Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/444/0 Bank Spółdzielczy w Nowym Warpnie 1947-1951 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 397/1971; 1947-1951;10 j.a. - Rejestr członków (1947-1948), księga protokołów Zarządu Banku (1947-1948), pisma okólne, zarządzenia, okólniki (1949-1951), akta likwidacyjne (1950-1951), protokoły rewizji (1947-1950), dziennik główna (1947-1950), udziały Banku (1947-1950). Liczba jednostek w zespole: 10
65/445/0 Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa Okręgu Szczecińskiego 1947-1950 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności i bilanse: Nauczycielskiej Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej (1948-1950), Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej Pracowników "Czytelnika" Delegatury w Szczecinie (1948-1949), Pracowników Banku Rolnego w Koszalinie (1948-1949), Pracowników Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP Okręgu Szczecińskiego (1947-1949), dziennik główna (1947-1949), księgi wkładów (1947-1949) Liczba jednostek w zespole: 17
65/446/0 Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Hydroma" w Szczecinie [1945] 1946-1995 0 rozwiń
I. Pion Naczelnego Dyrektora 1946-1995, 241 j.a. – organizacja Fabryki (1950-1994); materiały dotyczące przejmowania przez Fabrykę innych przedsiębiorstw (1954, 1968) i nieruchomości (1947-1955); prywatyzacja przedsiębiorstwa (1990-1993); akty normatywne (1953-1995); instrukcje i regulaminy obowiązujące w Fabryce; sprawozdania z zagranicznych wyjazdów służbowych (1964-1973); protokoły kontroli (1964-1995); paszport przedsiębiorstwa (1961, 1979, 1992 i Zakładu Maszyn Budowlanych w Choszcznie z 1979 r.); materiały okolicznościowe (jubileuszowe) – kroniki (od 1947 do 1993), zdjęcia, wycinki prasowe (1982-1988); zbiorowa zakładowa umowa pracy (1956), zakładowy system wynagradzania pracowników wraz ze zmianami (1985-1994); protokoły narad (1952, 1953, 1958-1970); protokoły posiedzeń i materiały na posiedzenia Zakładowej komisji ds zmian w systemie bodźców materialnego zainteresowania w fabryce (1970). II. Pion Zastępcy Dyrektora ds Ekonomicznych 1951-1995, 255 j.a. – plany perspektywiczne i programy rozwoju Fabryki; plany wieloletnie; roczne plany techniczno-ekonomiczne (1952-1988); plany produkcji, zatrudnienia, inwestycyjne, postępu technicznego; sprawozdania z realizacji planów wieloletnich (za lata 1961-1965 i 1971-1975); roczne analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (1955, 1957-1959, 1961-1986, 1988, 1989, 1991); sprawozdania z produkcji (1955-1993), produkcji eksportowej (1968-1972), z zatrudnienia i płac (1957-1989), postępu technicznego, jakości produkcji, stanu bhp, III. Służba Księgowości i Finansów 1952-1999, 99 j.a. – plany finansowe (1952, 1975-1979, 1983, 1984, 1986); plan finansowy likwidacji przedsiębiorstwa (1991); bilanse (1951-1994). IV.Pion Zastępcy Dyrektora ds Technicznych 1947-1970, 30 j.a. – dokumentacja remontowa traktorów (1947-1952); projekty racjonalizatorskie wprowadzone w życie (1954-1958); protokoły posiedzeń Komisji Norm (1952), Komisji Wynalazczości (1954-1959; sprawozdanie z działalności Klubu Techniki i Racjonalizacji (1967-1970). V. Samorząd Pracowniczy 1956-1989, 51 j.a. – protokoły posiedzeń (1959-1980) i sprawozdania z działalności (1960-1972) Rady Zakładowej, sprawozdania z działalności Komisji Młodzieżowej (1969-1970) i Komisji Kobiecej (1969-1970); protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej (1956-1975); protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego (1958-1980); współzawodnictwo pracy – protokoły posiedzeń Komisji ds Współzawodnictwa Pracy, sprawozdania z działalności tej Komisji, zobowiązania pracowników (1959-1980); postulaty i wnioski pracowników i ich realizacja (1970). VI. Akta osobowe [1945] 1946-1960; 1303 j.a.- akta osobowe pracowników zwolnionych do 1960 r. Liczba jednostek w zespole: 1979
65/447/0 Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych w Gdańsku, Oddział w Szczecinie 1947-1981 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 183/1962 i 201/1962; 16 j.a. - Sprawozdania z działalności (1949-1952, 1954); organizacja przedsiębiorstwa (1949-1950); zarządzenia wewnętrzne (1947-1950); plany pracy (1949-1950); protokoły narad i inspekcji (1949-1951); ocena propozycji przeniesienia bazy przedsiębiorstwa ze Szczecina do Świnoujścia (1957); roboty czerpalne i podwodne na torze wodnym Szczecin-Świnoujście (1949-1952); sprawozdania finansowe (1977-1980). II. AKCESJA nr 2416/2008; 6 j.a.. - plany sytuacyjne Basenu Kaszubskiego 91949), roboty czerpalne i podwodne na torze wodnym Szczecin-Świnoujście (1951, 1956), inwentaryzacja nabrzeża przy Dworcu Głównym w Szczecinie (1959). III. AKCESJA nr 4102/2018; 1809 j.a., 1948-1967; akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 1831
65/448/0 Szczecińskie Zakłady Materiałów Biurowych 1948-1979 0 rozwiń
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1949-1979; 89 j.a. 1. Regulaminy i statuty organizacyjne, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 1949-1979; 3 j.a. 2. Zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne 1950-1977; 27 j.a. 3. Instrukcje zakładowe 1949-1972; 17 j.a. 4. Regulaminy pracy 1957-1975; 4 j.a. 5. Regulaminy wynagrodzeń i premiowania 1960-1977; 8 j.a. 6. Regulaminy kontroli 1972-1973; 2 j.a. 7. Kontrole przedsiębiorstwa 1950-1978; 11 j.a. 8. Narady i konferencje 1949-1962; 6 j.a. 9. Normy zatrudnienia i pracy 1954-1979; 5 j.a. 10. Archiwum zakładowe 1955-1971; 3 j.a. 11. Współzawodnictwo pracy 1953-1976; 3 j.a. II. PLANOWANIE 1948-1977; 62 j.a. 1. Plany wieloletnie 1964-1975; 4 j.a 2. Plany techniczno-ekonomiczne 1955-1977; 21 j.a. 3. Plany finansowe 1953-1976; 9 j.a. 4. Plany inwestycyjne 1950-1957; 6 j.a. 5. Plany zatrudnienia i płac 1948, 1969; 2 j.a. 6. Plany produkcji 1949-1950, 1961, 1964-1965; 5 j.a. 7. Plany pracy 1957-1957; 1 j.a. 8. Plany transportu 1954, 1974; 2 j.a. 9. Plany remontów 1954-1959; 6 j.a. 10. Plany postępu technicznego 1966-1974; 6 j.a. III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1953-1978; 89 j.a. 1. Sprawozdania z wykonania planów gospodarczych za lata 1961, 1965-1971; 3 j.a. 2. Sprawozdania z wykonania kosztów za lata 1969, 1973; 3 j.a. 3. Sprawozdania finansowe za lata 1954, 1957-1966, 1968-1969; 13 j.a. 4. Analizy ekonomiczne i informacje o działalności gospodarczej 1954-1978; 29 j.a. 5. Sprawozdania z wykonania planów produkcji 1965-1976; 22 j.a. 6. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 1966-1975; 7 j.a. 7. Sprawozdania z inwestycji i remontów 1954-1962; 6 j.a. 8. Sprawozdania ze stanu BHP 1961, 1966; 2 j.a. 9. Sprawozdania z rozwoju techniki, racjonalizacja i wynalazczość 1952-1959; 4 j.a. IV. RADA ZAKŁADOWA, RADA ROBOTNICZA, KSR 1950-1970; 18 j.a. 1. Protokoły posiedzeń 1950-1969; 10 j.a. 2. Sprawozdania z działalności 1959-1970; 8 j.a. V. DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA 1956-1957; 22 j.a. - dokumentacja technologiczna poszczególnych elementów maszyn i urządzeń technicznych, przebieg procesu technologicznego produkcji pinesek, VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1948-1952; 2 j.a. - plan budynków Fabryki Materiałów Biurowych przy ul. Kard. Hozjusza 29, projekt magazynów materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Liczba jednostek w zespole: 282
65/449/0 "Agryf" Zakłady Mięsne Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie [1945] 1951-1997 0 rozwiń
