Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)

Sygnatura
53/3549/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
880

Zawartość:

urodzenia za lata 1814, 1818-1832, 1834-1846, 1848-1851, 1853-1858, 1861-1867, 1870-1871, 1874, małżeństwa za lata 1818-1846, 1848-1851, 1853-1858, 1861-1867, 1870-1871, 1874, zgony za lata 1818-1846, 1848-1851, 1853-1858, 1861-1867, 1870-1871, 1874

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1814 - 1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1814-1814, 1818-1846, 1848-1851, 1853-1858, 1861-1867, 1870-1871, 1874-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wilkowo Polskie (pow. kościański)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

51

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

51

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 51 j.a. o sygn.: 1-46 (nr O: 25403-25448), 47-51 (nr O: 45831-45835) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-46