Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie

Sygnatura
88/616/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
2497

Zawartość:

Księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1914-1918 sygn.41 Księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1914-1918 sygn.42 Księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) z lat 1914-1918 sygn.43-44 Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1875-1880,1883-1914,1919-1922 sygn.1-40,45-48 z dołączonymi alegatami z 1896 roku

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego. W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim i gregoriańskim wynosiła 12 dni, a od początku XX wieku zwiększyła się do 13 dni. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Kryłów; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat hrubieszowski); Powiat hrubieszowski gmina Kryłów; Wezwanie: Narodzenia NMP; Rok powstania: XV wiek; Miejscowości należące do parafii: Cichoburz, Gołębie, Kryłów, Kosmów, Łasków, Maków, Nowosady, Prehoryłe, Rulikówka, Smoligów, Szychowice, Zaręka.

Daty skrajne:

1875-1922

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1875-1880, 1883-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

48

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

38

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.49

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.38

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Brak danych