vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Zbiersk (pow. kaliski) - w 2018 r. przekazany do Archiwum Państwowego w Kaliszu (ub. nr 438)

Sygnatura
53/3736/0
Daty skrajne
1779 - 1873
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

urodzenia za lata 1779-1854, 1856-1873 (za lata 1779-1807 tylko skorowidz), małżeństwa za lata 1779-1854, 1856-1873 (za lata 1779-1807 tylko skorowidz), zgony za lata 1779-1854, 1856-1873 (za lata 1779-1807 tylko skorowidz)

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. połączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego sprawowali duchowni, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzowie lub ich zastępcy. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok. Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.

Daty skrajne:

1779 - 1873

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1779-1854, 1856-1873.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Zbiersk (pow. kaliski)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 69 j.a. o sygn.: 1 (nr O: 26592), 2-60 (nr O: 26594-26652), 61-68 (nr O:46144-46151), 69 (nr O 26593) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-60, 69. Vacat - zespół przekazany w 2018 r. do Archiwum Państwowego w Kaliszu ub. 438/2018.