Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni

Sygnatura
8/510/0
Daty skrajne
[1954]1967-1973[1974]
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wnioski, interpelacje i postulaty Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z 1970 roku, sygn. 124; Komitety Blokowe z lat 1967 - 1973, sygn. 126, w tym: protokoły zebrań, wybory samorządu mieszkańców; Miejski Zespół Koordynacyjny przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z 1973 roku, sygn. 127, w tym: protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy; Sprawozdania statystyczne dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z lat 1968 - 1972, sygn. 128; Protokołu kontroli zewnętrznych, zarządzenia pokontrolne z lat 1967 - 1973, sygn. 129; Budżety miasta Blachownia, sprawozdania budżetowe z lat 1967 - 1974, sygn. 130 - 152; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Blachowni z lat 1969 - 1973, sygn. 153, w tym: sprawy organizacyjne, sprawozdania statystyczne, korespondencja dotycząca działalności; Obchody świąt państwowych z lat 1969 - 1971, sygn. 154; Konkurs "Mistrz Gospodarności" z lat 1967 - 1971, sygn. 155, w tym: arkusz informacyjny miasta uczestnika, sprawozdanie dotyczące realizacji programu przyjętego w ramach Konkursu; Plany miasta Blachowni z lat 1967 - 1973, sygn. 156.

Dzieje twórcy:

Ustawa z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych znosiła gminy, a najniższym szczeblem administracji państwowej ustanawiała gromady (Dz.U., nr 43, poz. 191). Na mocy powyższych przepisów oraz uchwały nr 17/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 5 października 1954 roku w sprawie podziału na gromady powiatu częstochowskiego z terenów należących wcześniej do gminy Ostrowy utworzono gromadę Blachownia. Nadmienione akty prawne przekazywały kompetencje dotychczasowych organów gminy Gromadzkiej Radzie Narodowej oraz jej Prezydium i komisjom. Ustrój władz nowej jednostki terytorialnej ostatecznie określiła ustawa z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dz.U., nr 5, poz. 10). Gromadzka Rad Narodowa w Blachowni wybierana była w wyborach powszechnych na czteroletnie kadencje. Do jej uprawnień należało: uchwalanie budżetów i planów gospodarczych i rozpatrywanie sprawozdań z ich realizacji, kierowanie na swym terenie działalnością gospodarczą, społeczna i kulturalną oraz wszystkimi sprawami w zakresie władzy i administracji państwowej nie zastrzeżonymi dla innych organów, a w szczególności popierania produkcji rolnej, wykorzystania lokalnych możliwości do zaspokajania wszelkich potrzeb mieszkańców gromady. Rada powoływała komisje stałe, a w razie potrzeby doraźne. Przygotowywały one materiały na sesje, a także przeprowadzały okresowe kontrole. Na swojej pierwszej sesji w dniu 21 grudnia 1954 roku Gromadzka Rada Narodowa w Blachowni utworzyła 4 stałe Komisje: Finansów i Budżetu, Komunalno – Drogową i Urządzeń Gromadzkich, Kultury, Oświaty i Zdrowia oraz Rolną. W 1958 roku ich nazwy zostały zmienione na: Komisję Finansów, Komisję Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Komisję Kultury i Spraw Socjalnych oraz Komisję Mienia Gromadzkiego. Uchwałą nr II/7/58 Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni z dnia 13 marca 1958 roku powołana została Komisja Mandatowa. Organem wykonawczym Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni było Prezydium. Początkowo składało się ono z wybieranych przez Radę: przewodniczącego, jego zastępcy oraz 3 członków. Następnie jego skład zmniejszono do przewodniczącego i 3 członków, z których jeden pełnił funkcję sekretarza. Do zadań Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni należało: reprezentowanie Rady na zewnątrz, wykonywanie jej uchwał, koordynowanie pracy poszczególnych Komisji, a także przygotowanie sesji, opracowywanie projektów planów gospodarczych i budżetów, rozpatrywanie okresowych sprawozdań z ich realizacji. Jednocześnie Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej jako organ zarządzający administracji państwowej podlegało prezydiom rad narodowych wyższego stopnia i realizowało ich uchwały. Bieżące sprawy administracyjne prowadziło Biuro Gromadzkie. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1959 roku w sprawie utworzenia niektórych osiedli w województwie katowickim i rzeszowskim (Dz.U., nr 65, poz. 388) Blachownia z dniem 1 stycznia 1960 roku otrzymała status osiedla. Powołana została Rada Narodowa Osiedla w Blachowni oraz jej organy: komisje i Prezydium. W stosunku do zadań Gromadzkiej Rady Narodowej jej kompetencje zostały rozszerzone o sprawy związane z funkcjonowaniem urządzeń komunalnych, budową i utrzymaniem dróg i placów, zarządem budynkami komunalnymi, nadzorem nad zakładami produkcyjnymi i placówkami usługowymi, działającymi na terenie osiedla. Rada Narodowa Osiedla w Blachowni w 1960 roku utworzyła 6 Komisji stałych: Finansów i Budżetu; Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego; Budownictwa i Gospodarki Komunalnej: Zaopatrzenia Ludności; Oświaty i Kultury; Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej. W roku następnym powstała dodatkowo Komisja Mandatowa. Organem wykonawczym Rady było Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Blachowni. Jego skład i kompetencje nie zmieniły się jednak w sposób znaczący w stosunku do organizacji i zakresu działania Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Bieżące sprawy administracyjne prowadziło podległe Prezydium Biuro Osiedla. 1 stycznia 1967 roku Blachownia, na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1966 roku w sprawie utworzenia niektórych miast, otrzymała prawa miejskie (Dz.U., 1966, nr 52, poz. 318). Funkcjonujące dotychczas organy władzy państwowej przekształcono w: Miejską Radę Narodową w Blachowni oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Powołane w 1965 roku komisje Rady, działały w niezmienionej formie do roku 1969. Dopiero uchwałą nr I/4/69 Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z dnia 10 czerwca 1969 roku w sprawie ustalenia rodzaju i składu liczbowego poszczególnych Komisji Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni w miejsce istniejących do tej pory komisji, powołano nowe pod następującymi nazwami: Mandatowa; Zaopatrzenia Ludności; Rolnictwa i Leśnictwa; Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów; Zdrowia Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego. Miejscowość Blachownia w latach 1954 – 1973 wchodziła w skład województwa katowickiego i powiatu częstochowskiego. Funkcjonujące na jej terenie prezydia szczebla gromadzkiego, osiedlowego i miejskiego podlegały: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie oraz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni zakończyło działalność z dniem 9 grudnia 1973 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 listopada 1973 roku o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U., nr 47, poz.276). Nadmieniony akt prawny znosił zasadę kolegialności i kadencyjności w administracji terenowej szczebla miejskiego. Kompetencje organu kolegialnego, jakim było Prezydium, przejął naczelnik miasta i podległy mu Urząd Miejski w Blachowni.

Daty skrajne:

[1954]1967-1973[1974]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1974.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

156

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

156

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz Nr 302

Notatkę informacyjną napisał i inwentarz sporządził Przemysław Snoch (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.