Urząd Stanu Cywilnego Dźwierszno Wielkie

Sygnatura
55/558/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
5555

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1876-1915; 40 j.a. Księgi małżeństw z lat 1876-1920; 41 j.a. Księgi zgonów z lat 1876-1920; 41 j.a. Skorowidze z lat 1874-1908; 5 j.a. Wtóropisy: 111 j.a.

Dzieje twórcy:

Urząd Stanu Cywilnego Dźwierszno Wielkie rozpoczął swą działalność 1 stycznia 1876 roku. Na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw wprowadzono w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów. Sprawy te powierzono urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w usc, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku (dla terenów, które po traktacie wersalskim przypadły Polsce). Urzędy stanu cywilnego z terenu byłego zaboru pruskiego, działające na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w późniejszym okresie przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, funkcjonowały przez cały okres międzywojenny. Urząd w Dźwiersznie Wielkim został jednak zlikwidowany wcześniej, co związane było z reformą ustroju gminnego w Polsce, i istniał do 31 grudnia 1935 roku.

Daty skrajne:

1874 - 1920

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Gross Dreidorf

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

241

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

241

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Inwentarz w bazie ZoSIA