Sąd Wojewódzki w Szczecinie

Sygnatura
65/351/0
Daty skrajne
[1945] 1951-1994
Liczba serii
115
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Wydział Prezydialny - akta ogólne, prezydialne, administracji i nadzoru; 774 j.a.; [1947] 1951-1987 1. Organy kolegialne. Protokoły posiedzeń - 3 j.a.; 1952-1970 - są to protokoły posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, Kolegium Administracyjnego Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, Sądu Dyscyplinarnego okręgu. 2. Narady okręgu, konferencje, materiały, opracowania - 25 j.a.; 1961-1977 - są to protokoły, programy, referaty, wnioski, listy uczestników i materiały z konferencji. Ministerstwa Sprawiedliwości, z narad prezesów wojewódzkich, prezesów powiatowych w okręgu, konferencji okręgowych Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie dotyczące m.in. postępowania karnego i cywilnego, polityki kryminalnej, zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej czy orzecznictwa sądów. 3. Akta spraw i postępowań dyscyplinarnych - 90 j.a.; 1947-1967 - jest to dobrze zachowana grupa akt dotycząca postępowań wyjaśniających oraz akt spraw dyscyplinarnych prowadzonych przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w Szczecinie przeciwko pracownikom w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. Znajdują się tu także anteriora z 1947 r. w postaci akt spraw dyscyplinarnych Sądu Dyscyplinarnego okręgu apelacyjnego w Gdańsku. 4. Podziały czynności Sądu Wojewódzkiego, sądów, PB - 49 j.a.; 1951-1975 - znajdują się tu dobrze zachowane podziały czynności sędziów, pracowników administracyjnych i notariuszy okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z lat 1951-1952, 1969, 1970, 1972, 1975 (zatwierdzone na posiedzeniu Kolegium Administracyjnego) 5. Organizacja - Oddział Gospodarczy - 2 j.a.; 1966-1968 - są to akta dotyczące podziału czynności, spraw pracowniczych i obsady personelu gospodarczego Oddziału Gospodarczego Wydziału Prezydialnego Sądu Wojewódzkiego W Szczecinie. 6. Organizacja, powołanie - Wydział VI Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Sądowych - 1 j.a.; 1970 - znajdują się tu materiały dot. utworzenia Wydziału VI Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 listopada 1969 r. w miejsce referatów penitencjarnych sądów wojewódzkich. Ponadto są tu plany pracy kuratorów zawodowych na 1970 r., sprawy pracownicze wydziału. 7. Organizacja, powołanie – Wydz Karny IV a - 1 j.a.; 1955-1956 - znajduje się tu zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1955 r. w sprawie utworzenia wydziałów karnych (IV jednostek) i przekazania im właściwości dotychczasowych sądów rejonowych jednostek. Są tu także sprawozdania statystyczne sądów powiatowych w okręgu w sprawach przekazanych z sądów wojskowych za IV kw. 1955 r. i 1956 r. 8. Organizacja jednostek podległych - sądy powiatowe/rejonowe- 1 j.a.; 1956 9. Organizacja jednostek podległych - schroniska i zakłady dla nieletnich - 21 j.a.; 1966-1976 - jest to dobrze zachowana grupa akt, w której znajdują s informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania schronisk i zakładów dla nieletnich w tym grup półwolnościowych. Znajdują się tu sprawy zatrudniania personelu (np. zachowane legitymacje), ale także sprawy wychowanków (skargi, ucieczki, wypadki) czy oceny warunków lokalowych, a także sporo informacji dotyczących codziennej pracy w ośrodkach (plany dnia i zajęć rocznych, koła zainteresowań, kształcenie w zawodach). W okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie funkcjonował Zakład Poprawczy w Iglicach (przeznaczony dla 140 chłopców), Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Szczecinie - Krzekowie. Od 1976 r. widoczny jest rozdział Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Szczecinie - Krzekowie na Schronisko dla Nieltnich w Szczecinie - Krzekowie ul. Koralowa oraz na Zakład Poprawczy w Szczecinie ul. Bardzińska. Przy zakładach pracy istniały także grupy półwolnościowe, kształcące w zawodach m.in. ślusarz, monter kadłubowy. Jako pierwsza w okręgu powstała Grupa Półwolnościowa przy "Stoczni Szczecińskiej" w 1960 r. (8 maja przysłano pierwszych wychowanków; przeznaczenie dla 100 chłopców); Grupa "Polmo" powstała 01.10.1961 r.; Grupa "Skolwin" powstała 01.10.1967 r. Funkcjonowała także Grupa Półwolnościowa przy FMS „Junak” (przeznaczona dla 85 chłopców). 10. Organizacja jednostek podległych - biura komornicze - 1 j.a.; 1975-1984 - są to zarządzenia, instrukcje Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące funkcjonowania kancelarii komorniczych a także materiały zjazdowe z I Krajowego Zjazdu Delegatów komorników sądowych w 1980 r. w Gorzowie Wlkp. 11. Organizacja - więzienia - 1 j.a.; 1965-1969 12. Biegli sadowi - karty pracy, wykazy, wyróżnienia - 18 j.a; 1954-1984 - są to wykazy biegłych, karty pracy, zgłoszenia, wyróżnienia biegłych. 13. Ławnicy ludowi - protokoły narad, wybory, listy, odznaczenia - 12 j.a.; 1965-1984 - są to protokoły z narad ławniczych i sędziowsko-ławniczych, wybory ławników i sprawozdania statystyczne z wyborów, listy ławników w tym wyróżnionych, kontrole udziału ławników w posiedzeniach, protokoły ślubowań, odznaczenia ławników. 14. Sędziowie - karty pracy - 3 j.a.; 1959-1972 - są to karty pracy i wydajności sędziów z lat 1959-1960 oraz sprawy sędziów z lat 1966-1972. 15. Akty normatywne władz nadrzędnych - 17 j.a.; 1953-1975 - są to zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z lat 1953-1975 16. Akty normatywne. Zarządzenia Prezesa – 35 j.a.; 1951-1972 17. Sprawy dotyczące procedury cywilnej i karnej - współdziałanie w okręgu - 50 j.a.; [1950] 1951-1975 - są to sprawy oznaczone symbolami 1 PC (procedura cywilna) oraz 1 PK (procedura karna). Do grupy tej zaliczono także akta dotyczące ogólnej współpracy Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z wydziałami własnymi oraz z sądami powiatowymi w okręgu w sprawach cywilnych i karnych, penitencjarnych. Znajdziemy tu zwroty akt po wykorzystaniu między sądami i wydziałami (tzw. korespondencja nieaktowa), odpisy wyroków i postanowień dołączone do akt, a także sprawy umarzania kosztów sądowych, jak również zarządzenia, wykazy, skargi, prośby. 18. Sprawozdania statystyczne z ruchu spraw cywilnych, karnych - 34 j.a.; 1955-1976 19. Sprawozdania statystyczne z osądzeń w okręgu - 10 j.a.; 1964-1966 20. sprawozdania statystyczne z ruchu spraw skazanych w okręgu - 9 j.a.; 1965-1966 21. Sprawozdania statystyczne z amnestii w okręgu - 1 j.a.; 1964 22. Sprawozdania statystyczne z czynności PBN - 1 j.a.; 1966 23. Sprawozdania statystyczne z czynności komorniczych – 10 j.a.; 1968-1975 24. Sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu zatrudnienia w okręgu - 7 j.a.; 1964-1976 - są to dobrze zachowane zbiorcze i jednostkowe sprawozdania statystyczne (GUS) z ruchu zatrudnienia w Sądzie Wojewódzkim, sądach powiatowych/rejonowych, państwowych biurach notarialnych, schroniskach i zakładach dla nieletnich w okręgu szczecińskim w latach 1964-1976. 25. Sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu wychowanków schronisk i zakładów dla nieletnich - 2 j.a.; 1974-1978 26. Sprawozdania, analizy z działalności - 1 j.a.; 1968 - są to analizy wyników działalności okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. 27. Sprawozdania inne - 7 j.a.; 1951-1974 28. Plany perspektywiczne - 1 j.a.; 1971 29. Plany pracy i sprawozdania (rewidenci, referat wizytacyjny, penitencjarny, orzecznictwo) - 10 j.a.; 1953-1973 30. Skargi i wnioski - 80 j.a.; 1965-1987 - są to skargi i wnioski kierowane do Sądu Wojewódzkiego na postanowienia i działalność Sądu Wojewódzkiego, sądów, PBN w okręgu i spraw penitencjarnych. Są to sprawy z repertorium SK. Jest to dobrze zachowana grupa akt z lat 1965-1987. 31. Repertoria SK - 2 j.a.; 1956-1957 32. Wytyki i uchybienia sądów w okręgu – 1 j.a.; 1969 33. Wydawnictwa, biuletyny – 5 j.a.; 1956-1970 34. Sprawy zagraniczne - 22 j.a.; 1962-1975 - są to sprawy prowadzone pod znakiem „OZ” (prowadzone przez Oddział Administracyjny) z lat 1962-1975. Znajdują się tu sprawy rozwodowe, alimentacyjne, spadkowe, dotyczące obrotu prawnego z zagranicą, odezwy o udzielenie pomocy sądowej. 35. Sprawy Skarbu Państwa (odszkodowania) - 2 j.a.; 1964-1976 - są to sprawy odszkodowawcze, w których stroną jest Skarb Państwa (np. sądy, więzienia) 36. Kontrole finansowe - 1 j.a.; 1952 - jest to materiał z kontroli Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakresie organizacji gospodarki finansowej i materiałowej za 1951 r. i I półrocze 1952 r. Znajdziemy tu także sporo cennych informacji dotyczących początków funkcjonowania jednostki. 37. Kadry, zatrudnienie (wykazy, podziały etatów i fundusz płac w okręgu) - 33 j.a.; 1951-1973 - jest to dobrze zachowana grupa akt wytworzona przez Samodzielną Sekcję Kadr. Akta pozwalają odtwarzać wykazy imienne, ilościowe zestawienia statystyczne i obsadę pracowników sądowych i administracyjnych Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie a także sądów, PBN, schronisk i zakładów poprawczych w okręgu. Znajdziemy tu informacje dotyczące ilości zatrudnianych sędziów, asesorów, aplikantów, notariuszy, pracowników schronisk i zakładów dla nieletnich, urzędników administracyjnych a także obsługi w postaci woźnych, palaczy, kierowców. Znajdują się tu także dane dotyczące przyznanych i obsadzonych etatów, wynagrodzenia pracowników według grup uposażeń, czy przynależności partyjnej, pochodzenia społecznego a także wykaz przedwojennej kadry sędziowskiej. Znajdują się tu szczegółowe sprawozdania roczne okręgu dla kilku lat a także dobrze zachowane wykazy imienne. Najstarsze materiały dotyczą lat 1951-1952. 