Starostwo Powiatowe w Tucholi

Sygnatura
6/22/0
Daty skrajne
[1903-1916] 1920-1939
Liczba serii
87
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Referat ogólno-organizacyjny: organizacja, odznaczenia, podział administracyjny, sprawy administracyjno-prawne, obywatelstwo, opcje, emigracja i imigracja, ruch ludności, przewłaszczenia, oświata, kultura i sprawy wyznaniowe 2. Referat Administracyjno-Karny: przepisy, wykroczenia, statystyka 3. Referat Bezpieczeństwa: policja, sądy, przestępczość, sprawozdania sytuacyjne, zgromadzenia, bezrobocie, mniejszości narodowe, ruch niemiecki, towarzystwa, związki stowarzyszeń, ruch zawodowy, sprawy graniczne, prasa, wybory 4. Referat Wojskowy: pobór, ćwiczenia, mobilizacja, wychowanie fizyczne, przysposobienie wojskowe 5. Referat Zdrowia: placówki, higiena, kontrola sanitarna, cmentarze 6. Referat Weterynaryjny: statystyka, nadzór, zwalczanie chorób 7. Referat Przemysłu i Handlu: sprawozdawczość i statystyka, zakłady, komunikacja, handel, aprowizacja, ceny, targi 8. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: osady anulacyjne i likwidacyjne, spisy majątków 9. Referat Ochrony Lasów: gospodarka leśna, lasy prywatne 10. Referat Wodno-Melioracyjne: melioracje, uprawnienia wodne, rybołówstwo

Dzieje twórcy:

Starostwo Powiatowe w Tucholi rozpoczęło działalność w 1920 r. na mocy dekretu ministra byłej dzielnicy pruskiej z 1 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej. Było urzędem ogólnej administracji państwowej szczebla powiatowego, ze starostą jako przedstawicielem rządu i szefem ogólnej administracji publicznej na czele. Starosta przewodniczył sejmikowi powiatowemu i był przewodniczącym wydziału powiatowego. Ponadto był wykonawcą zleceń wojewody, służbowym zwierzchnikiem władz i urzędów na terenie powiatu, organem zarządzającym, orzekającym i rozstrzygającym. Na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej zunifikowano administrację ogólną byłej dzielnicy pruskiej z administracją ogólną pozostałych ziem polskich. Starosta kierował całokształtem życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego na terenie powiatu.

Daty skrajne:

[1903-1916] 1920-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1903-1916, 1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1596

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1596

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.08

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.08

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak