Wydział Powiatowy w Tucholi

Sygnatura
6/184/0
Daty skrajne
[1822-1873] 1873-1920 [1922]
Liczba serii
18
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja, działalność, sejmik powiatowy: struktura, kompetencje, obrady, posiedzenia 2. Przedstawicielstwo gminy w wydziale i sejmiku: wybory 3. Zmiany terytorialne gmin: zarządzanie terenem 4. Nadzór administracyjny nad podległymi jednostkami-okręgi wójtowskie, sołectwa, obszary dworskie, stosunki gminne: zarządzenia, administracja powiatem, korespondencja 5. Sprawy finansowe-pożyczkowe i podatkowe: pożyczki-zezwolenia, egzekucja podatków 6. Sprawy wodno-melioracyjne: regulacja rzek, melioracje, towarzystwa melioracyjne 7. Zalesienia: szkółki leśne, administracja lasami 8. Dysmembracje: zarządzenia 9. Osadnictwo i kolonizacja: rejestracja kolonizatorów, zezwolenia, wykup ziemi z rąk polskich 10. Budowa dróg i szos: budowa sieci komunikacyjnej, nadzór 11. Wykup terenów i budowa linii kolejowych: rozwój sieci kolejowej, budowa trakcji 12. Przemysł, wytwórczość, handel: nadzór państwowy, zezwolenia, koncesje 13. Elektryfikacja: działalność towarzystw elektryfikacyjnych, centrale 14. Sprawy zdrowotne i opieka społeczna: stan zdrowotny, szpitalnictwo, działalność charytatywna 15. Sprawy szkolne: budowa szkół, subwencje 16. Sprawy pożarnictwa: towarzystwa i sprzęt pożarniczy 17. Akta procesowe: sprawy sporne, zarządzenia, decyzje, wnioski 18. Dokumentacja techniczna - projekty dróg i gmachu Sejmiku Powiatowego w Tucholi (t.2)

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Tucholi został powołany na mocy ustawy z 13 XII 1872 r. Zakres kompetencji wydziału wraz z jego późniejszymi zmianami określiły kolejne akty ustawodawcze z 20 XI 1873 r., 2 IV 1878 r., 19 III 1881 r. i 28 II 1884 r. Wydział Powiatowy był ciałem kolegialnym o charakterze samorządowym, zarządzanym przez landrata jako przewodniczącego. Obok landrata w skład urzędu wchodziło 6 członków wybieranych spośród posłów do sejmiku powiatowego. Zasadniczym zadaniem wydziału było współdziałanie z landraturą w zakresie zarządzania sprawami powiatu i czuwanie nad interesami administracji państwowej, m.in. przygotowanie i realizacja decyzji sejmiku, mianowanie urzędników powiatowych, wydawanie opinii w sprawach państwowych. Tokiem spraw wydziału kierował landrat. Zwoływał i przewodniczył zebraniom, prowadził sprawy bieżące, reprezentował wydział na zewnątrz. Wydział Powiatowy w Tucholi funkcjonował do 1920 r., tzn. przejęcia administracji przez władze polskie.

Daty skrajne:

[1822-1873] 1873-1920 [1922]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1822-1873, 1873-1920, 1921-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuss Tuchel

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

787

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

787

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.03

Ogółem opracowanych metrów bieżących

13.03

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA