Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sobota (pow. poznański)

Sygnatura
53/3507/0
Daty skrajne
1817 - 1860
Liczba serii
21
Liczba skanów
10

Zawartość:

urodzenia za lata 1817-1822, 1824-1825, 1827, 1829-1837, 1839-1849, 1854-1855, 1858-1860, małżeństwa za lata 1817-1822, 1824-1825, 1827, 1829-1837, 1839-1840, 1844-1849, 1854-1855, 1858-1860, zgony za lata 1817-1822, 1824-1825, 1827, 1829-1837, 1839-1849, 1854-1855, 1858-1860

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1817 - 1860

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1817-1822, 1824-1825, 1827-1827, 1829-1837, 1839-1849, 1854-1856, 1858-1860.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Sobota (pow. poznański)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

58

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

58

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 56 j.a. o sygn.: 1-56 (nr O: 22091-22146)