I. Centralny Zarząd Przemysłu Mięsnego Dyrekcja Dystrybucji Ekspozytura w Szczecinie; 1950-1958 [1960]; 19 j.a. 1. Akta własne 1950-1953; 3 j.a. - bilanse za lata 1950-1952. 2. Akta jednostek podległych - Zakłady Mięsne w Szczecinie 5 j.a. - bilanse roczne za lata 1951-1955 - Szczecińskie Okręgowe Zakłady Tuczu Przemysłowego w Szczecinie 1 j.a. - bilans za lata 1952-1953 r. - Szczecińskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi 1954-1960; 10 j.a. - bilanse za lata 1956-1959, protokoły kontroli oddziałów rejonowych (1954, 1956-1957). II. "Agryf" Zakłady Mięsne Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie 1958-1997; 3. Sekcja ds. Prawnych i Organizacyjnych 1958-1997; 29 j.a. - organizacja przedsiębiorstwa, protokoły posiedzeń zespołów dyrekcyjnych (1987-1994), protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1996-1997), protokoły posiedzeń Zakładowego Kolegium Pojednawczego (1985-1986, 1989-1997), zarządzenia wewnętrzne (1960-1983, 1986-1997), pisma okólne (1960-1988, 1990-1997), protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1969-1972, 1989-1996), protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych (1964-1996).. 4. Stanowisko ds. Kontroli 1958-1960; 5 j.a. - protokoły kontroli w jednostkach podległych. 5. Dział Spraw Pracowniczych 1986-1997; 1 j.a. - porozumienia płacowe w przedsiębiorstwie. 6. Dział BHP i P.poż.; 1974-1990; 2 j.a. - zbiorowe wypadki przy pracy (1977-1990), wypadki śmiertelne (1974-1986). 7. Dział Ekonomiczny 1961-1987; 23 j.a. - roczne plany produkcji (1966-1983), analizy działalności przedsiębiorstwa (1965-1974), sprawozdnia statystyczne dotyczące sprzedaży, zatrudnienia, produkcji i dostaw (1979-1983).. 8. Dział Księgowości 1958-1997; 41 j.a. - budżety i plany finansowe (1958, 1960-1961, 1977-1980), bilanse (1958-1960, 1965-1967, 1969-1997). 9. Dział Finansowy 1969-1973; 1 j.a. - protokoły kontroli finansowych. 10. Dział Inwestycji 1970-1997; 4 j.a. - plany inwestycyjne (1988-1997), sprawozdania z realizacji inwestycji (1979-1981), sprawozdanie z finansowania inwestycji i kapitalnych remontów za 1969 r., protokół z rozruchu Kombinatu w Dąbiu (1984-1987). 11. Wydział Produkcji Rzeźnej 1960-1961; 2 j.a. - analizy kosztów za 1959 r., sprawozdania z tuczu zwierząt rzeźnych za 1960 r. 12. Zakład Transportu 1961-1987; 25 j.a. - bilanse Zakładu. 13. Samorząd Pracowniczy i związki zawodowe 1962-1995; 15 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Rady Robotniczej (1962-1981), Rady Pracowniczej i Rady Delegatów (1983-1995), postulaty pracownicze (1981). III. AKTA OSOBOWE 1945-1963; 15.293 j.a.- akta osobowe pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego i jego poprzedników od 1945 r. oraz przedsiębiorstw włączonych w skład WPPMs - Szczecińskich Okręgowych Zakładów Tuczu Przemysłowego w Szczecinie oraz Szczecińskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi. Liczba jednostek w zespole: 15460
65/450/0 "Miastoprojekt" Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego w Szczecinie 1950-2006 0 rozwiń
MATERIAŁY AKTOWE 1950–2006; sygn.. 15064 – 15339; 275 j.a. 1 Organizacja 1960–2006; 93 j.a. - Organizacja Biura - regulaminy organizacyjne (1964, 1968, 1973, 1977, 1988), przegląd struktur organizacyjnych i zatrudnienia z 1981 r. wraz z propozycjami ich zmian, materiały komisji konkursowych ds wyboru dyrektora Biura z 1990 i 1992 r., udział Biura w spółce „Budimex-Projekt” z 1991 r., maszynopis artykułu Tadeusza Ostrowskiego (pracownika Biura) „Czterdzieści lat Miastoprojektu – Szczecin 1948–1988” (sygn. 15282) oraz fotografie do tego albumu (sygn. 15283–15284), wykaz pracowników Biura od początku jego istnienia do 1988 r., materiały dotyczące prób prywatyzacji i poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Biura (z lat 1995–1996), wprowadzenia zarządu komisarycznego (2002–2004), jest też wniosek o likwidację przedsiębiorstwa złożony w 2005 r. u wojewody zachodniopomorskiego, akta rejestracyjne Biura (1964-2006), zarządzenia wewnętrzne dyrektora Biura (z lat 1962-1963, 1966-1988, 1991-1993), - Protokoły narad - protokoły Rady Techniczno-Ekonomicznej (1972-1981), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Koła Międzyzakładowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Biur Projektowych za lata 1973–1974, - Regulaminy i instrukcje - rgulaminy pracy(1975, 1976, 1988), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1976, 1987, 1999), regulaminy premiowania i wynagradzania (1975-1978),kontroli 1961-2003 1 j.a. - Kontrole Biura 1960-2005; - Zakładowy system wynagradzania pracowników 1988-1999- porozumienie z NSZZ „Solidarność” w sprawie zakładowej umowy zbiorowej z 1988 r. oraz protokoły dodatkowe do tego porozumienia, zakładowy system wynagradzania w Biurze wprowadzony w życie w 1994 r. - Archiwum zakładowe 1995-2004 - protokoły kontroli archiwum przez przedstawiciela Archiwum Państwowego w Szczecinie z lat 1995–2004, protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej. - Administrowanie nieruchomościami Biura 1970-2005 - ekspertyzy i operaty szacunkowe ustalające wartość rynkową nieruchomości przy ul. Staromłyńskiej 10 należącej do BPBBO Miastoprojekt – Szczecin z lat 1991–2005. 2. Planowanie 1973 – 1988; 25 j.a. - Plany perspektywiczne i wieloletnie 1974-1976 - plan perspektywiczny pokazujący zadania Biura do 1980 r. określone na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie w czerwcu 1974 r., plan 5-cio letni na lata 1976–1980 - Roczne plany techniczno-ekonomiczne 1973-1982, plany finansowe 1973-1988. 3. Sprawozdawczość 1951-2006; 140 j.a. - analizy ekonomiczne działalności 1967-1972, sprawozdania z wykonania prac projektowych (1972-1981), sprawozdania inwestycyjne (1977-1990), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (1971-2006), sprawozdania z produkcji i funduszu płac (1975-1981),sprawozdania z podnoszenia kwalifikacji (1976-1986), spis kadrowy (1977-1983), roczne ankiety przedsiębiorstwa (1994-2006), bilanse i sprawozdania finansowe (1951-2006), sprawozdania z działalności socjalno-bytowej (1972-1982), sprawozdania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (1962-1984). 4. Patenty. Świadectwa ochronne 1970-1971; 1 j.a. 5. Materiały b. Kancelarii Tajnej 1950-1967; 9 j.a. 6. Rada Zakładowa, Rada Pracownicza i Samorząd Pracowniczy 1975-2001; 10 j.a. - Rada Pracownicza - protokoły posiedzeń (1988-2001), sprawozdania z działalności (1981) - Rada Zakładowa - sprawozdania finansowe (1975-1981), - Samorząd Pracowniczy - organizacja (1983), wybory (1981, 1994). DOKUMENTACJA TECHNICZNA 15 063 j.a. - dokumentacja techniczna obiektów realizowanych przez Biuro głównie na terenie woj. szczecińskiego, na terenie całego kraju (Gorzów Wlkp., Karlino - woj. koszlińskie, Katowice, Mysłowice, Piła, Szczawnica), a także poza granicami kraju (w: Rosji - budynek byłego pałacu hr. Samojłowej w Antropszynie k. Leningradu, dom wypoczynkowy w Leningradzie, Niemczech - budynek mieszkalny w Berlinie, kominy stalowe w Larz, Neubrandenburgu, Prenzlau, Templinie, Waren). Jest to dokumentacja budynków mieszkalnych, domów jedno- i wielorodzinnych, szkół, szpitali, budynków urzędów i instytucji, hal produkcyjnych, ośrodków wczasowo-rekreacyjnych. Bardzo ciekawa jest dokumentacja dotycząca tzw. "systemu szczecińskiego" realizowanego przez Biuro. Są to albumy, analizy, katalogi oraz dokumentacja projektowa tego systemu. Do inwentarza dołączony jest wykaz obiektów. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1948-2006; 1960 j.a. Liczba jednostek w zespole: 17298
65/451/0 vacat - Zarząd Wojewódzki Budynków Mieszkalnych w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/356 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/452/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego w Szczecinie 1945-1975 0 rozwiń
Organizacja (1949-1973), zarządzenia wewnętrzne własne i władz nadrzędnych (1948-1971), protokoły narad (1948-1968), protokoły posiedzeń Kolegium Dyrektorów (1959-1968), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1953, 1959), protokoły kontroli (1945-1949, 1953-1956, 1960-1963), sprawozdania opisowe i statystyczne zbiorcze i jednostek podległych z działalności (1948-1968), wykazy jednostek podległych (1946-1950, 1973), organizacja jednostek podległych (1946-1970), bilanse zbiorcze i jednostkowe jednostek podległych (1946-1964), plany wieloletnie, roczne plany techniczno-ekonomiczno-finansowe zbiorcze i jednostek podległych (1955-1958), zakładowa umowa zbiorowa (1955-1956), współzawodnictwo pracy (1952-1953), informacje ogólne dotyczące przemysłu terenowego (1952-1955), analizy ekonomiczne zbiorcze i jednostek podległych (1952-1970), biuletyny informacyjne (1964-1965), opracowania dot. działalności poszczególnych gałęzi przemysłu terenowego, protokoły KSR (1962-1963), działalność Rady Pracowniczej i Rady Zakładowej (1964-1965), plany inwestycyjne i ich realizacja (1959-1968), sprawozdania z eksportu (1960-1968), porozumienia terenowo-branżowe (1960-1966), plany dot. postępu technicznego i sprawozdania z ich realizacji (1959-1964), działalność POP PZPR (1961-1968), spisy akt znajdujących się w składnicy akt (1945-1975). Liczba jednostek w zespole: 762
65/453/0 Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1946-1949 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 290/1966; 1946-1949; 8 j.a. - korespondencja dotycząca działalności (1947-1949), preliminarze budżetowe (1948-1949), bilans (1947-1948), karty i akta personalne (1946-1948). Liczba jednostek w zespole: 8
65/454/0 Polski Czerwony Krzyż Oddział Wojewódzki w Szczecinie [1944] 1945-1962 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1944-1962; 225 j.a. 1.1. Statuty i schematy organizacyjne 1945-1949; 4 j.a. 1.2. Organizacja 1945-1957; 7 j.a. 1.3. Normatywy 1944-1956; 12 j.a. 1.3.1. Normatywy Zarządu Głównego 1944-1956; 8 j.a. 1.3.2. Okólniki i rozkazy wewnętrzne Oddziału Wojewódzkiego 1946-1948; 4 j.a. 1.4. Posiedzenia organów kolegialnych 1945-1962; 144 j.a. 1.4.1. Oddział Wojewódzki 1950-1961; 12 j.a. 1.4.2. Oddziały Powiatowe 1945-1962; 107 j.a. 1.4.2.1. Choszczno 1951-1961; 13 j.a. 1.4.2.2. Dębno Lubuskie 1947-1960; 7 j.a. 1.4.2.3. Goleniów 1955-1962; 7 j.a. 1.4.2.4. Gryfice 1952-1962; 8 j.a. 1.4.2.5. Gryfino 1951-1962; 7 j.a. 1.4.2.6. Kamień Pomorski 1956-1962; 6 j.a. 1.4.2.7. Łobez 1945-1962; 7 j.a. 1.4.2.8. Myślibórz 1954-1961; 7 j.a. 1.4.2.9. Nowogard 1955-1962; 7 j.a. 1.4.2.10. Pyrzyce 1954-1961; 7 j.a. 1.4.2.11. Stargard 1954-1960; 7 j.a. 1.4.2.12. Szczecin – Powiat 1950-1961; 6 j.a. 1.4.2.13. Szczecin – Miasto 1950-1962; 9 j.a. 1.4.2.14. Świnoujście 1956-1962; 6 j.a. 1.4.2.15. Protokoły posiedzeń z różnych powiatów 1950-1957; 3 j.a. 1.4.4. Komitety Społeczne i Koła 1946-1960; 14 j.a. \1.4.5. Odprawy Pełnomocników i zebrania pracowników 1950-1959; 11 j.a. 1.5. Zjazdy delegatów 1945-1958; 25 j.a. 1.5.1. Zjazdy delegatów – ogólnopolskie 1946-1950; 1 j.a. 1.5.2. Zjazdy delegatów – wojewódzkie 1945-1958; 6 j.a. 1.5.3. Zjazdy delegatów – powiatowe 1950-1958; 18 j.a. 1.6. Kadry 1945-1960; 3 j.a. 1.7. Kontrole 1945-1961; 26 j.a. 1.7.1. Kontrole w Oddziale Wojewódzkim 1946-1961; 5 j.a. 1.7.2. Inspekcje w Oddziałach Powiatowych i w Miejskim 1945-1961; 21 j.a. 1.8. Zarządzanie nieruchomościami 1947-1950; 4 j.a. 2. Plany i sprawozdania 1945-1961; 60 j.a. 2.1. Plany działalności 1945-1961; 8 j.a. 2.2. Sprawozdania z działalności 1945-1961; 52 j.a. 2.2.1. Zarząd Główny 1945-1957; 6 j.a. 2.2.2. Oddział Wojewódzki 1945-1960; 19 j.a. 2.2.3. Oddziały Powiatowe 1945-1961; 27 j.a. 3. Finanse 1945-1957; 11 j.a. 3.1. Budżety 1945-1957; 8 j.a. 3.2. Bilanse 1945-1955; 3 j.a. 4. Działalność statutowa 1945-1959; 29 j.a. 4.1. Ekshumacja grobów 1945-1959; 7 j.a. 4.2. Repatriacja i poszukiwania 1945-1959; 8 j.a. 4.3. Opieka medyczna i pomoc doraźna 1945-1959; 11 j.a. 4.4. Akcje masowe 1950-1959; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 325
65/455/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP, Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1948-1951 0 rozwiń
I. Oddział Wojewódzki 1948-1952; sygn. 1-32, 112-113; 34 j.a. - zarządzenia i instrukcje (1948-1951), korespondencja z Zarządem Głównym i kołami terenowymi (1949-1951), protokoły posiedzeń Oddziału Wojewódzkiego (1949-1951), protokoły lustracji oddziałów powiatowych (1949-1951), likwidacja Towarzystwa (1950-1951), sprawozdania z działalności Oddziału Wojewódzkiego (za 1949 r.) i plan pracy (na 1950 r.), wycinki prasowe (1949), spisy zdawczo-odbiorcze akt (1952), korespondencja w sprawach inwestycyjnych (1948-1951), wnioski inwestycyjne (1948), sprawozdania z działalności oddziałów powiatowych (1948-1950), sprawy organizacyjne (1948-1950), preliminarze budżetowe (1948, 1951), sprawozdania finansowe (1948-1951), sprawozdania z lustracji oddziału wojewódzkiego (1949), zatrudnianie pracowników (1949-1950). 1. Oddział Powiatowy w Choszcznie 1949-1951; sygn. 33-36; 4 j.a. - sprawozdania z działalności, plany pracy, wykazy członków, protokoły organizacyjne kół terenowych, protokoły posiedzeń Zarządu Powiatowego, Komisji Społeczno-Selekcyjnej, likwidacja oddziału. 2. Oddział Powiatowy w Chojnie 1948-1950; sygn. 37; 1 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności. 3. Oddział Powiatowy w Dębnie 1948-1951; sygn. 38-39; 2 j.a. - protokoły zebrań, organizacja kół terenowych, sprawozdania z działalności. 4. Oddział Powiatowy w Gryfinie 1948-1951; sygn. 40-41; 3 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, preliminarz budżetowy, lustracja oddziału, likwidacja oddziału. 5. Oddział Powiatowy w Gryficach 1949-1951; sygn. 43-44; 2 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, powołanie i likwidacja oddziału. 6. Oddział Powiatowy w Kamieniu Pom. 1948-1951; sygn. 45-46; 2 j.a. - sprawozdania z działalności, likwidacja oddziału. 7. Oddział Powiatowy w Łobzie 1949, 1951; sygn. 47-48; 2 j.a. - sprawozdania z działalności, likwidacja oddziału. 8. Oddział Powiatowy w Myśliborzu 1949-1951; sygn. 49-50; 2 j.a. - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, lustracja oddziału, likwidacja oddziału. 9. Oddział Powiatowy w Nowogardzie 1948-1951; sygn. 51-53; 3 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, powołanie i likwidacja oddziału. 10. Oddział Powiatowy w Pyrzycach 1951; sygn. 54; 1 j.a. - protokoły zebrań, likwidacja oddziału. 11. Oddział Powiatowy w Stargardzie 1949-1951; sygn. 55-60, 111; 7 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, korespondencja w sprawach stypendialnych, budżet oddziału, świadectwa szkolne 12. Oddział Powiatowy w Świnoujściu 1950; sygn. 61-62; 2 j.a. - sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły lustracji. 13. Oddział Grodzki w Szczecinie 1949-1951; sygn. 63-67; 5 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, powołanie i likwidacja oddziału, protokoły posiedzeń kół terenowych, protokoły posiedzeń Komisji Społeczno-Selekcyjnej, protokoły lustracji. II. Oddział Wojewódzki w Koszalinie 1950-1951; sygn. 68-77; 10 j.a. - okólniki, zarządzenia, korespondencja z Zarządem Głównym i kołami terenowymi, protokoły posiedzeń Oddziału Wojewódzkiego, plany działalności i sprawozdania z ich wykonania, korespondencja w sprawach inwestycyjnych, preliminarze budżetowe, protokoły zdawczo-odbiorcze burs, plany budowy burs, protokoły lustracji oddziałów powiatowych, likwidacja oddziałów powiatowych. 1. Oddział Powiatowy w Białogardzie 1949-1951; sygn. 78-81; 4 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, preliminarze budżetowe, V Tydzień Towarzystwa Burs i Stypendiów. 2. Oddział Powiatowy w Bytowie 1948-1950; sygn. 82-83; 2 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, preliminarz budżetowy. 3. Oddział Powiatowy w Człuchowie 1948-1951; sygn. 84-88; 5 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń kół terenowych, preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe, korespondencja w sprawach inwestycyjnych. 4. Oddział Powiatowy w Drawsku 1948-1950; sygn. 89-90; 2 j.a. protokoły zebrań, sprawozdania z działalności. 5. Oddział Powiatowy w Koszalinie 1948-1950; sygn. 91-93; 3 j.a. - protokoły posiedzeń oddziału, plany finansowe i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z działalności. 6. Oddział Powiatowy w Kołobrzegu 1948-1951; sygn. 94-95; 2 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności. 7. Oddział Powiatowy w Miastku 1949-1951; sygn. 96-98; 3 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, powołanie i likwidacja oddziału. 8. Oddział Powiatowy w Sławnie 1949-1950; sygn. 99; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu. 9. Oddział Powiatowy w Słupsku 1949-1950; sygn. 100; 1 j.a. - sprawozdania z działalności. 10. Oddział Powiatowy w Szczecinku 1949-1952; sygn. 101-102; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Zarzadu, protokoły lustracji oddziału, likwidacja oddziału. 11. Oddział Powiatowy w Wałczu 1948-1951; sygn. 103-107; 5 j.a. - protokoły zebrań i posiedzeń Zarządu, sprawozdania z działalności, powołanie i likwidacja oddziału, protokoły posiedzeń Komisji Społeczno-Selektywnej, preliminarze budżetowe, lustracja oddziału. 12. Oddział Powiatowy w Złotowie 1948-1951; sygn. 108-110; 3 j.a. - protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, powołanie i likwidacja oddziału, protokoły posiedzeń Komisji Społeczno-Selektywnej. Liczba jednostek w zespole: 113