38. Sprawy socjalne – 1 j.a; 1981 39. Dyscyplina pracy – 1 j.a.; 1974-1975 40. Odznaczenia, nagrody - 2 j.a.; 1952-1978 - są to wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie a także wykazy odznaczonych. 41. Szkolenia (aplikantów, egzaminy sędziowskie, szkolenia ławników) - 33 j.a.; 1951-1983 - jest to dobrze zachowana grupa akt dotycząca szkolenia pracowników okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie (pracownicy administracyjni, aplikanci sądowi, asesorzy, sądowi, sędziowie wizytatorzy, kuratorzy, komornicy), w tym programy szkoleń, listy obecności. Najwięcej akt, dotyczy szkoleń aplikantów sądowych. Są tu również szkolenia ideologiczne sędziów i prokuratorów, prace egzaminacyjne aplikantów sądowych i komorników, a także praktyki studenckie. 42. Środki rzeczowe - inwestycje i remonty - 8 j.a.; 1962-1973 - są to plany remontów i sprawozdania z ich wykonania a także sprawy wyposażania budynków Sądu Wojewódzkiego a także sądów powiatowych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, PBN, domów wczasowych, a także zlecenia dla więźniów z zakładów karnych. Znajdują się tu decyzje, protokoły dotyczące budowy Sądu Powiatowego i Prokuratury w Myśliborzu oraz program przebudowy gmachu Sądu Wojewódzkiego przy ul. Kaszubskiej. Sprawami tymi zajmował się głównie Wydział Administracyjno-Gospodarczy. 43. Sprawy gospodarcze - 1 j.a.; 1967 - są to sprawy dotyczące min. zakupu ubrań służbowych (np. togi sędziowskie) 44. Bezpieczeństwo ppż – 1 j.a.; 1966 45. Finanse i księgowość - 3 j.a.; 1961-1973 - są to sprawozdania, protokoły z kontroli finansowych, dochodów budżetowych, budżetu, kredytów okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. Sprawami tymi zajmował się Oddział Finansowo-Rachunkowy. 46. Kontrola resortowa i zewnętrzna - 3 j.a.; 1966-1974 47. Nadzór i kontrole jednostek podległych - sądy powiatowe/rejonowe w okręgu - 24 j.a.; 1958-1986 - są to sprawozdania z kontroli sądów powiatowych/rejonowych w okręgu przeprowadzone przez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakresie spraw cywilnych, karnych (w tym ruchu spraw) a także w zakresie biurowości i kontroli sekretariatów, kontroli ksiąg należności, rewizji finansowych. 48. Nadzór i kontrole jednostek podległych - wydziały rodzinne i nieletnich sądów powiatowych/rejonowych - 1 j.a.; 1970-1975 - jest to działalność profilaktyczna sądów dla nieletnich i opiekuńczych, wydziałów dla nieletnich okręgu szczecińskiego za 1970 r., sprawy kierowania podopiecznych do Ochotniczych Hufców Pracy, internatów, rodzin zastępczych, patronaty zakładów pracy, organizacje wypoczynku letniego. 49. Nadzór i kontrole jednostek podległych - komornicy sądów - 39 j.a.; 1961-1976 - są to protokoły kontroli biur komorników sądów powiatowych/rejonowych przeprowadzone przez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz sądów właściwych w okręgu w zakresie ruchu spraw, czynności komorniczych, należności sądowych, kontroli biurowości i rewizji finansowych. 50. Nadzór i kontrole jednostek podległych - państwowe biura notarialne - 12 j.a.; 1953-1974 - są to protokoły i sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakresie czynności notariuszy, rewizji finansowych. 