Szczeciński Urząd Morski

Sygnatura
65/344/0
Daty skrajne
1945-2002
Liczba serii
70
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. INWENTARZ KSIĄŻKOWY 1945-1960; sygn. 1-600; 600 j.a. 1. Wydział Organizacji, Zatrudnienia i Płac 1945-1956; sygn. 1-145; 145 j.a. – zarządzenia, okólniki, komunikaty SUM i władz nadrzędnych (1946-1956); organizacja SUM i administracji morskiej (1946-1955); normatywy kancelaryjno-archiwalne (1945-1953); plany pracy i sprawozdania z działalności SUM i jego wydziałów (1947-1954); sprawozdania Delegatury GUM w Szczecinie (1945-1947), Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża (1946-1947), Gdańskiego Urzędu Morskiego (1948); protokoły narad i konferencji (1945-1955); protokoły kontroli SUM (1947-1951); materiały dotyczące przejmowania, odbudowy i eksploatacji portu w Szczecinie (1945-1949); strefa czeska w porcie (1947-1949); sprawy granic (1946-1949); przepisy porządkowe dla żeglugi na trasie Szczecin-Świnoujście (1947-1953); protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Ubezpieczalni Społecznej w Szczecinie (1948-1949); protokoły kontroli małych portów (1948-1951); protokoły posiedzeń Rady Kursów Portowo-Morskich (1949);raporty informacyjne Polskiej Misji w Londynie (1948-1951) i w Hamburgu (1949); biuletyny statystyczne (1948-1949). 2. Wydział Finansowo-Księgowy 1946-1960; sygn. 146-167; 22 j.a. – preliminarze budżetowe (1947-1950, 1954, 1955); sprawozdania finansowe (1947-1959); korespondencja budżetowa (1948-1949); sprawozdania z działalności kredytowej (1947). 3. Wydział Kadr 1947-1953; sygn. 168-170; 3 j.a. – korespondencja w sprawach osobowych (1947-1949, 1952-1953); ucieczki Polaków do Szwecji (1948). 4. Wydział Administracyjny 1947-1950; sygn. 171-174; 4 j.a. – protokoły narad naczelników działów (1949); planu budynku SUM (1950); protokoły i sprawozdania Komisji Inwentaryzacyjnej (1949). 5. Wydział Techniczno-Inwestycyjny 1946-1954; sygn. 175-278; 104 j.a. – protokoły narad i konferencji (1948); sprawozdania z działalności Wydziału (1948, 1956); referaty i opracowania dotyczące rozbudowy i rozwoju portu szczecińskiego i małych portów (1947-1954); plany inwestycyjne (1948-1954); korespondencja w sprawach inwestycyjnych (1947-1954); projekty techniczne remontu i budowy opasek ochronnych, ostróg na poszczególnych odcinkach wybrzeża-Mierzeja Bukowiecka (1948-1954), Jarosławiec-Witkowo (1949), Mielno (1948), Ustka (1948), Witkowo-Darłowo (1948); plany techniczne robót czerpalnych (1948-1950); plany techniczne obiektów gospodarki rybnej-chłodnie, wędzarnie (1948-1949); plany infrastruktury małych portów: Darłowo (1949-1951), Darłówek(1949), Kołobrzeg (1948-1951), Lubin (1952), Świnoujście (1949), Ustka (1948-1951); dokumentacja techniczna portu szczecińskiego (1946-1952)-składy benzyny, Most Cłowy, nabrzeża: Duńczyca, Ewa, Górnośląskie, Katowickie, Kaszubskie, Noteckie, Uskok, Wałbrzyskie, Wschodnie i Wyspa Okrętowa Górna. 6. Inspektor BHP 1948-1954; sygn. 279-283; 5 j.a. – instrukcje i zarządzenia (1948, 1954); wypadki przy pracy (1948-1949); sprawozdanie z bhp (1950). 7. Wydział Żeglugi 1946-1956; sygn. 284-345; 62 j.a. – przepisy żeglugowe (1946-1947); sprawozdania z działalności Wydziału (1947-1950); sprawozdania kapitanatów portów (1952-1953); zarządzenia, instrukcje, korespondencja w sprawach: rewindykacji mienia morskiego, pilotażu, bezpieczeństwo żeglugi, ratownictwa morskiego (1946-1955); wydobywanie wraków statków (1946-1954); protokoły Komisji Wrakowej i i Kasacyjno-Wrakowej (1948-1955); biuletyny służby hydrograficznej (1947-1949). 8. Wydział Eksploatacji 1947-1950; sygn. 346-367; 22 j.a. – morskie biuletyny statystyczne (1948-1949); sprawozdania kontrolerów eksploatacyjnych (1948-1950); zestawienia ruchu statków i obrotu towarowego w portach (1947-1950); plany i sprawozdania z przeładunków w portach (1949). 9. Wydział Administracji Portów Rybackich i Ochrony Rybołówstwa Morskiego 1947-1961; sygn. 368-469; 102 j.a. – zarządzenia, okólniki i instrukcje SUM i władz zwierzchnich (1951-1956); plany pracy Wydziału i organów terenowych i sprawozdania z ich wykonania (1948-1959); protokoły narad (1954-1960); plany dostaw ryb rybołówstwa indywidualnego (1955-1960); sprawozdania z wykonania planu połowów i wykorzystania taboru przez rybołówstwo indywidualne i spółdzielcze (1955-1960); ochrona rybołówstwa-kłusownictwo, zarybianie (1954-1957); korespondencja i sprawozdania z działalności małych portów (1947-1959); granice portu Trzebież (1949) i Ustka (1947-1950); wykazy rybaków indywidualnych (1954-1960); zaopatrzenie rybaków w sprzęt (1955-1960). 10. Kapitanat Portu Szczecin 1946-1964; sygn. 470-600; 131 j.a. – korespondencja służby portowej w Świnoujściu (1946-1948); raporty o stanie i rozmieszczeniu statków w porcie (1947-1950); dzienniki portowe (1946-1964). AKTA NIEOPRACOWANE 1946-2011; 2974 j.a. II. AKCESJA nr 813/1987; 1946-1987 sygn. 601-1606; 1006 j.a. – akcja lodowa (1955-1964); plany i sprawozdania kapitalnych remontów (1958-1974); zarządzenia, okólniki, instrukcje SUM i władz zwierzchnich (1948-1973); protokoły narad i odpraw (1946-1973); plany pracy poszczególnych wydziałów SUM i oddziałów terenowych i sprawozdania z ich realizacji (1955-1975); organizacja SUM (1952-1974); sprawozdania finansowe (1949, 1958-1967); współpraca i współdziałanie z instytucjami i urzędami (1957-1968); wycinki prasowe (1960-1963); materiały dotyczące portów, żeglugi, rybołówstwa morskiego pilotażu, bezpieczeństwa (1960-1981); plany inwestycyjne (1950-1965); sprawozdania z działalności inwestycyjnej (1949-1970); projekty techniczne inwestycji w portach (1946-1976); projekty techniczne zabudowy wyrwy w umocnieniach Kanału Piastowskiego (1970); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1967-1969); umowa w sprawie żeglugi z NRD (1951); sprawy granic (1946-1956); sprawy osobowe pracowników (1949-1961); sprawozdania z zatrudnienia (1949-1959); zanieczyszczenia wód (1957-1969); układy zbiorowe pracy (1946-1958); ochrona rybołówstwa (1956-1969); sprawozdania z ruchu statków w portach (1957-1960); roboty czerpalne i hydrograficzne-plany, sprawozdania, korespondencja (1958-1969); sprawozdania z połowów ryb (1955-1964); morski biuletyn statystyczny (1948-1949); plany sytuacyjne portów (1948-1953); protokoły posiedzeń Komisji Wrakowej (1949-1950); księgi ruchu statków w żegludze pełnomorskiej (1946-1973); księgi jednostek stałego pobytu w porcie szczecińskim (1948-1953); księgi ruchu statków żeglugi przybrzeżnej (1947-1948, 1953-1965); księgi ruchu barek (1949-1976); dzienniki portowe: Szczecin (1964-1968), Świnoujście (1946-1967); rejestry ruchu statków w żegludze zagranicznej (1950-1962); księgi ruchu statków w Świnoujściu (1947-1969); korespondencja Kapitanatu Portu w Świnoujściu (1948-1957); sprawozdania z ruchu statków i obrotu towarowego (1956-1966); sondaż toru wodnego Szczecin-Świnoujście (1952-1965) III. AKCESJA nr 1512/2000 r.; 1959-1990; sygn. 1607-1646; 40 j.a – zarządzenia wewnętrzne (1959-1972); zarządzenia władz zwierzchnich (1954-1970); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1971); protokoły narad (1960-1972),plany robót czerpalnych (1969-1970); sprawozdania z ruchu statków w portach (1961-1972); sprawozdania z ruchu pasażerów w portach (1962-1972); sprawozdania z kosztów (1968-1972); analizy ekonomiczne (1970-1972); reorganizacja administracji morskiej (1961-1962, 1971-1972); sprawozdania finansowe (1969-1972); organizacja SUM (1961-1969); zakresy czynności pracowników (1961-1971); wycinki prasowe (1969-1974). IV. AKCESJA nr 1701/2002 r; 1974-1990; sygn. 1647-1850: 204 j.a. - dzienniki ruchu statków PO (1978-1989), SKR (1980-1989); dzienniki portowe ZPS (1974-1990), GPK (1985-1989), SKR (1980-1989); dzienniki dyżurnego oficera (1976-1989); książki ruchu statków handlowych (1978-1990); książki promów; Silesia (1979, 1986-1990), Wilanów (1978-1986), Rogalin (1978-1986), Kopernik (1978-1980, 1983-1985), Heweliusz (1980-1990), Wawel (1978-1981, 1984-1986), V. AKCESJA nr 2174/2006 r.; 1962-1992; sygn. 1851-2147; 297 j.a. - materiały Kapitanatu Portu Szczecin - rejestry ruchu statków (1967-1992), dzienniki portowe (1968-1971, 1977-1978), materiały Kapitanatu Portu Świnoujście - dzienniki obserwatora Punkty Obserwacyjne w Policach (1978-1979), dzienniki portowe (1965-1973, 1976, 1978), dzienniki dyżurnego obserwatora (1969-1974), dzienniki dyżurnego ofcera (1972-1975), książka ruchu statków w żegludze międzynarodowej (1969-1978), rejestr ruchu statków handlowych (1962-1976), rejestr ruchu promów morskich (1974-1977), materiały Kapitanatu Portu Dziwnów - dzienniki portowe (1979-1990), rejestry ruchu statków (1978-1990), dzienniki portowe ratownicy BSR (1978-1980), polski rejestr statków (1967), rejestry statków (1962-1964), materiały Bosmanatu Portu Mrzeżyno - dzienniki portowe (1962-1990), materiały Kapitanatu Portu Trzebież - dzienniki portowe (1962-1982), sprawozdania statystyczne z działalności Kapitanatu (za lata 1970-1981). VI. AKCESJA nr 2454/2008; 1961-1983; sygn. 2148-2253; 106 j.a. 1. Sekretariat Zastępców ds Inspekcji Morskich 1979-1980; 3 j.a. - program rewaloryzacji małych portów i przystani woj szczecińskiego do roku 2000. 2. Sekretariat Dyrektora Urzędu 1961-1983; 103 j.a. - ratownictwo brzegowe-porty i przystanie rybackie w woj szczecińskim, współpraca z NRD-protokoły spotkań (1962-1973), sprawozdania z działalności wydziałów i komórek organizacyjnych Urzędu Morskiego (1969-1983) , akcje sztormowe i przeciwlodowe (1965-1975), współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymi (1970-1982), konferencje ekonomiczne (1971-1974), protokoły konferencji Zespołu Partyjnego w UMS (1974-1975), przekazanie nabrzeża "Bulwar Chrobrego" (1975), współpraca z organami terenowej administracji państwowej (1976), przepisy własne w sprawach skarg i wniosków (1977-1982), sprawozdania z działalności Urzędu Morskiego (1978-1980), roczne plany pracy Urzędu Morskiego (na lata 1978-1982), pisma okólne (1978-1983), Kolegium Dyrektorów UMS (1983), regulamin organizacyjny Urzędu (1980). VII. AKCESJA nr 2582/2009; 1955-1986; sygn. 2254-2480; 227 j.a. 1 Inspektorat Ochrony Wybrzeża 1955-1983; 64 j.a.- materiały dotyczące hydrotechnicznych umocnień brzegowych w pasie nadbrzeżnym (1962-1983), prace naukowo-badawcze dotyczące strefy brzegowej (1955-1982), 2. Sekretariat Dyrektora Urzędu 1971-1983; 15 j.a. - zarządzenia porewizyjne (1971-1975), zarządzenia wewnętrzne (1973-1983), zarządzenia pokontrolne (1978-1980), sprawozdania z działalności Wydziału Finansowo-Księgowego (1972-1976) 3. Wydział Prawno-Organizacyjny 1960-1986; 148 j.a. - plany pracy i sprawozdania z działalności poszczególnych wydziałów Urzędu (1960-1982),porozumienia z: Dowództwem Pomorskiej i Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza (1963, 1977), Morską Brygadą Ochrony Pogranicza (1978, 1980), zbiory aktów normatywnych (1964-1986), organizacja pracy (1971-1982), organizacja Urzędu (1980-1981), kontrole NIK (1969-1982), plany i sprawozdania-usługi materialne (1971-1984), plany wieloletnie (1969-1977), ogólne przepisy prawne (1971-1980), narady i odprawy (1971-1982), współzawodnictwo pracy (1971-1981), współdziałanie z instytucjami i urzędami (1973-1977), sprawozdania z ruchu statków w portach morskich (1973-1982), zakresy czynności pracowników UMS i jednostek podległych (1974-1978), analizy wykorzystania czasu pracy (1974-1976), analizy ekonomiczne (1973-1977), współpraca między NRD-PRL (1978-1982), sprawozdawczość finansowa (1978-1983), Kolegium Dyrektorów Urzędów Morskich (1982-1983). VIII AKCESJA nr 2658/2010; 1949-2002; 233 j.a. 1. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Szczecinie 1949-2002; 43 j. a. - dokumenty okrętowe statków. 2. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Świnoujściu 1962-2000; 190 j.a. - dokumenty okrętowe statków. IX AKCESJA nr 2766/2010; 1958-2001; 41 j.a. 1. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Szczecinie 1958-1999; 14 j. a. - dokumenty okrętowe statków. 2. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Świnoujściu 1970-2001; 27 j.a. - dokumenty okrętowe statków X. AKCESJA nr 2873/2011; 1958-1984; 120 j.a. 1. Wydział Prawno-Organizacyjny 1968-1984; 70 j.a. - skorowidze spraw o wykroczenia (1968, 1972-1973), sprawozdania Rady Zakładowej za lata 1971-1981, działalność Kolegium ds Wykroczeń (1973-1982), materiały z Kolegium Urzędu Gospodarki Morskiej (1973-1984), upoważnienia (1973-1982), analizy wykorzystania czasu pracy (1974-1976), analizy ekonomiczne za lata 1973-1975, materiały z narad i konferencji (1973-1981), sprawozdania statystyczne z działalności (1973-1975, 1979-1984), sprawozdania ze stanu magazynów, placów i długości nabrzeży (za lata 1973-1983), plany wieloletnie (1977-1983), materiały dot. organizacji Urzędu (1977-1984), współpraca z urzędami centralnymi (1979-1981), plany działalności i usług (na lata 1979-1984), współpraca NRD-PRL (1984), materiały z kontroli zewnętrznej (1984). 2. Kapitanat Portu Szczecin 1958-1984; 50 j.a. - uprawnienia dla kapitanów (1958-1984) i pilotów (1960-1981), zezwolenia śródlądowe i odpisy (1965-1972, 1983-1984), oznakowanie nawigacyjne, sondaże (1965-1983), sprawozdania Kapitanatu Portu Szczecin (za lata 1966-1978), IMO-PRS Ośrodek do współpracy z IMO (1970-1980), współpraca z Bankiem Światowym (1981). XI. AKCESJA nr 2874/2011; 1953-1984; 378 j.a. 1. Wydział Techniczno-Inwestycyjny - dokumentacja techniczna obiektów Urzędu Morskiego w Szczecinie - nabrzeży, portów, budynków. XII. AKCESJA nr 3172/2012; 1962-2001; 74 j.a. 1. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Świnoujściu 1962-2001; 74 j.a. - dokumentacja okrętowa statków - protokoły inspekcji, karty bezpieczeństwa, certyfikaty, świadectwa klasy. XIII. AKCESJA nr 3547/2014; 1975-2000; 248 j.a. 1. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Świnoujściu 1975-2001; 248 j.a. - dokumentacja okrętowa statków - protokoły inspekcji, karty bezpieczeństwa, certyfikaty, świadectwa klasy. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZWOLNIONYCH W LATACH 1945-1963; 4122 j.a. - akcesja nr 3172/2012; 1687 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1945-1956. - akcesja nr 3547/2014; 2435 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1945-1963.

Dzieje twórcy:

W końcu lipca 1945 r. przybyła do Szczecina z Gdańska kilkuosobowa grupa z kmdr Janem Łuszczkiewiczem, której celem było zebranie informacji o stanie zniszczeń portu oraz rozpoznanie miejscowych stosunków, gdyż w tym czasie wody Zalewu Szczecińskiego i ujście Odry znajdowały się w gestii radzieckiego dowództwa wojskowego. W efekcie tej wizyty 23.VIII.1945 r. w Szczecinie utworzono Delegaturę Głównego Urzędu Morskiego w Szczecinie. Od marca 1946 r. rozpoczęło się sukcesywne przejmowanie portu szczecińskiego przez polską administrację, a także przejęto porty w Trzebieży, Lubiniu i Świnoujściu. Pozwoliło to utworzyć we IX.1946 r. Kapitanat Portu w Szczecinie, a Delegaturę GUM przekształcić w Urząd Morski. Początkowo obowiązywała nazwa Szczeciński Urząd Morski, a później Urząd Morski w Szczecinie. Zakres działania Urzędu na przestrzeni lat ulegał zmianom. Najogólniej można określić, iż zajmował się ochroną wybrzeża, bezpieczeństwem żeglugi, budową i eksploatacją portów i urządzeń portowych oraz administrowaniem portów, na redzie, na wodach morza przybrzeżnego i w pasie nadbrzeżnym.

Daty skrajne:

1945-2002

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-2002.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7696

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

600

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

71.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA sygn. 1-600
spis roboczy Tak w bazie IZA

W 1987 r. opracowano I akcesję zespołu - sygn.1-600. Pozostałe wprowadzono do bazy IZA.