Superintendentura w Ośnie Lubuskim

Sygnatura
66/94/0
Liczba serii
55
Liczba skanów
10

Zawartość:

I. Protokoły synodów powiatowych – 1 j.a., 1873–1879 Oprócz protokołów posiedzeń synodu powiatowego w Ośnie Lubuskim w poszyty wszyte są zarządzenia Królewskiego Konsystorium w Berlinie z lat 1873 – 1874. Dotyczą one ordynacji gminnej i synodalnej z dnia 10 października 1873 roku dla prowincji: Prus, Brandenburgii, Pomorza, Poznania i Saksonii. Ponadto w poszycie znajdują się sprawozdania gmin ewangelickich wchodzących w skład diecezji Torzym I przygotowane na posiedzenia synodu powiatowego. II. Zarządzenia i rozporządzenia – 10 j.a., 1701–1882 Są to zarządzenia Królewskiego Konsystorium dla Prowincji Brandenburgia oraz dekrety Fryderyka Wilhelma w sprawie prowadzenia ksiąg metrykalnych. III. Sprawy kościoła w Małuszowie – 1 j.a., 1852–1899 Jest to korespondencja parafii ewangelickiej w Ostrowie. Dotyczy ona spraw finansowych kościoła, między innymi konserwacji wieży w kościele w Małuszowie, sprawozdań z wizytacji kościoła przez Superintendenta Gensicha oraz zarządzeń Królewskiego Konsystorium w Berlinie w sprawie utrzymania organów w kościele w Małuszowie. IV. Sprawy kościoła w Sulęcinie – 1 j.a., 1817–1834 W zdecydowanej większości zachowane akta odnoszą się do spraw szkół i nauczycieli w Sulęcinie. Składają się na nie plany pracy szkół, spisy nauczycieli oraz sprawozdania szkoły powszechnej w Sulęcinie. Uzupełnieniem materiałów archiwalnych Superintendentury w Ośnie Lubuskim będą akta miasta Ośna Lubuskiego, gmin ewangelickich wchodzących w skład diecezji Torzym I i Inspekcji w Ośnie Lubuskim. V. Sprawy majątkowe i finanse – 10 j.a., 1675, 1721-1806 Są to rejestry dochodów kościołów i parafii. VI. Sprawy szpitali i sierocińców – 30 j.a., 1777–1797 W zdecydowanej większości są to sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków sierocińca w Ośnie Lubuskim. Pozostałe akta dotyczą szpitali w Ośnie i w Rzepinie i zawierają informacje o własności (majątku) szpitali. VII. Wizytacje szkół – 223 j.a., 1779–1806 Są to tylko i wyłącznie protokoły z wizytacji szkół i zawierają takie informacje jak: nazwa miejscowości w której znajdowała się szkoła, nazwisko nauczyciela, kaznodziei i inspektora szkolnego, nazwisko osoby, do której należała jurysdykcja sądowa w terenie, informacje o wysokości płaconego czesnego, liczby uczniów z podziałem na płeć, godzinach nauki w szkole, planie lekcyjnym oraz informacje kaznodziei na temat funkcjonowania szkoły oraz uwagi inspektora. VIII. Sprawy szkolne (ogólne) – 2 j.a., 1781–1791 Są to zarządzenia Królewskiego Konsystorium w sprawie nauczania w szkołach i przykładowych planów lekcyjnych. IX. Sprawy osobowe 8 j.a. – 1694–1873 W zdecydowanej większości są to listy kandydatów na stanowiska: kaznodziei, nauczyciela i kościelnego. Sporządzone są one według jednolitego wzoru i zawierają następujące informacje: imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania, wiek, poprzednie miejsce pracy, nazwy uczelni do której uczęszczał kandydat, ocena pracy oraz staż pracy. X. Sprawy fundacji i stowarzyszeń – 1 j.a., 1784–1793. Jest to sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu legatu ufundowanego przez senatora Johanna Christiana Trautwein. XI. Sprawy kasy wdowie – 15 j.a., 1780–1800 Są to sprawozdania finansowe dotyczące uposażeń, emerytur i kas wdowich. Zawieją one informacje o parafiach, dochodach, zbiórkach pieniężnych i wydatkach za poszczególne lata. XII. Sprawozdania i statystyka – 9 j.a., 1752–1872 Dotyczą one liczby mieszkańców Ośna Lubuskiego, zakupu srebrnego ornatu dla kościoła św. Jakuba, prezbiterium Trautweina, stypendystów i stypendiów, sprawozdań wyznaniowych oraz opracowań statystycznych dotyczących szkoły w Bielicach (Beelitz) i Wystoku (Klauswalde). XIII. Kolekty – 4 j.a., 1779–1800 Są to spisy kościołów z podaniem ofiar pieniężnych zebranych podczas nabożeństwa na określone cele oraz zarządzenia w sprawie przeprowadzania zbiórek pieniężnych w kościołach.

Dzieje twórcy:

Z uwagi na brak źródeł trudno jest przedstawiać organizację Superintendentury w Ośnie Lubuskim w pierwszych latach jej istnienia. Najwcześniejsze informacje w tej sprawie odnoszą się do 1814 roku. Z zachowanych akt wynika, że Superintendentem w Ośnie Lubuskim w owym czasie był Superintendent Schramm. Był on zwierzchnikiem i nadzorcą nad pastorami na terenie Ziemi Torzymskiej oraz pośrednikiem między nimi a konsystorzem. Jurysdykcja Superintendenta w Ośnie Lubuskim początkowo rozciągała się na cała Ziemię Torzymską, która składała się na diecezję Sternberg (obecnie w kościele ewangelickim terminu „diecezja’’ nie używa się). Po podziale Ziemi Torzymskiej w 1873 roku. na dwa powiaty: sulęciński i rzepiński, w miejsce dotychczasowej diecezji utworzone zostały dwie: Sternberg I (Torzym I) i Sternberg II (Torzym II). Ośno Lubuskie było siedzibą Superintendenta dla diecezji Torzym I. Terytorialnie obejmowało ono miasto: Ośno Lubuskie i Sulęcin wraz z gminami ewangelickimi w: Bobrówkach, Gliśnie, Lubniewicach, Długoszynie, Lubowie , Trzemesznie Lubuskim, Ostrowie, Templewie, Drogominie, Połęcku, Gronowie, Żubrowie i Kowalowie. Kandydatów na Superintendenta w Ośnie Lubuskim proponował Generalny Superintendent w Berlinie, a zatwierdzał konsystorz, który swoją siedzibę też miał w Berlinie. Pod koniec 1899 roku zarządzeniem Ewangelickiego Konsystorium w Berlinie (brak dokładnej daty) siedziba Superintendenta dla diecezji Torzym I w Ośnie Lubuskim przeniesiona została do Sulęcina. Ostatnim Superintendentem w Ośnie Lubuskim był Superintendent Gensichen.

Daty skrajne:

1694-1899

Klasyfikacja:

instytucje wyznaniowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1694-1899.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Superintendentur zu Drossen

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

315

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

315

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.58

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.58

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Brak danych