Sąd Obwodowy w Lądku Zdroju

Sygnatura
84/486/0
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Akta generalia, (Akta Generalia) [1758-1873], sygn. 1-8, 2.Wieczyste księgi gruntowe, (Grundbücher) [1756-1878] 1879-1945[1959-1964], sygn. 9-185, 3.Księgi majątków, (Grundbuch von Rittergütern), [1784-1878] 1879-1944[1959], sygn. 186-190, 4.Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych, (Grundbüchern von Erbhöfrollen), 1934-1943, sygn. 191-192, 5.Księga gruntowa górnicza, (Bergwerkgrundbuch), [1858-1878] 1879-1932, sygn. 193, 6.Spisy właścicieli, (Eigentümer Verzeichnisse), sygn. 194, 7.Akta gruntowe, (Grundakten), [1736-1878] 1879-1945, sygn. 195-332, 8.Testamenty, (Testamente), [1791-1878] 1879-1936, sygn. 333-453, 9.Akta spraw opiekuńczych, (Vormundschafts Akten), 1926-1943, sygn. 454. Ubytek (Ub.) nr 60, 2012 rok - obejmuje 7 j.a., 5,80 mb, zaistniały stan wynika z przeprowadzonej w toku opracowania systematyzacji i scalenia akt (akt i tabel gruntowych) oraz urealnienia rozmiaru opracowanego zespołu archiwalnego. Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku. Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku.

Dzieje twórcy:

Prawne podstawy funkcjonowania sądownictwa w miastach zostały opublikowane w ustawie z dnia 19 listopada 1808 roku, o rozdzieleniu sądownictwa od administracji miejskiej. Rok później, wzorem innych miast śląskich w Lądku powstał Królewski Sąd Miejski składający się z sędziego miejskiego, pisarza sądowego i egzekutora. Królewski Sąd Miejski w Lądku (Königliches Stadtgericht zu Landeck) z dniem pierwszego stycznia 1828 roku został połączony z Królewskim Sądem Miejskim w Bolesławowie (Königliches Stadtgericht zu Wilhelmsthal) w jedną jednostkę organizacyjną pod nazwą Królewski Sąd Miejski w Lądku i Bolesławowie (Königliches Stadtgericht zu Landeck und Wilhelmsthal). Siedzibą sądu było jednak miasto Lądek. Dla potrzeb urzędu wydzielono wówczas dwa pomieszczenia w miejskim ratuszu. Tutaj też mieścił się też areszt. Według danych z roku 1837 na obszarze podległym jurysdykcji sądu zamieszkiwało 3540 mieszkańców, w tym 1969 w miastach Bolesławów oraz Lądek. Rozporządzeniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV z dnia 2.01.1849 zniesiono całkowicie jurysdykcję prywatną i sądownictwo dla osób uprzywilejowanych, powołując w miejsce zlikwidowanych sądów patrymonialnych i kościelnych sądy państwowe. W przypadku sądów I instancji były to sądy powiatowe (Kreis Gericht) oraz sądy miejskie (Stadtgericht). Rok później powołano też podległe sądom powiatowym (Kreis Gericht) urzędy Komisji Sądowych (Gerichts Kommissionen). Ich działalność regulowała ustawa z 2 stycznia 1850 roku. Na terenie powiatu bystrzyckiego urzędy komisji sądowych powołano w miejscowościach Lądek (Landeck) oraz Międzylesie (Mittelwalde). Opisany powyżej stan prawny obowiązywał do roku 1879, kiedy to zmiana konstytucji Rzeszy spowodowała wprowadzenie nowej ordynacji sądowej. W miejsce zlikwidowanych sądów miejskich i powiatowych powołano sądy obwodowe (Amtsgericht) jako sądy pierwszej instancji. Jednym z nich był Sąd Obwodowy w Lądku (Amtsgericht Landeck). Poza nim na terenie powiatu bystrzyckiego funkcjonowały jeszcze sądy obwodowe w Bystrzycy Kłodzkiej (Amtsgericht Habelschwerdt) oraz Międzylesiu (Amtsgericht Mittelwalde). Jednostką organizacyjnie nadrzędną był Sąd Krajowy w Kłodzku (Landgericht Glatz). Sąd Obwodowy w Lądku (Amtsgericht Landeck) funkcjonował w latach 1879-1945 i był jednostką właściwą do rozstrzygania spraw o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, spraw z tytułu umowy najmu, umowy o pracę, spraw alimentacyjnych, spraw upadłości, czy spraw dotyczących postępowania odwoławczego. Do kompetencji sądu należały również sprawy dotyczące ksiąg gruntowych, opiekuństwa, rejestrów postępowań z zakresu sądu polubownego. Sąd w Lądku posiadał również kompetencje rozstrzygania spraw karnych. Od września 1933 roku kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy dziedzicznych gospodarstw rolnych. Do kwietnia 1945 roku Sąd Obwodowy w Lądku Zdroju funkcjonował w budynku wzniesionym na początku lat 30-tych XX wieku przy ulicy Polnej 2.

Daty skrajne:

[1736 - 1878] 1879 - 1945 [1959 - 1964]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1736-1878, 1879-1945, 1945-1964.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Bad Landeck

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

454

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

454

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

15.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

15.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak wstęp do inwentarza