Zakłady Sprzętu Sportowego "Polsport" w Bielsku-Białej

Sygnatura
13/261/0
Daty skrajne
[1945-1972] 1972-2004
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Bielskie Zakłady Sprzętu Sportowego w Bielsku-Białej 1. Sprawy organizacyjne: rejestry przedsiębiorstwa, schematy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, ewidencja archiwum zakładowego, z lat 1949-1972, sygn. 1-13 2. Planowanie i sprawozdawczość: roczne plany finansowe, techniczno-produkcyjne, plany wieloletnie, programy rozwoju przemysłu sportowego, roczne sprawozdania finansowe, statystyczne z remontów, produkcji, zatrudnienia, analizy techniczno-ekonomiczne, analizy działalności rocznej, z lat 1950-1972, sygn. 14-122 3. Racjonalizacja: rejestry projektów racjonalizatorskich, z lat 1960-1972, sygn. 123-124 4. Rada Zakładowa i Samorząd Robotniczy: protokoły z posiedzeń i konferencji, z lat 1955-1972, sygn. 125-127 II. Południowe Zakłady Sprzętu Sportowego w Bielsku-Białej 1. Sprawy organizacyjno-techniczne: regulaminy organizacyjne, protokoły z narad i odpraw technicznych, ewidencja archiwum zakładowego, z lat 1951-1972, sygn. 128-135 2. Planowanie i sprawozdawczość: roczne plany finansowe, techniczno-produkcyjne, plany wieloletnie, programy rozwoju przemysłu sportowego, roczne sprawozdania finansowe, statystyczne z remontów, produkcji, zatrudnienia, analizy techniczno-ekonomiczne, analizy działalności rocznej, zakładowe normy pracy, z lat 1952-1972, sygn. 136-192 3. Racjonalizacja: rejestry projektów racjonalizatorskich, analizy wynalazczości pracowniczej, patenty na kije hokejowe, z lat 1955-1969, sygn.193-195 4. Sprawy własnościowe: sprawy związane z likwidacją cmentarza żydowskiego w Białej, z lat 1961-1969, sygn. 196-199 5. Rada i Samorząd Robotniczy: protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, z lat 1954-1959, sygn. 200-202 III. Zakłady Sprzętu Sportowego "Polsport" w Bielsku-Białej 1. Sprawy organizacyjne: rejestry przedsiębiorstwa, przekształcenia i podziały zakładu, protokoły Rady Nadzorczej, regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, protokoły z kontroli zewnętrznych, ewidencja archiwum zakładowego, a lat 1972-2004, sygn.203-304 2. Planowanie i sprawozdawczość: roczne plany finansowe, techniczno-produkcyjne, plany wieloletnie, programy rozwoju przemysłu sportowego, roczne sprawozdania finansowe, statystyczne z remontów, produkcji, zatrudnienia, analizy techniczno-ekonomiczne, analizy działalności rocznej, sprawozdania z produkcji dodatkowej i specjalnej, spisy kadrowe, zakładowe normy pracy, analizy uciążliwości w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, z lat 1972-2004, sygn. 305-520 3. Sprawy techniczne i racjonalizacja: protokoły z narad technicznych, uruchomienie nowej produkcji, Rada Techniczna - protokoły, rejestr projektów wynalazczych, wnioski racjonalizatorskie i wynalazcze zrealizowane, patenty i świadectwa ochronne, Zakład Innowacyjny - protokoły z narad, sprawozdawczość, z lat 1974-1995, sygn. 521-593 4. Rada Pracownicza, związki zawodowe oraz inne zakładowe organizacje: Rada Pracownicza - statuty samorządu załogi, protokoły z zebrań, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Sprzętu Sportowego - statut, rejestracja, uchwały, protokoły z narad, sprawozdawczość, Koło Zakładowe, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - protokoły, sprawozdania, Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna - kronika, plany i sprawozdania z działalności, Zakładowa Formacja Obrony Cywilnej - wytyczne, sprawozdania, z lat 1973-1999, sygn. 594-615 IV. Dokumentacja techniczna 1. Dokumentacja techniczno-budowlana Zakładów Sprzętu Sportowego POLSPORT w Bielsku-Białej: dokumentacja techniczno-budowlana obiektów fabrycznych i administracyjnych, dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacja zakładu, z lat [1958]1972-1981, sygn. 616-631 2. Dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna: dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna wyrobów własnych, z lat [1965-1972]1972-2004, sygn. 632-820 V. Nabytek z 2017 roku z lat 1945-1964, sygn. 821-2727 1. Akta osobowe pracowników

Dzieje twórcy:

Przedsiębiorstwo powstało na bazie firmy EL-GE Leopold Gajduszek Fabryka Wyrobów Metalowych w Białej. W roku 1945 Fabryka zatrudniała 45 osób, w latach 1946-47 zatrudnienie wzrosło do 80 osób. W okresie zarządu państwowego produkowano pudełka do pasty do butów i okucia do butów, następnie jako produkcję zasadniczą rozpoczęto produkcję wiązań narciarskich. Przedsiębiorstwo zostało przejęte na własność państwa orzeczenie Ministra Przemysłu i Handlu Nr 21 z dnia 12.03.1948 r. (MP Nr 44 z dnia 30.04.1948r., poz. 221). Zarządzeniem Dyrekcji Przemysłu Miejscowego w Krakowie z dnia 01.04.1950 r. ustalono nazwę dla przedsiębiorstwa w brzmieniu Państwowa Wytwórnia Wyrobów Metalowych Nr 1 - Biała Krakowska. Zarządzeniem Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 29.03.1951r. powstało przedsiębiorstwo pod nazwą Południowe Zakłady Sprzętu Sportowego, które podlegało Zarządowi Przemysłu Sportowego w Warszawie. W dniu 30.04.1951r. Dyrekcja Przemysłu Miejscowego w Krakowie przekazała podległą Wytwórnię Wyrobów Metalowych na rzecz Zarządu Przemysłu Sportowego w Warszawie, a ten wcielił ją z dnie 01.05.1951r. do wielozakładowego przedsiębiorstwa pod nazwą Południowe Zakłady Sprzętu Sportowego. W roku 1951 rozpoczęto budowę nowego zakładu przemysłowego przy ul. Wyzwolenia 59/61 obliczonego na seryjną produkcję sprzętu sportowego. Do zakładów wchodzących w skład Południowych Zakładów Sprzętu Sportowego należało w tym okresie oprócz Zakładów Metalowych Wytwórnia Nart w Zakopanem, Warsztaty Szkutnicze w Krakowie, Zakład Włókienniczy w Białej i Wytwórnia Nart w Bielsku. W 1953 r. po kolejnej reorganizacji, Zarządzeniem Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 30.03.1953r. powstało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Bielskie Zakłady Przemysłu Sportowego w Bielsku-Białej oraz Południowe Zakłady Sprzętu Sportowego w Bielsku-Białej. Zarządzeniem Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki nr 7 z dnia 24.02.1972r. oraz Zarządzeniem Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Sportowego nr 3/72 z dnia 31.03.1972r. zostały ponownie połączone obydwa zakłady w przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT w Bielsku-Białej. Z dniem 01.07.1988r. zarządzenie wewnętrznym Dyrektora nr 5/88 z dnia 02.05.1988r. został powołany Zakład Innowacyjny Sprzętu i Urządzeń Sportowych jako wyodrębniona jednostka w strukturze przedsiębiorstwa, samodzielnie sporządzająca bilans. Zarządzeniem Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki nr 6 z dnia 06.07.1992r. z dniem 01.07.1992r. nastąpił podział przedsiębiorstwa w wyniku którego Zakład Innowacyjny przekształcił się w samodzielne przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Wytwórnia Wyciągów Narciarskich POLSPORT w Bielsku-Białej. Z dniem 01.04.2000r. zakład został sprywatyzowany i prowadzi nadal działalność jako spółka pracownicza. [na podstawie notatki do wstępu, oprac. Grażyna Sokół-Szołtysek, Bielsko-Biała, 2004]

Daty skrajne:

[1945-1972] 1972-2004

Klasyfikacja:

instytucje gospodarcze

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1972, 1972-2004.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

2727

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2727

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak

KM 14.12.2004, 0010-8, w 2017 roku przejęto dopływ 1907 j. i włączono jako opracowane do zespołu pod sygn. 821-2727