Sąd Okręgowy w Kielcach

Sygnatura
21/1040/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1 wydzial prezydialny - okolniki, zarzadzenia, testamenty, sprawozdania z dzialalnosci, wykazy czynnosci, wykazy personalne, sprawozdania finansowe 2 wydzial I cywilny - sprawy cywilne o: rozwod, wpis lub wykreslenie z hipoteki, dzial spadku, stwierdzenie zgonu, sprostowanie sktu malzenstwa, repertoria, skorowidze 3 wydzial II karny - sprawy karne: przestepstwa pospolite, odstepstwa od narodowosci polskiej w okresie okupacji 4 wydzial II karny Administracyjny - sprawy o wykroczenia w których wniesiono odwolanie od wyroku Kolegium Administracyjnego do Sądu Okręgowego,reperytoria i skorowidze wydzialu II karnego 5 wydzial III karny- skarbowy - sprawy karne skarbowe o:nielegalny handel tytoniem, nielegalny wyrob i handel spirytusem itp.. 6 wydzial IV karny niebezpieczny - sprawy karne o: odstepstwa od narodowosci polskiej w okresie okupacji, wspolprace z wladzami niemieckimi, nawolywanie do wasni norodowosciowych i rasowych, wyszydzanie i ponizanie ustroju 7wydzial V dla nieletnich pobicia, uszkodzenia ciala, wybryki chuliganskie, gwałt; Skorowidz Co, Ns; Skorowaidz IVK (niebezpieczny) Akta osobowe pracowników b. Sądu Okręgowego i sądów grodzkich

Dzieje twórcy:

Działalność Sądu Okręgowego w Kielcach w nowych warun¬kach ustrojowych normował Dekret Rady Ministrów z dnia 14 marca 1945 roku o zmianie prawa o ustroju sądów powszechny¬ch, który utrzymał w mocy prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 roku 1). Uzyskały również ważność orzeczenia wydane przez sądy polskie w okresie okupacji niemieckiej 2). Struktura sądownictwa powszechnego orzekającego w spra¬wach cywilnych i karnych przedstawiała się następująco: - Sąd Najwyższy - Sąd Apelacyjny - Sąd Okręgowy - Sąd Grodzki Ponadto oprócz sądów powszechnych utworzono sądy specja¬lne: - specjalne sądy karne utworzone dekretem PKWN z dnia 12 września 1944 roku 3) do sądzenia przestępstw popełnionych przez hitlerowców 4). - sądy wojskowe - Wojskowe Sądy Rejonowe 5) orzekające w sprawach przestępstw przewidzianych kodeksem Wojska Pol¬skiego popełnionych w czasie okupacji hitlerowskiej rów¬nież przez osoby cywilne w sprawach z dekretu z 30 paź¬dziernika 1944 roku o ochronie państwa 6) oraz o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy państwa 1) DDz.U.R.P. nr 102 poz. 863 z 1932 r.,Dz.U. nr 11 poz. 54 z 1945 r. 2) Dz.U. nr 25 poz. 151 z 1945 r. 3) Dz.U. nr 4 poz. 21. 4) zlikwidowane dekretem z dnia 17 października 1946 roku (Dz.U. nr 59 poz. 324). 5) Prawo o ustroju sądów wojskowych i prokuratury wojskowej (Dz.U. nr 6 poz. 29. 6) Dz.U. nr 10 poz. 50. 7). Sprawy te były rozpatrywane również przez sądownictwo powszechne-sądy okręgowe. - Komisja Specjalna do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym 8). - sądy obywatelskie 9). - wojskowe sądy kolejowe utworzone przy Dyrekcjach Okręgo¬wych Kolei Państwowych 10). Na czele Sądu Okręgowego w Kielcach stał Prezes Sądu Okręgowego sprawujący ogólny nadzór nad sędziami okręgowy¬mi, notariuszami, sądami grodzkimi oraz administracją sądo¬wą. Prezes był zastępowany przez dwóch wiceprezesów, którzy nadzorowali bezpośrednio wydziały Cywilny i Karny. Obok nich w skład sądu wchodzili: sędziowie okręgowi, sędziowie śled¬czy, prokuratorzy, sędziowie hipoteczni i pracownicy kancela¬ryjni. Jednostką nadrzędną nad Sądem Okręgowym był Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie i Ministerstwo Sprawiedliwości. Organizacyjnie Sąd Okręgowy w Kielcach dzielił się na wydziały: Prezydialny;I Cywilny;II Karny;III Karno-Skarbowy; IV Karny Niebezpieczny; Hipoteczny i Rejestru Handlowego. Wydziały dzieliły się na sekcje, które załatwiały poszczególne typy spraw. Szczegółowe zakresy czynności sekcji ustalał Prezes Sądu Okręgowego. On również delegował pracowników do poszczególnych Wydziałów i Sekcji. Dla poszczególnych typów spraw prowadzone były odrębne repertoria. Wydział Prezydialny Prowadził rejestr zarządzeń Prezesa SQ, korespondencję z instytucjami - głównie PUZ odnośnie wstrzymania czynności notarialnych dla parcelowanych wsi, załatwiał sprawy administracyjno-kadrowe, nadzorował działalność sądów grodzkich. 7)dekret z dnia 16 listopada 1945 roku (Dz.U.nr 53 poz. 300). 8)dekret z dnia 16 listopada 1945 roku (Dz.U. nr 53 poz. 302). 9)dekret z dnia 22 lutego 1946 roku (Dz.U. nr 8 poz. 64). 10)Andrzej Rzepliński,Sądownictwo PRL,Polonia 1990,s.30. Wydział I Cywilny Dzielił się na 3 sekcje i załatwiał sprawy: spory o prawa niemajątkowe, rozwody, ustalenie treści aktu małżeństwa, sprawy majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sumę 50.000 zł przedwojennych, spory, w których stroną jest Skarb Państwa bez względu na wartość przedmiotu, sprawy uznania za zmarłego, ustalenie ojcostwa, sprawy o ubezwłasnowolnienie, sprawy upadłości, postępowania zapobiegawczego i układowego, apelacje i zażalenia na postanowienia Sądów Grodzkich. Wydział II Karny. Dzielił się początkowo na cztery sekcje, a od stycznia 194ó roku na trzy 11).Rozpatrywał sprawy należące do rozpoz¬nania przez S0 w I instancji o:pobicie, nieumyślne spowodowa¬nie śmierci, przyjmowanie i wręczanie korzyści majątko¬wej, aborcję, kradzieże, apelacje i zażalenia na wyroki sądów grodzkich; sprawy administracyjne, w których zgłoszono żądanie skierowania ich na drogę postępowania sądowego. Wydział III Karno-Skarbowy. Wznowił działanie od 1 września 1945 roku 12). Orzekał w sprawach przestępstwa karno-skarbowe,w których wniesiono akt oskarżenia do Sądu Okręgowego. Wydział IM Karny Niebezpieczny. Utworzony na podstawie art.53 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa 13).Rozpatrywał sprawy przekazane do jego kompetencji przez w/w dekret i sprawy przekazane po likwidacji specjalnych sądów karnych dotyczących zbrodniarzy -faszystowsko-hitlerowskich 14). Wydział ten został zniesiony na podstawie art.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 1949 roku o zmianie przepisów postępowania karnego 15).Część kompetencji przeszła do zreorganizowanego Wydziału Karnego,natomiast sprawy o przestępstwa umyślne i o przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa,na szkodę społeczną oraz inne zagrażające interesom gospodarczym PRL przeszły do właściwości Sądu Apelacyjnego w Kielcach jako I instancji 16). IDZarządzenie nr 38 Prezesa S0 z dnia 31 grudnia 1945 ro ku,Sąd Okręgowy w Kielcach,sygn. arch.4,s.1. 12)Wstęp do inwentarza zespołu akt Sąd Okręgowy w Kielcach z lat 1939-1950,oprać.Romana Guldon. 13)Dz.U. nr 30 poz. 192. 14)Dz.U. nr 59 poz. 324;patrz również przypisy 3 i 4. 15)Dz.U. nr 32 poz. 237. Wydział Hipoteczny. Został zreorganizowany dekretem z dnia 4 listopada 194-4 roku o częściowej zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych 17). Do jego właściwości należało rozpoznawanie i zatwierdza¬nie aktów notarialnych, prowadzenie i zakładanie ksiąg wie¬czystych i zbiorów dokumentów. Kierownikiem tego Wydziału był Sędzia hipoteczny. W 1948 roku następuje likwidacja Wydziału Hipotecznego, a sprawy - księgi wieczyste i zbiory dokumentów przekazane zostały Oddziałom Ksiąg Wieczystych w Sądach Grodzkich w: Chmielniku, Jędrzejowie, Kielcach, Pińczowie i Włoszczowie 18). Wydział Rejestru Handlowego. Kontynuował prowadzenie rejestru, handlowego - w okresie międzywojennym działał również Sąd Okręgowy w Kielcach jako Rejestrowy. Rejestr handlowy składał się z 4 działów,w każdym dziale prowadzono odrębną księgę. Do działu A wpisywano kupców jednoosobowych,Spółki jawne i komandytowe, osoby prawne nie będące spółkami handlowymi,a prowadzące przedsiębiorstwa zarobkowe w większym wymiarze. Do działu B - spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś¬cią,spółki akcyjne i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Do działu C - zagraniczne spółki z o.o. i akcyjne. Do działu D - przedsiębiorstwa państwowe 19). 16)art.24 ustawy z dnia 27 kwietnia 1949 roku o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz.U. nr 32 poz. 238). 17)Dz.U. nr 15 poz. 84. 18) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopa¬da 1947 roku o wyznaczeniu Sądów Grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. nr 69 poz. 429). 19)Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. (Dz.U.R.P. nr 59 poz. 511). Ponadto wydział prowadził również rejestr spółdziel¬ni. Orzeczenia sądu rejestrowego zapadały w -formie postano¬wień (w postanowieniu stosowano przepisy postępowania cywil¬nego) . Od 1 stycznia 1951 roku prowadzenie rejestrów handlowych przejęły:Sąd Powiatowy w Kielcach dla Kielc, Buska, Jędrzejowa, Końskich, Opoczna, Pińczowa i Włoszczowy oraz Sąd Powiatowy w Radomiu dla Kozienic, Opatowa, Sandomierza, Starachowic-Wierzbnika 20). Wydział dla Nieletnich. Został utworzony w 1949 roku na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie przepisów postępowania karnego 21) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 1949 r. 22).Załatwiał wszystkie sprawy karne popeł¬nione przez nieletnich bez względu na ogólne przepisy o wła¬ściwości rzeczowej. Po likwidacji Sądu Okręgowego Wydziały dla Nieletnich powstały w Sądach Powiatowych w Kielcach i Radomiu 23). Likwidacja Sądu Okręgowego. Zmiana prawa o ustroju sądów powszechnych wprowadzona Ustawą z dnia 20 lipca 1950 r. 24) oraz Rozporządzenie Mini¬stra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostoso¬waniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i zniesieniu sądów zbędnych 25) zniosła Sąd Okręgowy w Kiel¬cach i przekształciła istniejący równolegle Sąd Apelacyjny w Kielcach w Sąd Wojewódzki.Przejął on kompetencję obu tych sądów.

Daty skrajne:

[1905] 1945-1950 [1954]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1951-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

3472

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3209

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

18.51

Ogółem opracowanych metrów bieżących

16.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak