Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrowite Prymasowskie (pow. gnieźnieński)

Sygnatura
53/3435/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
193

Zawartość:

urodzenia za lata 1808-1811, 1818-1824, 1826-1839, 1841-1854, 1857-1858, 1861, 1863-1874, małżeństwa za lata 1808-1815, 1818-1824, 1826-1854, 1857-1858, 1861, 1863-1865, 1867-1873, zgony za lata 1808-1810, 1818-1839, 1841-1858, 1861, 1863-1873

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1808 - 1913

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1815, 1818-1824, 1826-1854, 1857-1858, 1861-1861, 1863-1874, 1880-1880, 1907-1907, 1909-1909, 1911-1911, 1913-1913.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Ostrowite Prymasowskie (pow. gnieźnieński)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

136

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

136

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.26

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.26

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

W zespole zmikrofilmowano 123 j.a. o sygn.: 1-11 (nr O: 16656-16666), 14-16 (nr O: 16667-16669), 19 (nr O 16670), 21-79 (nr O: 16671-16729), 81-106 (nr O: 16730-16755), 107 (nr O: 43601), 109-130 (nr O: 43603-43624) 1 j.a. o sygn. 108 to wakat, ponieważ została przesunięta do zespołu nr 3861: Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Szydłowiec i znajduje się pod sygn. 53. Sygnatury w zespole: 1-107, 109-137, jednostki: 136 j.a. (sygn. 1-107, 108 vacat, 109-137).