Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Sygnatura
66/360/0
Liczba serii
107
Liczba skanów
16079

Zawartość:

1. Organizacja Miejskiej Rady Narodowej, 14 j.a., 1974–1990. Organizacja i zakres działania Biura Miejskiej Rady Narodowej z pierwszych lat jego istnienia oraz z lat 80. i 90. ubiegłego wieku, szkolenia pracowników, akta normatywne. 2. Sesje Miejskiej Rady Narodowej, 47 j.a., 1973–1990. 2.1. Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej, 28 j.a., 1973–1990. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta, budżety miasta na poszczególne lata, plany nowego budownictwa na terenie miasta, sprawy szkół i przedszkoli istniejących na osiedlach, budowy toru saneczkowego w Parku Słowiańskim i amfiteatru, sprawy stadionu Klubu Sportowego „Stal”, domów kultury, bibliotek, kąpieliska Nierzym, kina „Kopernik” i „Capitol”, rozwoju placówek handlowych na terenie miasta, Parku Kopernika, ustawienia odznaki honorowej miasta Gorzowa, oraz nazewnictwa ulic i placów na terenie miasta. 2.2. Uchwały Miejskiej Rady Narodowej, 19 j.a., 1973–1990. Budżety, plany gospodarcze, oświata, sport, turystyka, służba zdrowia, handel, przemysł, opieka społeczna. 3. Plany pracy i sprawozdania z ich działalności, 13 j.a., 1974–1983. Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej, jej prezydium, komisji, biura i wydziałów urzędu miejskiego, sprawozdania z działalności miejskiej rady narodowej za poszczególne lata. 4. Nadzór rady nad własnymi organami, 6 j.a., 1975–1988. Opracowania statystyczne dotyczące zmian w składzie osobowym rady i jej prezydium, sprawozdania z działalności rady, prezydium, komisji oraz organów samorządu miejskiego i wiejskiego, zestawienia zbiorcze dotyczące składu osobowego rady i jej prezydium za poszczególne lata, informacje typu opisowego w sprawie realizacji ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, sprawozdania z przeprowadzonej kontroli miasta Gorzowa przez Zespół Kontrolny Wojewody Gorzowskiego w 1985 r. (sygn. 218). 5. Zespoły radnych, 6 j.a., 1974–1983. Protokoły z posiedzeń zespołu radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) i radnych bezpartyjnych, zakładowych zespołów radnych przy Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon”, Zakładów Mechanicznych „Gorzów” i Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Silwana”. protokoły z kontroli szkół i przedszkoli, inwestycji komunalnych w 1976 r., protokoły z kontroli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie, wyglądu miasta z punktu widzenia estetyki oraz gospodarki komunalnej przez zespoły radnych. 6. Sprawy osobowe radnych, ewidencja, 1 j.a., 1978. Formularze zbiorcze dotyczące składu osobowego rady, prezydium, komisji za 1978 r. oraz kwestionariusze radnych. Zawierają one takie informacje jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa zakładu pracy radnego, przynależność partyjna, wykształcenie i dane o posiadanym majątku. 7. Spotkania radnych z wyborcami, 3 j.a., 1988–1990. Są to notatki z odbytego spotkania radnego z wyborcami oraz sprawozdania ze spotkań radnych z wyborcami. 8. Komisje stałe Miejskiej Rady Narodowej, 152 j.a., 1974–1990. 8.1. Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej, 11 j.a., 1974–1984. Budownictwo mieszkaniowe, komunikacja miejska, oświetlenie ulic, remonty budynków, stan dróg i ulic w mieście, zaopatrzenie w wodę, dostarczanie ciepła, wyburzanie kamienic, budownictwo indywidualne, osiedla, zieleń miejska, parki, amfiteatr, rzeźby i akcenty architektoniczne: „Ptaki” w rejonie ulic Sikorskiego i Walczaka, „kamień” w Parku Siemiradzkim upamiętniający gen. Bierzarina, wojska saperskie oraz cmentarze. 