51. Nadzór i kontrole jednostek podległych - schroniska i zakłady dla nieletnich - 9 j.a.; 1966-1976 - są to protokoły i sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i grupach półwolnościowych w okręgu w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostek. Materiały te są cennym uzupełnieniem także dla akt organizacyjnych dotyczących zakładów i schronisk dla nieletnich. Ponadto znajdują się tu kontrole wydziałów dla nieletnich sądów powiatowych/rejonowych. 52. Wizytacje i kontrole - zakłady karne, więzienia, areszty - 8 j.a.; 1957-1964 - są to sprawozdania z wizytacji, plany wizytacji Więzienia w Goleniowie, Więzienia w Nowogardzie, Stargardzie Szczecińskim, Kamieniu Pomorskim, Centralnego Więzienia w Goleniowie, Ośrodka Pracy Więźniów w Szczecinie, Aresztów dla Kobiet (Szczecin-Dąbie, Choszczno). 53. Rewizje nadzwyczajne - 4 j.a.; 1969-1975 - są to rewizje nadzwyczajne Ministerstwa Sprawiedliwości od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, odpisy wyroków. 54. Zbiór odpisów wyroków i informacji o ważniejszych sprawach (cywilnych, rodzinnych i nieletnich, karnych, amnestie w zakładach karnych) - 6 j.a.; 1965-1975 - są to informacje dla Ministerstwa Sprawiedliwości w ważniejszych sprawach rozpatrywanych w okręgu szczecińskim. 55. Odpisy orzeczeń Sądu Najwyższego – 3 j.a; 1952-1975 56. Adwokatura i radcowie prawni - 11 j.a.; 1955-1971 - są to sprawozdania z działalności Rady Adwokackiej w Szczecinie, wykazy członków Wojewódzkiej Izby Adwokackiej, a także materiały dotyczące współpracy adwokatury z Sądem Wojewódzkim w Szczecinie. 57. Rada Zakładowa Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych - 20 j.a.; 1951-1969 - są to sprawy socjalno-bytowe pracowników, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności (Rada Miejscowa, Zarząd Okręgowy), ewidencja członków Z.Z.P.P.iS. przy Sądzie Wojewódzkim. 58. Zrzeszenie Prawników Polskich Koło w Szczecinie - 4 j.a.; 1956-1966 - zachowany tu materiał to protokoły zebrań, wykazy członków, dziennik korespondencyjny Zrzeszenia Prawników Polskich Koło Szczecin przy Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie. 59. Wojewódzka Komisja Popularyzacji Prawa w Szczecinie - 3 j.a.; 1954-1955 - sprawozdania z działalności. 60. Wojewódzki Zespół Koordynujący przy Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie - 5 j.a.; 1965-1974 - są to plany pracy, protokoły posiedzeń i współpraca prokuratury z Sądem Wojewódzkim w Szczecinie. 61. Zespoły Konsultacyjne - 1 j.a.; 1970 62. Współpraca z zakładami pracy - 1 j.a.; 1971 56. Współpraca z Milicją Obywatelską - 1 j.a.; 1966-1974 - są to oceny współpracy (sądów, zakładów karnych, komorników okręgu szczecińskiego z organami MO), programy spotkań ze społeczeństwem. II. Wydział II Cywilny - 17 j.a.; 1951-1971 1. Sprawy ogólne, zarządzenia, karty pracy sędziów - 11 j.a.; 1956-1971 2. Terminarze rozpraw - 1 j.a.; 1951-1952 3. Repertoria C z lat 1951-1952; 2 j.a. 4. Repertoria Co z lat Akcesja nr 3937/2017 - 1953; 14 j.a. - sprawy cywilne z repertorium NS z 1953 r. II Wydziału Cywilnego. Akcesja nr 4026/2018 - 1951, 1953; 51 j.a. - sprawy cywilne z repertorium II C z 1951, 1953 r. II Wydziału Cywilnego. Akcesja nr 4095/2018 - 1951-1956; 92 j.a. - sprawy cywilne z repertorium IV K z lat 1951-1956 IV Wydziału Karnego.

