Powiatowa Rada Narodowa w Węgrowie

Reference code
62/248/0
Border dates
1944-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

I. Powiatowa Rada Narodowa - Protokóły posiedzeń PRN 1944, 1948-1949 sygn. 1-2, 17, 485, 486, Protokóły z prezydium 1945-1950 sygn. 3-16, uchwały 1947-1950 sygn. 490, narady, konferencje 1944-1946 sygn. 18-20, statut podatków 1947 sygn.21, sprawozdania 1949 sygn. 23-27, 491-493, plany 1950 sygn28, Komisja Kwalifikacyjna 1946-1950 sygn. 29-32, Komisja Kontroli Społecznej 1948-1950 sygn. 33-39, Komisja Cenowa 1947-1950 sygn.40-46, Komisja Oświatowa 1949-1950 sygn. 47-48, 489, 494, Komisja Specjalna do Walki z nadużyciami 1949-50 sygn. 49-50, K. Komunikacyjna 1950 sygn. 51, K. Finansowo-Budżetowa 1950 sygn. 53-54, K. Planowania 1950 sygn. 55,56, K. Oszczędnościowa 1949 sygn. 57, K. Rolna 1950 sygn. 58, K. Podatku Gruntowego 1946-sygn. 59, K. Zdrowia 1949 sygn. 60, K. Handlu 1950 sygn. 61, K. Gospodarki Komunalnej 1950 sygn. 62, K. Pracy i Pomocy Sp. 1949-1950 sygn. 63-64, Komitety 1949-1950 sygn. 65-68, Różne (korespondencja, sprawy personalne, wybory, spółdzielnie Produkcyjne) 1946-1950 sygn. 69-82, reforma rolna 1944-1949 sygn. 487-488 II. Wydział Powiatowy Dział Organizacyjny 1946-1950 sygn. 83-88, Dział Finansowo-Gospodarczy 1944-1950 sygn. 89-132, 495-496 Dział Ogólny 1944-1949 sygn. 133-192, 497-527 Dział Gminny: Referat Rachunkowy 1944-1950 sygn. 193-351, 528-533, Ref. Nadzoru nad gminami 1944-1950 sygn. 352-458, 534-538, Ref. Podatków 1944-1950 sygn. 459-483, 539-548, Inspektor Samorządu Gm. 1948 sygn. 484 w 2006r inwentarz uzupełniono o akta odnalezione w skontrum jako sygn. 485-548

The history of the creator:

Rady narodowe zapowiedziane Manifestem Lipcowym, tworzone „oddolnie”z momentem wyzwalania spod okupacji niemieckiej przez PPR jako organy alternatywne dla podziemnego państwa reprezentowanego przez Rząd Londyński, prawnie powołane ustawą z 11.09.1944r o zakresie działania rad narodowych (Dz. U nr 5 poz.22) jako tymczasowe organy ustawodawcze i samorządowe. Nowelą z 3.01. 1946r określone jako organy planowania działalności publicznej, kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych oraz reprezentowania samorządu terytorialnego. Kompetencje powiatowych rad sprowadzały się do kontroli administracji rządowej i samorządowej, wpływu na obsadzanie stanowiska starosty, podejmowania różnych akcji społecznych, planowania działalności publicznej na terenie powiatu. PRN zatwierdzała uchwały rad niższego szczebla, oceniała ich ustawy pod względem legalności i zgodności z linią KRN, sprawowała nad nimi kontrolę, zatwierdzała i korygowała budżety gmin. Rada zatwierdzała też budżet i plan świadczeń w naturze powiatowego związku samorządowego. Uchwalała korekty w podziale administracyjnym powiatu i poszczególnych gmin. Przyjmowała sprawozdanie z działalności starosty, wydziału powiatowego, komisji przez siebie powołanych. Zawierała umowy w sprawie zaciągania pożyczek, sprzedaży lub zmiany obciążenia majątku ruchomego. PRN załatwiała także interesantów - wydawała opinie o zainteresowanych osobach, potrzebne im zaświadczenia. Przez swoje komisje sprawowała nadzór nad różnymi instytucjami Rada działała na posiedzeniach odbywających się teoretycznie przynajmniej raz w miesiącu. Radni rekrutowali się spośród kandydatów wysuwanych przez organizacje polityczne i społeczne, spółdzielcze, gospodarcze, zawodowe działające legalnie w kraju : przedstawicieli rad niższego szczebla delegowanych przez gminne i miejskie rady. Między posiedzeniami rady funkcje jej sprawowało prezydium - kolegialny organ wybierany przez radę składający się z 5 osób - przewodniczącego, zastępcy oraz 3 członków. Organami pomocniczymi rady były komisje (obowiązkowe przynajmniej trzy finansowo-budżetową, oświatową, kontroli). Organem wykonawczym powiatowej rady narodowej był wydział powiatowy ze starostą jako przewodniczącym z urzędu. ( Dekret PKWN z dn. 21.08.1944 o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji. Dz.U RP nr 2 poz.8). Ustawa z 20.03.1950 (Dz. U NR 14 poz. 140 z 20.03. 1950) o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła organy administracji rządowej zarówno ogólnej - urzędy wojewodów i starostów, jak i tzw. administracji nie zespolonej całość spraw przekazała zreorganizowanym radom narodowym. Szczególnie szerokie kompetencje otrzymało prezydium. PRN w Węgrowie podlegała Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Warszawie, nadzorowała gminne rady. 1 posiedzenie odbyło się 17.08.1944r. Zakres działania: obejmował powiat węgrowski gminy Borze, Grębków, Jaczew, Korytnica, Łochów, Miedzna, Ossówno, Prostyń, Ruchna, Sadowne, Sinołęka, Starawieś, Stoczek, Wyszków.

Border dates:

1944-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1944-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

548

Total archival units developed :

548

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

3.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 548 j.a. T.11

W czasie skontrum stwierdzono brak 14 j.a.sygn. 22, 38, 75, 86, 87, 137, 366, 373, 381, 413, 430, 433, 459, 476, podwójne sygnatury: 79, 83, 84, 242, 243, 257, 347, 411, 417, 440 (4 j.a), 461 (4 j.a). W 2007r skorygowano błędną liczbę jednostek.