65/456/0 Polski Szpital Obozu Fallingbostel w Bomlitz 1945-1946 [1948-1950] 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1945-1946; 33 j.a. 2. Sprawozdawczość 1945-1946; 7 j.a. 3. Sprawy pracownicze, wykazy personelu 1945-1950; 19 j.a. 4. Opieka nad pacjentami 1945-1946; 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 67
65/457/0 Rada Naukowa Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Szczecińskiego 1955-1962 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 186/1962; 1955-1962; 79 j.a. - Materiały seminarium koordynacyjnego planu rozwoju województwa szczecińskiego (1959), organizacja Rady i sprawozdania z działalności (1959-1960), protokoły posiedzeń Rady (1959-1961), wykazy członków , materiały dotyczące: gospodarki morskiej (1959-1961), rolnictwa (1957-1959), aktywizacji Międzyodrza (1960-1961), melioracji użytków na terenie Dolnej Odry (1961), inwestycji i budownictwa na terenie woj. szczecińskiego (1959-1961), zatrudnienia na terenia województwa (1957-1959), program perspektywicznego rozwoju i zagospodarowania regionu nadmorskiego, materiały Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Afryki (1962), program i problemy organizacji studiów rolniczych w Wyższej Szkole Rolniczej oraz współdziałania WSR z Prezydium MRN i WRN w Szczecinie (1960), materiały Zespołu Rolnego (1959-1961), plan perspektywiczny rozwoju rolnictwa w woj. szczecińskim na lata 1958-1975, materiały Zespołu Handlowego (1959-1960), Zespołu Zdrowia (1959-1962), rozwoju portu w Szczecinie (1960), układ kolejowy i drogi wodne (1960), ankiety dotyczące poszczególnych gałęzi przemysłu (1959). Liczba jednostek w zespole: 79
65/458/0 Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej w Szczecinie 1946-1949 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1945-1949; sygn. 1-40; 40 j.a. - organizacja CKOS, WKOS i PKOS w terenie, korespondencja z CKOS, zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich, wykazy pracowników, protokoły posiedzeń zarządów WKOS i PKOS, sprawozdania opisowe z działalności. 2. Wydział Organizacyjno-Inspekcyjny i Opieki 1946-1949; sygn. 41-80; 40 j.a. - organizacja i działalność PKOS w terenie, sprawozdania statystyczne z działalności PKOS, protokoły lustracji i sprawozdania polustracyjne, materiały dotyczące szkoleniowych warsztatów pracy, wykazy placówek opiekuńczych. 3. Wydział Finansowo-Gospodarczy 1946-1949; sygn. 81-88; 8 j.a. - korespondencja w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, instrukcje dotyczące prowadzenie księgowości. 4. Akta osobowe pracowników WKOS oraz powiatowych komitetów opieki społecznej w woj. szczecińskim 1946-1949; 630 j.a. Liczba jednostek w zespole: 718
65/459/0 Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju w Szczecinie 1949-1954 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 3/1954; 1949-1954; 53 j.a. - Protokoły posiedzeń Komitetu (1950-1953), protokoły z zebrań masowych (1950), rezolucje protestacyjne, sprawozdania z przygotowań do II Światowego Kongresu Pokoju (1950-1952), sprawozdania z działalności (1950-1953), wykazy aktywistów i członków PKOP (1950-1952), akcja zbiórki darów na dzieci koreańskie (1951), korespondencja z Komitetem Wykonawczym PKOP w Warszawie, spisy ludności powiatu kamieńskiego uprawnionych do składania podpisów pod Apelem Sztokholmskim (1950), organizacja WKOP (1949-1954), referaty, informacje i meldunki, sprawozdania z inspekcji (1950), biuletyny WKOP (1951-1952), praca księży w Ruchu Obrony Pokoju woj. szczecińskiego (1951-1952), materiały dotyczące konkursu "Tak widzę Niemcy" (1951), album prasowy i kronika WKOP (1951, 1953), akcja zbierania podpisów pod Apelem Sztokholmskim (1950-1953), konkurs recytatorski pt. "walczymy o pokój" (1953). Liczba jednostek w zespole: 53
65/460/0 Liga Lotnicza Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1946-1953 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Zarządu i walnych zjazdów Aeroklubu Szczecińskiego (1946-1951), protokół Walnego Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Ligi Lotniczej (1950), sprawozdania z działalności Ligi (1950-1951, 1953) sprawy personalne i organizacyjne Zarządu Ligi (1952-1953), bilanse (za lata 1949-1951), protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Ligi (1953), protokoły narad (1950-1952), zarządzenia polustracyjne (1951), zarządzenia Zarządu Głównego LL (1951), materiały z konkursu gazetek ściennych organizowanych przez ZG LL (1953). Liczba jednostek w zespole: 18
65/461/0 Liga Morska Zarząd Okręgu w Szczecinie 1945-1956 0 rozwiń
1. Referat Organizacyjny 1945-1956; sygn. 1-33, 50-57; 41 j.a. - biuletyny Zarządu Głównego (1945-1946), organizacja Ligi (1946-1950), okólniki i instrukcje (1946-1952), protokoły posiedzeń Zarządu i zjazdy delegatów (1945-1953), wykazy władz Zarządu Okręgowego i wykazy członków(1945-1947, 1950-1953), protokoły narad (1951-1953), protokoły lustracji oddziałów Ligi i Zarządu Okręgowego (1947-1952), organizacja i działalność oddziałów terenowych Ligi (1945-1953), sprawozdania z działalności (1946-1955), sprawozdania z podróży służbowych (1950-1952), obchody "Dni Morza" (1947-1956), sprawozdania z współorganizacji uroczystości państwowych (1950-1952), sprawozdania statystyczne z działalności (1953). 2. Referat Wodny 1945-1953; sygn. 34-44; 11 j.a. - protokoły zebrań Oddziału Sportów Wodnych (1950), sprawozdania z kursów w ośrodkach morskich (1950-1951, 1953), sprawozdania z inspekcji ośrodków wodnych (951), organizacja i działalność Jacht-Klubu "Gryf" w Szczecinie (1945-1950), Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Mrzeżynie (1949), materiały dotyczące budowy Ośrodka Wodnego w Dąbiu (1950). 3. Referat Administracyjny 1947-1951; sygn. 45-49; 5 j.a. - sprawy nieruchomości należących do Ligi (1947-1951), połączenie Ligi Morskiej z Polskim Związkiem Zachodnim (1949), sprawozdania z obchodów "Dni Morza", bilans za 1951 r. Liczba jednostek w zespole: 57
