Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie

Sygnatura
8/7/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie z lat 1945 -1951, sygn. 1 - 62, w tym: okólniki, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły Zjazdów Rady i zebrań Delegatów Izby, protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności Izby, ustawy, uchwały, biuletyny i instrukcje, deklaracje na karty rejestracyjne, wykazy aptek, wykazy farmaceutów, rozdzielniki, cenniki oraz materiały zaopatrzeniowe aptek, akta dotyczące likwidacji Okręgowej Izby Aptekarskiej, książki kasowe, protokoły posiedzeń Komisji Porządkowej, korespondencja z Centrosanem i Polskim Związkiem Zielarskim, akta Sądu Polubownego.

Dzieje twórcy:

11 lutego 1945 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 15.06.1939r. o izbach aptekarskich (Dz.U. RP Nr 55, poz. 346) została utworzona Kielecka Izba Aptekarska z siedzibą w Częstochowie. W 1946 roku powołano Delegatury Zarządu Izby w Radomiu i Kielcach. Od lipca 1947 roku jednostka funkcjonowała pod nazwą Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie. Izba obejmowała swoim zasięgiem terytorialnym obszar województwa kieleckiego. Do zakresu jej działania należało: przedstawicielstwo zawodu aptekarskiego i obrona jego interesów, prowadzenie ewidencji aptek oraz osób wykonujących zawód aptekarski, współdziałanie w nadzorze nad praktyką aptekarską oraz pracą zawodową potrzebną do nabycia praw samodzielnego zarządzania apteką, piecze nad utrzymaniem zawodu aptekarskiego na odpowiednim poziomie naukowym, piecze nad stanem materialnym członków Izby, w szczególności prowadzenie wzajemnej pomocy dla członków ich rodzin oraz udzielanie pomocy materialnej niezamożnym członkom zawodu, sądownictwo dyscyplinarne i sądownictwo polubowne. Organami Izby były: Rada, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Dyscyplinarny. Zarząd Izby, składający się z prezesa, 2 jego zastępców i 6 członków oraz Komisję Rewizyjną, wybierała spośród swoich członków Rada Izby. Rada Izby. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 1946 roku o sądach dyscyplinarnych izb aptekarskich Rada Izby 21 listopada 1946 roku powołała Sąd Dyscyplinarny w Częstochowie wraz z Wydziałami Zamiejscowymi w Kielcach i Radomiu. Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie podlegała Naczelnej Izbie Aptekarskiej w Warszawie. Nadzór nad jej działalnością sprawował Minister Opieki Społecznej. Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie została zlikwidowana 8 stycznia 1951 roku.

Daty skrajne:

1945-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

62

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

62

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz Nr 115

Wstęp i inwentarz sporządziła Teresa Czupryna (1977). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.