Ministerstwo Skarbu w Warszawie

Sygnatura
2/10/0
Liczba serii
48
Liczba skanów
0

Zawartość:

Gabinet Ministra: podatki, inwestycje, przedsiębiorstwa, 1920-1939, sygn. 1-83, 7635, 7661; Biuro Personalne: urzędnicy Min. i urzędów podległych, 1914-1939, sygn. 84-3442a, 7636-7657; Departament I Organizacyjno-Administracyjny: organizacja, inspekcja, wynagrodzenia, roszczenia, 1921-1939, sygn. 3443-3805, 7634; Departament II Obrotu Pieniężnego: mennica, kursy, bilanse, banki, dewizy, 1919-1939, sygn. 3806-5114, 7659-7660, 7663; Departament III Budżetu i Majątku Państwa: budżety Państwa, ministerstw, przedsiębiorstw, 1922-1939, sygn. 5115-5236, 7668, 7662; Departament IV Ceł: organizacja urzędów celnych, ochrona granic, dewizy, 1928-1939, sygn. 5237-5533; Departament V Podatków i Opłat: ściąganie podatków, izby skarbowe, odwołania, 1921-1939, sygn. 5534-6827; Departament VI Akcyza i Monopolów: kontrola, opłaty patentowe, Biura Sprzedaży, 1925-1939, sygn. 6828-6907; Biuro Emerytur i Rent: wypłaty, 1921-1939, sygn. 6908-7274; Inspektorat Celny na m. Gdańsk: rokowania celne i sytuacja polityczna w Gdańsku, 1922-1939, sygn. 7275-7326; Akta różnych wydziałów, sygn. 7327-7399; Dopływ akt wyłączonych z Ministerstwa Aprowizacji i AGAD-u, 1918-1935, sygn. 7400-7633, 7664. Sygnatury złożone: 602a,b,c, 1496a, 1760a, 2354a, 2355a, 2541a, 3270a, 3442a, 3551a, 3588a, 3782a, 3793a, 3805a,b, 3991a, 4061a, 4122a, 4374a, 4471a, 4566a, 5122a, 5187a, 5237a, 5774a, 5807a,6060a, 7150a, 7351a,b. Sygnatury puste bądź skreślone: 651, 732, 2546, 3390, 3453, 5914-5922, 7424-7436, 7539-7542, 7585, 7633.

Dzieje twórcy:

Ministerstwo Skarbu utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Skarbu Tymczasowej Rady Stanu. Zakres działania obejmował wszelkie sprawy wchodzące w zakres skarbowości państwowej oraz polityki finansowej, podatków, ceł, spraw budżetowych, kredytowych, monetarnych i emisyjnych, nadzoru nad instytucjami oraz stowarzyszeniami kredytowymi i asekuracyjnymi. Początkowo Ministerstwo tworzyły Sekcja I Administracyjno-Osobowa, Sekcja II Bankowa, Sekcja III Budżetowa, Sekcja IV Opłat Skarbowych, Sekcja V Podatków Bezpośrednich, Sekcja VI Monopolowa, Naczelna Dyrekcja Ceł, Dyrekcja Monopolu Spirytusowego, Dyrekcja Monopolu Tytoniowego. W 1919r. zniesiona została Dyrekcja Ceł (jej kompetencje przejęła Sekcja VII Celna. Rok 1920 to przemianowanie sekcji na departamenty, powiązane ze zmianą kompetencji i nazw niektórych z nich – i tak funkcjonowały Departament II Kredytowy, Departament IV Ceł, Departament V Podatków i Opłat, Departament IV Akcyz i Monopolów. Kolejne zmiany organizacyjne następowały w latach 1921 (w ramach ministerstwa funkcjonowały departamenty: Administracyjny, Kredytowy, Budżetowy, Ceł, Podatków i Opłat, Akcyz i Monopolów oraz Wydział Prezydialny), 1924 (wprowadzony wtedy schemat obejmował departamenty: Prezydialny, Obrotu Pieniężnego, Budżetowy, Ceł, Podatków i Opłat, Akcyz i Monopolów, Kasowy), 1927 (Departament Prezydialny przemianowano na Ogólny, utworzono również Departament Likwidacyjny), 1932 (zlikwidowane zostały departamenty Kasowy i Likwidacyjny, powstało zaś Biuro Personalne na prawach departamentu), 1935 (powołano wtedy do życia Gabinet Ministra). Ostatni przed wybuchem wojny statut organizacyjny Ministerstwo otrzymało w 1938r. I tak urząd tworzyły: Gabinet Ministra, Biuro Personalne, Departament Organizacyjno-Administracyjny, Departament Obrotu Pieniężnego, Departament Budżetu i Majątku Państwa, Departament Ceł, Departament Podatków i Opłat, Departament Akcyz i Monopolów, Komisja Rewizyjna Monopolów, Biuro Emerytur i Rent. Ministrowi Skarbu podlegało także szereg urzędów o charakterze centralnym, między innymi: Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń, Urząd Długów Państwa, Państwowy Monopol Spirytusowy, Państwowy Monopol Tytoniowy, Polski Monopol Solny, Polski Monopol Loteryjny, Prokuratoria Generalna, Mennica Państwowa, Rada Spółdzielcza, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Państwowy Zakład Emerytalny.

Daty skrajne:

1918-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7660

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7633

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

148.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

146.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 25 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 7630 j.a.+2 j.a.+1 j.a.

Baza danych IZA