Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/1065/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Łomży 1945-1948 0 rozwiń
Materiały z konferencji powiatowych PPR w Łomży 1945-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń plenarnych KP PPR 1945-1948; sygn. 2 Protokoły posiedzeń Egzekutywy KP PPR w Łomży1945-1948; sygn. 3 Sekretariat 1945-1948; sygn. 4-17 Wydział Organizacyjny 1945-1948; sygn. 18-25 Wydział Propagandowy 1945-1948; sygn. 26 Referat Rolny 1946-1948; sygn. 27 Referat Przemysłowy 1946-1947, sygn. 28 Referat Zawodowy 1946-1947; sygn. 29 Referat Administracyjno-Samorządowy 1945-1948; sygn. 30 Wydział Kobiecy 1946-1948; sygn. 31 Referat Personalny 1945-1948; sygn. 32-34 Referat Ogólno-Gospodarczy 1946-1947; sygn. 35 Dublety 1945-1948; sygn. 36-37 Liczba jednostek w zespole: 37
4/1066/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Olecku 1945-1948 0 rozwiń
Materiały ze Zjazdów i Konferencji 1946-1948; sygn. 1 Protokoły z posiedzeń plenarnych 1945-1948; sygn. 2 Protokoły z posiedzeń Egzekutywy 1945-1948; sygn. 3 Sekretariat 1945-1948; sygn. 4-13 Wydział Organizacyjny 1945-1948; sygn. 14-20 Wydział Propagandy 1945-1948; sygn. 21-22 Wydział Rolny 1946-1948; sygn. 23 Wydział Administracyjno-Samorządowy 1946-1948; sygn. 24 Wydział Kobiecy 1947-1948; sygn. 25 Wydział Personalny 1945-1948; sygn. 26-28 Wydział Ogólno-gospodarczy 1946-1947; sygn. 29 Dublety 1946-1948; sygn. 30 Liczba jednostek w zespole: 30
4/1067/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Sokółce 1944-1948 0 rozwiń
Materiały z konferencji powiatowych PPR 1945-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń plenarnych KP PPR 1944-1948; sygn. 2 Protokoły posiedzeń Egzekutywy KP PPR 1945-1948; sygn. 3 Sekretariat 1945-1948; sygn. 4-12 Wydział Organizacyjny 1944-1948; sygn. 13-17 Wydział Propagandowy 1945-1948; sygn. 18-20 Referat Rolny 1946-1948; sygn. 21 Referat Administracyjno-Samorządowy 1947-1948; sygn. 22 Referat Kobiecy 1947-1948; sygn. 23 Referat Personalny 1945-1948; sygn. 24-27 Dublety 1946-1948; sygn. 28 Liczba jednostek w zespole: 28
4/1068/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Suwałkach 1944-1948 0 rozwiń
Materiały ze Zjazdów i Konferencji powiatowych PPR 1944-1948; sygn. 1 Protokoły z posiedzeń plenarnych 1945-1948; sygn. 2 Protokoły z posiedzeń Egzekutywy 1945-1948; sygn. 3 Sekretariat 1945-1948; sygn. 4-8 Referat Organizacyjny 1945-1948; sygn. 9-13 Referat Propagandy 1945-1948; sygn. 14-15 Referat Zawodowy 1948; sygn. 16 Referat Administracyjno-Samorządowy 1946-1947; sygn. 17 Referat Kobiecy 1946-1948; sygn. 18 Referat Personalny 1945-1948; sygn. 19-20 Dublety 1946-1948; sygn. 21 Liczba jednostek w zespole: 21
4/1069/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Wysokiem Mazowieckiem 1944-1948 0 rozwiń
Materiały z Konferencji Powiatowych 1945-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń plenarnych 1945-1947; sygn. 2 Protokoły z posiedzeń Egzekutywy 1944-1948; sygn. 3 Sekretariat 1945-1948; sygn. 4-10 Referat Organizacyjny 1945-1948; sygn. 11-14 Referat Propagandy 1945-1948; sygn. 15-17 Referat Rolny 1946-1948; sygn. 18 Referat Administracyjno-Samorządowy 1945-1948; sygn. 19 Referat Kobiecy 1946-1948; sygn. 20 Referat Personalny 1945-1948; sygn. 21 Dublety 1946-1948; sygn. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/1070/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku [1919, 1945-1947] 1948-1990 [1993] 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą akta wytworzone bądź zgromadzone w wyniku działalności KW PZPR w Białymstoku. Ze względu na twórcę można je podzielić na akta wytworzone przez sam KW, akta wytworzone przez KC, jak również przez podległe instancje partyjne i instytucje pozapartyjne. Do najbardziej wartościowych materiałów należy zaliczyć dokumenty z konferencji wojewódzkich, protokoły posiedzeń plenarnych i Egzekutywy, informacje z narad i konferencji, sprawozdania z działalności instytucji i organów, informacje o bieżących wydarzeniach społecznych i politycznych. W skład zespołu KW PZPR w Białymstoku wchodzą akta obcej proweniencji nadesłane do wiadomości KW. Część z nich została wydzielona w oddzielne jednostki archiwalne, którym nadano tytuły informujące o instytucji i określające zawartość. Zakres kompetencji KW sprawił, iż wśród akt znaleźć można informacje dotyczące wszystkich przejawów życia mieszkańców województwa. Znaczna część zgromadzonego materiału dotyczy spraw wewnątrzpartyjnych. Znajduje tu odzwierciedlenie problematyka partii w poszczególnych środowiskach, kształtowanie się władz partyjnych wszystkich szczebli, przebieg kampanii wyborczych do władz partyjnych, realizacja uchwał władz partyjnych centralnych i wojewódzkich, formy i metody kształcenia ideologicznego a także kwestie gospodarcze i kulturalne. Protokoły posiedzeń władz partyjnych wraz z załącznikami zawierają wiele informacji o podstawowych dziedzinach życia mieszkańców województwa. Znaczna część materiału dotyczy planów rozwoju społeczno-gospodarczego jak również