8.2. Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej, 8 j.a., 1984–1990. Gorzowski Ośrodek Badań i Ekspertyz Naukowych, plany rozwoju komunikacji miejskiej, sprawy podatkowe. 8.3. Protokoły z posiedzeń Komisji Zaopatrzenia, Usług i Rolnictwa, 1 j.a., 1974–1976. Regulamin, plany pracy, plany inwestycyjne w zakresie handlu i usług, oceny działalności kontrolowanych zakładów pracy, sprawozdania. 8.4. Protokoły z posiedzeń Komisji Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług, 4 j.a., 1976–1977. Wnioski, projekty opłat targowych, plan handlu i usług na terenie miasta, sprawozdania z wykonania planu, plany modernizacji sieci detalicznej, informacje o przygotowaniach przedsiębiorstw handlowych do ruchu turystycznego. 8.5. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Żywnościowej, 6 j.a., 1978–1983. Analizy zaopatrzenia i sprzedaży, sprawozdania, rozwój rolnictwa, gospodarka gruntami, gospodarstwa specjalistyczne i indywidualne, ogrody działkowe, przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze na ul. Myśliborskiej i obręb Baczyna dla Zakładów Mechanicznych „Gorzów”. 8.6. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 8 j.a., 1984–1990. Zakłady Mięsne w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, ogrodnictwo, grunty rolne, wykaz działek pod budowę domów jednorodzinnych. 8.7. Protokoły z posiedzeń Komisji Handlu i Usług, 14 j.a., 1978–1988. Przygotowania do sezonu turystycznego, turystyka krajowa i zagraniczna, spisy sklepów, zaopatrzenie sklepów i gastronomii, przygotowania do sezonu szkolnego, utworzenie domu dziennego pobytu dla osób samotnych przy ul. Cichońskiego, reglamentacja towarów, przeniesienie straganów przy ul. Marchlewskiego-Hawelańska pod nisze wiaduktu PKP, skup surowców wtórnych, kiermasze szkolne, jadłodajnia „Gorzowianka”, kawiarnia „Krokus” przy ul. Wawrzyniaka, piekarnie i pocztówki „Gorzów”. 8.8. Protokoły z posiedzeń Komisji Handlu, Usług i Rzemiosła, 3 j.a., 1988–1990. Rozwój miasta, oceny funkcjonowania handlu i usług na terenie miasta, analizy i sprawozdania z zakresu rozwoju handlu, usług i rzemiosła, wydawanie opinii na sprzedaż alkoholu. 8.9. Protokoły z posiedzeń Komisji Drobnej Wytwórczości i Rzemiosła, 5 j.a., 1984–1988. Gorzowska Usługowa Spółdzielnia Pracy, kino „Capitol” – adaptacja budynku. 8.10. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Mieszkaniowej, 8 j.a., 1984–1990. Budownictwo jednorodzinne, wykaz dróg wojewódzkich przelotowych w Gorzowie, wykaz dróg wojewódzkich wewnątrzmiejskich, komunikacja miejska, gaz, opłaty za wodę i ścieki, przedsiębiorstwa komunalne na terenie miasta, wykaz ulic lokalnych miejskich. 8.11. Protokoły z posiedzeń Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, 18 j.a., 1974–1990. Alkoholizm i sprzedaż alkoholu na terenie miasta, izba wytrzeźwień, ORMO, Ochotnicza Straż Pożarna, zagrożenie pożarowe w zakładach pracy na terenie miasta, przestępczość, Miejski Zespół do spraw Profilaktyki i Resocjalizacji Dzieci i Młodzieży w Gorzowie, budowa szpitala wojewódzkiego, zwalczanie spekulacji, stan wojenny, wykazy szkół, zakładów pracy i przedsiębiorstw na terenie miasta, Pogotowie Opiekuńcze, kontrole sanitarne piekarni, zakładów garmażeryjnych i mleczarni na terenie miasto, hotel „Stilon”. 8.12. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Samorządu, 8 j.a., 1984–1990. Propozycje podziału miasta na dzielnice i nazw osiedli, wykazy ulic i ilość mieszkańców, sprawozdania Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 8.13. Protokoły z posiedzeń Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury, 10 j.a., 1974–1983. Biblioteki, wypoczynek, reforma oświaty, akcje letnie, amfiteatr, budowa szkół na os. Dolinki i Staszica, otwarcie BWA i księgarni przy ul. Hawelańskiej, remont wiaduktu, oświata na terenie miasta, przedszkola, muzeum Państwowy Teatr im. Osterwy, Miejski Ośrodek Kultury, kino „Capitol”, kluby zakładowe i spółdzielni mieszkaniowych, pracownie plastyczne, Społeczne Ognisko Artystyczne, Miejski Dom Kultury „Kolejarz”, Gorzowska Orkiestra Kameralna „Odeon”. 8.14. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Kultury Fizycznej, 9 j.a., 1984–1990. Wykazy przedszkoli i szkół na terenie miasta, Gorzowskie Spotkania Teatralne. 8.15. Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, 15 j.a., 1974–1988. Przygotowania do sezonu turystycznego (Jezioro Nierzym), opieka lekarska w szkołach, przedszkolach i żłobkach, skup surowców wtórnych, sport, kultura fizyczna i turystyka, zieleń na terenie miasta (Park Kopernika, Siemiradzkiego, Wiosny Ludów, Słowiański, Osiedle Dolinki, Staszica i Słoneczne), Szpital Psychiatryczny i Szpital Wojewódzki, ochrona środowiska, obiekty sportowo-rekreacyjne, cmentarz żydowski na os. Słonecznym, stadion sportowy „Warta” przy ul. Dąbrowskiego, tory łucznicze, korty tenisowe i camping przy ul. Słowiańskiej, Ośrodek Przywodny w Nierzymiu, imprezy sportowe, OSiR, ustępy publiczne, wysypiska śmieci, przychodnie, opieka stomatologiczna, Towarzystwo Rozwoju Rodziny. 8.16. Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 3 j.a., 1988–1990. Zatrudnienie w opiece społecznej i służbie zdrowia, sprawozdania z kontroli, plany pracy, placówki lecznictwa podstawowego, plany i sprawozdania opisowe służby zdrowia. 8.17. Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych, 1 j.a. 1976. Analizy rynku pracy, oceny urządzeń sportowych i rekreacyjnych, kierunki rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej i rekreacyjnej. 8.18. Wnioski Komisji Miejskiej Rady Narodowej, 18 j.a., 1974–1990. Cmentarz żydowski na os. Słonecznym, przydział lokalu dla ORMO przy ul. Grottgera 24/25, dary zagraniczne, antykwariat, opieka lekarska mieszkańców Zakanala. 9. Komisje doraźne Miejskiej Rady Narodowej, 1 j.a., 1981. Zachowały się jedynie akta Komisji do spraw Zmiany Regulaminu Miejskiej Rady Narodowej. 10. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 33 j.a., 1974–1990. 10.1. Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 22 j.a., 1974–1989. Programy rozwoju kultury, działalność Biura Wystaw Artystycznych, powołanie Gorzowskiego Ośrodka Kultury i Młodzieżowego Centrum Kultury, klubu „Lamus”, cygański zespół muzyczny „Terno”, zespół artystyczny „Lubuszanie”, kina na terenie miasta, Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy, remont Spichlerza, budowa cerkwi cmentarz żydowski na os. Słonecznym, zagospodarowanie osiedli, w tym Osiedla Słonecznego, Staszica, Sobieskiego, Staszica, Dolinki i Górczyn, budownictwo mieszkaniowe na terenie miasta, zagospodarowanie Jeziora Marwicko i Glinik, zieleń na terenie miasta, zagospodarowanie parków, w tym Parku Słowiańskiego, nisze pod wiaduktem PKP, rozwój handlu i usług na terenie miasta, zagospodarowanie bulwaru nad Wartą, wodociągi i kanalizacja, zaopatrzenie miasta w wodę i ciepło oraz budowa torów tramwajowych. budowa hali sportowej, sprawozdania z działalności klubów sportowych, budowa ośrodków rekreacyjnych oraz odbudowa stadionu KS „Stal”, bezpieczeństwo na terenie miasta, służba zdrowia i opieka społeczna, zmiana granic miasta, nazewnictwo ulic i przyznania odznaki honorowego obywatela miasta. 10.2. Postanowienia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 7 j.a., 1974–1990. Odznaka Honorowa Miasta Gorzowa – wykazy odznaczonych, sesje miejskiej rady narodowej, obwodowe komisje wyborcze, opinie, plany pracy miejskiej rady narodowej. 10.3. Reprezentacja Miejskiej Rady Narodowej, 2 j.a., 1989–1990. Powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szpitala, korespondencja w sprawie przeprowadzenia kontroli NIK wydziałów Urzędu Miejskiego, porządek obrad walnego zgromadzenia członków Spółki Wodno-Ściekowej „Wyżyna Bogdaniecka” w Jeninie, dostawa węgla dla Elektrociepłowni „Gorzów”. 10.4. Ochrona prawna radnego, 2 j.a., 1988–1989. Urlopy, zwolnienia z pracy i zmiany warunków pracy radnych. 11. Odznaczenia, 3 j.a., 1974–1976. Rozdzielniki medali 30-lecia Polski Ludowej, wnioski o nadanie odznaczeń, uroczystości dekoracji odznaczeniami państwowymi, protokoły z posiedzeń Komisji Odznaczeń z lat 1974–1975. 12. Samorząd mieszkańców miasta, 1 j.a., 1976. Regulaminy, informacje o działalności komitetów osiedlowych, sprawozdania z działalności komitetów osiedlowych na terenie miasta, składy osobowe komitetów osiedlowych. 13. Samorząd wiejski, 2 j.a., 1977–1978. Wybory sołtysów i podsołtysów w sołectwie Wieprzyce, wykazy zebrań wyborczych w sołectwach położonych na terenie miasta (Chwalęcice, Wieprzyce, Siedlice), protokoły z zebrań mieszkańców sołectwa Siedlice i Chwalęcice, zebrania wyborcze w sołectwach, zestawienie danych dotyczących wybranych sołtysów i podsołtysów. 14. Kolegia, komisje, zespoły, 36 j.a., 1977–1990. 14.1. Miejski Komitet Kontroli Społecznej, 14 j.a., 1978–1984. Protokoły z posiedzeń, plany pracy i ich realizacja, walka ze spekulacją, działalność przedszkoli na terenie miasta, kontrole zakładów pracy, fontanny miejskie 14.2. Rada Społeczno-Gospodarcza Miasta, 4 j.a., 1985–1988. Zagospodarowanie kąpieliska w Marwicach, plebiscyt na Młodego Gorzowianina Roku, zespół młodych radnych, sprawozdania. 14.3. Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1 j.a., 1986–1988. Protokoły z narad, decyzje Prezydenta miasta, klub Anonimowych Alkoholików, protokoły z kontroli, zajęcia i imprezy rodzinne, wykazy kół-członków, informacje z działalności, III konferencja sprawozdawczo-wyborcza zarządu Miejskiego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego w Gorzowie Wlkp. 14.4. Zespół do Spraw Opiniowania Nazw Ulic Miasta Gorzowa, 6 j.a., 1985–1990. Wykaz ulic na terenie miasta, wnioski w sprawie zmian ulic, propozycje nadania nazw ulicom. 14.5. Terenowa Komisja Odwoławcza do Spraw Pracy i Terenowa Komisja Rozjemcza, 11 j.a., 1977–1985. Plany pracy i ich realizacja, protokoły z posiedzeń, sprawozdania, wokandy. 15. Zjazdy, narady i konferencje, 3 j.a., 1975–1990. Protokoły z narad kierownictwa Urzędu Miejskiego, protokoły z narad kierowników i dyrektorów wydziałów i placówek kulturalno-oświatowych. 16. Organizacja Urzędu Miejskiego, 4 j.a., 1974–1975, 1982–1988. Przepisy prawne, ogólne zasady pracy i płacy, struktura organizacyjna urzędu i zakresy kompetencji wydziałów. 17. Zarządzenia i decyzje prezydenta, 38 j.a., 1973–1989. 17.1. Zarządzenia Prezydenta, 20 j.a., 1973–1989. Budownictwo jednorodzinne, energia elektryczna, handel w niedziele, wykaz ulic śródmieścia, statuty i regulaminy wydziałów Urzędu Miejskiego, komunikacja miejska, akcje społeczne na terenie miasta, wodociągi i kanalizacja, placówki usługowe, analizy ekonomiczne, sołtysi i podsołtysi, handel i targowiska miejskie, cmentarz komunalny, skargi i wnioski. 17.2. Decyzje prezydenta, 14 j.a., 1976–1989. Budowa amfiteatru, strzelnicy sportowej, gazociągu przy ul. Kostrzyńskiej, kortów tenisowych przy Zakładach Przemysłu Jedwabniczego „Silwana” w Gorzowie, Gorzowski Konfrontacje Teatralne, powołanie Miejskiego Komitetu Czynów Społecznych i Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gorzowie. 17.3. Zalecenia koordynacyjne prezydenta, 4 j.a. 1981–1985. Pomoc społeczna, budownictwo mieszkaniowe (os. Górczyn), ochrona i obrona obiektów i mienia w zakładach pracy na terenie miasta, odśnieżanie miasta, komunikacja miejska w okresie zimy, afisze i plakaty. 18. Zarządzenia kierowników wydziałów, 6 j.a., 1975–1989. Budowa drukarni filmowej przy ZPJ „Silwana”, stacje paliw, budowa hotelu miejskiego „Mieszko”, budowa Osiedla Budowlanych 19. Plany pracy Urzędu Miejskiego, 67 j.a., 1974–1990. Sprawozdania i analizy z wykonania planów pracy za poszczególne lata. 19.1. Miejska Komisja Planowania, 8 j.a., 1978–1985. Są to tylko i wyłącznie plany pracy na poszczególne lata. 19.2. Programy realizacyjne i okresowe plany pracy, 35 j.a., 1974–1990. Plany pracy wydziałów i sprawozdania z ich realizacji, plany szkoleń i ich kontrola. 19.3. Sprawozdania z realizacji planów pracy, 24 j.a., 1974–1989. Sprawozdania z realizacji planów pracy przez wydziały urzędu miejskiego 20. Sprawozdania statystyczne, 14 j.a., 1973–1990. Sprawozdania statystyczne urzędu miejskiego, wydziałów i miejskiej rady narodowej w sprawach pracowniczych. 21. Podział administracyjny, 3 j.a. 1975–1977. Podział miasta sołectwa, spis ulic miasta Gorzowa Wielkopolskiego, numeracja ADM, nazewnictwo ulic. 22. Skargi i wnioski, 13 j.a., 1974–1989. Nadzór i kontrola nad realizacją skarg i wniosków, analizy i oceny skarg i wniosków, wykazy statystyczne, skargi na działalność punktów usługowych i rzemieślniczych na terenie miasta. 23. Wydawnictwa i publikacje, 26 j.a., 1977–1988. Budowa nowych osiedli, zagospodarowanie miasta, dom kultury „Kolejarz”, nazewnictwo ulic, rozbudowa osiedla „Staszica”, budowa pomnika II Armii Wojska Polskiego, oświata, gaz, parki, place zabaw, restauracje, handel, amfiteatr, fontanna na Starym Rynku, hotele, spółdzielnie, antykwariat, targowisko. 24. Nadzór i kontrola, 17 j.a., 1971–1990. Protokoły z kontroli własnych jednostek (wewnętrzne i zewnętrzne) i zarządzenia pokontrolne, protokoły z kontroli Urzędu Miejskiego przez Najwyższą Izbę Kontroli. 25. Sprawy kadrowe, 14 j.a. 1977–1990. Plany i programy szkoleń urzędników urzędu miejskiego, wykazy etatów, plany rozmieszczenia urzędników w poszczególnych wydziałach urzędu. 26. Planowanie i wykonanie budżetów, 31 j.a., 1973–1990. Budżety terenowe na poszczególne lata, zmiany w budżetach i ich realizacja, analizy z wykonania budżetu, wytyczne i wskaźniki do budżetu. 27. Rewizje finansowo-księgowe, 15 j.a., 1970–1982. Protokoły i zarządzenia porewizyjne placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych, gospodarki komunalnej i opieki zdrowotnej. 28. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju, 76 j.a. 1963–1991. 28.1. Perspektywiczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju, 3 j.a., 1973–1991. Klub Myśli Twórczej „Lamus”, zagospodarowanie osiedli, wykaz placówek kultury, zagospodarowanie przestrzenne śródmieścia Gorzowa, handel, przemysł, komunikacja, plan ogólny miasta Gorzowa. 28.2. Wieloletnie plany społeczno-gospodarczego rozwoju, 20 j.a., 1963–1987. Elektrociepłownia „Gorzów”, wykaz zakładów pracy na terenie miasta, budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6, rozbudowa Akademii Wychowania Fizycznego, tramwaje, przedszkola, służba zdrowia, rozbudowa Zakładów Przemysłu chemicznego w Gorzowie. 28.3. Roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju, 19 j.a., 1974–1988. Budowa basenów kąpielowych, drogi i ulice, kina, domy kultury, parkingi, opieka nad zwierzętami, turystyka i wypoczynek, zieleń miejska, parki, przemysł, budownictwo mieszkaniowe, handel, służba zdrowia. 28.4. Wykonanie planów społeczno-gospodarczego rozwoju, 28 j.a., 1973–1988. Biblioteki, domy kultury, kina, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, remonty kapitalne, sport i turystyka, oświata i wychowanie, wodociągi i kanalizacja, inwestycje, przemysł, spółdzielnie mieszkaniowe, drukarnia. 28.5. Plany operatywne, 3 j.a., 1974–1975. Wnioski i decyzje na dostawy, roboty, usługi i nakłady inwestycyjne. 28.6. Okresowe oceny sytuacji gospodarczej, 3 j.a., 1974–1976. Charakterystyka miasta, handel, komunikacja (mosty), oświata, przemysł, referat wojewody zielonogórskiego Jana Lembasa nt. dorobku XXX-lecia PRL. 29. Analizy ekonomiczne i bilanse, 23, 1973–1987. 29.1. Analizy ekonomiczne, 7 j.a., 1974–1987. Programy edukacji ekonomicznej społeczeństwa w podległych i nadzorowanych przedsiębiorstwach na poszczególne lata, analizy ekonomiczne. 29.2. Bilanse dochodów i wydatków, 16 j.a., 1973–1984. Sprawozdania z kasowego wykonania budżetu przez miejskie przedsiębiorstwa, zatwierdzanie bilansów przedsiębiorstw, bilanse siły roboczej. 30. Czyny społeczne, 15 j.a., 1974–1988. 30.1. Plany czynów społecznych, 13 j.a., 1975–1988. Czyny partyjne, budowa gazociągu i kanalizacji, oświata, amfiteatr, sport, rekreacja i wypoczynek, biblioteki. 30.2. Sprawozdania z realizacji czynów społecznych, 2 j.a., 1974–1976. Opracowania statystyczne z realizacji czynów społecznych z lata 1974–1976. 31. Oświata i wychowanie, 8 j.a., 1970–1989. Obowiązek szkolny, radiowęzeł szkolny, nazewnictwo szkół, konspekty lekcyjne, pożegnanie lata 1979, harcerstwo, zbiórka surowców wtórnych, szkolne koła Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 32. Kultura i sztuka, 12 j.a., 1969–1989. Plany imprez organizowanych przez Dom Chemika przy ZWCh „Stilon”, kluby na terenie miasta i w Witnicy, program filmowy kina „Kopernik”, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, wypoczynek, Ogólnopolski Konkurs Piosenki Radzieckiej, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Wojewódzki Konkurs Teatralny, muzeum, X Gorzowskie Konfrontacje Kulturalne „Wiosna 76”, scenariusz widowiska z okazji 30-lecia wyzwolenia Gorzowa (autor: Zdzisław Morawski). 33. Sport i turystyka, 48 j.a., 1978–1988. 33.1. Kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej, 12 j.a., 1979–1987. Ośrodek Przywodny w Nierzymiu, kluby sportowe, zrzeszenia sportowe, obiekty sportowe, kemping, łaźnia miejska. 33.2. Sport masowy i zawody sportowe, 13 j.a., 1980–1981. Organizacja zawodów sportowych na terenie miasta, Grand Prix Dziennika Ludowego. 33.3. Ośrodek Sportu i Rekreacji, 6 j.a., 1984–1988. Camping w Parku Słowiańskim, ośrodki wypoczynkowe, kluby sportowe, AWF, obiekty sportowe. 33.4. Zagospodarowanie turystyczne, 13 j.a., 1978–1987. Ośrodek Przywodny w Nierzymiu, pole namiotowe i camping w parku Słowiańskim, obiekty sportowe: stadiony, boiska sportowe, baseny kąpielowe, hale sportowe, korty tenisowe, lodowiska, tory łucznicze, tor motocrossowy, ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, AWF, totalizator sportowy, stan sanitarny miasta. 33.5. Zespoły i komisje do spraw sportu i turystyki, 4 j.a., 1978–1986. Protokoły z posiedzeń Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz działalności zespołu doradczego do spraw kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki przy prezydencie miasta. 34. Kolegium do Spraw Wykroczeń, 1 j.a., 1976–1979. Analizy, oceny i sprawozdania. 35. Gospodarka wodna, 4 j.a., 1966, 1972, 1976, 1986. Inwentaryzacja urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta, ocena stanu czystości wody rzeki Warty. 36. Akta osób prowadzących działalność gospodarczo-rzemieślniczą, usługową i produkcyjną, 2687 j.a., [1945] 1973–1990 [2006]. Zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej, zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach, podatki, świadectwa pracy. 37. Handel wewnętrzny i gastronomia, 6 j.a., 1979–1983, 1989. Zaopatrzenie sklepów, sprzedaż alkoholu na terenie miasta, ograniczenia w sprzedaży cukru, przepisy kulinarne (dania z ryb), reglamentacja artykułów żywnościowych, kiermasze szkolne. 38. Gospodarka komunalna, 1 j.a., 1986. Zagospodarowanie odpadów komunalnych. 39. Gospodarka terenami i nieruchomościami, 9 j.a., 1967–1986. Plany zagospodarowania użytków rolnych i leśnych, sprawozdania z obrotu nieruchomościami, uzbrojenie terenu dla miasta, lokalizacje i wytyczne. 40. Budownictwo, urbanistyka i architektura, 31 j.a., 31, 1955–1985. Budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe, miejskie, modernizacja i rozbudowa zajezdni, budowa szkół i obiektów służby zdrowia, kultury, opieki społecznej, handlu, obiektów sportowych, CPN, roboty ziemne nad Kanałem Ulgi, budowa magistrali cieplnej i gazociągu, inwestycje na terenie miasta. 41. Geodezja miejska i kartografia, 36 j.a., 1961–1988. 41.1. Ewidencja gruntów, 3 j.a., 1974, 1978. Nowy plan miasta, granice miasta, ocena stanu ewidencji gruntów, strefy Gorzowa i ich zasięg. 41.2. Numeracja domów i nieruchomości, 12 j.a., 1961–1988. Wykazy mieszkańców, nadawanie numerów budynkom i obiektom sportowym. 41.3. Nazewnictwo ulic, placów, parków, 17 j.a., 1974–1988. Wnioski i decyzje w sprawie nazewnictwa ulic, nadawanie nazw ulicom na nowo powstałych osiedlach. 41.4. Osnowa geodezyjna i mapa zasadnicza, 4 j.a., 1985–1988. Pomiary powykonawcze budynków mieszkalnych i gospodarczych, zarządzenia władz zwierzchnich. 42. Ochrona środowiska, 1 j.a., 1987. Materiały z konferencji dotyczącej ochrony środowiska z dnia 15 stycznia 1987 r. 43. Opieka społeczna i zatrudnienie, 10 j.a., 1974–1981. Bilanse siły roboczej, analizy zatrudnienia, środki interwencyjne i ich wykorzystanie. 44. Dokumentacja kartograficzna, 123 j.a., 1947–1986. 44.1. Mapy zasadnicze, 28 j.a., 1954–1984. Matryce, mapy ewidencyjne Baczyny, Chwalęcic, Drezdenka, Karnina i Wawrowa, pomiary sytuacyjno-wysokościowe Gorzowa, mapy ewidencji gruntów i budynków. 44.2. Mapy planistyczne, 76 j.a., 1949–1986. Wstępne plany zagospodarowania przestrzennego, szczegółowe i ogólne plany zagospodarowania Gorzowa, plansze inwentaryzacyjne. 44.3. Skwierzyna, 2, 1959. Mapa perspektywiczna i inwentaryzacyjna. 44.4. Plany miasta, 7, 1947–1981. Plan miasta Gorzowa, jego części wschodniej i terenów Zakładu Włókien Chemicznych „Stilon”. 44.5. Mapy usług, 6 j.a., 1950–1980. Mapy komunikacyjne, koncepcje rozwoju obiektów wypoczynku i turystyki. 44.6. Mapy ukształtowania terenu, 4 j.a., 1960–1975. Fizjografia i hipsometria.

Dzieje twórcy:

Urząd Miejski w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczął swoją działalność dnia 10 grudnia 1973 r. Jego podstawę prawną stanowiła ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych . Na jego czele stał prezydent, jako organ administracji państwowej na terenie miasta, a zarazem organ wykonawczy i zarządzający rady. Swoje zadania wykonywał przez podległy mu urząd miejski. Jego strukturę wewnętrzną określał statut nadany mu przez prezydenta. Początkowo w jego skład wchodziły: Biuro Ogólno-Organizacyjne, Wydział Finansowy, Wydział Spraw Wewnętrznych, Miejska Komisja Planowania, Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji, Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury i Urząd Stanu Cywilnego i Miejska Komenda Straży Pożarnych . W 1985 r. w skład urzędu wchodziło 19 wydziałów, w 1989 – 15. Były to: Miejska Komisja Planowania, Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Społeczno-Administracyjny, Wydział Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług, Wydział Komunikacji, Wydział Zatrudnienia, Zdrowia i Opieki Społecznej, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodnej i Ochrony Środowiska, Wydział Urbanistyki, Architektury, Budownictwa i Inwestycji, Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Spraw Lokalowych, Wydział Kultury i Sztuki, Wydział Młodzieży i Kultury Fizycznej . Poza tym w skład Urzędu Miejskiego wchodził też Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Rady Narodowej i Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej. Komórki te dzieliły się na oddziały i samodzielne stanowiska pracy. Struktura ta przetrwała do końca działalności urzędu. Pracą urzędu prezydent kierował przy pomocy dwóch wiceprezydentów, a od 1988 r. sekretarza urzędu. Pierwszym prezydentem miasta został Henryk Kempa, a jego zastępcami zostali Aleksander Frączek i Tadeusz Biczysko. Prezydenci miasta Gorzowa początkowo pochodzili z nominacji. Dopiero 30 grudnia 1985 r. po raz pierwszy MRN dokonała wyboru prezydenta w głosowaniu tajnym . Po wyborach z 9 grudnia 1973 r. do rad narodowych wszystkich szczebli rozpoczęła działalność Miejska Rada Narodowa w Gorzowie. Jej pierwsza sesja odbyła się 18 grudnia 1973 r. W jej trakcie wybrano przewodniczącego rady i jego zastępców, zaopiniowano kandydaturę na prezydenta miasta oraz powołano pięć komisji stałych . Ich ilość i nazwy na przestrzeni lat zmieniały się. Był to organ uchwałodawczy i kontrolny. W latach 1975–1990 liczyła 80 osób . Urząd Miejski w Gorzowie zlikwidowany został w 1990 r. na mocy ustawy z 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i o samorządzie terytorialnym . Utworzono wówczas wspólnoty samorządowe. W przypadku Gorzowa powołano wówczas Radę Miasta i jej organ wykonawczy w postaci Zarząd Miejskiego (organ kolegialny z prezydentem miasta na czele) oraz Urzędem Miasta za pomocą którego Zarząd Miejski wykonywał swoje zadania. Ostatnie posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej miało miejsce dnia 27 kwietnia 1990 r. Nowe regulacje weszły w życie po wyborach do rad gmin, które odbyły się 27 maja 1990 r.

Daty skrajne:

[1945] 1973-1990 [2006]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-2006, 1973-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

3683

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3683

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

32.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

32.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Tak