Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/364/0 Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Chełmie 1934-1949 [1950-1963] 0 rozwiń
karta A: sprawy organizacyjne z lat 1934-1948 (sygn. 1-4); protokoły z posiedzeń walnego zgromadzenia i rady nadzorczej z lat 1941-1949 (sygn. 4-7); protokoły z posiedzeń zarządu z lat 1935-1938, 1944-1948 (sygn. 8-9); sprawozdania zarządu z lat 1945-1946 (sygn. 10-11); sprawy osobowe z lar 1945-1947 (sygn. 12); budynki, biura, magazyny - budowa, plany, z lat 1938-1945 (sygn. 13-18); akty notarialne majątku spółdzielni z 1948 r. (sygn. 19); korespondencja finansowa z lat 1945-1948 (sygn. 20-21); bilanse z lat 1944-1945 (sygn. 22-23); dzienniki główna z lat 1944-1947 (sygn. 24-48); inwentarz z lat 1944-1947 (sygn. 38-40); rejestry członków z lat 1935-1944 (sygn. 41-50); wykaz gospodarstw powyżej 5 ha (okres okupacji), bez daty (sygn. 59-60); książki kasowe z lat 1940-1941 (sygn. 61-62); dział zbożowy - okólniki i zarządzenia z lat 1945, 1947 (sygn. 63-64); korespondencja handlowa z lat 1945-1946 (sygn. 65-68); protokoły z kradzieży, korespondencja z lat 1945-1947 (sygn. 69); rejestr dostawy zbóż przez placówki handlowe z 1947 r. (sygn. 70); meldunki o dostarczanych ziemiopłodach z 1946 r. (sygn. 71); zestawienia z obrotu zbożem z lat 1944-1946, 1948 (sygn. 72-74); zestawienia z obrotu ziemniakami z lat 1946-1948 (sygn. 75); rozliczenia warzyw z 1945 r. (sygn. 76); zboże siewne z lat 1945-1947 (sygn. 77-80); zboże UNRRA z 1947 (sygn. 81); zboże z akcji "RO" z 1946 r. (sygn. 82); wpływ zboża na skrypty dłużne z lat 1945-1947 (sygn. 83-84); zestawienie rozchodowanego zboża na skrypt z lat 1945-1946 (sygn. 86); książki skupu i sprzedaży zboża z lat 1946-1947 (sygn. 87-88); książki kalkulacyjne z lat 1942-1945 (sygn. 89-90); korespondencja handlowa - zaopatrzenia z lat 1943-1948 (sygn. 91-100); skup towarów rolnych od rolników z lat 1944-1947 (sygn. 101-104); sprzedaż towarów dla rolników z lat 1944-1947 (sygn. 105-108); wymiar i skup włókna z 1944 r. (sygn. 109); sprawy rady zakładowej z lat 1946-1947 (sygn. 110); sprawy związku zawodowego z 1948 r. (sygn. 111); karta B: akta osobowe pracowników Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Chełmie z lat 1936-1949 [1950-1963] Liczba jednostek w zespole: 793
36/365/0 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Rolnik" w Siedliszczu 1934-1948 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z lat 1941-1948 (sygn. 1-6); protokoły z kradzieży z lat 1945-1946 (sygn. 7); protokoły z posiedzeń zarządu z lat 1941-1946 (sygn. 8); akta dotyczące młyna w Siedliszczu z lat 1946-1947 (sygn. 9); budżety z lat 1947-1948 (sygn. 10); bilanse z lat 1941-1945 (sygn. 11-16); sprawozdania rachunkowe z lat 1941- (sygn. 17-25); książki inwentarzowe z lat 1941-1942, 1944-1947 (sygn. 26-27); dzienniki główna z lat 1941-1948 (sygn. 28-58); korespondencja finansowa dotycząca udziałów z lat 1941-1943 (sygn. 59); skorowidze członków spółdzielni z lat 1941-1947 (sygn. 60-61); rejestry członków z lat 1934-1947 (sygn. 62-70); dział zbożowy - okólniki i zarządzenia z 1941 r. (sygn. 71); obrót płodami rolnymi - zestawienia z lat 1944-1947 (sygn. 72-78); dział towarowy - okólniki i zarządzenia z lat 1946-1948 (sygn. 79-81); korespondencja dotycząca obrotu towarami z lat 1946-1947 (sygn. 82-83); kalkulacja sprzedaży z lat 1944-1947 (sygn. 84-85); obrót nawozami sztucznymi z lat 1944-1947 (sygn. 86-88); obrót towarami premiowymi z 1944 r. (sygn. 89); akta rady zakładowymi z lat 1946-1947 (sygn. 90) Liczba jednostek w zespole: 90
36/366/0 Urząd Gminy w Dorohusku 1980-1990 0 rozwiń
roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1986-1990 (sygn. 1-4); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1986-1989 (sygn. 5-7); sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej z lat 1986, 1988-1989 (sygn. 8-9); inne opracowania statystyczne z lat 1980-1983 (sygn. 10-13); tezy kontrolne i inne wytyczne w sprawach kontroli, inspekcji i lustracji - wyniki kontroli kompleksowych z lat 1987-1988 (sygn. 14); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1982-1983, 1985-1988 (sygn. 15-20); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1985-1989 (sygn. 21-22); realizacja czynów społecznych, sprawozdawczość z lat 1985-1990 (sygn. 23-25) Liczba jednostek w zespole: 25
36/367/0 Gminna Rada Narodowa w Dorohusku 1973-1990 0 rozwiń
protokoły z sesji gminnej rady narodowej z lat 1974-1990 (sygn. 1-17); realizacja uchwał gminnej rady narodowej z lat 1973-1989 (sygn. 18-30); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1973-1983 (sygn. 31-39); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1974-1990 (sygn. 40-48); Komisja ds. Samorządu z lat 1988-1990 (sygn. 49); Komisja Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1973-1990 (sygn. 50-61); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1974-1990 (sygn. 62-71); Komisja Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego z lat 1974-1990 (sygn. 72-78); protokoły z posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 79-93); realizacja postanowień prezydium gminnej rady narodowej z lat 1978-1990 (sygn. 94-100); podział gminy na sołectwa z lat 1973, 1984-1985 (sygn. 101-102); protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1982 (sygn. 103-121) Liczba jednostek w zespole: 121
36/368/0 Gminna Rada Narodowa w Kamieniu 1984-1990 0 rozwiń
protokoły z sesji gminnej rady narodowej z lat 1984-1990 (sygn. 1-8); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1984-1990 (sygn. 9-15); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1984-1990 (sygn. 16-22); Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1984-1990 (sygn. 23-28); Komisja Rozwoju Gospodarczego z lat 1984-1990 (sygn. 29-36); Komisja do Spraw Samorządu z lat 1984-1990 (sygn. 37-43); Komisja Inwentaryzacyjna z 1990 r. (sygn. 44); protokoły z posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1984-1990 (sygn. 45-53); protokoły zebrań wiejskich z 1985 r. (sygn. 54-67) Liczba jednostek w zespole: 67
36/369/0 Chełmskie Zakłady Obuwia w Chełmie [1971-] 1973-1997 0 rozwiń
1. Organy kolegialne (protokoły z posiedzeń Rady Pracowniczej, uchwały komisji wyborczej, z wyborów do samorządu załogi, listy kandydatów do samorządu załogi, listy wyborców, karty zgłoszeń, oraz wybory do samorządu) z lat 1981-1994, sygn. 1-47; 2. Organizacja własnej jednostki i jednostek podległych (regulamin organizacyjny, statut zakładu, sprawy kadrowe, obchody XX. lecia Zakładów ) z lat 1980, 1982-1994, sygn. 48-51; 3. Organizacja biurowości (dzienniki korespondencyjne oraz odciski pieczęci używanych w okresie działalności zakładu) z lat 1974-1994, sygn. 52-70; 4. Zarządzenia władz nadrzędnych z lat 1971-1977, 1980-1983, sygn. 71-76; 5. Zarządzenia własnej jednostki (zarządzenia oraz polecenia Dyrektora ChZO w Chełmie) z lat 1972-1991, sygn. 77-123; 6. Planowanie (plany techniczno-ekonomiczne produkcji, plany kosztów produkcji, plany inwestycyjne) z lat 1970-1982, sygn. 124-146; 7. Sprawozdania i bilanse (sprawozdania statystyczne dla GUS kwartalne, półroczne i roczne, oraz bilanse kwartalne i roczne I i II wersja) z lat 1969-1998, sygn. 147-191; 8. Analizy (roczne analizy ekonomiczne działalności gospodarczej Zakładów) z lat 1970-1981 sygn. 192-205; 9. Współpraca z zagranicą (umowy eksportowe zawarte z NRD, ZSRR, Rumunią i Węgrami) z lat 1973-1978, sygn. 206-219; 10. Kontrole i rewizje zakładu (protokoły kontroli zewnętrznej ChZO w Chełmie przeprowadzane przez NIK, Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego, protokoły kontroli wewnętrznej zakładu wraz z załącznikami) z lat 1973-1994, sygn. 220-267; 11. Kadry (regulamin premiowania pracowników) z lat 1974-1990, sygn. 268-269; 12. Koszty i ceny (wnioski i decyzje cenowe dla nowowprowadzanych wyrobów na rynek, ustalanie cen detalicznych produkowanego obuwia, zestawienia kosztów i zużycia surowców do produkcji, oraz kosztów części zamiennych do maszyn) z lat 1971-1985, sygn. 270-309; 13. Normy pracy z lat 1965, 1972-1994, sygn. 310-371; 14. Opisy technologiczne (wykresy i rysunki na kalce technicznej zawierające poszczególne etapy produkcji obuwia) z lat 1973-1994, sygn. 372-458. Liczba jednostek w zespole: 458
36/370/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Chełmie 1952-1975 0 rozwiń
rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, operaty pomiarowe, rejestry gruntów, zestawienia jednostek rejestrowych wg grup rejestrowych, operaty techniczne - miejsowości powiatu chełmskiego z lat 1954-1975 (sygn. 1-1618) oraz mapy (sygn. 1619-2479) Liczba jednostek w zespole: 2479
36/371/0 Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Chełmie 1950-1996 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 315
36/372/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chłopiatynie 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Chłopiatynie z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Chłopiatynie z lat 1958-1961 (sygn. 4-7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Chłopiatynie z lat 1958-1961 (sygn. 8-11); protokoły narad sołtysów GRN Chłopiatyn z 1958 r. (sygn. 12); zebrania wiejskie GRN Chłopiatyn z lat 1960-1961 (sygn. 13); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1961 r. (sygn. 14); budżety gromady na lata 1955-1961 (sygn. 15-21) Liczba jednostek w zespole: 21
36/373/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dołhobyczowie 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Dołhobyczowie z lat 1955-1957, 1968, 1972 (sygn. 1-314, 18); protokoły z sesji GRN w Dołhobyczowie z lat 1958-1967, 1969-1971 (sygn. 4-13, 15-17); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z 1961 r. (sygn. 19); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1963-1967 (sygn. 20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z 1967 r. (sygn. 21); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1965 (sygn. 22); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Dołhobyczowie z lat 1958-1967, 1969-1971 (sygn. 23-35); wybory i ewidencja sołtysów z 1961 r. (sygn. 36); zebrania wiejskie GRN Dołhobyczów z lat 1963-1967 (sygn. 37-41); plany gospodarcze na lata 1962-1966 z lat 1961, 1963-1965 (sygn. 42-46); sprawozdania gospodarcze z lat 1960-1964, 1966 (sygn. 47-49); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1961-1967 (sygn. 50-54); budżety gromady na lata 1961-1967 z lat 1960-1966 (sygn. 55-60) Liczba jednostek w zespole: 61
36/374/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziekanowie 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Dziekanowie z lat 1955-1956 (sygn. 1-2); protokoły z sesji GRN w Dziekanowie z lat 1957-1972 (sygn. 3-18); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Dziekanowie z lat 1957-1972 (sygn. 19-34); zebrania wiejskie GRN Dziekanów z 1957 r. (sygn. 35); plany gospodarcze z 1961 r. (sygn. 36); sprawozdania gospodarcze z 1960 r. (sygn. 37); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1960 (sygn. 38) Liczba jednostek w zespole: 38
36/375/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gdeszynie 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Gdeszynie z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Gdeszynie z lat 1958-1961 (sygn. 4-6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Gdeszynie z lat 1958, 1960-1961 (sygn. 7-9); budżet gromady na 1961 rok z 1960 r. (sygn. 10) Liczba jednostek w zespole: 10
36/376/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gozdowie 1955-1968 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Gozdowie z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Gozdowie z lat 1958-1968 (sygn. 4-13); komisje GRN w Gozdowie z lat 1962-1966 (sygn. 14); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Gozdowie z lat 1958-1968 (sygn. 15-25); zebrania wiejskie GRN Gozdów z lat 1961-1963, 1965-1966, 1967 (sygn. 26-28); sprawozdania gospodarcze z lat 1966-1967 (sygn. 29); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1967 (sygn. 30-31) Liczba jednostek w zespole: 32
36/377/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horyszowie 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Horyszowie z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Horyszowie z lat 1958-1961 (sygn. 4-7); ewidencja uchwał GRN w Horyszowie z lat 1958-1961 (sygn. 8); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Horyszowie z lat 1958-1959, 1961 (sygn. 9-11); budżety gromad na lata 1955-1958 z lat 1955-1957 (sygn. 12-15) Liczba jednostek w zespole: 15