65/462/0 Polski Związek Zachodni Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Organizacyjny 1945-1950; sygn. 1-33, 74; 34 j.a. - organizacja PZZ, list otwarty do biskupów anglikańskich (1946), wykazy członków, okólniki i zarządzenia, protokoły posiedzeń Zarządu Okręgowego, materiały dotyczące Kongresu Autochtonów Pomorza Zachodniego (1946), protokoły ze zjazdów delegatów PZZ, sprawozdania z działalności, połączenie PZZ z Ligą Morską, sprawozdania z podróży służbowych, korespondencja z Zarządem Głównym i oddziałami terenowymi, ze Związkiem Polaków w Niemczech i Polską Misją Wojskową w Berlinie, wnioski o odznaczenia, akta osobowe. 2. Referat Finansowo-Gospodarczy 1945-1950; sygn. 34-36; 3 j.a. - sprawy nieruchomości należących do PZZ, preliminarze budżetowe Związku na lata 1945-1950. 3. Referat Społeczno-Polityczny 1945-1949; sygn. 37-44; 8 j.a. - uczestnictwo w referendum (1946), uroczystości Święta Kaszubów (1946), materiały dotyczące obchodów Tygodnia Ziem Odzyskanych (1946), materiały dotyczące Łużyc (1945-1946), Kongres Autochtonów Pomorza Zachodniego (1946), kursy repolonizacyjne (1949). 4. Referat Zaludnienia i Ekonomiki 1945-1950; sygn. 45-54; 10 j.a. - sprawy przesiedleńców i pośrednictwo pracy, weryfikacja autochtonów, ochrona Słowińców i Kaszubów, pomoc repatriantom, spisy reemigrantów polskich przybyłych z Niemiec, akcja osiedleńcza, interwencje i zaświadczenia dla repatriantów i reemigrantów. 5. Referat Propagandowy 1945-1949; sygn. 55-63, 73; 10 j.a. - biuletyny informacyjne, wycinki prasowe dotyczące działalności PZZ, materiały i artykuły dotyczące problematyki Pomorza Zach, materiały do audycji radiowych. 6. Referat Imprez 1945-1946; sygn. 64-72; 9 j.a. - materiały dotyczące organizowanych przez PZZ wystaw, imprez i uroczystości, audycje radiowe, wykaz Polaków mieszkających w Szczecinie przezd 1939 r., wiec protestacyjny PZZ w Szczecinie, konferencja programowa PZZ w Poznaniu. Liczba jednostek w zespole: 74
65/463/0 Powszechna Organizacja "Służba Polsce", Komenda Wojewódzka w Szczecinie 1948-1956 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1948-1955; 38 j.a. - meldunki miesięczne komend terenowych (1949-1952), sprawozdania statystyczne i personalne brygad i hufców pracy (1948-1952), materiały dotyczące zagadnień kwaterunkowych i aprowizacyjnych komend (1954-1955), wykaz pracowników SP (1949). 2. Wydział Organizacyjny 1948-1956; 119 j.a. - protokoły przekazania agend Lidze Przyjaciół Żołnierza (1954-1955), instrukcje i zarządzenia (1954-1955), wykazy brygad (1948-1950), rozkazy dzienne poszczególnych brygad (1948-1955), protokoły odpraw aktywu terenowego (1952-1955), szkolenie i doszkalanie kadry i junaków (1954-1955), sprawozdania z działalności zbiorcze i poszczególnych hufców (1951-1955), sprawy arbitrażowe, skargi i zażalenia (1953-1955), korespondencja z Komendą Główną i komendami terenowymi, uzbrojenie organizacji (1955), apele i zobowiązania brygad (1954-1955), protokoły kontroli brygad, materiały dotyczące wypadków i dezercji (1948-1952). 3. Wydział Techniczny 1949-1950; 5 j.a. - dokumentacja projektowa arterii Nadodrzańskiej w Szczecinie 4. Wydział Służby Zdrowia 1950-1954; 1 j.a. - sprawozdania, analizy i instrukcje dotyczące zdrowia junaków. 5. AKCESJA nr 3016/2011; 1948-1956; 104 j.a. - akta osobowe kadry PO Służba Polsce. Liczba jednostek w zespole: 267
65/464/0 Technikum Drogowe Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotnictwa w Szczecinie 1951-1958 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 26 j.a. z lat 1951-1958 1.1. Organizacja - 8 j.a. z lat 1951-1958 1.2. Rada Pedagogiczna - 5 j.a. z lat 1953-1958 1.3. Komitet Rodzicielski - 2 j.a. z lat 1954-1957 1.4. Kontrole - 3 j.a. z lat 1955-1958 1.5. Kadry i narady - 4 j.a. z lat 1951-1958 1.6. Administracja budynków szkolnych - 4 j.a. z lat 1951-1958 2. Plany i sprawozdania - 17 j.a. z lat 1952-1958 2.1. Plany roczne - 1 j.a. z 1952 r. 2.2. Plany finansowe - 3 j.a. z lat 1954-1958 2.3. Sprawozdania z działalności szkoły - 6 j.a. z lat 1952-1958 2.4. Sprawozdania statystyczne - 2 j.a. z lat 1952-1958 2.5. Sprawozdania finansowe - 5 j.a. z lat 1953-1958 3. Nauczanie i wychowanie - 11 j.a. z lat 1952-1958 3.1. Organizacja roku szkolnego - 1 j.a. z lat 1954-1954 3.2. Programy nauczania - 2 j.a. z lat 1952-1956 3.3. Klasyfikacja i protokoły egzaminów - 3 j.a. z lat 1954-1958 3.4. Wykazy uczniów i sprawy bytowe - 5 j.a. z lat 1954-1958 4. Akta osobowe pracowników - 127 j.a. z lat 1954-1958 W układzie alfabetycznym nazwiska na literę A-Ż Liczba jednostek w zespole: 181
65/465/0 Akta miasta Złocieńca 1590-1935 0 rozwiń
1. Władze zwierzchnie 1832-1932; sygn. 1-28; 28 j.a. - rodzina królewska, podróże członków rodziny monarszej, wybory prezydenta Rzeszy, wybory do parlamentu Rzeszy i krajowego, sejmiki prowincjonalne, uroczystości państwowe, posiedzenia wydziału powiatowego, przenosiny niektórych urzędów powiatowych. 2. Związek samorządów miejskich 1887-1930; sygn. 29-35; 7 j.a. - powołanie związku na obszarze rejencji koszalińskiej, obrady i spotkania jego przedstawicieli, samorząd miast Rzeszy. 3. Administracja miasta 1621-1933; sygn. 36-213, 1695; 179 j.a. - historia i herb miasta, obchody 600–lecia lokacji, ustrój miejski, wybory do rady miejskiej, protokoły posiedzeń rady, zarząd miasta, wybory burmistrzów, rady żołniersko–robotnicze, urzędnicy różnych szczebli, ich nominacje i angaże, kancelaria, archiwum, spisy przechowywanych dokumentów, sprawozdania roczne zarządu, podział czynności urzędów i urzędników, ubezpieczenia od odpowiedzialności, supliki i zażalenia składane władzom miejskim, szarwarki. 4. Własność miejska 1808-1936; sygn. 214-314; 101 j.a. - granice, kupno, sprzedaż ziemi i budynków, zamiana gruntów, dzierżawy pól, łąk, pastwisk i ogrodów, folwark miejski, separacje, parcelacje, podziały, tereny włączane do miasta, granice posiadłości miejskich, wytyczanie granic, spory graniczne. 5. Rolnictwo 1681-1930; sygn. 315-349; 35 j.a. - zarządzenia i ordynki, uprawa roli, mechanizacja rolnictwa, zniesienie dotychczasowych obciążeń, podatek gruntowy, hodowla i liczebność bydła, zarazy wśród zwierząt hodowlanych, wydobycie torfu, szkolnictwo rolnicze. 6. Rybołówstwo 1779-1930; sygn. 350-358; 9 j.a. - zarządzenia, dzierżawy, spory o stawy i połowy ryb. 7. Leśnictwo i myślistwo 1837-1932; sygn. 359-407; 49 j.a. - zarządzenia i przepisy, protokoły deputacji leśnej, kłusownictwo i inne wykroczenia w lasach, plany gospodarcze i poprawa kultur leśnych, sprzedaż lub zamiana obszarów leśnych, pozyskiwanie drewna i jego sprzedaż, pielęgnacja lasów, walka ze szkodnikami, ochrona przeciwpożarowa, granice lasów miejskich i spory graniczne, leśniczówka, dzierżawy myślistwa. 8. Urządzenia miejskie 1720-1931; sygn. 408-489; 82 j.a. - waga miejska, budowa, rozbudowa, remonty i wykorzystanie rzeźni, budowa i eksploatacja gazowni, pozyskiwanie węgla, młyny i folusze miejskie, kanalizacja i wodociągi, teatr, kino, cmentarz komunalny, budowa kaplicy cmentarnej, sprawy mieszkaniowe, studnie, pompy i fontanny, nazewnictwo ulic, kataster miejski, księga gruntowa. 9. Finanse miasta 1722-1934; sygn. 490-644; 155 j.a. - kasa miejska, przygotowanie siedziby, rewizje, rachunki, personel, kasa oszczędno-ściowa, powstanie, rewizje, personel, dochody miasta, depozyty, nadzwyczajne dochody i wydatki, plany budżetowe, rachunkowość, wpływy i zwolnienia podatkowe, podatki od rzemiosła, kredyty, długi. 10. Handel, rzemiosło i przemysł 1710-1930; sygn. 645-787; 143 j.a. - zarządzenia, przywileje i koncesje na handel i dla rzemiosła, izba rzemieślnicza, cechy, czeladnicy, statuty: stolarzy, piekarzy, rzeźników, kowali, kołodziei, sukienników, pantoflarzy, nadzór nad fabrykami, rzemiosłem i handlem, spory właścicieli warsztatów z czeladnikami, ceny żywności na rynku, wagi, miary, jarmarki, instalowanie maszyn i kotłów parowych w fabrykach, zatrudnienie i sprawy pracownicze, ubezpieczenia, nieszczęśliwe wypadki wśród robotników, zatrudnianie młodocianych, wypoczynek, zezwolenia na prowadzenie karczm, gospod i zakładów gastronomicznych, egzaminy mistrzowskie, czeladnicze, szkolenie uczniów. 11. Komunikacja 1811-1930; sygn. 788-824; 37 j.a. - ruch drogowy, telefonizacja, budowa, przebudowa i utrzymanie ulic, placów i szos, czystość w mieście, budowa i naprawa mostów, regulacja oraz oczyszczanie rowów i strumieni, poczta, telefon i telegraf, zabezpieczenia przeciwpowodziowe. 12. Budownictwo 1843-1933; sygn. 825-888; 64 j.a. - zarządzenia, przepisy, nadzór i zezwolenia budowlane, budowa i naprawa obiektów będących własnością komunalną: ratusza i sądu, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo–rekreacyjne. 