Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Witaszyce (pow. jarociński)

Sygnatura
53/3553/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
204

Zawartość:

urodzenia za lata 1818-1819, 1822, 1824, 1841-1843, 1846-1847, 1855, 1858-1874, małżeństwa za lata 1818-1819, 1822, 1824, 1841-1843, 1846-1847, 1855, 1858-1874, zgony za lata 1818-1819, 1822, 1824, 1841-1843, 1846-1847, 1855, 1858-1874 oraz księgi łączne za lata 1817, 1820-1821, 1823, 1825-1840, 1845, 1848-1854, 1856-1857

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1817 - 1874

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1817-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Witaszyce (pow. jarociński)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

111

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

111

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.16

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.16

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 22 j.a. o sygn.: 1-22 (nr O: 25488-25509) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-22