Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Częstochowie

Sygnatura
8/5/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta dotyczące organizacji Oddziału z lat 1945 - 1947, sygn. 1, w tym: instrukcje zarządzenia; Sprawozdania z delegacji służbowych pracowników Oddziału z roku 1948, sygn. 2; Korespondencja ogólna z lat 1945 - 1950, sygn. 3 - 4; Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres od początków istnienia do lipca 1949 roku sporządzone dla Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie z roku 1949, sygn. 5; Wnioski o wydanie orzeczeń osiedleńczych (osadnictwo wiejskie) z lat 1945 - 1946, sygn. 6; Instrukcja w sprawie osadnictwa oraz wnioski o wydanie orzeczeń osiedleńczych (osadnictwo miejskie) z lat 1945 - 1948, sygn. 7 - 8; Księga nieruchomości poniemieckich przydzielonych repatriantom na terenie Częstochowy z lat 1946 - 1949, sygn. 9 Telefonogramy i raporty o ruchu przesiedleńców i repatriantów z roku 1946, sygn. 10 - 11; Kwestionariusze repatriantów z lat 1945 - 1950, sygn. 12 - 15; Książki meldunkowe repatriantów z lat 1945 - 1950, sygn. 16 - 38; Skorowidz do książek meldunkowych na Punkcie Etapowym w Częstochowie z lat 1945 - 1946, sygn. 39 - 40.

Dzieje twórcy:

Państwowy Urząd Repatriacyjny powołano dekretem z dnia 7 października 1944 roku Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Siedzibą Państwowego Urzędu Repatriacyjnego był początkowo Lublin, później w lutym 1945 roku siedzibę przeniesiono do Łodzi, tworząc Zarząd Centralny PUR. W województwie kieleckim, do którego przynależała Częstochowa i powiat częstochowski, 1 lutego 1945 roku utworzono Oddział Okręgowy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kielcach. Jednocześnie utworzono w Częstochowie Rejonowy Inspektorat Osadnictwa oraz Punkt Etapowy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Terenem działania obu tych jednostek organizacyjnych była Częstochowa i powiat częstochowski. Przy punktach etapowych w celu zabezpieczenia przed ewentualnym wybuchem epidemii, funkcjonowały punkty sanitarne. Taki punkt powstał również w Częstochowie. Na podstawie instrukcji Wojewódzkiego Oddziału PUR w Kielcach z dnia 13 sierpnia 1945 roku połączono Rejonowy Inspektorat Osadnictwa, Punkt Etapowy oraz Punkt Sanitarny i powstał w ten sposób Oddział Powiatowy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Częstochowie. Strukturę organizacyjną, regulamin i podział czynności dla oddziałów powiatowych PUR określała wyżej wymieniona instrukcja z 13 sierpnia 1945 roku. W Oddziale Powiatowym PUR w Częstochowie były następujące referaty: Ogólny, Osadnictwa, Prawny, Etapowy (Punkt Etapowy), Finansowo – Budżetowy, Transportowy, Statystyki i Ewidencji, Zdrowia (Punkt Sanitarny). Do zadań Oddziału Powiatowego w Częstochowie należało: planowe rozmieszczanie repatriantów, organizacja punktów etapowych, opieka sanitarno – żywnościowa dla repatriantów, wydawanie wniosków przesiedleńczych, organizacja transportów przesiedleńców i repatriantów, prowadzenie akcji pomocy repatriantom w zakresie osadnictwa wiejskiego i miejskiego. Na podstawie Instrukcji organizacyjnej z dnia 6 listopada 1947 roku i w związku z tym, że akcja repatriacyjna i przesiedleńcza przesiliła się, zlikwidowano niektóre referaty. Pozostawiono tylko trzy: Ogólny, Finansowo-Budżetowy i Osadnictwa. W 1947 roku zniesiono również Punkt Etapowy i Punkt Sanitarny w Częstochowie. Na podstawie Zarządzenia Nr 98 F Dyrektora Zarządu Centralnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Łodzi z dnia 24 sierpnia 1950 roku z dniem 1 września 1950 roku Oddział Powiatowy PUR w Częstochowie postawiono w stan likwidacji, a do końca września zlikwidowano go całkowicie.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

40

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

40

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz Nr 240

Inwentarz w wersji elektronicznej sporządzony w programie IZA 2.0.