Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ociąż (pow. ostrowski)

Sygnatura
53/3422/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
71

Zawartość:

urodzenia za lata 1818-1848, 1851-1874, małżeństwa za lata 1818-1846, 1848, 1851-1874, zgony za lata 1818-1848, 1851-1874 oraz dowody do akt małżeństw za lata 1812-1816

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1812 - 1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1812-1816, 1818-1848, 1851-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Ociąż (pow. ostrowski)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

119

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

116

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
spis zdawczo-odbiorczy Tak 3 j.a.

W zespole zmikrofilmowano 116 j.a. o sygn.: 1-62 (nr O: 15642-15703), 63 (nr O 15703a), 64 (nr O 15704), 65 (nr O 15704a), 66-107 (nr O: 15705-15746), 109-116 (nr O: 43356-43364)