Centrala Handlu Detalicznego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Dyrekcja Naczelna w Warszawie

Reference code
13/340/0
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

I. Rada Gospodarcza PZbWP z lat 1946-1949 /sygn.1 - 5/ sprawozdania z działalności CHD, preliminarze Dyrekcji Naczelnej CHD oraz sprawozdania z ich wykonania, wykazy przedsiębiorstw związkowych oraz korespondencja. II. Główna Komisja Rewizyjna PZbWP z lat 1947-1949 /sygn.6/ sprawozdania Dyrekcji Naczelnej CHD oraz sprawozdania z kontroli jej działalności i likwidacji III. Dyrekcja Naczelna Centrali Handlu Detalicznego PZbWP z lat 1946-1950 /sygn.7 - 822/ 1. Sprawy organizacyjne Dyrekcji CHD z lat 1946-1949 /sygn.7 - 21/ statut PZbWP, statut tymczasowy CHD, statut Centrali Handlowo - Gospodarczej oraz statut i regulaminy Spółdzielni Gospodarczej, okólniki, schematy organizacyjne i instrukcje kancelaryjne, protokoły z posiedzeń DNCHD, Rady Nadzorczej CHD oraz protokoły z różnych zebrań, konferencji, zjazdów i odpraw, materiały przygotowane na Radę Gospodarczą, protokoły Rady Gospodarczej, korespondencja z Główną Komisją Rewizyjną PZbWP, rejestr członków ND CHD, sprawozdania z działalności Dyrekcji, materiały dot. Przekształcenia CHD w Spółdzielnię Gospodarczą PZbWP 2. Sekretariat Główny z lat 1946-1950 /sygn.22 - 369/ korespondencja z terenowymi zarządami Kół PZbWP, urzędami, Delegaturami wojew. Oraz z poszczególnymi sklepami CHD rozmieszczonymi na terenie całego kraju, życzenia świąteczne oraz wycinki prasowe. 3. Referat Osobowy z lat 1946-1950 /sygn.370 - 408/ wykazy pracowników DN CHD oraz delegatur wojew., kwestionariusze personalne, podania i umowy o pracę, zaszeregowania i uposażenia, sprawy urlopowe, zaświadczenia o pracy w CHD 4. Referat Gospodarczy z lat 1946-1949 /sygn.409 -413/ umowy handlowe, umowy o najem lokali, wykazy ruchomości poszczególnych sklepów, sprawy remontowo - inwestycyjne, korespondencja 5. Wydział Kontroli i Sprawozdawczości z lat 1946-1950 /sygn.414 - 432/ dane statystyczne czynnych placówek CHD, wykazy sklepów CHD, sprawozdania z działalności placówek CHD, materiały z kontroli i zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z kontroli sklepów CHD, korespondencja 6. Wydział Finansowy z lat 1946-1950 /sygn.433 - 771/ instrukcje finansowe, korespondencja z delegaturami wojew., protokoły badania rachunkowości, preliminarze budżetowe, bilanse, finansowe zastawienia Delegatur, miesięczne sprawozdania finansowe sklepów CHD z terenu całego kraju, listy płac DN CHD i jej delegatur 7. Wydział Likwidacyjny z lat 1946-1950 /sygn.772 - 814/ regulaminy i wytyczne Komisji Likwidacyjnej CHD, protokoły z posiedzeń Dł. Kom. Likwidacyjno -Szacunkowej, korespondencja Komisji z Państwowym Muzeum w Oświęcimiu w sprawie przekazania akt CHD, uwagi i opinie kontrolerów o likwidacji poszczególnych sklepów, ankiety albumowe sklepów, materiały dot. Likwidacji sklepów CHD, protokoły zdawczo - odbiorcze tych sklepów. 8. Wydział Handlowy z lat 1946-1950 /sygn.15 -822/ sprawy ogólno - handlowe, wykazy placówek CHD, sprawozdania z wystawy w Czechosłowacji, korespondencja.

The history of the creator:

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych powstał jako ideowa organizacja założona przez powracających z obozów byłych więźniów politycznych. Na pierwszym Kongresie Związku uchwalono statut zatwierdzony decyzją Prezydenta m.st.Warszawy z dnia 31 maja 1946 r., opartego na postanowieniach art.21 prawa o stowarzyszeniach. Głównym celem Związku była szeroko rozumiana samopomoc jak stwarzanie warsztatów pracy /także dla inwalidów/, zabezpieczenie wdów i sierot itp. Dążąc do tych celów Zarząd Główny PZbWP rozpoczął pertraktacje z Państwową Centralą Handlową. W dniu 16 lipca 1946 r. w związku z tymi staraniami uchwalono tymczasowy statut organizacyjny, w którym ustalono nazwę nowo powstałej instytucji Związku w postaci "Centrala Handlu Detalicznego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych". Na czele CHD stał Dyrektor Naczelny, odpowiedzialny za całokształt sieci CHD, któremu podlegali Naczelnicy Wydziałów. Dyrekcja CHD działała bezpośrednio lub przez swych wojewódzkich delegatów mianowanych przez Dyrektora Naczelnego. Rada Nadzorcza CHD funkcjonowała od maja 1946 r. do maja 1949 r. Rada Nadzorcza Związku przez cały ten okres usiłowała dla CHD wywalczyć w Ministerstwie Przemysłu i Handlu silne podstawy formalno prawne. Wobec fiasku pertraktacji przedstawiła Związkowi niemożliwość prowadzenia dalszej działalności bez ryzyka moralnego i materialnego dla Zarządu Głównego PZbWP. W dniu 20 kwietnia 1949 r. podpisano umowę z Centralą Tekstylną w Łodzi o przyjęciu CHD, jako detalicznej sieci dystrybucyjnej CT. Formalne przekazanie Centrali nastąpiło 2 maja 1949 r. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Elżbiety Skalińskiej-Dindorf ]

Border dates:

1946-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

822

Total archival units developed :

822

Total archival units without records:

0

Total current materials

15.0

Total current materials developed

14.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 822 j.i.

K.M.30.11.1965 r.inwentarz książkowy wspólny dla zespołów akt: 13/340 i 13/341