Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/925/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Jaświłach 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, interpelacje radnych, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, 1973-1990; sygn. 1-77 Liczba jednostek w zespole: 77
4/926/0 Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Białymstoku [1946-1951] 1952-1975 [1977-1994] 0 rozwiń
Ze względu na zawartość materiały archiwalne wytworzone w trakcie działalności Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Białymstoku możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy tematyczne: akta związane z organizacją pracy i zarządzaniem jednostką oraz dokumentację merytoryczną dotyczącą konkretnych przedsięwzięć wykonywanych przez WZDP. W pierwszej grupie znaleźć możemy m.in. zarządzenia Dyrektora WZDP oraz jednostki nadrzędnej (CZDP), postanowienia, które zapadły na zjazdach, konferencjach i naradach roboczych oddziału wojewódzkiego oraz podporządkowanych mu powiatowych Rejonów Eksploatacji Dróg Publicznych. Znajdziemy tu głównie informacje dotyczące regulacji płac pracowników oraz procedur ich zatrudniania, notatki służbowe z działalności poszczególnych Rejonów WZDP, w których znajdują się zestawienia tabelaryczne dotyczące wykonania robót drogowych, stanu zatrudnienia i zaopatrzenia rejonów. Do grupy akt organizacyjnych zaliczyć należy również dokumentację kontroli (zarówno tych prowadzonych przez organy nadrzędne, jak i kontrolę podległych Rejonów), plany i sprawozdania (dotyczące stanu posiadania dróg i mostów, nakładów finansowych na ich remont, czy też roczne sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego) oraz preliminarze i bilanse budżetowe. Dość licznie reprezentowane są akta dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości drogowych (49 j.a.). Odzwierciedlone są w nich postępowania wywłaszczeniowe nieruchomości na rzecz planowanych sieci dróg, czy też urządzeń drogowych. Dokumentacja merytoryczna wytworzona w trakcie działalności aktotwórcy to najobszerniejsza grupa akt prezentowanego zespołu (243 j.a.). Znajdziemy tu oprócz projektów technicznych budowy, przebudowy, czy też remontów poszczególnych odcinków dróg, również kosztorysy podstawowe i szczegółowe modernizacji dróg państwowych, a także protokoły ostatecznych odbiorów robót. Stosunkowo ciekawą podserię stanowią uzgodnienia budowy urządzeń i instalacji przydrożnych (w szerokim tego słowa znaczeniu). Możemy w nich poznać procedury współpracy z innymi organami państwowymi, a także projekty budowanych równolegle do dróg (a czasem i przecinających je) instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, oświetleniowych, skrzyżowań czy przejazdów kolejowych. Pozostała po Wojewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych w Białymstoku dokumentacja stanowi niezwykle cenne źródło do badań nad historią i rozwojem regionu (sieci dróg, infrastruktury, a co za tym idzie i całego województwa). Niejednokrotnie materiały te zobrazowane są szkicami i wyrysami ocalałej po II wojnie światowej infrastruktury. Bardzo ciekawą, a zarazem niezwykle szczegółową wiedzę dostarczają jednostki aktowe, które dotyczą stanu posiadania dróg. Znajdują się w nich zestawienia tabelaryczne, w których wyszczególnione są rodzaje dróg i mostów budowanych od podstaw lub odcinków o odnawianej nawierzchni w danym roku. Wyliczenia obejmowały zarówno stan dróg w poszczególnych Rejonach jak i globalnie w całym województwie. Dok. drogowa, mostowa, budynków (techniczna)- nab.3623/2017r,nab.3629/2017r.; (aktowa)-nab.3624/2017r., Liczba jednostek w zespole: 1352
4/927/0 Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego PRL Zarząd Okręgowy w Białymstoku [1950] 1957-1973 [1979] 0 rozwiń
Materiały z Okręgowych Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczych, 1956-1966, sygn. 1-4; Protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu, [1950] 1957-1973, sygn. 5-9; Materiały pomocnicze do sprawozdań w posiedzeniu Zarządu Okręgu, 1969-1972, sygn. 10; Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu, 1953-1973, sygn. 11-19; Protokoły z narad odbytych w Zarządzie Okręgu, 1953-1972, sygn. 20-22; Materiały z działalności komisji problemowych, 1952-1972, sygn. 23-25; Materiały informacyjne dotyczące udziału w życiu politycznym kraju, 1964-1971, sygn. 26; Sprawozdania z wykonania budżetu Zarządu Okręgu, [1957], 1959-1960, sygn. 27; Sprawozdania z działalności rad zakładowych, 1961-1973, sygn. 28-31; Księga czynu XXXV- lecie PRL [dyplomy], 1979, sygn. 32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/928/0 Więzienie w Białymstoku 1919-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/929/0 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Międzywojewódzki w Białymstoku [1962] 1964-1989 0 rozwiń
W zespole znajduje się dokumentacja dotycząca zjazdów wojewódzkich i oddziałów, protokóły posiedzeń Zarządu i Prezydium, materiały z konferencji tematycznych i sympozjów, sprawozdania z działalności, bilanse i sprawozdania finansowe, [1962] 1964-1989; sygn. 1-90 Liczba jednostek w zespole: 90
4/930/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku 1889-1937 5663 rozwiń
u.1889-1918, m.1889-1937, z.1903-1921; sygn. 1-39 Liczba jednostek w zespole: 39
4/931/0 Biuro Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku 1973-1990 0 rozwiń
Wybory, 1984-1989, sygn. 1-4; Protokoły z sesji MRN, 1973-1989, sygn. 5-33; Uchwały MRN, 1973-1977, sygn. 34-37; Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN, 1973-1989, sygn. 38-71; Postanowienia Prezydium MRN, 1974-1990, sygn. 72-78; Upowszechnianie osiągnięć MRN, 1977, sygn. 79; [brak j.a. o sygn. 79] Zarządzenia MRN, 1974-1977, sygn. 80; Komisje stałe i niestałe MRN, 1974-1990, sygn. 81-214; Radni, 1977-1984, sygn. 215-230; Samorząd mieszkańców miast, 1974-1990, sygn. 231-245; Odznaczenia, 1974-1988, sygn. 246-262; Miejski Komitet Kontroli Społecznej, 1978-1982, sygn. 263-265. Liczba jednostek w zespole: 264
4/932/0 Związek Zawodowy Pracowników Rolnych w PRL Zarząd Okręgu w Białymstoku 1948-1973 0 rozwiń
Materiały z konferencji sprawozdawczo- wyborczych, 1948-1972, sygn. 1-10; Protokoły z posiedzeń Plenum Zarządu Okręgu, 1948-1973, sygn. 11-22; Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu, 1948-1973, sygn. 23-42; Protokoły z posiedzeń Prezydium urzędujących członków Prezydium Zarządu Okręgu, 1963-1973, sygn. 43; Materiały komisji problemowych, 1952-1973, sygn. 44-59; Sprawozdania z działalności zarządu Okręgu, 1957-1971, sygn. 60-64; Informacje o działalności Zarządów: Okręgu i Oddziałów, 1957-1967, sygn. 65-68; Materiały z konferencji sprawozdawczo- wyborczych Powiatowego Oddziału ZZPR w Gołdapi, 1957-1960, sygn. 69; Oceny przebiegu kampanii sprawozdawczo- wyborczych w organizacjach związkowych, 1971-1972, sygn. 70; Analizy skarg i zażaleń, 1964-1972, sygn. 71-72. Liczba jednostek w zespole: 72
4/933/0 Urząd Wojewódzki w Białymstoku [1935-1973] 1974-1998 [1999-2006] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2524
4/934/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Rybołach 1884-1913 1211 rozwiń
urodzenia, małżeństwa i zgony za lata: 1884, 1888-1889, 1891-1913; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/935/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Choroszczy 1882-1892 84 rozwiń
urodzenia za lata: 1882-1888, 1890-1892; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/936/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Mostowlanach 1893 70 rozwiń
urodzenia, małżeństwa i zgony za 1893 rok; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/937/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Andryjankach 1881,1885-1913 1110 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881, 1885-1913; sygn. 1-15 Liczba jednostek w zespole: 15
4/938/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Boćkach 1886-1913 [1960-1978] 1398 rozwiń
u. 1886-1913, m. 1886-1913, zg. 1886-1913; sygn. 1-12. W tej liczbie dwie (2) j.a. z lat 1960-1978 - sprostowania aktów stanu cywilnego za lata 1888, 1898-1904 Liczba jednostek w zespole: 12
4/939/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Boćkach 1875-1911 [1963-1964,1968] 1333 rozwiń
akta urodzeń 1887-1911, małżeństw 1881-1895, zgonów 1875-1904 oraz akta zbiorowe urodzeń i zgonów za lata 1891-1904 (sprostowania lata 1963-1968); sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/940/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku 1884-1913 1220 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1884, 1888-1889, 1891-1913; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/941/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Bielsku 1884-1913 1173 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
4/942/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Pasynkach 1884-1914 3031 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1884, 1888-1914; sygn. 1-30 Liczba jednostek w zespole: 30
4/943/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Rajsku 1884-1913 1332 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1884-1913; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/944/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Podbielach 1884-1913 1454 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1884, 1888-1889, 1891-1913; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 1 001 do 1 020 z 1 746 wpisów.