Dzieje twórcy:

Sąd Wojewódzki w Szczecinie rozpoczął działalność w 1951 r. w wyniku przeprowadzonej w 1950 r. reformy sądownictwa. Początkowo posiadał on 18 etatów sędziowskich i 4 wydziały: karny, karny rewizyjny, cywilny, cywilny rewizyjny. Podlegał bezposrednio Ministerswu Sprawiedliwości. Prawo o sądach powszechnych z dnia 20 lipca 1950 r., dostosowało strukturę sądownictwa do nowego podziału administracyjnego kraju. Sąd Okręgowy w Szczecinie został przekształcony na Sąd Wojewódzki w Szczecinie , którego Prezesem został sędzia Józef Karasiewicz. Równocześnie w miejsce dotychczasowych sądów grodzkich zostały utworzone sądy powiatowe. Sądowi Wojewódzkiemu w Szczecinie podległe były Sądy Powiatowe w: Choszcznie, Dębnie Lubuskim, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Nowogardzie, Pyrzycach, Stargardzie, Świnoujściu oraz w Szczecinie. W późniejszym okresie z okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie zniesiono Sąd Powiatowy w Dębnie Lubuskim oraz Choszcznie. Kolejna reforma administracyjna w kraju z dnia 1 czerwca 1975 r., w miejsce dotychczasowych 17 województw tworzyła 49 nowych województw. W każdym nowym województwie powstały nowe sądy wojewódzkie. Ponieważ owa reforma zlikwidowała powiaty, zniesione zostały także sądy powiatowe, a na ich miejsce powołano sądy rejonowe. Zmienił się także nieco obszar działania Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. Sądowi Wojewódzkiemu w Szczecinie podlegały teraz Sądy Rejonowe w: Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie, Świnoujściu. Działający w latach 1951-1998 Sąd Wojewódzki w Szczecinie oprócz nadzoru administracyjnego i sprawowania kierownictwa nad sądami w zakresie administracyjnym wykonywał podstawową pracę – funkcję orzekania w sprawach karnych i cywilnych w I instancji (w ważniejszych sprawach) jak i w II instancji (od orzeczeń sądów powiatowych/rejonowych). Obszar działalności i nadzoru Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w okręgu obejmował natomiast: - sądy powiatowe/rejonowe - Państwowe Biura Notarialne (PBN) - komorników sądów powiatowych/rejonowych - schroniska i zakłady poprawcze dla nieletnich / sprawy opiekuńcze i nieletnich w wydziałach dla nieletnich sądów powiatowych/rejonowych - zakłady karne, areszty śledcze, sprawy penitencjarne. Prezes Sądu Wojewódzkiego sprawował bezpośredni nadzór nad organizacją, zarządzaniem, sprawozdawczością, finansowaniem, sprawami administracyjno-gospodarczymi oraz sprawami zatrudniania i wynagradzania pracowników sądów powiatowych/rejonowych, państwowych biur notarialnych, komorników sądów powiatowych/rejonowych oraz schroniskami i zakładami dla nieletnich. Ponadto Sąd Wojewódzki w Szczecinie sprawował nadzór nad kontrolą biurowości sądowej, komorniczej, notarialnej w okręgu, a także nad działalnością podstawową wydziałów cywilnych i karnych a także wydziałów rodzinnych i dla nieletnich sądów powszechnych w okręgu (prawidłowość postępowania, orzekania, ruch spraw). Wizytował także więzienia, zakłady karne i areszty śledcze. Sąd Wojewódzki posiadał przy tym powoływanych przez siebie rewidentów, wizytatorów, sędziów do spraw cywilnych, karnych, nieletnich, spraw penitencjarnych, orzecznictwa w okręgu. Organizacja i podział na wydziały Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie ulegały na przestrzeni lat zmianom. Sąd oprócz wydziału prezydialnego posiadał wydział cywilny, cywilno-rewizyjny, karny, karno-rewizyjny a w późniejszym czasie wydział penitencjarny i wykonywania orzeczeń sądowych. Sprawy cywilne i karne były rozpatrywane w I i II instancji, przy czym rewizje były prowadzone przez samodzielne wydziały, bądź łącznie w wydziałach ze sprawami z I i II instancji. W latach 90-tych w Sądzie Wojewódzkim działał także wydział pracy, ubezpieczeń społecznych czy wydział gospodarczy. W 1993 r. przywrócono sądy apelacyjne. Sąd Wojewódzki w Szczecinie stał się podległy Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu. Na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości, sądy wojewódzkie uległy likwidacji a w ich miejsce utworzono sądy okręgowe

Daty skrajne:

[1945] 1951-1994

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1951-1994.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3051

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1517

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

44.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

29.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak