Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kicin (pow. poznański)

Sygnatura
53/3338/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
351

Zawartość:

urodzenia za lata 1817-1860, 1862-1874, małżeństwa za lata 1817-1874, zgony za lata 1817-1841, 1843-1868, 1870-1874

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1817 - 1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1817-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kicin (pow. poznański)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

162

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

162

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 135 j. a. o sygn.: 1-50 (nr O: 9242- 9291), 51-53 (nr O: 25220-25222), 54-55 (nr O: 9292-9293), 56-66 (nr O: 25223-25233), 67-82 (nr O: 9295-9310), 84-87 (nr O: 25234-25237), 88-135 (nr O: 9311-9358), 162 (nr O 9294) oraz zdigitalizowano sygnatury 51-53, 56-66, 84-87, 136-160