Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kaźmierz (pow. szamotulski)

Sygnatura
53/3333/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
974

Zawartość:

urodzenia za lata 1819-1820, 1834-1841, 1847-1851, 1853-1860, 1862-1866, 1868-1869, 1871, małżeństwa za lata 1819-1820, 1826-1831, 1834-1841, 1847-1866, 1868-1869, 1871, 1873, zgony za lata 1819-1820, 1834-1841, 1847-1851, 1853-1860, 1862-1866, 1868-1869, 1871, 1873

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1819 - 1873

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1819-1820, 1826-1831, 1834-1841, 1847-1866, 1868-1869, 1871-1871, 1873-1873.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kaźmierz (pow. szamotulski)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

55

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

55

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 43 j. a. o sygn.: 1-43 (nr O: 9852-8994) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-12, 44-55