Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/863/6 Gmina Przeworsk 1881-1883 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/863/7 Gmina Rozbórz 1868-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/863/8 Gmina Ujezdna 1868-1870 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/864/0 Urząd Powiatowy w Lubaczowie 1972-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 204
56/865/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bobrówce powiat Jarosław 1955-1971 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1957, sygn. 1; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1957, 1966, sygn. 2-3; protokoły zebrań wiejskich 1971, sygn. 4; program rozwoju gromady 1962, sygn. 5; plany gospodarcze gromady 1962-1964, sygn. 6; program agrominimum i jego realizacja 1963-1965, sygn. 7; budżet gromady 1955-1956, sygn. 8-10; sprawozdania finansowe 1969-1970, sygn. 11. Liczba jednostek w zespole: 11
56/866/0 Lubaczowski Kombinat Rolny w Lubaczowie [1973-1976] 1977-1981 [1982] 0 rozwiń
Akta Kombinatu: Dział Głównego Specjalisty ds. Organizacyjno-Prawnych [1976] 1977-1981 [1982], sygn. 1-17 - akta organizacyjne, zarządzenia władz zwierzchnich i dyrektora Lubaczowskiego Kombinatu Rolnego, protokoły narad dyrektorów kontroli, szkolenia pracowników, sprawozdania z działalności socjalno bytowej, sprawozdania dot. stanu zatrudnienia; Dział Specjalisty ds. BHP i Ppoż., [1973-1976] 1977-1981, sygn. 18-34 - protokoły kontroli, szkolenia, informacje o wypadkach przy pracy; Dział Specjalisty ds. Produkcji Rolnej [1976] 1977-1981, sygn. 35-58 - zarządzenia władz zwierzchnich dot. ochrony roślin, uprawy i usług agrotechnicznych programu rozwoju produkcji roślinnej, wykazy gruntów Lubaczowskiego Kombinatu Rolnego, struktura zasiewów, plany nawożenia, protokoły klasyfikacji upraw; Dział Głównego Specjalisty ds. Lasów, Melioracji i Rekultywacji 1979-1980, sygn. 59-60 - plany w zakresie gospodarki zadrzewieniowej, zestawienie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną; Dział Głównego Specjalisty ds. Produkcji Zwierzęcej 1977-1981, sygn. 61-70 - analizy tabelaryczne z wykonania produkcji zwierzęcej, analiza upadku zwierząt rzeźnych, cieląt i prosiąt; Dział Głównego Specjalisty ds. Inwentaryzacji [1974-1976] 1977-1981 [1982], sygn. 71-91 - program rozwoju PGR, plany inwestycji i remontów kapitalnych, sprawozdania GUS z realizacji inwestycji , protokoły przekazania planów budowy pod budynki mieszkaniowe i gospodarcze oraz przekazywania budynków do użytku, dokumentacja budynków gospodarczych; Dział Finansowo-Księgowy [1976] 1977-1981, sygn. 92-105 - program poprawy zagospodarowania Lubaczowskiego Kombinatu Rolnego, plan zadań gospodarczych i funduszu płac, bilanse i sprawozdania finansowe, protokoły kontroli rozliczeń finansowych, dotacje państwowe i rozliczenia z budżetem; Sekcja Ekonomiki i Planowania [1976] 1977-1981, sygn. 106-140 - plany gospodarczo-finansowe, program rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, plany zagospodarowania użytków zielonych, sprawozdania GUS 66666z powierzchni zasiewów, zbiorów, produkcji zwierzęcej, skupu usług produkcyjnych, z wykonania planów sprawozdania z produkcji rolnej i budowlanej, sprawozdania kwartalne; Akta jednostek podległych: Zakład Rolny w Cieszanowie [1976] 1977-1981, sygn. 141-151 - plan gospodarczo-finansowy, plan pracy, bilans, protokoły sprawozdań finansowych, zarządzenia dyrektora Zakładu; Zakład Rolny w Horyńcu [1976] 1977-1981, sygn. 152-159 - plan gospodarczo-finansowy, plan pracy, bilanse; Zakład Rolny w Narolu [1976] 1977-1981, sygn. 160-168 - plan gospodarczo-finansowy, analiza opisowa z działalności Zakładu, bilanse, protokół z badania sprawozdania finansowego; Zakład Rolny w Oleszycach 1977-1981, sygn. 169-179 - plan gospodarczo-finansowy, bilanse, plan pracy SIP; Zakład Budowlano-Remontowy w Nowym Siole 1977-1981, sygn. 280-188 - zarządzenia dyrektora, plan gospodarczo-finansowy, bilanse, oceny i analizy przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych; Akta kat. „B-50” do dalszego przechowywania 1977-1981, sygn. 18 j. i. - 0, 54 mb., akta personalne, angaże, dokumentacja wypadków. Liczba jednostek w zespole: 193