programów działania w zakresie rolnictwa, budownictwa, przemysłu, transportu, ochrony zdrowia, oświaty. Szczególne miejsce w aktach mają protokoły posiedzeń Egzekutywy i Sekretariatu KW, gdyż to w tych gremiach były podejmowane decyzje dotyczące wszelkich dziedzin życia województwa. Dostarczają one dodatkowo informacji o mechanizmach funkcjonowania partii oraz administracji państwowej jak również różnorakich instytucji i organizacji. Znaczną część zespołu stanowią akta dotyczące administracji państwowej, rad narodowych, organizacji młodzieżowych, związków zawodowych. W aktach wydziałów organizacyjnego i administracyjnego zachowały się informacje dotyczące polityki wyznaniowej jak i duchowieństwa. Doinwentaryzowane 145 j.a. - akta osobowe działaczy partyjnych różnego szczebla oraz dokumentacja Archiwum KW (głównie spisy zdawczo-odbiorcze materiałów przekazywanych do Archiwum KW) Doinwentaryzowane 2 j.a. (0,05 mb.) - czerwiec 2010r. (załącznik nr 4 do protokołu 1/10 z posiedzenia Komisji Metodycznej AP w Białymstoku i AP w Suwałkach z dnia 15.06.2010r.) Doinwentaryzowane 41 j.a. (0,20 mb.) - grudzień 2010r. (protokół nr 2/10 z posiedzenia Komisji Metodycznej AP w Białymstoku i AP w Suwałkach z dnia 07.12.2010r.) Pomimo występowania luk w zespole, stanowi on bardzo cenne źródło informacji o historii i działalności samej partii jak również wszystkich dziedzin życia województwa i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Liczba jednostek w zespole: 13306
4/1071/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Augustowie 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Augustowie 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 175
4/1072/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku 1948-1990 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1949-1989, 24 j. a. Posiedzenia plenarne 1949-1989, 30 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1949-1989, 90 j. a. Miejska Komisja Rewizyjna 1954-1990, 5 j. a. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej 1973-1986, 2 j. a. Inne komisje 1984-1986, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1960-1985, 40 j. a. Sekretariat 1949-1957, 10 j. a. Wydział Organizacyjny 1949-1957, 5 j. a. Wydział Propagandy 1949-1953, 4 j. a. Wydział Ekonomiczny 1949-1953, 1 j. a. Wydział Ogólny 1950-1952, 1 j. a. Komitety zakładowe PZPR 1949-1975, 84 j. a. Komitety dzielnicowe PZPR 1949, 3 j. a. Podstawowe organizacje partyjne (reprezentatywne) 1948-1975, 137 j. a. Biuletyny Miejskiej Organizacji Partyjnej 1983-1986, 4 j. a. Serwisy "Foto" Komitetu Miejskiego PZPR 1987-1988, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 442
4/1073/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Białymstoku 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 235
4/1074/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bielsku Podlaskim 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Bielsku Podlaskim 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 299
4/1075/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dąbrowie Białostockiej [1949-1955] 1956-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Dąbrowie Białostockie (1949-1955) 1956-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 131
4/1076/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ełku 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Ełku 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 262
4/1077/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gołdapi 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Gołdapi 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 181
4/1078/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Grajewie 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Grajewie 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 176
4/1079/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hajnówce [1948-1953] 1954-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Hajnówce 1954-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 188
4/1080/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kolnie 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Kolnie 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 181
4/1081/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łapach [1949-1953] 1954-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Łapach 1954-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 151
4/1082/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łomży 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Łomży 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 221
4/1083/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mońkach [1949-1953] 1954-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Mońkach 1954-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 148
4/1084/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olecku 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Olecku 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 156
Wyświetlanie 1 141 do 1 160 z 1 746 wpisów.