Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ceradz Kościelny (pow. poznański)

Sygnatura
53/3257/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
1210

Zawartość:

urodzenia za lata 1818-1829, 1831-1832, 1834-1838, 1840-1848, 1851-1868, małżeństwa za lata 1817-1829, 1831-1848, 1851-1868, zgony za lata 1817-1829, 1831-1848, 1851-1868

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1817 - 1868

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1817-1829, 1831-1848, 1851-1868.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Ceradz Kościelny (pow. poznański)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

89

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

89

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 84 j. a. o sygn.: 1-22 (nr O: 2019-2040), 23-34 (nr O: 2042-2053), 35-67 (nr O: 2055-2087), 68-81 (nr O: 2089-2102), 86 (nr O 2041), 87 (nr O 2054), 88 (nr O 2088) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-88