Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcin Poznań

Sygnatura
53/3460/0
Daty skrajne
1778 - 1941
Liczba serii
6
Liczba skanów
3528

Zawartość:

urodzenia za lata 1778-1814, 1830-1837, 1843-1941 (za lata 1778-1814, 1875-1941 tylko indeksy), małżeństwa za lata 1818-1837, 1843-1874, 1887-1941 (za lata 1818-1830, 1887-1941 tylko indeksy), zgony za lata 1779-1831, 1833-1837, 1843-1850, 1852-1858, 1861-1869, 1871-1874, 1908-1937 (za lata 1779-1830, 1908-1937 tylko indeksy)

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1778 - 1941

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1778-1814, 1818-1837, 1843-1941.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej św. Marcin Poznań

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

124

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

124

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 25 j.a. o sygn.: 88-112 (nr O: 44079-44103)