Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/909/0 Gimnazjum Przemysłowe Fabryki Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku Mariampolskim 1946-1950 0 rozwiń
Szkoła Przemysłowa – Naftowa w Gliniku Mariampolskim: księgi ocen 1946-1947, sygn. 1-2; Centralny Zarząd Przemysłu Naftowego Gimnazjum Przemysłowe Fabryki Maszyn i Narzędzi Wiertniczych w Gliniku Mariampolskim: katalogi klasyfikacyjne kl. I – III. 1947-1950, sygn. 3-14. Liczba jednostek w zespole: 14
56/910/0 Rejon Dróg Wodnych w Przemyślu [1938] 1952-1959 0 rozwiń
Sekcja planowania: zarządzenia władz nadrzędnych, organizacyjne, dot. zatrudnienia, współzawodnictwo pracy – sprawozdania, płace – tabele stanowisk, sprawozdania z wykonania norm pracy, plany utrzymania i budowy dróg, plany inwestycyjne, plany zaopatrzenia, kosztów własnych, sprawozdawczość i statystyka wykonania planów 1952-1957, sygn. 1-44; Dział finansowo-księgowy: plany finansowe i sprawozdania z wykonania, bilanse 1952-1955, sygn. 45-50; Sekcja zaopatrzenia: plany obrotów i gospodarki materiałowej 1954, sygn. 51-52; Administracyjno-gospodarcza: protokoły z konferencji narad, organizacja pracy biurowej – rzeczowy podział akt, sprawy sporne prawno-majątkowe [1938] 1953-1959, sygn. 53-63; Dział techniczno-produkcyjny: kwartalne sprawozdania z wykonania robót w kępach wikliniarskich 1953, sygn. 64; Sekcja administracji wodnej: rejestry statków, wodowskazy, wykazy przewozów, ewidencja taboru pływającego 1952-1954, sygn. 65-74; Technika bezpieczeństwa i higieny pracy: wypadki w ramach BHP – sprawozdania 1954, sygn. 75. Liczba jednostek w zespole: 79
56/911/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dukli powiat Krosno 1875-1944 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: księgi protokołów Szkolnej Rady Pedagogicznej 1875-1923, sygn. 1-3; metryka szkolna 1895-1939, sygn. 4; katalogi klasowe 1906/07-1917/18, sygn. 5-14; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów Szkolnej Rady Pedagogicznej 1923-1931, sygn. 15; katalogi klasowe 1919/20-1924/25, 1930/31-1937/38, sygn. 16-25; akta z okresu okupacji niemieckiej: metryka szkolna 1941/42-1948/49, sygn. 26; księgi ocen 1939/40-1943/44, sygn. 27-33. Liczba jednostek w zespole: 33
56/912/0 Szkoła Podstawowa Żeńska w Dukli powiat Krosno 1939-1953 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1939-1948, sygn. 1; listy dzieci w wieku szkolnym 1939-1948, sygn. 2; akta z okresu okupacji niemieckiej: metryka wpisowa 1941, sygn. 3; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939-1942, sygn. 4-6; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, sygn. 7; arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1945-1953, sygn. 8-15. Liczba jednostek w zespole: 15
56/913/0 Szkoła Ludowa 4-klasowa Męska w Krośnie 1906-1910 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: katalogi główne 1906/07-1909/10, sygn. 1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
56/914/0 Szkoła Podstawowa w Tarnawie Górnej powiat Lesko 1926-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
56/915/0 Zarząd Miejski w Kańczudze 1944-1950 [1951] 2523 rozwiń
Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły MRN, Prezydium i Zarządu Miejskiego, sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej, akta Komisji dotyczące przedsiębiorstwa miejskiego 1945-1950, sygn. 1-13; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety roczne i sprawozdania rachunkowe, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, rejestry pomiarowe podatku gruntowego 1945-1950, sygn. 14-32; Dział Gospodarki Gminnej: akta dotyczące hodowli i spisów rolnych 1945-1950, sygn. 33-34; Dział Administracji Społecznej: akta dotyczące oświaty i kultury oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych 1945-1950, sygn. 35-36; Dział Administracyjny: akta dotyczące ewidencji i kontroli ruchu ludności, rejestry domów, zbrodnie, grobownictwo i szkody wojenne 1945-1946, sygn. 37-40; Pomoce kancelaryjne: dzienniki podawcze 1944-1950, sygn. 41-44. Liczba jednostek w zespole: 44
56/916/0 Lasy prywatne i państwowe - zbiór planów gospodarczych 1894-1954 0 rozwiń
plany gospodarcze wraz z mapami drzewostanu lasów państwowych, gminnych i prywatnych z powiatów: Brzozów, Dębica, Gorlice, Grybów, Jasło, Jarosław, Kolbuszowa, Krosno, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut, Mielec, Nisko, Pilzno, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Rzeszów, Sanok, Strzyżów, Tarnobrzeg, Tarnów, Ustrzyki Dolne sygn. 1-339. Liczba jednostek w zespole: 346
56/917/0 Wojewódzka Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w Rzeszowie 1946-1949 0 rozwiń
Zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich, zarządzenia własne 1946-1948, sygn. 1-2; sprawy organizacyjne Powiatowych Rad Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego 1946-1948, sygn. 3; protokoły z posiedzeń i konferencji Wojewódzkiej Rady Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w Rzeszowie1946-1949, sygn. 4-5; protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego woj. rzeszowskiego oraz zebrań gromadzkich 1946-1949, sygn. 6-8; plan regionalny osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego, 1946-1949, sygn. 9; sprawozdania z działalności wojewódzkiej i powiatowych rad 1946-1949, sygn. 10-15, sprawozdania statystyczne i opisowe; sprawozdania z kontroli gminnych komitetów przesiedleńczych 1946-1949, sygn. 16; pomoc kredytowa dla rolników-osadników, 1948, sygn. 17; skargi i zażalenia przesiedleńców 1946-1949, sygn. 18. Liczba jednostek w zespole: 18
56/918/0 Zarząd Miejski w Leżajsku [1938-1943] 1944-1950 [1951] 3526 rozwiń
Dział Ogólno-Organizacyjny: księgi protokołów posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium, akta organizacyjne 1945-1950, sygn. 1-5; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego i świadczeń w naturze, księga biercza daniny od mieszkańców [1938] 1944-1950, sygn. 6-26; Dział Gospodarki Gminnej: akta dot. gospodarki miejskiej, rolnictwa, przemysłu i handlu 1944-1949, sygn. 27-32; Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności, akta dot. budowy i odbudowy, aprowizacji, szkód wojennych, wykazy posiadaczy gruntów, akta spraw społeczno-politycznych 1944-1949, sygn. 33-39. Liczba jednostek w zespole: 42
56/919/0 Kasa Stefczyka w Bóbrce koło Krosna 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/920/0 Kasa Stefczyka w Handzlówce powiat Krosno [1944] 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/921/0 Kasa Stefczyka w Jedliczu powiat Krosno [1944] 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/922/0 Kasa Stefczyka w Klimkówce powiat Krosno 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/923/0 Kasa Stefczyka w Czudcu powiat Strzyżów 1949-1951 0 rozwiń
akta organizacyjne 1949-1951, sygn. 1; inwentarz wkładów i pożyczek 1949-1950, sygn. 2; sprawozdania z rewizji 1949, sygn. 3; bilanse z załącznikami 1948-1949, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
56/924/0 Kasa Stefczyka w Dobrzechowie powiat Strzyżów 1913-1951 0 rozwiń
książka protokołów posiedzeń Walnych Zebrań 1916-1949, sygn. 1; książka protokołów posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej 1915-1950, sygn. 2-4; zamknięcia rachunków 1916-1936, sygn. 5; sprawozdania z działalności 1937-1950, sygn. 6; inwentarz udziałów 1914, sygn. 7; inwentarze wkładek, udziałów i pożyczek 1947, sygn. 8; inwentarze udziałów i pożyczek 1948, sygn. 9; protokoły z rewizji 1916-1922, 1930-1935, 1949, sygn. 10; rejestry członków i książki udziałów 1924-1950, sygn. 11-13; księga podań o pożyczkę 1928-1950, sygn. 14; księga udziałów i pożyczek 1940-1951, sygn. 15; dziennik główna 1947-1950; księga rachunków różnych 1933-1947, sygn. 17; księga kosztów prowadzenia spółdzielni kredytowej 1940-1950, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 18
56/925/0 Kasa Stefczyka w Gwoźnicy Górnej powiat Strzyżów 1929-1950 0 rozwiń
protokoły Zarządu i Rady Nadzorczej 1941-1950, sygn. 1; sprawozdania z działalności 1950, sygn. 2; inwentarz pożyczek 1950, sygn. 3; sprawozdania z rewizji 1949, sygn. 4; księga wkładek oszczędnościowych 1929-1950, sygn. 5; książki pożyczek skryptowych długoterminowych 1935-1950, sygn. 6; dziennik główna 1936-1950, sygn. 7. Liczba jednostek w zespole: 7
56/926/0 Kasa Stefczyka w Niebylcu powiat Strzyżów 1908-1952 0 rozwiń
księga protokołów Walnych Zebrań 1908-1943, sygn. 1; sprawozdania z działalności 1943—1944, 1950, sygn. 2-4; protokół z rewizji 1941, sygn. 5; sprawozdania z rewizji 1943-1944, 1949-1950, sygn. 6-9; księga wkładów 1937-1942, sygn. 10; księga pożyczek długoterminowych 1938-1950, sygn. 12; dziennik główna 1937-1952, sygn. 13; książka kosztów prowadzenia Kasy Stefczyka 1936-1943, sygn. 15; książka różnych rachunków 1928-1949, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 16
56/927/0 Kasa Stefczyka w Różance powiat Strzyżów 1916-1950 0 rozwiń
statut 1927, sygn. 1; księga protokołów Walnych Zebrań 1916-1949, sygn. 2; książki protokołów posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej 1936-1950, sygn. 3; zamknięcia rachunków i sprawozdania 1934, sygn. 4; sprawozdania z działalności 1943, sygn. 5; protokoły z rewizji 1932, 1934, 1939, 1942, sygn. 6-9; rejestry członków i książki udziałów 1927-1949, sygn. 10-11; księga lokat i papierów wartościowych oraz ruchomości i nieruchomości 1939-1947, sygn. 1939-1947; księga pożyczek długoterminowych 1935-1950, sygn. 13; książka kosztów prowadzenia 1936-1950. Liczba jednostek w zespole: 14
56/928/0 Kasa Stefczyka w Szufnarowej powiat Strzyżów 1918 0 rozwiń
księga protokołów rewizyjnych Rady Nadzorczej 1918, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 1 361 do 1 380 z 2 781 wpisów.