Nadleśnictwo Parzymiechy

Sygnatura
8/1180/0
Daty skrajne
1952-1971[1972]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Parzymiechy stanowią: organizacja własnej jednostki, stan posiadania, plany i sprawozdania z działalności, mapy przeglądowe, rejestr powierzchniowy, dokumentacja kontroli zewnętrznych, plany urządzeniowe nadleśnictwa, wnioski cięć i ich wykonanie, wnioski ochrony lasu i ich wykonanie, przejęcie składników majątkowych w związku z likwidacją jednostki

Dzieje twórcy:

Lasy państwowe powstały na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. Lasy i grunty leśne o obszarze ponad 25 ha, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych i prawnych przeszły na własność Skarbu Państwa. Wraz z lasami i gruntami leśnymi przeszły na własność Skarbu Państwa, o ile stanowiły własność lub współwłasność tej samej osoby 1/ wszelkie śródleśne grunty, łąki i wody, 2/ grunty deputatowe administracji i straży leśnej, 3/ wszelkie nieruchomości i ruchomości położone na terenie obiektu leśnego, przechodzącego na własność Skarbu Państwa, niezależnie od swego przeznaczenia, 4/ wszelkie nieruchomości i ruchomości służące do prowadzenia gospodarstwa leśnego (zabudowania, urządzenia techniczne, transportowe, komunikacyjne itp.) niezależnie od swego położenia, 5/ wszelkie zapasy materiałowe (remanenty) zarówno w lesie jak i zakładach przemysłowych, przechodzących na własność Skarbu Państwa. Lasy i grunty leśne wraz ze związanymi z nimi gospodarczo gruntami nieleśnymi oraz innymi nieruchomościami i ruchomościami, będące własnością osób narodowości niemieckiej przeszły na własność Skarbu Państwa niezależnie od zajmowanej powierzchni. Wszelkie umowy, dotyczące użytkowania obiektów przechodzących na własność Skarbu Państwa stały się z mocy samego prawa nieważne. Przejęcia lasów i gruntów leśnych oraz innych nieruchomości i ruchomości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 stycznia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa dokonała Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych przez właściwe dyrekcje lasów państwowych. Nadleśnictwo Parzymiechy utworzone zostało w 1945 roku. W jego skład weszła część lasów państwowych z nadleśnictw: Pajęczno i Rudniki oraz z byłych prywatnych lasów większej własności upaństwowionych na podstawie dekretu PKWN z 12 grudnia 1944 roku. Nadleśnictwo Parzymiechy wchodziło w skład Rejonu Wielkiego LP w Łodzi. Z dniem 1 stycznia 1951 roku Nadleśnictwo Parzymiechy przejęte zostało przez nowoutworzony Katowicki Okręg Lasów Państwowych i weszło w skład Rejonu Lasów Państwowych w Częstochowie. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku w sprawie utworzenia powiatu kłobuckiego w województwie katowickim z dniem 1 lipca 1952 roku tereny nadleśnictwa znalazły się w powiecie kłobuckim w gminach: Lipie, Popów, Wąsosz i Krzepice Wieś. Z dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 25.09.1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych Nadleśnictwo Parzymiechy obejmowało teren gromad: Wąsosz Górny, Popów Stanisławów, Lipie, Zajączki, Parzymiechy, Dankowice oraz MRN Krzepice. W wyniku zmian organizacyjnych administracji leśnej w latach 1957 – 1958 Nadleśnictwo Parzymiechy podlegało Zarządowi Lasów Państwowych w Katowicach, a od roku 1959 Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Katowicach. Nadleśnictwo Parzymiechy zakończyło działalność z dniem 31 grudnia 1971 roku na mocy zarządzenia Nr 51 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 2 grudnia 1971 roku w sprawie likwidacji oraz zmian w zasięgu terytorialnym niektórych nadleśnictw.

Daty skrajne:

1952-1971[1972]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

62

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

62

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 62 j.a.

Spis zdawczo-odbiorczy zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 30.11.2017.