Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/1/0 Okręgowa Spółdzielnia Mięsna "Samopomoc Chłopska" w Ełku 1948-1951 0 rozwiń
akta rejestracji spółdzielni, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, bilanse okresowe i roczne, akta likwidacji Spółdzielni Liczba jednostek w zespole: 8
64/2/0 Powszechny Dom Towarowy w Ełku 1947-1953 0 rozwiń
protokoły narad roboczych, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, protokoły poinspekcyjne, plany i sprawozdania finansowe, bilanse Liczba jednostek w zespole: 18
64/3/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. Oddział w Ełku 1945-1956 0 rozwiń
akta organizacji oraz dokumenty brakowania i porządkowania akt przez PSS w Ełku, protokoły porewizyjne i powizytacyjne, plany produkcyjne i finansowe, bilanse i sprawozdania finansowe, akta personalne, dzienniki główne Liczba jednostek w zespole: 23
64/4/0 Bank Rolny Oddział w Gołdapi 1922-1953 0 rozwiń
Korespondencja, materiały lustracyjne, protokoły Kolegium Oddziału, sprawozdania ekonomiczne i opisowe, akta dot. nieruchomości, plany finansowo-gospodarcze zespołów PGR powiatu gołdapskiego Liczba jednostek w zespole: 26
64/5/0 Państwowe Liceum Mechaniczne I stopnia w Ełku 1947-1952 0 rozwiń
Kancelaria szkoły: okólniki, sprawy organizacyjne, plany pracy i sprawozdania z działalności, protokoły kontroli i posiedzeń rady pedagogicznej, katalogi klasyfikacyjne, dokumentacja finansowa, korespondencja, akta osobowe nauczycieli i pracowników; Warsztaty: protokoły posiedzeń rady warsztatowej, plany produkcji, praktyki wakacyjne, dokumenty fiansowe, akta osobowe pracowników warsztatów Liczba jednostek w zespole: 109
64/6/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Ełku 1947-1950 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej i Rady Opiekuńczej, akta organizacyjne szkoły, plany zaopatrzenia i inwestycyjne, plany dydaktyczno-wychowawcze, akta osobowe nauczycieli i pracowników, akta finansowe, akta Komitetu Odbudowy Warszawy; Warszaty: plany finansowo-gospodarcze, korespondencja, księga ewidencyjna nieruchomości, akta finansowe, akta Komitetu Rodzicielskiego, spis uczniów Liczba jednostek w zespole: 65
64/7/0 Komisarz Rządu Polskiego na powiat szczuczyński [1912]1918-1919 [1920] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
64/8/0 Pruski Urząd Katastralny w Gołdapi 1821-1944 0 rozwiń
księgi katastralne powiatu Gołdap (księgi nieruchomości, księgi niw, księgi budynków): sygn. 1-503, plany katastralne wsi powiatu i miasta Gołdap: sygn. 504-1578, księgi katastralne powiatu Darkiejmy (księgi nieruchomości, księgi niw, księgi budynków): sygn. 1579-1761, plany katastralne wsi powiatu Darkiejmy: sygn. 1762-1955 Liczba jednostek w zespole: 1955
64/9/0 Dokumentacja techniczna miasta Ełk [1889] 1901-1944 0 rozwiń
plany sytuacyjne i niwelacyjne ulic, plany posesji przy ul. Armii Krajowej, Chopina, Dąbrowskiego, Gdańskiej, Kajki, Konopnickiej, Kościuszki, Piłsudskiego (6-Kwietnia), Mickiewicza, Orzeszkowej, Ogrodowej, 3-go Maja (1-Maja), Słowackiego, Suwalskiej, 11 Listopada (W.Wasilewskiej), Wawelskiej, Wojska Polskiego, na osiedlu Szyba, na osiedlu przy gazowni, plany terenu przemysłowego, folwarku Rothof, plan więzienia, oczyszczalni ścieków, plany miasta Ełk, plany koszar Liczba jednostek w zespole: 265
64/10/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Ełku 1947-1955 0 rozwiń
rozkazy dzienne Komendy Powiatowej "SP", sprawozdania, sprawy personalne pracowników Komendy Powiatowej, wykazy sprzętu uzbrojenia, działalność szkoleniowa i sportowa w hufcach, prace społeczne, rejestracja junaków, wcielenie do brygad Liczba jednostek w zespole: 14
64/11/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Olecku 1950-1955 0 rozwiń
sprawozdania, meldunki informacyjne o pracy Komendy Powiatowej, sprawy personalne pracowników Komendy Powiatowej, wykazy sprzętu uzbrojenia, praca polityczno-propagandowa, szkolenie w hufcach, działalność sportowa, kulturalno-oświatowa, popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, prace społeczne, rejestracja junaków, wcielenie do brygad, werbunek do szkół zawodowych i oficerskich, meldunki o wypadkach nadzwyczajnych Liczba jednostek w zespole: 18
64/12/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Gołdapi 1949-1955 0 rozwiń
rozkazy dzienne Komendy Powiatowej "SP", sprawozdania, sprawy personalne pracowników Komendy Powiatowej, informacja o działalności PO"SP", praca polityczno-wychowawcza, działalność szkoleniowa, sportowa i kulturalno-oświatowa w hufcach, popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, prace społeczne, rejestracja junaków, wcielenie do brygad, werbunek do zasadniczych szkół zawodowych Liczba jednostek w zespole: 22
64/13/0 Gminna Rada Narodowa Gołubie powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety i roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (miejscowe plany zagospodarowania terenowego), Dział Administracji Społecznej (sprawy oświaty i kultury), Dział Administracyjny (ewidencja ludności, sprawy budowlane); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy, sprawozdania, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolnictwa (spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo, statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 51
64/14/0 Gminna Rada Narodowa Kalinowo powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, zarządu gminnego, kontrola), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety i plany finansowe), Referat Rolnictwa (osadnictwo), Urząd Stanu Cywilnego (korespondencja z ambasadą NRD) Liczba jednostek w zespole: 36
64/15/0 Gminna Rada Narodowa Klusy powiat Ełk 1945-1953 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (plany pracy i sprawozdania, kontrola, protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety i roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (drogi, osadnictwo, statystyka rolna), Dział Administarcji Społecznej (sprawy oświaty i kultury), Dział Administracyjny (ewidencja ludności, odbudowa); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy i sprawozdania, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (plan finansowy), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolnictwa (spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo, statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 62
64/16/0 Gminna Rada Narodowa Nowa Wieś powiat Ełk 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, komisji), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety i roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo, miejscowe plany zagospodarowania terenowego), Dział Administracji Społecznej (oświata); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolnictwa (spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo, statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 52
64/17/0 Gminna Rada Narodowa Pisanica powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, zebrania sołtysów), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety i roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (miejscowe plany zagospodarownia terenowego), Dział Administracyjny (ewidencja ludności); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety i sprawozdania z ich wykonania), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata) , Referat Rolnictwa (osadnictwo) Liczba jednostek w zespole: 43
64/18/0 Gminna Rada Narodowa Stare Juchy powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, zebrania sołtysów, kontrola), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet), Dział Gospodarki Gminnej (wykazy gospodarstw rolnych), Dział Administracji Społecznej (oświata i kultura), Dział Administracyjny (ewidencja ludności); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy i sprawozdania, kontrola, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżet), Referat Gospodarki Komunalnej (drogi), Referat Rolnictwa (spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo) Liczba jednostek w zespole: 35
64/19/0 Gminna Rada Narodowa Straduny powiat Ełk 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (plany pracy i sprawozdania, kontrole, protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, zebrania sołtysów), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (drogi), Dział Administracji Społecznej (oświata), Dział Administracyjny (rejestr Niemców); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie, kontrole), Referat Finansowy (budżet), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata), Referat Gospodarki Komunalnej (drogi), Referat Rolnictwa (osadnictwo, statystyka) Liczba jednostek w zespole: 54
