Państwowy Ośrodek Maszynowy w Węgrowie

Sygnatura
62/250/0
Daty skrajne
[1952-1957] 1957-1992
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

GOM Węgrów 1952-1957 sygn.1-14, Samorząd Pracowniczy, Związki Zawodowe 1957-1990 sygn. 15-19, protokóły z posiedzeń dyrekcji i narad branżowych 1974-1981sygn 20-25, akty organizacyjne przedsiębiorstwa, schemat regulamin 1967-1986 sygn.26-30, zarządzenia dyrektora 1970-1992 sygn.31-50, plany działalności przedsiębiorstwa i jednostek podległych 1967-1989, sprawozdania finansowe 1972-1990 sygn. 81-110, analizy działalności 1974-1976 sygn. 111-115 protokóły kontroli 1976-1982 sygn.116-124 księgi inwentarzowe 1963-1986 sygn. 125-129, postęp techniczny, projekty wynalazcze 1963-1964 sygn.130-131, TPPR POM Węgrów 1983-1988 sygn. 132

Dzieje twórcy:

Do 1952 r w poszczególnych gminach powiatu węgrowskiego funkcjonowały Spółdzielcze Ośrodki Maszynowe działające w ramach Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska o nazwie Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Ośrodek Maszynowy w... . W 1952 r. utworzony został Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Węgrowie podległy pod Centralny Zarząd Państwowych Ośrodków Maszynowych Ekspozytura Okręgowa w Warszawie. Ośrodek w Węgrowie funkcjonował pod nazwą Państwowy Ośrodek Maszynowy nr 122 Zespół G.O.M. w Węgrowie.W 1957 uległy likwidacji Państwowe Ośrodki Maszynowe w poszczególnych miejscowościach powiatu węgrowskiego, a ich majątek przejął utworzony na bazie Państwowego Ośrodka Maszynowego nr.122 Zespołu G.O.M. w Węgrowie Państwowy Ośrodek Maszynowy w Węgrowie. Przedsiębiorstwo powstało na mocy zarządzenia nr 224 Ministra Rolnictwa z dnia 29 czerwca 1957 r. Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorstw państwowych w dziale B Nr Rej. 223 . W 1958 r. Zarządzeniem nr 121 Ministra Rolnictwa z dnia 28.07.1958 POM-y i zakłady naprawcze mechanizacji rolnictwa podporządkowano prezydiom wojewódzkich rad narodowych ( POM w Węgrowie – PWRN w Warszawie) i Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa. Rejestracji sądowej Przedsiębiorstwo dokonało w Sądzie Rejonowym w Siedlcach 12.08.1963 r. pod poz.PP 38. Rejestracji państwowej dokonano w Biurze Rejestru Przedsiębiorstw Państwowych Ministerstwa Finansów w Dziale A pod nr 19013 w dniu 06.04.1974 r. Od 1974 r na podstawie zarządzenia nr 55 Ministerstwa Rolnictwa jednostką nadrzędną stało się Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa zrzeszone w Centralnym Zarządzie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Warszawie. Na podstawie ustawy z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych organem założycielskim zostaje Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a od 1983 r. Wojewoda Siedlecki. Siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w Węgrowie przy ul Bohaterów Warszawy 2. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa były: 1.-świadczenia usług warsztatowych w zakresie remontów bieżących ciągników i maszyn rolniczych oraz remontów samochodów – w tym również remontów kapitalnych samochodów; 2.świadczenie usług instalacyjno-montażowych w zakresie mechanizacji hodowli, konserwacji urządzeń chłodniczych w mleczarniach oraz usług budowlanych; 3. świadczenie usług transportowych własnych i odpłatnych; 4. sprzedaż części zamiennych i paliw płynnych dla potrzeb rolnictwa i jednostek obsługujących rolnictwo. Na mocy zarządzenia nr 12 z 26 lutego 1992 r Wojewody Siedleckiego przedsiębiorstwo zostało postawione w stan likwidacji, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Siedlcach z 11 01 1995 r. zostało wykreślone z rejestru przedsiębiorstw państwowych.

Daty skrajne:

[1952-1957] 1957-1992

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1957, 1957-1992.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

132

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

132

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 132 j.a. T. 637

Anteriora dotyczy Zespołu Gminnych Ośrodków Maszynowych w Węgrowie (14 j.a.)