Ministerstwo Kontroli Państwowej Zespół Kontroli Przemysłu Lekkiego w Warszawie Grupa Terenowa Zespołu Kontroli w Bielsku

Reference code
13/190/0
Border dates
1953-1957 [1958-1960]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Zarządzanie: sprawy organizacyjne, plany i sprawozdania, z lat 1953-1957[1958-1959], sygn. 1-17 2. Kontrole: wytyczne do kontroli, protokoły pokontrolne wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli, projekty wystąpień i wystąpienia do jednostek nadrzędnych kontrolowanych zakładów lub inwestycji oraz organów sprawiedliwości, z lat 1953-1957[1958-1960], sygn. 18-214

The history of the creator:

W celu kontroli przez Rząd PRL realizacji narodowych planów gospodarczych i wykonania uchwał Rządu oraz czuwania nad przestrzeganiem dyscypliny państwowej, gospodarczej i finansowej, Rada Państwa ustawą z dnia 22 listopada 1952 r. powołała Ministerstwo Kontroli Państwowej, które przejęło agendy Najwyższej Izby Kontroli. Ministerstwo to, z siedzibą w Warszawie, posiadało 34 zespoły kontroli państwowej, których odpowiednikami były w terenie podległe im terenowe grupy zespołów kontroli państwowej. Zadaniem tych grup było czuwanie nad ochroną własności społecznej i przestrzeganiem legalności, gospodarności i celowości w całokształcie kontrolowanych jednostek oraz prowadzenie walki z przerostami aparatu administracyjnego i biurokracją. Kontrolowały one więc działalność gospodarczą, finansową i organizacyjno-produkcyjną podległych resortów. Ministerstwo Kontroli Państwowej, Grupa Terenowa Kontroli Przemysłu Lekkiego w Bielsku działała od stycznia 1953 r. do grudnia 1957 r. Na jej czele stał kierownik Grupy odpowiedzialny za sprawy finansowe prowadzone centralnie przez Ministerstwo. Kierownik Grupy podlegał w całej swej działalności dyrektorowi Zespołu Kontroli Przemysłu Lekkiego w Warszawie. Sprawy administracyjno-biurowe załatwiała kancelaria Grupy. Grupa przeprowadzała kontrole w podległym resorcie w województwie katowickim. [na podstawiewstępu do zespołu, oprac. Barbara Kmiecik, Katowice, 1974]

Border dates:

1953-1957 [1958-1960]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1953-1957, 1958-1960.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

214

Total archival units developed :

214

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak

KM 1.06.1974, 0014-12