Miejski Inspektorat Statystyczny w Świętochłowicach

Reference code
12/474/0
Border dates
[1960] 1962-1975
Number of series
7
Number of scans
0

Content:

Zarządzanie: regulamin organizacyjny terenowych organów statystyki państwowej, zakresy czynności, zestawienia wyników kontroli, programy szkolenia pracowników, sprawozdania, normatywy kancelaryjne, wykazy akt, spisy akt z lat 1963-1972, sygn. 1-4 Organizacja i metodologia sprawozdawczości statystycznej: instrukcje i wytyczne sprawozdawczości statystycznej GUS oraz resortowe, wykazy wzorców sprawozdań otrzymywanych przez organy statystyki państwowej, programy badań statystycznych z lat [1961] 1962-1970, sygn. 5-14 Organizacja i metodologia badań statystycznych: Spis powszechny: organizacja, sprawozdania, zestawienia, spisy z lat 1970-1971, sygn. 15-17 Spisy rolne: analizy, zestawienia zbiorcze, wyniki z lat 1963-1975, sygn. 18-32 Sprawozdawczość statystyczna: statystyka gospodarcza, statystyka społeczna, tabulogramy i metryki statystyczne. Sprawozdania, opracowania zbiorcze z lat [1960] 1962-1975, sygn. 33-89 Publikacje statystyczne: miesięczna informacja statystyczna, sprawozdania z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta z lat 1963-1975, sygn. 90-96

The history of the creator:

Miejski Inspektorat Statystyczny w Świętochłowicach rozpoczął działalność w 1962 roku na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o organizacji statystyki państwowej i zgodnie z tą ustawą przejął zakres działania dotychczasowego organu statystyki Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świętochłowicach - Statystyka Miejska. Organizację i zakres działania Miejskiego Inspektoratu Statystycznego w Świętochłowicach, jak również wszystkich terenowych organów statystyki państwowej, określały regulaminy organizacyjne wydawane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do zadań miejskich inspektoratów statystycznych należało w szczególności: prowadzenie badań statystycznych dotyczących życia gospodarczego i społecznego danego terenu, opracowywanie okresowych sprawozdań statystycznych z wykonania planu gospodarczego oraz o sytuacji gospodarczej miast, egzekwowanie i kontrola wpływających sprawozdań, przeprowadzanie kontroli rzetelności i prawidłowości prac statystycznych w jednostkach sprawozdawczych w zakresie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, prowadzenie ewidencji jednostek sprawozdawczych, metryk i kartotek statystycznych, uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu badań masowych, opracowywanie informacji statystycznych, analiz i innych opracowań służących potrzebom planowania i władzom terenowym. Do zakresu działania inspektoratów należało ponadto organizowanie sieci społecznych, korespondentów statystycznych i koordynowanie ich pracy. W skład powiatowych i miejskich inspektoratów statystycznych wchodziły referaty: statystyki gospodarczej - obejmujący zadania z zakresu statystyki przemysłu i rzemiosła, inwestycji i budownictwa, rolnictwa i leśnictwa, transportu i łączności, obrotu towarowego i czynów społecznych; statystyki społecznej - obejmujący zadania z zakresu statystyki ludności, oświaty i kultury, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej i turystyki oraz zatrudnienia. W inspektoratach o większej obsadzie pracowników, które zakresem swego działania obejmowały powiat oraz miasto wydzielone z powiatu, a także w miejskich inspektoratach statystycznych, działających w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, dyrektor wojewódzkiego urzędu statystycznego mógł utworzyć referat opracowań zbiorczych lub też wyodrębnić z referatu statystyki gospodarczej niektóre statystyki branżowe, tworząc dla nich odrębne referaty podporządkowane bezpośrednio kierownikowi inspektoratu. Obsada personalna Miejskiego Inspektoratu Statystycznego w Świętochłowicach była niewielka, nie tworzono więc odrębnych referatów tylko stanowiska pracy, których działalność normowały odpowiednie zakresy czynności. Na czele Inspektoratu stał kierownik, którego powoływał i odwoływał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Katowicach. Miejski Inspektorat Statystyczny w Świętochłowicach działał do 1975 roku. W związku z reformą podziału administracyjnego państwa oraz zmianą ustawy o radach narodowych, zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr 15 z dnia 11 czerwca 1975 roku utworzono 49 wojewódzkich urzędów statystycznych obejmujących swoim zasięgiem działania prace statystyczne w granicach nowych województw. Uległy równocześnie likwidacji dotychczasowe ogniwa w organizacji statystyki państwowej w postaci miejskich i powiatowych urzędów lub inspektoratów. Dotychczasowy teren działania Miejskiego Inspektoratu Statystycznego w Świętochłowicach przejął Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział Terenowy w Rudzie Śląskiej. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr T. Kawalec, Katowice 1992]

Border dates:

[1960] 1962-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1960-1962, 1960-1962, 1962-1975, 1962-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

96

Total archival units developed :

96

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak

KM 24.11.1992