Inspektorat Szkolny w Lubaczowie

Sygnatura
56/109/0
Daty skrajne
1944-1950 [1951]
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy Ogólne: ogólniki i zarządzania Ministerstwa Oświaty, Inspektoratu i Kuratorium, plany pracy, sprawozdania ze stanu szkół i oświaty dorosłych, sprawy etatów nauczycieli, sprawozdania z wizytacji 1944-1950, sygn. 1-9; Szkolnictwo podstawowe: inwentaryzacja majątku szkolnego 1944/45, sprawozdania statystyczne i z organizacji szkół, kwestionariusze dot. stanu sanitarnego pomieszczeń i urządzeń szkolnych, konferencje nauczycieli, protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, sprawozdania z wizytacji szkół publicznych 1944-1950/51, sygn. 10-36; Sprawy przedszkoli: formularze sprawozdania statystyczne, Przedszkole w Cieszanowie – sprawozdania z akcji dożywiania, rozliczenia z pobranych subwencji 1948-1949, sygn. 37-38; Opieka nad dzieckiem: wykaz dzieci nieuczęszczających do szkoły, świetlice dla dzieci, sprawy dożywiania, historia Domu Dziecka S.S. Albertynek 1946-1950, sygn. 39-44; Oświata dorosłych: zarządzenia władz zwierzchnich, wykazy kursów, sprawozdania statystyczne i opisowe z oświaty dorosłych i kursów analfabetów 1946-1950, sygn. 45-53; Sprawy bibliotek: pisma władz zwierzchnich, zaopatrzenie szkół w książki 1944-1950, sygn. 54; Inwestycje i odbudowa szkół: ankiety o stanie budynków szkolnych po działaniach wojennych, doniesienia o zniszczeniu szkół przez bandy ukraińskie, remonty szkół, plany inwestycyjne i ich wykonanie, plany budowy szkół, otrzymane subwencje 1944-1949, sygn. 55-58; Sprawy finansowe: budżet Inspektoratu z roku 1947, preliminarze wydatków budżetowych i realizacja 1944-1950, sygn. 59-63.

Dzieje twórcy:

