podległych parochów kierowane do urzędu dekanalnego, cesja na rzecz szkółki parafialnej w Werchratej), sygn. 110-112; 25. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Przemyski 1788–1894 (korespondencja greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu z urzędem dekanalnym, okólnik z 26 VI 1788 roku kierowany do podległych parochów w sprawie ustalenia terminu wypłat katedratyku i dekanatyku, pisma podległych parochów kierowane do urzędu dekanalnego, księga zarządzeń ustanowionych dla Dekanatu Przemyskiego w Szehyniach w 1801 roku, pisma austriackich władz świeckich kierowane do dekanatu, zaświadczenia wystawione przez urząd podległym kapłanom), sygn. 113-119; 26. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Przemyski Miejski 1883–1930 (okólnik greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu, korespondencja z urzędem dekanalnym w sprawach kościelnych, odpustów, dyspens, wyjaśnień metrykalnych; pisma kierowane do Konsystorza w sprawach podległego kleru, wyjaśnień metrykalnych, uroczystości kościelnych; okólniki i pisma kierowane do podległych parafii, korespondencja z obcymi parafiami, urzędami dekanalnymi i władzami świeckimi; akta dot. soborczyków dekanalnych organizowanych przez urząd, zawiadomienia w sprawach przeniesienia księży na nowe parafie i stanowiska, akta dot. powoływania bractw przy cerkwiach podległych dekanatowi, wizytacje cerkwi w Wapowcach, Bełwinie, Kuńkowcach, Łętowni i Korytnikach; świadectwa moralności wystawiane przez urząd dekanalny, akta dot. zapomóg dla wdów i sierot po zmarłych księżach), sygn. 120-135; 27. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Przemyski Zamiejski b.d. (porządek obrad zebrania duchownych z greckokatolickiego dekanatu przemyskiego zamiejskiego mającego się odbyć w kaplicy katedralnej cerkwi w Przemyślu), sygn. 136; 28. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Pruchnicki 1795–1853 (pisma Konsystorza w Przemyślu kierowane do urzędu dekanalnego, pisma podległych parochów kierowane do dekanatu, wykaz sporządzony przez dziekana pruchnickiego ks. Michała Wańczarowskiego dot. liczby wiernych we wsiach: Roźwieniaca, Czelatyce, Rudołowice, Mokra, Chyrzyna i Kupno; pismo z 10 VI 1795 roku w sprawie wizytacji, zaświadczenia wystawiane w sprawie opinii ks. Jana Antoniewicza z Bachowa), sygn. 137-141; 29. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Samborski 1830–1853 (korespondencja dekanatu z Konsystorzem w Przemyślu, pisma podległych parochów kierowane do dekanatu, zestawienie pieniędzy otrzymanych i wydatkowanych na zakup nowych książek do biblioteki dekanalnej, kopie różnych zaświadczeń sporządzonych przez urząd dekanalny, sprostowanie dokładne dawnych Regół co do utrzymania Porządku Cerkwi greckokatolickiej samborskiej z 22 V 1839), sygn. 142-147; 30. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Sanocki 1792–1918 (zarządzenia greckokatolickiego Konsystorza i władz państwowych, pisma greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu kierowane do urzędu dekanalnego, pisma podległych parafii kierowane do urzędu dekanalnego – spisy książek w bibliotekach parafialnych w Wróbliku Królewskim, Seńkowej Woli, Odrzechowej, Pielni i Sanoku; wizytacje parafii w Karlikowie i Nowosielcach, protokoły posiedzeń komitetu cerkiewnego budowy budynku parafialnego w Sanoku, rachunki wykonanych robót przy budowie greckokatolickiej plebanii w Sanoku), sygn. 148-154; 31. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Sądowiszeński 1817–1868 (pisma dekanatu kierowane do parocha Lityńskiego w Wołostkowej i Stojańcu, pisma podległych parochów kierowane do dekanatu, akta sprawy dyscyplinarnej przeciwko parochowi cerkwi w Dobrzanach Konstantemu Żegestowskiemu), sygn. 155-157; 32. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Satarosamborski 1793–1863 (Consignacja Katechizmu co Niedziela y Święta miewana w cerkwiach, sprawozdania statystyczne dot. podległych parafii i księży, pisma podległych parochów kierowane do dekanatu, różne zaświadczenia wystawiane podległym kapłanom, pisma mieszkańców wsi Zwora kierowane w sprawie parocha Lewickiego, pismo parocha cerkwi w Jaworze kieroane do dekanatu w sprawie metryki urodzenia i chrztu), sygn. 158-163; 33. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Sokalski 1862, 1868 (pismo z 8 XII 1868 roku w sprawie wyboru na soborczyku dekanalnym parocha cerkwi w Bobiatynie jako delegata do komisji wdów i sierot Eparchii Przemyskiej, pismo gromady Łuczyce kierowane do C.k. Namiestnictwa we Lwowie w sprawie skargi złożonej w greckokatolickim Konsystorzu), sygn. 164-165; 34. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Starosolski 1835–1854 (pisma greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu kierowane do urzędu dekanalnego, relacje podległych parochów kierowane do urzędu dekanalnego w sprawie funduszu na reparacje aparatury cerkiewnej, zaświadczenia ubóstwa parocha w Terle), sygn. 166-168; 35. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Tartakowski 1841 (pismo z 7 X 1841 roku greckokatolickiego Konsystorza w Przemyślu do urzędu dekanalnego w sprawie odbudowy spalonej cerkwi w Łuczycach oraz remontu zabudowań przycerkiewnych w Zubkowie i Tartakowie), sygn. 169; 36. Greckokatolicki Urząd Dekanalny Uhnowiecki 1814, 1820, 1870 (okólnik dziekana Baczyńskiego do podległego duchowieństwa, pismo z 8 VI 1870 roku parocha Juryckiego z Hliboka do urzędu dekanalnego w sprawie ks. Wasilija Graba, pismo z 14 XII 1814 roku parocha Hutuszyńskiego z Hubinki kierowane do urzędu dekanalnego w sprawie ofiary miłosierdzia dla ranny Liczba jednostek w zespole: 207
56/857/1 Akta organizacyjne 1846 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 1 241 do 1 260 z 2 781 wpisów.