Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sowina (pow. pleszewski)

Sygnatura
53/3513/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
28

Zawartość:

urodzenia za lata 1808-1810, 1818-1847, 1849-1857, 1872-1873, małżeństwa za lata 1808-1812, 1818-1819, 1821-1828, 1830-1847, 1849-1857, 1872-1873, zgony za lata 1809-1812, 1818-1847, 1849-1857, 1872-1873, 1877-1879

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1808 - 1879

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1812, 1818-1847, 1849-1857, 1872-1873, 1877-1879.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Sowina (pow. pleszewski)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

39

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

39

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 37 j.a. o sygn.: 1-2 (nr O: 22655-22656), 4-36 (nr O: 22657-22689), 37-38 (nr O: 45126-45127)