Po II wojnie światowej, na części obszaru byłego Okręgu Szkolnego we Lwowie - Resort Oświecenia Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia w Lublinie powołał do życia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie. W okólniku własnym nr 1 z dnia 20 IX 1944 roku Kuratorium wymienia powiatowe inspektoraty szkolne podległe Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, a między innymi Inspektorat Szkolny w Lubaczowie. W dniu 20 IX 1944 roku Kurator Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego wydał nominacje (wspomnianym okólnikiem nr 1) na Inspektora Szkolnego w Lubaczowie. Datę tę przyjmujemy jako datę rozpoczęcia działalności Inspektoratu Szkolnego w Lubaczowie. Okólnik nr 1 nakazywał inspektorom szkolnym nadesłać wnioski do nominacji sił biurowych i ukończyć organizację inspektoratów szkolnych do 15 X 1944 roku. Podobnie jak do roku 1939 inspektoraty szkolne działały nadal jako organy administracji niezespolonej. Były władzą szkolną I instancji i podlegały kuratorom szkolnym jako władzom II instancji. Punktem wyjścia dla nowo powstałych inspektoratów w organizowaniu pracy było rozporządzenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 III 1938 roku o organizacji wewnętrznej obwodowych władz szkolnych i instrukcja biurowa dla władz szkolnych I instancji z dnia 27 III 1930 roku. W roku 1946 wychodzi rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 13 III 1946 roku, które ustala zakres działania i kompetencje inspektorów szkolnych oraz organizację wewnętrzną i zewnętrzną inspektoratów szkolnych. Zakres działania inspektora szkolnego obejmował: realizację powszechnego nauczania i wychowania szkolnego, sprawy wychowania przedszkolnego, sprawy oświaty i kultury dorosłych, organizację pracy w inspektoracie szkolnym. Do zadań inspektoratu szkolnego należało planowanie i realizowanie sieci szkolnej, organizowanie publicznego szkolnictwa powszechnego (zakładanie, przekształcanie, budowa szkół, zaspokajanie ich potrzeb rzeczowych, czuwanie nad powszechnym wykonywaniem obowiązku szkolnego, organizowanie przedszkoli i nadzór nad nimi). W zakresie oświaty i kultury dorosłych do zadań inspektoratu szkolnego należało: inicjowanie i koordynowanie akcji społecznej w zakresie oświaty dorosłych, współpraca z innymi urzędami i organizacjami, sprawowanie kierowniczego nadzoru nad przekazanymi jego opiece zakładami kształcenia dorosłych. W zakresie organizacji pracy w inspektoracie szkolnym, do zadań inspektora szkolnego należała: organizacja i koordynacja pracy oraz nadzór nad właściwym spełnieniem obowiązków przez pracowników inspektoratu. Rozporządzenie z dnia 13 III 1946 roku obalało moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 8 III 1938 roku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o organizacji wewnętrznej obwodowych władz szkolnych. Jako dalszy ciąg zarządzenia z dnia 13 III 1946 roku w sprawie zakresu działania - Ministerstwo Oświaty wydaje Instrukcję z dnia 13 XI 1946 roku (Nr V.Og-1522/46) w sprawie organizacji pracy podinspektorów szkolnych do spraw oświaty i kultury dorosłych, w której w sposób bardzo dokładny przedstawione są zadania i zakres czynności podinspektora szkolnego, któremu powierzono ten dział pracy. W 1946 roku do zakresu działania inspektoratów szkolnych doszła opieka nad księgozbiorami, a między innymi również nad bibliotekami opuszczonymi, skonfiskowanymi i zajętymi przy wykonywaniu reformy rolnej (Okólnik Resortu Oświaty z dnia 29 XI 1944 roku Nr Bbl. IV – w.2195/44). Okólnik Ministerstwa Oświaty Nr 49 z dnia 27 VIII 1946 roku poleca inspektorom szkolnym powołać na terenie swego powiatu instruktora wychowania fizycznego. Instruktorem był zazwyczaj nauczyciel wychowania fizycznego w jednej ze szkół, należał jednak do zespołu pracowników pedagogicznych inspektoratu szkolnego i w zakresie czynności instruktorskich podlegał bezpośrednio inspektorowi szkolnemu (nie przestając jednak jako nauczyciel podlegać kierownikowi szkoły). Do zakresu działania Powiatowego Instruktora Wychowania Fizycznego należało: instruowanie ćwiczeń cielesnych wg zatwierdzonego planu pracy, opieka nad ośrodkami metodycznymi wychowania fizycznego, załatwianie spraw powierzanych przez inspektoraty szkolne w zakresie wychowania fizycznego, składanie sprawozdań z działalności Kuratorium Okręgu Szkolnego, współpraca z organizacjami z zakresu P.W. młodzieży (harcerstwo, PCK i inne). W związku z wydaną specjalną ustawą z dnia 7 IV 1949 roku, o likwidacji analfabetyzmu, Inspektoraty otrzymują polecenia obsadzenia etatów podinspektorów do spraw walki z analfabetyzmem, a zarządzeniem nr 4 Pełnomocnika Rządu do walki z analfabetyzmem z dnia 21 VI 1949 roku nakłada na nich obowiązek prowadzenia sprawozdawczości ze stanu i wyników akcji likwidacji analfabetyzmu na terenie powiatu. Instrukcja Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego w sprawie zadań, zakresu i organizacji prac podinspektora szkolnego do walki z analfabetyzmem (rok 1949) określiła dokładnie zadania inspektorów szkolnych w tej dziedzinie. Ustawa o powołaniu rad narodowych z dnia 20 III 1950 roku znosi wszystkie terenowe organa pierwszej i drugiej instancji podległe ministrowi oświaty, a więc i inspektoraty szkolne i sprawy resortu oświaty powierza radom narodowym (wydziałom oświaty przy prezydiach powiatowych i wojewódzkich rad narodowych). Na podstawie akt stwierdza się, że Inspektorat Szkolny w Lubaczowie działał do końca czerwca 1950 roku. Kompetencje inspektoratów, nadane ustawami i zarządzeniami władz zwierzchnich były rzeczywiście wypełnione i znajdują odbicie w aktach. W zespole Inspektoratu Szkolnego w Lubaczowie zachowały się akta z wszystkich dziedzin zakresu działania, a więc z działu ogólnego, akta dotyczące szkolnictwa podstawowego, opieki nad dzieckiem, przedszkoli, oświaty dorosłych, walki z analfabetyzmem oraz nieliczne akta dotyczące spraw bibliotek i wychowania fizycznego. [Na podstawie wstępu inwentarza, oprac. E. Gołąb, Przemyśl 1987]

Daty skrajne:

1944-1950 [1951]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

63

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

63

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.57

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.57

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

1.0

Ogółem metrów bieżących:

0.01

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie