Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Sygnatura
66/360/0
Liczba serii
107
Liczba skanów
16079
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Organizacja Miejskiej Rady Narodowej 1974 - 1990 0
2 Sesje Miejskiej Rady Narodowej 0
2.1 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1973 - 1990 8392
2.2 Uchwały Miejskiej Rady Narodowej 1973 - 1992 602
3 Plany pracy i sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1974 - 1983 0
4 Nadzór rady nad własnymi organami 1975 - 1988 0
5 Zespoły radnych 1974 - 1983 0
6 Sprawy osobowe radnych, ewidencja 1978 - 1978 354
7 Spotkania radnych z wyborcami 1988 - 1990 0
8 Komisje stałe Miejskiej Rady Narodowej 1978 - 1978 0
8.1 Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej 1974 - 1984 0
8.2 Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej 1984 - 1990 0
8.3 Protokoły z posiedzeń Komisji Zaopatrzenia, Usług i Rolnictwa 1974 - 1976 0
8.4 Protokoły z posiedzeń Komisji Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług 1976 - 1977 0
8.5 Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Żywnościowej 1978 - 1983 0
8.6 Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 1984 - 1990 0
8.7 Protokoły z posiedzeń Komisji Handlu i Usług 1978 - 1988 0
8.8 Protokoły z posiedzeń Komisji Handlu, Usług i Rzemiosła 1988 - 1990 0
8.9 Protokoły z posiedzeń Komisji Drobnej Wytwórczości i Rzemiosła 1984 - 1988 0
8.10 Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Mieszkaniowej 1984 - 1990 0
8.11 Protokoły z posiedzeń Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1974 - 1990 0
8.12 Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Samorządu 1984 - 1990 0
8.13 Protokoły z posiedzeń Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury 1974 - 1983 0
8.14 Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Kultury Fizycznej 1984 - 1990 0
8.15 Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych 1974 - 1988 0
8.16 Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 1988 - 1990 0
8.17 Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych 1976 - 1976 0
8.18 Wnioski komisji Miejskiej Rady Narodowej 1974 - 1990 0
9 Komisje doraźne Miejskiej Rady Narodowej 1981 - 1981 0
10 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 0
10.1 Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1974 - 1989 6731
10.2 Postanowienia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1974 - 1990 0
10.3 Reprezentacja Miejskiej Rady Narodowej 1989 - 1990 0
10.4 Ochrona radnego 1988 - 1989 0
11 Odznaczenia 1974 - 1976 0
12 Samorząd mieszkańców miasta 1976 - 1976 0
13 Samorząd wiejski 1977 - 1978 0
14 Kolegia, komisje, zespoły 0
14.1 Miejski Komitet Kontroli Społecznej 1978 - 1984 0
14.2 Rada Społeczno-Gospodarcza Miasta 1985 - 1988 0
14.3 Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy 1986 - 1988 0
14.4 Zespół do Spraw Opiniowania Nazw Ulic Miasta Gorzowa 1985 - 1990 0
14.5 Terenowa Komisja Odwoławcza do Spraw Pracy i Terenowa Komisja Rozjemcza 1977 - 1985 0
15 Zjazdy, narady, konferencje 1975 - 1990 0
16 Organizacja Urzędu Miejskiego 1974 - 1988 0
17 Zarządzenia i decyzje Prezydenta 0
17.1 Zarządzenia Prezydenta 1973 - 1989 0
17.2 Decyzje Prezydenta 1976 - 1989 0
17.3 Zalecenia koordynacyjne Prezydenta 1981 - 1985 0
18 Zarządzenia kierowników wydziałów 1975 - 1989 0
19 Plany pracy Urzędu Miejskiego 0
19.1 Miejska Komisja Planowania 1978 - 1985 0
19.2 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy 1974 - 1990 0
19.3 Sprawozdania z realizacji planów pracy 1974 - 1989 0
20 Sprawozdania statystyczne 1973 - 1990 0
21 Podział administracyjny 1975 - 1977 0
22 Skargi i wnioski 1974 - 1989 0
23 Wydawnictwa i publikacje 1977 - 1988 0
24 Nadzór i kontrola 1971 - 1990 0
25 Sprawy kadrowe 1977 - 1990 0
26 Planowanie i wykonanie budżetów 1973 - 1990 0
27 Rewizje finansowo-księgowe 1970 - 1982 0
28 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju 0
28.1 Perspektywiczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju 1973 - 1991 0
28.2 Wieloletnie plany społeczno-gospodarczego rozwoju 1963 - 1987 0
28.3 Roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju 1974 - 1988 0
28.4 Wykonanie planów społeczno-gospodarczego rozwoju 1973 - 1988 0
28.5 Plany operatywne 1974 - 1975 0
28.6 Okresowe oceny sytuacji gospodarczej 1974 - 1976 0
29 Analizy ekonomiczne i bilanse 0
29.1 Analizy ekonomiczne 1974 - 1987 0
29.2 Bilanse wydatków i dochodów 1973 - 1984 0
30 Czyny społeczne 0
30.1 Plany czynów społecznych 1975 - 1988 0
30.2 Sprawozdania z realizacji czynów społecznych 1974 - 1976 0
31 Oświata i wychowanie 1970 - 1989 0
32 Kultura i sztuka 1969 - 1995 0
33 Sport i turystyka 0
33.1 Kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej 1979 - 1990 0
33.2 Sport masowy i zawody sportowe 1980 - 1990 0
33.3 Ośrodek Sportu i Rekreacji 1977 - 1988 0
33.4 Zagospodarowanie turystyczne 1978 - 1987 0
33.5 Zespoły i komisje do spraw sportu i turystyki 1969 - 1989 0
34 Kolegium do Spraw Wykroczeń 1976 - 1979 0
35 Gospodarka wodna 1966 - 1986 0
36 Akta osób prowadzących działalność gospodarczo-rzemieślniczą, usługową i produkcyjną 1945 - 2006 0
37 Handel wewnętrzny i gastronomia 1979 - 1989 0
38 Gospodarka komunalna 1986 - 1986 0
39 Gospodarka terenami i nieruchomościami 1967 - 1986 0
40 Budownictwo, urbanistyka, architektura 1955 - 1985 0
41 Geodezja miejska i kartografia 0
41.1 Ewidencja gruntów 1974 - 1984 0
41.2 Numeracja domów i nieruchomości 1961 - 1988 0
41.3 Nazewnictwo ulic, placów, parków 1974 - 1988 0
41.4 Osnowa geodezyjna i mapa zasadnicza 1985 - 1988 0
42 Ochrona środowiska 1987 - 1987 0
43 Opieka społeczna i zatrudnienie 1974 - 1981 0
44 Dokumentacja kartograficzna 0
44.1 Mapy zasadnicze 1954 - 1984 0
44.2 Mapy planistyczne 0
44.2.1 Województwo gorzowskie 1968 - 1975 0
44.2.2 Gorzów Wielkopolski 1949 - 1986 0
44.2.3 Mapy inwentaryzacyjne 1950 - 1979 0
44.3 Skwierzyna 1959 - 1959 0
44.4 Plany miasta 1947 - 1981 0
44.5 Mapy usług 1950 - 1980 0
44.6 Mapy ukształtowania terenu 1960 - 1975 0