64/20/0 Gminna Rada Narodowa Wiśniewo powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawozdania z działalności grn, protokoły posiedzeń grn, pgrn, zebrania gromadzkie, kontrola budżetu), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety), Dział Gospodarki Gminnej (sprawy rolne); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy i sprawozdawczość, kontrola, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów), Referat Finansowy (sprawy budżetowe), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolny (spółdzielczość produkcyjna, statystyka) Liczba jednostek w zespole: 44
64/21/0 Gminna Rada Narodowa Woszczele powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, komisji, kontrola), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet), Dział Gospodarki Gminnej (sprawy drogowe, osadnictwo), Dział Administracyjny (raporty sytuacyjne); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy i sprawozdawczość, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, inspekcje, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolny (zagospodarowanie odłogów, spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo, statystyka) Liczba jednostek w zespole: 46
64/22/0 Gminna Rada Narodowa Mieruniszki powiat Olecko 1945-1954 0 rozwiń
plany pracy prezydium, protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1950-1954), protokoły posiedzeń komisji, zebrania sołtysów, majątek gminy, sprawozdania sytuacyjne, podział administracyjny,rejestry Mazurów i cudzoziemców, sprawozdania rachunkowe i budżety, sprawy dot. oświaty i kultury, gospodarki komunalnej, osadnictwa rolnego, zagospodarowania odłogów, statystyki rolnej. Liczba jednostek w zespole: 119
64/23/0 Gminna Rada Narodowa Sokółki powiat Olecko 1945-1954 0 rozwiń
plany pracy prezydium, protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1950-1954), protokoły posiedzeń komisji, zebrania sołtysów, sprawozdania rachunkowe i budżety, sprawy dot. oświaty, gospodarki komunalnej, osadnictwa rolnego, zagospodarowania odłogów,statystyki rolnej, ewidencja i kontrola ludności Liczba jednostek w zespole: 100
64/24/0 Gminna Rada Narodowa Świętajno powiat Olecko 1945-1954 0 rozwiń
plany pracy i sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej, protokoły kontroli, skargi i zażalenia, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1950-1954), protokoły posiedzeń komisji, zebrania sołtysów, majątek gmin i gromad, sprawozdania z ruchu ludności, sprawozdania rachunkowe i budżety, rejestr wymiarowy podatku gruntowego, sprawy dot. oświaty, gospodarki komunalnej, osadnictwa rolnego, zagospodarowanie odłogów,statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 110
64/25/0 Gminna Rada Narodowa Borawskie powiat Olecko 1946-1954 0 rozwiń
plany pracy i sprawozdania, protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1950-1954), protokoły posiedzeń komisji, zebrania sołtysów, rejestr cudzoziemców, sprawozdania rachunkowe i budżety, sprawy dot. oświaty, osadnictwa rolnego, zagospodarowania odłogów. Liczba jednostek w zespole: 67
64/26/0 Gminna Rada Narodowa Wieliczki powiat Olecko 1945-1954 0 rozwiń
sprawy organizacyjne, plany pracy i sprawozdania, protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej (1950-1954) i protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1948-1954), protokoły posiedzeń komisji, majątek gmin i gromad, arkusze wymiarowe podatku gruntowego, sprawozdania rachunkowe i budżety, sprawy dot. oświaty kultury, sztuki i ochrony zabytków, osadnictwo rolne, statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 98
64/27/0 Gminna Rada Narodowa Zalesie powiat Olecko 1945-1954 0 rozwiń
plany pracy prezydium, protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminnego (1945-1950), protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej (1950-1954), protokoły posiedzeń komisji, zebrania sołtysów, spisy ludności, raporty sytuacyjne, sprawozdania rachunkowe i budżety, sprawy dot. oświaty, gospodarki komunalnej, osadnictwa rolnego, zagospodarowania odłogów i statystyki rolnej. Liczba jednostek w zespole: 93
64/28/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zgoda" w Jeziorkach powiat Gołdap 1952-1956 0 rozwiń
Protokoły zebrań, protokoły i zarządzenia polustracyjne, sprawozdania roczne, księga inwentarzowa, księga ewidencji dochodów w naturze i ich podział, księga funduszów Liczba jednostek w zespole: 9
64/29/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Grajewie 1950-1955 0 rozwiń
sprawozdania, kontrola pracy Komendy Powiatowej przez inspektorów Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, sprawy personalne pracowników Komendy Powiatowej, szkolenie w hufcach, praca polityczno-wychowawcza, działalność kulturalno-oświatowa i sportowa hufców, praca polityczno-propagandowa, popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, prace społeczne, rejestracja junaków, wcielenie do brygad, werbunek do zasadniczych szkół zawodowych Liczba jednostek w zespole: 20
64/30/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Gołdapi 1954 0 rozwiń
protokoły posiedzeń, protokoły głosowania, spisy wyborców Liczba jednostek w zespole: 4
64/31/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Grajewie 1954 0 rozwiń
protokoły głosowania, protokoły ustalające wyniki wyborów, karty głosowania, spisy wyborców Liczba jednostek w zespole: 4
64/32/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Olecku 1954 0 rozwiń
protokoły komisji wyborczych, karty do głosowania, protokoły ustalające wyniki wyborów Liczba jednostek w zespole: 7
64/33/0 Gminna Rada Narodowa Wąsosz powiat Grajewo 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń grn i zarządu gminnego, zebrania gromadzkie, majątek gminy i mienie opuszczone), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet), Dział Administracji Społecznej (oświata), Dział Administracyjny (sprawozdania sytuacyjne); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn) Liczba jednostek w zespole: 19
64/34/0 Gminna Rada Narodowa Bogusze powiat Grajewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawozdania z działalności, protokoły inspekcji, protokoły posiedzeń grn, pgrn i zarządu gminnego, zebrania sołtysów), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (kontrole, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata) Liczba jednostek w zespole: 49
64/35/0 Gminna Rada Narodowa Szczuczyn powiat Grajewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego i komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie, mienie gminy i gromad), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet), Dział Administracyjny (sprawozdania sytuacyjne, sprawy odbudowy); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (sprawozdania z działalności, kontrole, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata), Referat Gospodarki Komunalnej (ewidencja mostów i przepustów), Referat Rolnictwa (statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 43
64/36/0 Gminna Rada Narodowa Bełda powiat Grajewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, zarządu gminnego), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Administracyjny (ewidencja mieszkańców gminy, sprawy urzędów stanu cywilnego, plany cmentarzy wojennych, remonty); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji, zebrania gromadzkie), Referat Budżetowo-Finansowy (budżety i sprawozdania z ich wykonania), Referat Rolny (sprawy wodno-melioracyjne, statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 40
64/37/0 Gminna Rada Narodowa Prostki powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń pgrn, zebrania sołtysów, kontrola), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn), Referat Rolny (sprawy rolne) Liczba jednostek w zespole: 14
64/38/0 Gminna Rada Narodowa Ruda powiat Grajewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń grn, zebrania gromadzkie), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji) Liczba jednostek w zespole: 19
64/39/0 Gminna Rada Narodowa Radziłów powiat Grajewo 1949-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowy (budżet); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata) Liczba jednostek w zespole: 15
