Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
72/1/0 Komisariat Rządu na m. st. Warszawę 1918-1939 21090 Unroll
Dokumentacja, składająca się na zespół Komisariat Rządu na m.st. Warszawę, została wytworzona przez Wydział Ogólny, Społeczno-Polityczny, Zdrowia, Komunikacyjno-Budowlany, Administracyjny i Wojskowy. Dokumentacja Wydziału Ogólnego, obejmuje akta wytworzone głównie przez Oddział organizacyjny. Należą do nich instrukcje i zarządzenia dotyczące zabezpieczeń na wypadek strajku, a także terminarze spotkań oraz terminarz imienin osobistości życia polityczno-kulturalnego. Część dokumentacji pochodzi z oddziału budżetowo-gospodarczego i są to preliminarze kosztów oraz sprawy wadiów, depozytów i koncesji. Dokumentacja wytworzona w Wydziale Społeczno-Politycznym pochodzi głównie z Oddziału polityczno-narodowościowego. Akta te dotyczą spraw związków zawodowych, przemysłu, bezrobocia i strajków, np. notatki informacyjne, poufne komunikaty, terminarze wydarzeń (masówek, zamieszek, wystąpień, itp.) oraz organizacji i zabezpieczenia wystąpień 1 majowych; spraw ruchu wywrotowego, np. korespondencja i wywiady osobowe, arkusze ewidencyjne osób silnie podejrzanych oraz spraw związków zawodowych i stowarzyszeń, np. pisma z danymi statutowymi zawiązków. Na dokumentację Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego składają się akta „Zarządu gmachów i placów państwowych”. Są to liczne teczki prowadzone dla nieruchomości warszawskich, zawierające m.in. dokumenty dzierżawy, czynszów i konsensów . Z Wydziału Zdrowia zachowała się jedynie jedna teczka dokumentacji zawierająca listy lekarzy. Podobnie z Wydziału Administracyjnego zachował się jedynie wykaz fabryk i zakładów warszawskich oraz z Wydziału Wojskowego, zachowała się teczka z korespondencją dot. m.in. ćwiczeń wojskowych, oświetlenia obiektów wojskowych itp. Number of units in the group: 363
72/2/0 Akta Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy 1919-1939 0 Unroll
Akta zawierają rejestry zabytków ruchomych i nieruchomych /architektury, sztuki i przyrody/, sprawy urbanistyczne, zatwierdzanie projektów pomników i budynków ze stanowiska artystycznego, zabytki archeologiczne, wywóz dzieł sztuki za granicę /zezwolenia/, sprawozdania z lustracji zabytków, inspekcje konserwatorskie, projekty ogólnopolskich zjazdów konserwatorskich, sprawozdania z działalności Konserwatorów, sprawy finansowe. Number of units in the group: 428
72/3/0 Akta Miasta Warszawy [1808] 1912-1973 [1974] 0 Unroll
Wydział Strat Wojennych - dużą wartość stanowią sprawozdania przedkładane do Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, zestawienia liczbowe z wyników rejestracji. Number of units in the group: 35416
72/4/0 Starostwo Grodzkie Śródmiejsko-Warszawskie 1945-1950 0 Unroll
Na zawartość zespołu składają się sprawozdania z działalności Starostwa i poszczególnych Referatów dają one obraz sytuacji ekonomiczno-politycznej w latach 1946-1949. Na uwagę zasługuje wzmianka o udziale Starostwa Śródmiejsko Warszawskiego w kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Ciekawą grupę akt stanowią statuty organizacyjne stowarzyszeń i związków nadsyłane do zatwierdzenia przez Starostwo. Number of units in the group: 78
72/5/0 Rada Narodowa Dzielnicy Warszawa-Śródmieście 1946-1951 0 Unroll
Protokoły posiedzeń DRN Warszawa Śródmieście, sprawozdania kwartalne, protokoły posiedzeń i sprawozdania Komisji Komitetów Blokowych, korespondencja. Number of units in the group: 24
72/6/0 Starostwo Grodzkie Warszawskie - Praga Północ 1944-1951 0 Unroll
Sprawozdania działalności starostwa, protokoły z odpraw starostw grodzkich i pracowników starostw. Number of units in the group: 40
72/7/0 Rada Narodowa Dzielnicy Praga-Północ 1946-1950 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń plenarnych i zwyczajnych Rady, protokóły z posiedzeń Prezydium oraz sprawozdania z działalności Rady, Prezydium. Akta Komisji: Mieszkaniowej, Zdrowia i Opieki Społecznej, Ogólnej i Kontroli, Kultury i Oświaty. Number of units in the group: 54
72/8/0 Starostwo Grodzkie Zachodnio-Warszawskie 1945-1950 [1952] 0 Unroll
Akta Starostwa zostały podzielone na referaty. Do najważniejszych z punktu widzenia działalności urzędu zaliczyć można akta wydziału ogólnego obrazujące strukturę i organizację starostwa. Inną interesującą grupę akt stanowią statuty organizacyjne stowarzyszeń i związków nadsyłane do zatwierdzania przez władze starostwa. Kolejną wyróżniającą się grupą są dokumenty wniosków o wydanie świadectw moralności i lojalności, dokumenty postępowań w sprawach: poszukiwania Polaków podejrzanych o podpisanie niemieckiej listy narodowościowej, zmiany nazwisk i przypadków podszywania się volksdeutschów pod obywateli polskich, zbierania informacji o obywatelach radzieckich przebywających na terenie starostwa (celem przesiedlenia ich do ZSRR), wniosków o wydanie paszportów na wyjazd za granicę wraz z opiniami środowiskowymi komitetów blokowych, walki ze stonką ziemniaczaną (zachowały się plakaty propagandowe, formularze zezwoleń na zbieranie stonki oraz formularze raportów ze zbierania stonki), przestępstw i wykroczeń popełnionych przez funkcjonariuszy MO i żołnierzy WP na służbie. Zachowały się akta ośrodków współdziałania obrazujące trudną powojenną sytuację materialną ludności starostwa. Znajdziemy tam wykazy osób korzystających z opieki społecznej, listy produktów (głównie żywnościowych i higienicznych) wydawanych potrzebującym, sprawozdania z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych dokonywanych przez pracowników ośrodków współdziałania. Z innych akt zachowała się dokumentacja próśb o pozwolenie na ekshumacje i pochowanie zmarłych oraz eksportacje zwłok z i do Warszawy, dokumenty dotyczące obowiązkowych szczepień, walki z chorobami zakaźnymi i wenerycznymi. Z innych dokumentów zachowały się wykazy ziem uprawnych na terenie starostwa, dokumenty nadzoru weterynaryjnego działające na terenie starostwa, nadzoru nad handlem wraz z aktami prowadzących postępowań karno-administracyjnych w sprawach za fałszowanie towarów i usług, akta spraw przeciwko nieletnim i innym przestępcom ukrywającym się na terenie Polski. Number of units in the group: 214
72/9/0 Dzielnicowa Rada Narodowa Warszawa-Zachód 1946-1950 [1951] 0 Unroll
Większość stanowią akta luźne. Inwentarz zawiera protokoły z posiedzeń Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa - Zachód, sprawozdania z działalności, sprawozdania z osiągnięć społecznych, kulturalnych i oświatowych, korespondencję, protokoły Komisji: Zdrowia i Opieki Społecznej, Kultury i Oświaty, Ogrodów Jordanowskich, Zaopatrzenia, Kwalifikacji, Odbudowy, Remontowej, Budowlanej, Lokalowej, Inwestycyjnej, Referatu Zdrowia. Komitetów Blokowych, Dzielnicowego Komitetu Odbudowy Warszawy, Komitetu do Walki z Analfabetyzmem i Komitetu do Walki z Alkoholizmem. Ciekawy fragment zespołu stanowi zgromadzona dokumentacja Komisji Komitetów Blokowych oraz licznie reprezentowanych komitetów blokowych. Zgromadzona dokumentacja jest szczególnie ciekawa pod względem warunków mieszkaniowych w powojennej Warszawie, rozmaitych trudności lokalowych, konfliktów społecznych, działalności administracji czy różnych instytucji takich jak przedszkola, szkoły czy ośrodki zdrowia. Działalność Dzielnicowej Rady Narodowej trwała do 1950 roku. Jednak w zespole znajdują się akta z 1951 r. jako kontynuacja spraw. Number of units in the group: 124
72/10/0 Starostwo Grodzkie Północno-Warszawskie 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 184
72/11/0 Rada Narodowa Dzielnicy Warszawa-Północ 1946-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 97
72/12/0 Starostwo Grodzkie Południowo-Warszawskie 1945-1949 0 Unroll
Istotną grupę akt stanowią sprawozdania z działalności starostwa i poszczególnych referatów. Dają one obraz sytuacji ekonomicznej i zdrowotnej dzielnicy z lat 1945-1946. Na szczególną uwagę zasługują sprawozdania sytuacyjne, wykazy chorób zakaźnych, wywiady, protokoły i raporty z nadzoru sanitarnego nad dzielnicą (sklepami, składami artykułów spożywczych, przetwórniami, aptekami, drogeriami), materiały dotyczące nadzoru nad cmentarzami (grzebanie zmarłych, ekshumacje). Ciekawą grupę stanowią statuty stowarzyszeń i związków. Number of units in the group: 149
72/13/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Praga Południe 1953-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 7
72/14/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Wawer 1953-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 7
72/15/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Ochota 1948-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 467
72/16/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Żoliborz 1945-1973 [1982] 0 Unroll
Number of units in the group: 3356
72/17/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Śródmieście 1948-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 806
72/18/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Mokotów 1953-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 16
72/19/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Wola 1953-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 14
72/20/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Praga Północ 1952-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 23
Showing 1 to 20 of 3,893 entries.