56/867/0 Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Przemyślu [1975-1977] 1978-1982 0 rozwiń
Naczelny Dyrektor Zjednoczenia, 1975-1982, sygn. 1-13 - zarządzenia Ministra Rolnictwa i Wojewody Przemyskiego, Naczelnego Dyrektora, akta organizacyjne zakładów zgrupowanych w Zjednoczeniu (PGR w Bachórzu, w Birczy, we Fredropolu, w Makowisku, Lubaczowski Kombinat Rolny w Lubaczowie, Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Rzeszowie, Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Rzeszowie, Gruszowicki Kombinat Rolny w Stubnie, Rada Przedsiębiorstw przy Zjednoczeniu PPGR w Przemyślu; Kolegium Zjednoczenia, 1978-1981, sygn. 14-15 - protokoły z posiedzeń Kolegium; Główny Specjalista ds. Pracowniczych, 1978-1982, sygn. 16-34 - sprawozdania GUS z zatrudnienia i płac, wykorzystania czasu pracy, szkoleń zawodowych, przydziałów mieszkań, żywienia przyzakładowego, działalności socjalno-bytowej, odznaczenia pracowników, wnioski i postulaty załóg, analizy skarg i wniosków; Specjalista ds. BHP i Przeciwpożarowych, 1978-1981, sygn. 35-41 - program szkolenia BHP, plany poprawy warunków pracy, sprawozdania GUS z wypadków przy pracy, z efektów i kosztów planu poprawy warunków BHP, informacje dotyczące realizacji programu w zakresie ochrony mienia społecznego; Gł. Specjalista ds. Produkcji Rolnej, 1976-1981, sygn. 42-100 - sprawozdanie z odbytego szkolenia służby leśnej zatrudnionej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, protokół z narady produkcyjnej dyrektorów zgrupowanych w Zjednoczeniu PPGR, plany ochrony upraw ogrodniczych, zasiewu kukurydzy, kontroli i skupu ziemniaków, główne zadania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, sprawozdania GUS z wykonania zadań ochrony i kwarantanny roślin, użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zbiorów i glonów, wykonania planu zadrzewień, z produkcji ogrodniczej, ze skupu produktów rolnych, struktura zasiewów, protokoły z kontroli efektywności zużycia pasz, odbioru zadrzewień, informacje dotyczące zasiewów, zbiorów zalesień, sprawozdanie ze stanu stanowisk bydła i trzody chlewnej, zestawienie szkód spowodowanych przez zwierzynę leśną w uprawach polowych; Gł. Specjalista ds. Produkcji Zwierzęcej, 1976-1981, sygn. 101-141 - program rozwoju produkcji ryb słodkowodnych, plany skupu żywca, plan pozyskania stanu pogłowia owiec, plany rozwoju chowu bydła, trzody chlewnej, plan dostaw ryb konsumpcyjnych oraz meldunki z odłowu i sprzedaży ryb, łowiecki plan hodowlany, protokoły i notatki służbowe z kontroli dotyczącej produkcji zwierzęcej w jednostkach podległych; Gł. Specjalista ds. Inwestycji, 1976-1982, sygn. 142-193 - projekty planów inwestycyjnych, założenia techniczno-ekonomiczne, kosztorysu budów, sprawozdania GUS z działalności inwestycyjnej, z realizacji inwestycji; Gł. Specjalista ds. Techniki, 1977-1981, sygn. 194-224 - plan remontów kapitalnych ciągników i sprzętu rolniczego, program organizacji transportu samochodowego, plan kapitalnych remontów samochodów ciężarowych, protokoły z kontroli prawidłowości eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych, sprawozdania GUS o pojazdach; Gł. Specjalista ds. Planowania Ekonomiki i Organizacji, 1977-1981, sygn. 225-253 - plany gospodarczo-finansowe Zjednoczenia i jednostek podległych, sprawozdania GUS z realizacji korporacji w rolnictwie, krajowy konkurs pt. "Najlepszy żniwiarz, V Ogólnopolski Konkurs Dobrej Roboty, II Teleturniej Młodych Mistrzów", "Studencka Akcja Przemyśl 2000", międzyzakładowe współzawodnictwo pracy, II Ogólnokrajowy Przegląd Zapasów Materiałów; Gł. Specjalista ds. Administracyjno-Gospodarczych, 1978-1981, sygn. 254-255 - sprawozdania z obrotu węglem i koksem; Dział Finansowo-Księgowy, 1977-1982, sygn. 256-276 - program działania poprawy gospodarowania w jednostkach podległych, obliczenia wyników porównywalnych strata-zysk, obliczenia dotacji do produkcji rolnej, ocena działalności gospodarczo-finansowej jednostek podległych, sprawozdawczość roczna Zjednoczenia PPGR, bilanse roczne, sprawozdania statystyczne z podziału zysku, ze stanu zapasów, z wyniku bilansowego oraz strat i zysków nadzwyczajnych, z akumulacji i jej podziału, z kosztów w układzie nadzwyczajnym, z gospodarki funduszem postępu techniczno-ekonomicznego, z finansowania inwestycji w organizacjach państwowych, z nakładów do sfinansowania, z gospodarki funduszem premiowym, z niedoborów, szkód i nadwyżek, ze stanu ruchu środków trwałych; Dział Rewizji, 1975-1982, sygn. 277-342 - plany operatywne rewizji gospodarczej, protokoły kontroli działalności gospodarczej, orzeczenia z badania sprawozdań finansowych, protokoły rewizji i zalecenia porewizyjne. Akta kat. „B-50” do dalszego przechowywania: Dokumentacja powypadkowa (protokoły przesłuchań poszkodowanych i świadków), 1978-1981, 4 j. a.; Akta osobowe pracowników Zjednoczenia i jednostek podległych, 1978-1982, 5 j. a.; Listy płac pracowników, 1978-1982, 5 j. a. Liczba jednostek w zespole: 342
56/868/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Przemyślu 1973-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 395
56/869/0 Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Łańcucie [1939-1944] 1945-1947 [1948] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 62
56/870/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Brzozowie 1970-1975 0 rozwiń
Sprawozdania finansowe Kółek Rolniczych za lata 1970-1975, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
56/871/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Jarosławiu 1964-1974 0 rozwiń
Organa Kolegialne 1964...1974, 1, protokoły z posiedzeń Zarządu Kółek. Kontrole 1964-1974, 2-10, protokoły z kontroli poszczególnych Kółek. Planowanie i sprawozdawczość 1964-1974, 11-14, plany inwestycyjne, analizy i oceny wyników działalności finansowo-gospodarczej, sprawozdania finansowe, zestawienia z wykonanych usług i należnych dotacji z budżetu państwa. Liczba jednostek w zespole: 14
56/872/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Lubaczowie 1972-1975 0 rozwiń
Sprawy Organizacyjne: statut wzorcowy, wykazy prezesów kółek, delegatów na Zjazd 1972-1975, sygn. 1-2; Kontrole: zalecenia pokontrolne 1974-1975, sygn. 3; Planowania i sprawozdawczość plan rozwoju działalności społeczno-gospodarczej, sprawozdania z działalności społeczno-gospodarczej, chemizacyjnej, sprawozdania GUS i finansowe1973-1974, sygn. 4-19. Liczba jednostek w zespole: 19
56/873/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Przeworsku 1962-1975 0 rozwiń
Kółko Rolnicze w Jagielle: protokoły z posiedzeń Zarządu kontrole i zalecenia pokontrolne, sprawozdania finansowe i opisowe z działalności Kółka 1962-1975, sygn. 1-3; Kółko Rolnicze w Jaworniku Polskim: kontrole i zalecenia pokontrolne, sprawozdania finansowe 1973, 1975, sygn. 4-5; Kółko Rolnicze w Łopuszce Małej: protokoły z posiedzeń Zarządu, kontrole i zalecenia pokontrolne, sprawozdania finansowe i opisowe z działalności Kółka. Kółko Rolnicze w Ostrowie 1971, sygn. 9, kontrole i zalecenia pokontrolne1964-1973, sygn. 6-8; Kółko Rolnicze w Ubieszynie: protokoły z posiedzeń Zarządu, kontrole i zalecenia pokontrolne, sprawozdania finansowe, sprawozdania finansowe i opisowe z działalności Kółka 1962-1971, sygn. 10-12; Kółko Rolnicze w Wolnicy: kontrole i zalecenia pokontrolne, sprawozdania finansowe 1966-1972, sygn. 13-14; Kółko Rolnicze Międzykółkowa Baza Maszynowa w Zarzeczu: protokoły z posiedzeń Zarządu kontrole i zalecenia pokontrolne, sprawozdania finansowe 1967-1973, sygn. 15-17; Kółka Rolnicze w Głogowcu, Kisielowie, Łapajówce, Nowosielcach, Roźniatowie, Tryńczy, Ubieszynie, Zalesiu: sprawozdania i informacje 1966, 1973, sygn. 18. Liczba jednostek w zespole: 18
56/874/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Przemyślu 1957-1974 0 rozwiń
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Przemyślu – sprawozdawczość finansowa, 1972-1974, sygn. 1-12 (dane o działalności kółek – jednostkowe, zbiorcze zestawienia sprawozdań finansowych); Koło Powiatowe Producentów Trzody Chlewnej, Bekonowej i Szynkowej w Przemyślu 1957-1961, sygn. 13-16, sprawy organizacyjne, protokoły ze zjazdów i posiedzeń zarządu, plany pracy, sprawozdania organizacyjno-operatywne. Liczba jednostek w zespole: 16
56/877/0 Fotokronika województwa przemyskiego 1973, 1980-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1640
56/878/0 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Przemyślu 1980-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
56/879/0 Odpisy ksiąg metrykalnych parafii archidiecezji lwowskiej obrządku greckokatolickiego 1820, 1835-1865, 1876 3790 rozwiń
Kopie ksiąg metrykalnych (urodzeń, małżeństw, zgonów) parafii greckokatolickich z miejscowości: Augustówka, Baworów, Bajkowce, Berezowica, Bereźnica Królewska, Berłohy, Białkowice, Biały Kamień, Biłka, Bohorodczany, Bortków, Bucyki, Bursztyn, Bużek, Chaszczowanie, Chmieliska, Chmielno, Chmielówka, Chodaczków Mały, Chodaczków Wielki, Chodowice, Ciszki, Cucułowce, Czarnoszowice, Czechy, Czerepin, Czerniechów, Czyżyków, Daszawa, Denysów, Dmytrowice, Dołżanka, Draganówka, Drohowyże, Dryszczów, Dunajów, Dźwinogród, Gliniany-Zastawie, Gołogóry, Grabkowce, Gródek Jagielloński, Haliczanów, Hluboczek Wielki, Hnilcze, Hniżyczów, Hołowiecko, Horodysławice, Horodyszcze, Horożanka, Horyhlady, Hrebenów, Hutar, Isypowce, Iwanowce, Jajkowce, Jałenkowate, Jamelnice, Jarosławice, Jezierna, Jezierzanka, Junaszków, Kabarowce, Kamień (powiat Kałusz), Kijowiec, Kleszczówna, Kokoszyńce, Kołodziejówka, Korczyn, Korostów, Koszlaki, Kotuzów, Koziowa, Kozówka, Krasnosielce, Kruszelnica, Kudobińce, Kujdańce, Kutkorz, Kurowice, Lachowice Podróżne, Ladzkie, Laszki Królewskie, Libochora, Lipowce, Lubień Wielki, Lubsza, Ładańce, Ładyczyn, Ławoczne, Łonia, Łubianki Wyższe, Majdan (powiat Stanisławów), Malczyce, Małkowice (powiat Gródek), Mądzelówka, Międzyhorce, Mikołajów, Młyniska, Mszana (powiat Zborów), Mszaniec, Myszkowice, Nałuże, Nataszczyn, Niegowce, Niemszyn, Niwice, Nowosiółki Liskie, Nowosiółki Zahalczyne, Obłaźnica, Obroszyn, Oleksice, Olesko, Oporzec, Orawa, Ostaszowce, Ostrowczyk, Ostrów (powiat Stanisławów), Ożydów, Sapahów, Sarnki Górne, Sarnki Średnie, Serwery, Siedliska (powiat Przemyślany), Sielec (powiat Stanisławów), Sławna, Słowita, Stanimirz, Staromiejszczyzna, Stawczany, 1820, 1835-1865, 1876, sygn. 1-129 Liczba jednostek w zespole: 227
56/883/0 Związkowa Rada Porozumienia Branżowych Związków Zawodowych województwa przemyskiego w Przemyślu 1980-1981 0 rozwiń
Materiały informacyjne przesyłane przez Komisję Porozumiewawczą Branżowych Związków Zawodowych w Warszawie, dokumentacja dotycząca współdziałania Rady z Wojewodą Przemyskim i MRN w Przemyślu, rejestr dyżurów pełnionych przez członków Rady 1980-1981, sygn. 1-8. Liczba jednostek w zespole: 8
56/886/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Południowo-Wschodni w Przemyślu 1980-1981 [1982-83, 1988] 0 rozwiń
Akta własne Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Przemyślu 1980-1981, sygn. 1-25; Materiały ulotne i biuletyny Południowo-Wschodniego NSZZ Solidarność w Przemyślu 1980-1980, sygn. 26-33; Zbiór materiałów ulotnych NSZZ „Solidarność” 1980-1981, sygn. 34-58; Zbiór biuletynów i druków zwartych wydawanych przez NSZZ „Solidarność” 1980-1981, sygn. 59-113; Wydruki dalekopisowe zawierające korespondencję, materiały propagandowe oraz biuletyny nadawane i otrzymywane przez Region Południowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w Przemyślu 1980-1981, sygn. 114-162. W kat. A zachowano jako egzemplarze przykładowe 50 szt. taśm dalekopisowych. Liczba jednostek w zespole: 312
56/887/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu w Przemyślu [1979-1980] 1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
Wyświetlanie 1 321 do 1 340 z 2 781 wpisów.