13. Policja 1832-1932; sygn. 889-998; 110 j.a. - zarządzenia dotyczące policji, organizacja, umundurowanie, nadzór nad prasą i wydawnictwami (cenzura), kary za różne wykroczenia, ściganie i informacje o przestępcach, nadzór nad żebrakami i włóczęgami, wydawanie paszportów, emigracja do Stanów Zjednoczonych, obcokrajowcy, sprawy meldunkowe, nadzór nad zgromadzeniami i stowarzyszeniami, inwigilacja robotników, wydawanie atestów. 14. Sądownictwo 1588-1931; sygn. 999-1065; 67 j.a. - sąd obwodowy, jego personel i lokal, procesy i spory władz miejskich z mieszkańcami, dochodzenia ojcostwa, opiekuństwo, księgi hipoteczne. 15. USC i statystyka 1813-1930; sygn. 1066-1117; 52 j.a. - zarządzenia i przepisy, zapowiedzi przedmałżeńskie, rejestry urodzeń, ślubów i zgo-nów, ewidencja obcokrajowców, ludność żydowska, statystyka ludności oraz jej zatrudnienia. 16. Ochrona przeciwpożarowa 1796-1932; sygn. 1118-1215; 98 j.a. - ordynki i zarządzenia, zabezpieczenia budynków mieszkalnych, ochotnicza straż pożarna, sprzęt przeciw pożarowy, kontrole ochrony przeciwpożarowej i rewizje pokontrolne, ubezpieczenia od ognia, pożary i odszkodowania, statystyka pożarów. 17. Zdrowie 1825-1935; sygn. 1216-1359; 144 j.a. - zarządzenia, nadzór nad żywnością, badanie mięsa, walka ze szczurami i muchami, wścieklizna wśród psów, choroby zwierzęce, komisja sanitarna, personel medyczny, budowa, remonty i uposażenie szpitala, akuszerki, sprzęt medyczny, administracja szpitalna, dochody i darowizny na rzecz szpitala, odpłatność za leczenie, zakładanie kurortów i kąpielisk, umysłowo chorzy i zakłady dla nich, wypadki śmiertelne. 18. Opieka społeczna 1846-1931; sygn. 1360-1405; 46 j.a. - powołanie oraz działalność organizacji zajmujących się sprawami biednych, opieka nad dziećmi i ubogimi, domy ubogich i ich utrzymanie, fundacje. 19. Szkolnictwo 1811-1934; sygn. 1406-1614; 209 j.a. - deputacja szkolna i protokoły jej posiedzeń, zarządzenia, statuty, programy nauczania, plany lekcji, budowa, remonty i wyposażanie szkół, zakładanie szkół prywatnych, uzupełniających i żeńskich, sprawy finansowe, stypendia, nominacje i uposażenia dyrektorów oraz nauczycieli, akta personalne nauczycieli, pracownicy pomocniczy, ubezpieczenia uczniów i nauczycieli, szkolnictwo ponad podstawowe i zawodowe, statystyka szkolna, szkolna kas oszczędnościowa, kroniki szkolne. 20. Kościół 1590-1932; sygn. 1615-1655; 41 j.a. - zarządzenia, wizytacje, prawo patronatu, obsada stanowisk duchownych, dobra i dochody kościelne, dzierżawy ziemi kościelnej, budowa i remonty zabudowań należących do kościoła, nabożeństwa katolickie, gmina żydowska, ruch ludności żydowskiej, szkolnictwo gminne, wybory władz gminy. 21. Militaria 1653-1928; sygn. 1656-1694; 39 j.a. - powoływanie poborowych, mobilizacja, kwaterunki, furaże, świadczenia na rzecz wojska i inwalidów wojennych, lazaret, zapomogi dla rodzin żołnierzy, jeńcy wojenni, cmentarz wojskowy, bractwo kurkowe, pomnik cesarza. Liczba jednostek w zespole: 1695
65/466/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Chojnie 1954-1958 0 rozwiń
I. Organizacja i zarządzanie 1954-1958; 21 j.a. 1. Organizacja i zarządzanie szkołą 1954-1958; 12 - są tu informacje dotyczące powstania i likwidacji szkoły, okólniki i zarządzenia Kuratorium i Ministerstwa Oświaty, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego. Jedna j.a. zawiera materiały dotyczące przeprowadzonej w szkole kontroli. 2. Kadry 1954-1958; 5 j.a. - wykazy pracowników, dokumentacja dotycząca spraw dyscyplinarnych wśród kadry nauczycielskiej, 3. Sprawy gospodarcze 1955, 1957; 2 j.a. - informacje dotyczące prowadzonych remontów w budynku szkolnym, spis wyposażenia internatu szkoły. 4. Dzienniki podawcze 1954-1958; 2 j.a. II. Planowanie i sprawozdawczość 1954-1958; 6 j.a. - roczne plany pracy dydaktywczno-wychowawczej oraz sprawozdania z ich wykonania. III. Nauczanie i wychowanie 1954-1958; 46 j.a. - są tu informacje dotyczące organizacji uczniowskich działających w szkole oraz nauki religii w liceum - wykazy uczniów uczęszczających na lekcje religii, wykazy zatrudnionych księży i wysokość ich wynagrodzenia, arkusze ocen, protokoły i świadectwa egazminów dojrzałości, dziennki lekcyjne. IV. Akta osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych 1954-1958; 71 j.a. Liczba jednostek w zespole: 144
65/467/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Myśliborzu 1946-1969 0 rozwiń
I.AKTA KAT.A 1. Zarządzanie i organizacja 1946-1969; 23 j.a. - Organizacja - zarządzenia i okólniki Ministerstwa Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego. - Rada Pedagogiczna - protokoły posiedzeń Rady z lat 1946-1949 i 1955-1968. - Kontrole - materiały z kontroli problemowych przeprowadzonych w szkole. - Kadry - zestawienia liczbowe pracowników oraz wykazy pracowników szkoły. - Sprawy gospodarcze - materiały dotyczące obiektów zajmowanych przez szkołę, wyposażenia internatu. 2. Planowanie i sprawozdawczość 1952-1969; 34 j.a. - Plany finansowe z lat 1952-1968. - Sprawozdania finansowe - za rok 1953 i za miesiąc grudzień 1959 r. - Sprawozdania statystyczne - dotyczą różnych zagadnienień, m.in.Inwestycji (z lat 1958-1960 oraz z 1965 r.), spraw kadrowych (za lata 1961-1969), spraw pedagogicznych (za lata 1962-1969), spraw gospodarczych (za lata 1961-1963 i 1967-1968). 3. Działalność dydaktyczno-pedagogiczna 1948-1969; 347 j.a. W tej serii aktowej umieszczono jednostki archiwalne ukazujące bieżącą działalność szkoły. Znajdują się tutaj materiały dotyczące ewidencji i klasyfikacji uczniów, jest tu kronika samorządu szkolnego z lat 1966-1969, są również akta dotyczące przysposobienia wojskowego, pracy biblioteki szkolnej i działalności pozalekcyjnej, dzienniki lekcyjne Liceum Pedagogicznego (1946-1966), Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli (1948-1958), Szkoły Powszechnej (1946-1961), katalogi okresowe i główne z lat 1946/47-1950/51, protokoły egzaminów dojrzałości (1948/49-1968/69). 4. Akta osobowe uczniów1946-1969; 1171 j.a. 5. Akta osobowe pracowników 1946-1966; 115 j.a. II. AKTA KAT. B 1955-1968; 7 j.a. -listy płac (1955-1968), karty wynagrodzeń pracowników (1956-1961). Liczba jednostek w zespole: 1690
65/468/0 Liceum Pedagogiczne im. Władysława Spasowskiego w Szczecinie 1946-1969 0 rozwiń
I. PAŃSTWOWE LICEUM PEDAGOGICZNE NR 1; 1946-1960; 326 j.a. 1. Organizacja i zarządzanie 1946-1960; 149 j.a. - zarządzenia ministra oświaty w sprawie szkoły 1947-1951; 3 j.a. - zarządzenia, okólniki władz zwierzchnich 1946-1959; 10 j.a. - wytyczne, instrukcje, pisma władz zwierzchnich 1946-1960; 37 j.a. - organizacja szkoły 1948-1958; 9 j.a. - arkusze organizacyjne szkoły na lata szkolne 1948/49 – 1951/52 - Rada Pedagogiczna 1948-1956; 10 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1948-1954, Szkoły Ćwiczeń z lat 1948-1951 oraz Państwowego Kursu Pedagogicznego z 1956 r. - Komitet Rodzicielski 1949-1960; 15 j.a. - protokoły zebrań Komitetu Rodzicielskiego oraz sprawozdania z jego działalności - Komisja Stypendialna 1946-1954; 5 j.a. - protokół posiedzeń komisji z 1952 r., protokół z rewizji kasy Koła Rodzicielskiego za rok szkolny 1951/52, listy stypendystów z lat 1947-1949 oraz podania o stypendium z 1946 r. - Komisja Rewizyjna 1953-1960; 2 j.a. - archiwum zakładowe i normatywy kancelaryjno-archiwalne 1955-1960; 5 j.a. - protokół kontroli składnicy akt PLP i Szkoły Ćwiczeń przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, oraz wykazy akt z roku 1959 i 1960. - nauczanie religii i laicyzacja szkoły 1950-1958; 5 j.a. - kontrole 1947-1956; 12 j.a. - kadry 1946-1960; 18 j.a. - wykazy pracowników pedagogicznych i administracyjnych szkoły oraz korespondencja władz szkoły z pracownikami w sprawach kadrowych. - sprawy gospodarcze 1946-1960; 18 j.a. - są tu informacje dotyczące budynków, które zajmowała szkoła, starań o uzyskanie poszczególnych gmachów na potrzeby PLP, ich opisy, informacje dotyczące remontów budynków i sprzętu gospodarczego. Są tu również protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywania inwentarza i sprzętu. 2. Plany i sprawozdania 1954-1958; 39 j.a. - plany 1948-1958; 10 j.a. - plany dydaktyczno-wychowawcze szkoły z lat 1948/49 – 1950/51, 1953/54-1955/56 i 1958/59, plany pracy społecznej szkoły oraz działań wychowawczych w internacie - sprawozdania statystyczne 1947-1960; 14 j.a. - dotyczą spraw pedagogicznych, gospodarczych i kadrowych szkoły. - sprawozdania finansowe 1956; 1 j.a. - inne sprawozdania 1947-1955; 14 j.a. - są tu sprawozdania dotyczące Rady Opiekuńczej internatu, realizacji budowlanego planu inwestycyjnego, opieki lekarskiej i dentystycznej w szkole oraz przysposobienia wojskowego. 3 Działalność pedagogiczna i dydaktyczna 1946-1960; 138 j.a. - nauczanie, ocenianie i klasyfikacja 1946-1960; 23 j.a. - wykazy ilościowe i imienne uczniów 1946-1957; 15 j.a. - dane statystyczne i wykazy imienne uczniów liceum i Szkoły Ćwiczeń. - hospitacje lekcji 1953-1955; 6 j.a. - praktyka pedagogiczna 1954-1960; 6 j.a. - dokształcanie nauczycieli - Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne 1954-1960; 10 j.a. - wytyczne i programy nauczania w szkole zalecone przez Ministerstwo Oświaty i Kuratorium Okręgu Szczecińskiego, sprawozdania z kursów organizowanych przez liceum i dane dotyczące organizacji pracy kadry pedagogicznej - Rejonowa Komisja Dokształcania Nauczycieli 1946-1959; 22 j.a. - organizacja kursów i sprawozdania z ich realizacji. - Liceum Korespondencyjne Dla Dorosłych 1947-1948; 4 j.a. - organizacja roku szkolnego, posiedzenia Rady Pedagogicznej, wykazy nauczycieli i słuchaczy oraz sprawozdania z działalności. - organizacje młodzieżowe 1947-1954; 8 j.a. - sprawozdania z działalności organizacji, plany pracy - Związek Młodzieży Polskiej 1952-1955; 9 j.a. - organizacja i działalność Zarządu Szkolnego i kół klasowych ZMP, protokoły zebrań, sprawozdania z działalności oraz wykazy członków - kółka szkolne 1948-1958; 17 j.a. - wykazy członków, protokoły zebrań, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji. - działalność pozalekcyjna i pozaszkolna 1947-1957; 6 j.a. - sprawy uczniów 1947-1958; 12 j.a. II. PAŃSTWOWE LICEUM PEDAGOGICZNE NR 2; 1953-1960; 25 j.a. 1. Organizacja i zarządzanie 1953-1960; 19 j.a. - okólniki, wytyczne, pisma 1953-1960; 13 j.a. - Rada Pedagogiczna 1955, 1959; 2 j.a. - posiedzeń Rady z roku 1955 i 1959 - normatywy kancelaryjno-archiwalne 1959; 1 j.a. - wykaz teczek szkolnych z 1959 r. - kontrole 1957-1959; 3 j.a. 2. Sprawozdania 1953-1953; 1 j.a. - sprawozdanie statystyczne dotyczące spraw pedagogicznych za 1953 r. 3. Działalność pedagogiczna i dydaktyczna 1954-1960; 5 j.a. - praktyka pedagogiczna 1954-1960; 2 j.a. - egzaminy dojrzałości 1955-1960; 3 j.a. III. LICEUM PEDAGOGICZNE IM. WŁADYSŁAWA SPASOWSKIEGO 1960-1969; 99 j.a. 1. Organizacja i zarządzanie 1959-1969; 46 j.a. - zarządzenia, okólniki władz zwierzchnich 1960-1967; 6 j.a. - wytyczne, pisma władz zwierzchnich 1960-1969; 6 j.a. - Rada Pedagogiczna 1962; 1 j.a. - Komisja Stypendialna 1966-1968; 2 j.a. - protokoły posiedzeń z lat 1966-1968 oraz podania uczniów z prośbą o przyznanie stypendium - Komitet Rodzicielski 1963-1968; 2 j.a. - protokoły zebrań z lat 1963-1968 oraz sprawozdanie z działalności finansowej za rok 1963. - kontrole 1966-1967; 6 j.a. - kadry 1963-1969; 15 j.a. - sprawy gospodarcze 1964-1969; 8 j.a. 2. Plany i sprawozdania 1962-1969; 13 j.a. - plany 1964-1965; 2 j.a. - preliminarz wpływów i wydatków na akcję koncertów szkolnych z 1964 r., plan zatrudnienia nauczycieli na 1965 r - sprawozdania statystyczne 1962-1969; 8 j.a. - inne sprawozdania 1962, 1964-1965; 3 j.a. - sprawozdania dotyczące nauczania przysposobienia wojskowego w szkole. 3. Działalność pedagogiczna i dydaktyczna 1959-1969; 40 j.a. - klasyfikacja i ocenianie 1961-1968; 5 j.a. - są tu akta dotyczące przebiegu egzaminów dojrzałości, klasyfikacji oraz informacje o zatrudnianiu absolwentów szkoły. - praktyka pedagogiczna 1964-1969; 7 j.a. - wykazy ilościowe i imienne uczniów 1965-1969; 6 j.a. - Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne 1959-1969; 4 j.a. - zgłoszenia uczniów, wykazy imienne słuchaczy i harmonogram zajęć. - działalność pozalekcyjna i pozaszkolna 1962-1969; 12 j.a. - sprawy uczniów 1965-1969; 6 j.a. 4. Dzienniki lekcyjne 1959-1968; 131 j.a 5. Katalogi ocen 1946-1952; 12 j.a. 6. Arkusze ocen 1950-1969; 12 j.a. 7. Indeksy uczniów 1948-1960; 2 j.a 8. Akta osobowe pracowników 1946-1969; 572 j.a. 9. Akta uczniów 1946-1969; 3442 j.a. AKTA KAT. B-50 - listy płac, kartoteki wynagrodzeń. Liczba jednostek w zespole: 4659
65/469/0 Studium Nauczycielskie I im. K. I. Gałczyńskiego w Szczecinie 1954-1970 0 rozwiń
I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1954-1970; 105 j.a. 1. Zarządzenia władz zwierzchnich 1060-1970; 15 j.a. 2. Zarządzenia dyrektora Studium 1966-1969; 5 j.a. 3. Organizacja Studium 1965-1970; 12 j.a. 4. Rada Studium 1962; 5 j.a. - protokoły posiedzeń oraz decyzje i wnioski podjęte na posiedzeniach. 5. Rady Wydziałów 1965-1970; 5 j.a. - protokoły posiedzeń rad wydziałów Studium oraz decyzje i wnioski podjęte w czasie posiedzeń 6. Rada Pedagogiczna 1954-1970; 16 j.a. - protokoły posiedzeń. 7. Sekcje przedmiotowe 1960-1961; 2 j.a. - protokoły z narad sekcji przedmiotowych. 8. Komisja Stypendialna 1963-1968; 4 j.a. - protokoły posiedzeń. 9. Kontrole 1963-1968; 8 j.a. - protokoły kontroli kompleksowych i problemowych Studium. 10. Sprawy kadrowe 1960-1970; 22 j.a. - wykazy kadry pedagogicznej i administracyjnej, zestawienia liczbowe dotyczące spraw kadrowych, szkolenia pracowników. 11. Sprawy gospodarcze 1961-1970; 11 j.a. - materiały dotyczące budynków zajmowanych przez szkołę. II. PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1959-1970; 52 j.a. 1. Plany pracy 1963-1969; 17 j.a. - plany pracy całej placówki jak i poszczególnych wydziałów Studium. 2. Sprawozdania statystyczne 1959-1970; 23 j.a. - sprawozdania z rekrutacji studentów, z zaocznego szkolenia zawodowego, z organizacji wychowania fizycznego i turystyki, z zatrudnienia i funduszu płac, z przyznawania stypendiów oraz organizacji punktów konsultacyjnych i działalności internatu. 3. Sprawozdania opisowe 1961-1970; 12 j.a. - sprawozdania z działalności dydaktyczno-wychowawczej (za lata 1963/64-1964/65), sprawozdania kierowników wydziałów, przewodniczących sekcji przedmiotowych oraz opiekunów oddziałów, sprawozdania z działalności Rocznego Studium Nauczycielskiego dla Nauczycieli Szkół Zawodowych z lat 1965/66-1967/68. III. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-PEDAGOGICZNA 1954-1970; 148 j.a. 1. Rekrutacja i nauczanie 1956-1970; 16 j.a. - materiały dotyczące systemu kształcenia i rekrutacji studentów. 2. Biblioteka i czytrelnictwo 1964-1970; 9 j.a. - sprawozdania z działalności biblioteki i stanu czytelnictwa. 3. Programy i plany nauczania 1961-1970; 30 j.a. - plany i programy nauczania przedmiotów wykładanych w Studium. 4. Księgi immatrykulacyjne 1954-1970; 8 j.a. 5. Wykazy studentów 1963-1970; 10 j.a. - wykazy studentów wraz z informacjami o liczbie studentów na poszczególnych kierunkach studiów. 6. Praktyka pedagogiczna 1965-1970; 5 j.a. 7. Koła przedmiotowe, zespoły zainteresowań i działalność pozalekcyjna 1964-1970; 24 j.a. - plany pracy i sprawozdania z działalności, materiały dotyczące wycieczek oraz imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez Studium. 8. Organizacje młodzieżowe 1963-1969; 30 j.a. - plany i sprawozdania z działalności organizacji młodzieżowych działających w Studium. 9. Sprawy studenckie 1965-1970; 10 j.a. - materiały dotyczące opieki medycznej i spraw wojskowych studentów. 10. Kroniki Studium 1954-1970; 6 j.a. IV. AKTA OSOBOWE STUDENTÓW 1945-1970; 860 j.a. - dokumentacja uczniów, dokumentacja studiów, prace dyplomowe, akta osobowe pracowników V. AKTA KAT. B-50 - listy płac, kartoteki wynagrodzeń. Liczba jednostek w zespole: 1165
65/470/0 Zarząd Inwestycji Odbudowy Mostów w Szczecinie 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły narad w sprawie awarii Mostu Cłowego (1959), bilans Zarządu (za lata 1954-1960), preliminarze budżetowe (na lata 1957-1960), plan funduszu płac i sprawozdania z jego wykonania (1957), sprawozdania z realizacji inwestycji (1954-1960). Liczba jednostek w zespole: 7
65/471/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy, Komitet Wojewódzki w Szczecinie 1946-1966 [1970] 0 rozwiń
Okólniki, zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich (1946-1965), organizacja stowarzyszenia (1959-1963), plany pracy (na lata 1951-1964), protokoły kontroli działalności stoawarzyszenia (1961-1965), protokoły posiedzeń Prezydium (1947-1966), protokoły posiedzeń plenarnych (1959-1966), protokoły posiedzeń komitetów powiatowych (1949-1965), współzawodnictwo w zbiórce pieniędzy (1949-1965), protokoły posiedzeń komisji (1954-1965), protokoły narad kierowników biur komitetów wojewódzkich (1950-1963), materiały z Kongresu Odbudowy Warszawy (1949), materiały z krajowych i wojewódzkichzjazdów delegatów (1951-1966), sprawozdania z działalności komitetu wojewódzkiego i komitetów terenowych (1951-1965), protokoły narad (1951-1965), bilanse i sprawozdania finansowe (za lata 1950-1965), plany inwestycyjne i sprawozdania z ich realizacji (1950-1966), protokoły narad Komitetu Wojewódzkiego (1951-1966), komitetów powiatowych (1951-1966) oraz komitetów gromadzkich (1955-1964), materiały propagandowe (1949-1966), biuletyny informacyjne (1960-1966), zestawienia wpływów składek wg powiatów (1951-1956), materiały z "Akcji Wrześniowej" (1948-1965), wykazy szkół zbudowanych w Szczecinie w latach 1960-1965, ogłoszenia prasowe (1948-1958), akta osobowe. Liczba jednostek w zespole: 124
65/472/0 Związek Inwalidów Wojennych, Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1945-2009 0 rozwiń
I. Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1. Sekretariat Prezydialny 1946-1987; 13 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu, Prezydium, sprawozdania z działalności, protokoły zdawczo-odbiorcze kół powiatowych, okólniki i zarządzenia. 2. Referat Organizacyjno-Personalny 1945-1988; 92 j.a. - korespondencja z Zarządem Głównym, kołami powiatowymi, urzędami, sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu oraz kół powiatowych, deklaracje członkowskie w kołach powiatowych, akta osobowe pracowników Zarządu Okręgowego i kół powiatowych, protokoły kontroli Zarządu Okregowego. 3. Referat Produktywizacji i Pomocy 1946-1950; 20 j.a. - okólniki, instrukcje dotyczące szkolenia inwalidów, korespondencja z Zarządem Głównym i kołami powiatowymi oraz urzędami, przyznawanie zapomóg i stypendiów, materiały dotyczące Państwowej Szkoły Ogrodniczej w Słupsku. 4. Referat Finansowo-Gospodarczy 1947-1950, 1987; 8 j.a. - instrukcje i zarządzenia dotyczące spraw księgowych, preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe. 5. Referat Koncesyjny1945-1948; sygn. 84-86; 3 j.a. - protokoły zdawczo-odbiorcze, zezwolenia Zarządu Głównego na zawieranie umów o koncesję, protokoły lustracji przedsiębiorstw związkowych. 6. Referat Kulturalno-Oświatowy 1948-1950, 1983-1989; 8 j.a. - okólniki, zarządzenia, sprawozdania z działalności w sprawach kulturalno-oświatowych, plany pracy. II. Koło Powiatowe w Białogardzie 1945-1950; 27 j.a. - protokoły Walnych Zgromadzeń Członków, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, sprawozdania z działalności, preliminarze budżetowe, korespondencja koła, deklaracje członkowskie. III. Koło Powiatowe w Bytowie 1945-1950; sygn. 11 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, deklaracje członkowskie. IV. Koło Powiatowe w Choszcznie 1945-1950; 5 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, deklaracje członkowskie. V. Koło Powiatowe w Człuchowie 1945-1950; 10 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, deklaracje członkowskie. VI. Koło Powiatowe w Chojnie z/s w Dębnie 1947-1950; 6 j.a. - korespondencja koła, deklaracje członkowskie, ewidencja członków koła. VII. Koło Powiatowe w Drawsku 1949-1950; 2 j.a. - protokół przekazania agend koła zarządowi komisarycznemu, rejestr wydanych legitymacji członkowskich. VIII. Koło Powiatwoe w Gryficach 1945-1950, 1981-1985; 12 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, deklaracje członkowskie, ewidencja członków. IX. Koło Powiatowe w Gryfinie 1946-1950, 1981; 18 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, sprawozdania z zatrudnienia, koncesje, deklaracje członkowskie. X. Koło Powiatowe w Koszalinie 1945-1950; 6 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, deklaracje członkowskie. XI. Koło Powiatowe w Kamieniu Pom. 1946-1950; 3 j.a. - korespondencja, deklaracje członkowskie, ewidencja członków koła. XII. Koło Powiatowe w Kołobrzegu 1945-1950; 17 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, kontrole koła, preliminarze budżetowe, deklaracje członkowskie, weryfikacja inwalidów. XIII. Koło Powiatowe w Myśliborzu 1946-1950; 9 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, kontrole działalności koła, deklaracje członkowskie. XIV. Koło Powiatowe w Miastku 1946-1950; 5 j.a. - okólniki, korespondencja koła, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, deklaracje członkowskie. XV. Koło Powiatowe w Nowogardzie 1947-1950, 1981; 10 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, deklaracje członkowskie. XVI. Koło Powiatowe w Pyrzycach z/s w Lipianach1945-1950, 1981; 11 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, ewidencja członków, deklaracje członkowskie. XVII. Koło Powiatowe w Sławnie 1945-1950; 11 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, kontrola działalności koła, deklaracje członkowskie. XVIII. Koło Powiatowe w Szczecinku 1946-1950; 10 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, ewidencja członków, deklaracje członkowskie. XIX. Koło Powiatowe w Szczecinie 1945-1950, 1958-1974; 32 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, wykazy inwalidów, kontrole koła, protokoły Komisji Rewizyjnej, deklaracje członkowskie. XX. Koło Powiatowe w Słupsku 1945-1950; 19 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, zażalenia, kontrola działalności koła, deklaracje członkowskie. XXI. Koło Powiatowe w Stargardzie Szczec. 1972-1974, 1981; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu, ewidencja członków. XXII. Koło Powiatowe w Świnoujściu 1981; 1 j.a. - ewidencja cz łonków. XXIII. Koło Powiatowe w Złotowie 1945-1950; 11 j.a. - okólniki, korespondencja koła, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Koła, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowe, kontrola działalności koła, deklaracje członkowskie. XXIV. AKCESJA nr 2866/2011; 1972-2009; 30 j.a. - materiały z okręgowych zjazdów Związku Inwalidów Wojennych RP (od V do VIII z lat 1994, 1998, 2003, 2009), protokoły posiedzeń Zarządu Okręgu i sprawozdania z działalności, korespondencja w sprawach wyróżnień i odznaczeń, monografie okolicznościowe i publikacje dotyczące działalności Związku, księgi pamiątkowe i kroniki Związku, księga zasłużonych działaczy Związku, utworzenie Związku Inwalidów w Gorzowie Wlkp. i protokoły przekazania Związku do Gorzowa Wlkp. Liczba jednostek w zespole: 412
65/473/0 Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Szczecinie 1947-2000 0 rozwiń
Organizacja (1947-1988), protokoły posiedzeń Zarządu i protokoły zebrań (1953-1956, 1962-1965, 1978-1989, 1993-2000), protokoły walnych zebrań oddziału (1952-1960), sprawozdania z działalności oddziału (1954-2000), biuletyny informacyjne (1955-1959, 1972, 1976, 1979-1988), korespondencja z Zarządem Głównym, władzami administracyjnymi oraz nakowcami z różnych środowisk akademickich (1953-1960), preliminarze budżetowe (1957-1960, 1962-1964), sprawozdania finansowe (1957-1960), wycinki prasowe (1953-1955), Liczba jednostek w zespole: 30
Wyświetlanie 451 do 480 z 1 758 wpisów.