64/40/0 Gminna Rada Narodowa Górne powiat Gołdap 1947-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń pgrn, zarządu gminnego, zebrania sołtysów, kontrole), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo, statystyka rolna), Dział Administracji Społecznej (oświata), Dział Administracyjny (raporty sytuacyjne, ewidencja ludności); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (kontrola, plany pracy i sprawozdawczość, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie, podział terytorialny), Referat Finansowo-Budżetowy (budżet), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata), Referat Rolny (osadnictwo, statystyka), Gminne Koło TPPR Liczba jednostek w zespole: 61
64/41/0 Gminna Rada Narodowa Grabowo powiat Gołdap 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń pgrn, zarządu gminnego, komisji, zebrania sołtysów, kontrole, majątek gminy), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo,statystyka rolna), Dział Administracyjny (raporty sytuacyjne, ewidencja ludności, rozminowanie terenu); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (kontrola, plany pracy i sprawozdawczość, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, podział terytorialny), Referat Budżetowo-Finansowy (budżet), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata), Referat Rolny (osadnictwo, statystyka) Liczba jednostek w zespole: 56
64/42/0 Gminna Rada Narodowa Dubeninki powiat Gołdap 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (statut organizacyjny, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń pgrn, zarządu gminnego, komisji, zebrania sołtysów, zebrania wiejskie, kontrole), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo,statystyka rolna), Dział Administracji Społecznej (szkoły, biblioteki), Dział Administracyjny (raporty sytuacyjne, sprawy budowlane, protokoły ekshumacji żołnierzy); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy, kontrola, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, narady sołtysów i zebrania wiejskie, podział terytorialny, majątek gminy), Referat Budżetowo-Finansowy (budżet, preliminarze), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata), Referat Gospodarki Komunalnej (sprawy budowlane), Referat Rolny (osadnictwo, statystyka) Liczba jednostek w zespole: 88
64/43/0 Gminna Rada Narodowa Pruska powiat Grajewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, zbrodnie niemieckie), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (sprawy rolne), Dział Administracji Społecznej (rejestr domów), Dział Administracyjny (sprawy urzędów stanu cywilnego); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (kontrole, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji, zebrania gromadzkie), Referat Budżetowo-Finansowy (budżety i sprawozdania z ich wykonania), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata), Referat Gospodarki Komunalnej (drogi i place), Referat Rolnictwa (statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 51
64/44/0 Gminna Rada Narodowa Bajtkowo powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, zarządu gminnego, komisji, zebrania gromadzkie, kontrola), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (sprawy rolne), Dział Administracji Społecznej (oświata, opieka społeczna i zdrowie), Dział Administracyjny (ewidencja ludności); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy i sprawozdawczość, kontrola, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata) Liczba jednostek w zespole: 58
64/45/0 Urząd Stanu Cywilnego Mikołajki 1874-1938 10846 rozwiń
Księgi urodzeń z lat 1874-1916, księgi małżeństw z lat 1874-1937, księgi zgonów z lat 1874-1937, skorowidze do ksiąg urodzeń z lat: 1874-1887, małżeństw z lat: 1874-1919, zgonów z lat: 1888-1925 Liczba jednostek w zespole: 149
64/46/0 Urząd Stanu Cywilnego Wydminy 1874-1935 6680 rozwiń
księgi urodzeń z lat: 1875, 1880-1882, 1884-1896, 1898-1906, 1910; księgi małżeństw z lat:1874, 1876, 1878-1881, 1883-1905, 1915, 1917, 1919, 1925-1926, 1928, 1930-1935 , księgi zgonów z lat: 1875-1906, 1908, 1913, 1917, 1919, 1926, 1928, 1931-1932 Liczba jednostek w zespole: 110
64/47/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Węgorzewie 1947-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 225
64/48/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kijewie powiat Olecko (1971) 1972 0 rozwiń
protokoły sesji , komisji GRN, posiedzeń Prezydium, plany pracy, zebrania wiejskie, kontrole, mienie gromadzkie, budżet Liczba jednostek w zespole: 14
64/49/0 Zarząd Miejski w Grajewie 1945-1950 0 rozwiń
I. Referat Organizacyjny (zarządzenia, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, PMRN, sesji MRN, zbrodnie niemieckie, zniszczenia wojenne, sprawy różne: zaminowanie terenu, statystyka, ogłoszenia) II. Referat Finansowo-Budżetowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgowość i rejestry wymiarowe podatków) III. Referat Administracyjny (kultura i oświata zdrowie, przemysł, statystyka rolna, sprawy kwaterunkowe) V. Referat Spraw Technicznych i Majątkowych (grunty miejskie, mienie opuszczone, drogi, szarwarki, sprawy budowlane) VI. Narodowy Spis Powszechny (1946) Liczba jednostek w zespole: 135
64/50/0 Urząd Gminy w Prostkach 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 773
64/51/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Grajewie 1918-1933 0 rozwiń
scalanie gruntów poszczególnych wsi (sygn. 1-96), zniesienie serwitutów leśnych i pastwiskowych (sygn. 97-201), parcelacja majątków państwowych (sygn. 202-215), scalanie gruntów poszczególnych wsi (sygn. 216-223), zniesienie serwitutów pastwiskowych (sygn. 224) Liczba jednostek w zespole: 224
64/52/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Grabniku powiat Ełk 1952-1956 0 rozwiń
akta organizacyjne i bilans otwarcia, protokoły posiedzeń zarządu, protokoły kontroli, plany gospodarcze i sprawozdania, księga funduszów, księga rachunków różnych, księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, księga ewidencji dochodów i ich podział, księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, ksiega kasowa, księga rejestracji dokumentów rachunkowych, rejestr dowodów, księga ewidencji materiałów, księga inwentarzowa, sprawozdania statystyczne, Liczba jednostek w zespole: 35
64/53/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ogródku powiat Ełk 1952-1956 0 rozwiń
akta organizacyjne, protokoły posiedzeń zarządu i walnego zgromadzenia, bilans roczny, księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, księga inwentarzowa, księga ewidencji dochodów i ich podział, księga rachunków różnych, księga rejestracji dokumentów rachunkowych Liczba jednostek w zespole: 18
64/54/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Chruścielach powiat Ełk 1949-1957 0 rozwiń
akta organizacyjne, protokoły posiedzeń zarządu, rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, protokoły polustracyjne, bilans roczny, księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, księga inwentarzowa, księga ewidencji dochodów w naturze i ich podział, księga funduszów, księga rachunków różnych, księga rejestracji dokumentów rachunkowych Liczba jednostek w zespole: 17
64/55/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Stożnem powiat Ełk 1954-1961 0 rozwiń
akta organizacyjne, protokoły posiedzeń zarządu, rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, protokoły polustracyjne, bilans roczny, księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, księga inwentarzowa, księga ewidencji dochodów w naturze i ich podział, księga funduszów, księga rachunków różnych, księga rejestracji dokumentów rachunkowych Liczba jednostek w zespole: 29
64/56/0 Akta notariusza Józefa Makowskiego w Szczuczynie 1807-1818 0 rozwiń
akta notarialne pisarzy aktowych Józefa Makowskiego i Wawrzyńca Wądołowskiego (niekompletne) Liczba jednostek w zespole: 10
64/57/0 Akta notariusza Jana Kryńskiego w Szczuczynie 1819-1834 0 rozwiń
akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 16
64/58/0 Akta notariusza Wojciecha Chrostowskiego w Szczuczynie 1835-1863 0 rozwiń
akta notarialne, repertoria z lat 1861-1863 Liczba jednostek w zespole: 25
64/59/0 Akta notariusza Wincentego Kossakowskiego w Szczuczynie 1860-1876 0 rozwiń
akta notarialne, skorowidz za 1874 rok Liczba jednostek w zespole: 15
64/60/0 Akta notariusza Antoniego Krasuskiego w Szczuczynie 1864-1876 0 rozwiń
akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 20
Wyświetlanie 1 do 60 z 536 wpisów.