36/378/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hostynnem 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Hostynnem z lat 1955-1957, 1972 (sygn. 1-3, 19); protokoły z sesji GRN w Hostynnem z lat 1958-(sygn. 4-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1966-1967 (sygn. 20); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1961-1967 (sygn. 21); Komisja Mandatowa z 1967 r. (sygn. 22); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1966-1967 (sygn. 23); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1967 (sygn. 24); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Hostynnem z lat 1958-1971 (sygn. 24-38); protokoły narad sołtysów GRN Hostynne z 1963 r. (sygn. 39); zebrania wiejskie GRN Hostynne z lat 1964-1967 (sygn. 40-43); plany gospodarcze na lata 1966-1967 z lat 1966-1967 (sygn. 44-45; sprawozdania gospodarcze z lat 1965-1967 (sygn. 46-48); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964-1968 (sygn. 49-53); budżety gromady na lata 1955, 1958, 1961-1962, 1964-1967 z lat 1955, 1957, 1960-1961, 1963-1966 (sygn. 54-61) Liczba jednostek w zespole: 61
36/379/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hulczu 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Hulczu z lat 1955, 1957, 1972 (sygn. 1, 3, 19); protokoły z sesji GRN w Hulczu z lat 1956, 1958-1971 (sygn. 2, 4-18); komisje GRN w Hulczu z lat 1963, 1966-1967 (sygn. 20-21); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1958-1969, 1971 (sygn. 22-33); protokoły narad sołtysów GRN Hulcze z lat 1962-1963 (sygn. 34); zebrania wiejskie GRN Hulcze z lat 1960-1961, 1963-1967 (sygn. 35-40); plany i zadania gospodarcze GRN Hulcze z lat 1962-1967 (sygn. 41-45); sprawozdania gospodarcze z lat 1966-1967 (sygn. 46-47); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1959, 1962-1967 (sygn. 48-52); budżety gromady na lata 1956-1967 z lat 1955-1966 (sygn. 53-64) Liczba jednostek w zespole: 64
36/381/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Małkowie 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Małkowie z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Małkowie z lat 1958-1959 (sygn. 4-5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Małkowie z lat 1958-1959 (sygn. 6-7); zebrania wiejskie GRN Małków z lat 1958-1959 (sygn. 8); budżety gromady na lata 1958-1959 z lat 1957-1958 (sygn. 9-10) Liczba jednostek w zespole: 10
36/383/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miętkiem 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Miętkiem z lat 1955, 1958-1961 (sygn. 1, 4-7); protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Miętkiem z lat 1956-1957 (sygn. 2-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Miętkiem z lat 1958-1961 (sygn. 8-11); zebrania wiejskie GRN Miętkie z lat 1955-1961 (sygn. 12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/384/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mirczu 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Mirczu z lat 1955-1971 (sygn. 1-21); protokół z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Mirczu z 1972 r. (sygn. 22); protokół z posiedzenia zespołu radnych GRN w Mirczu z 3 marca 1967 r. (sygn. 23); Komisja Budżetowo-Finansowa z lat 1959, 1961-1965 (sygn. 24); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z lat 1961-1964 (sygn. 25); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1961-1964 (sygn. 26); Komisja Rolna i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1965 (sygn. 27); komisje stałe z lat 1962-1964 (sygn. 28); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Mirczu z lat 1958-1967, 1969-1971 (sygn. 29-46); uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Mirczu i jej Prezydium - merytoryczna ocena Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie z lat 1963-1967 (sygn. 47-48); plany pracy GRN w Mirczu oraz jej Prezydium z lat 1961-1963, 1966-1967, 1970-1971 (sygn. 49-52); sołtysi - wybory oraz działalność z lat 1961-1964 (sygn. 53); zebrania wiejskie z lat 1958-1967 (sygn. 54-57); plany i zadania gospodarcze na lata 1961-1967 z lat 1961, 1965, 1967 (sygn. 58); programy rozwoju gromady Mircze, powiat Hrubieszów na lata: 1961-1965, 1966-1970 (sygn. 59-61); plany gospodarcze gromady Mircze, powiat Hrubieszów na lata 1962-1968 z lat 1961-1967 (sygn. 62-68); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1967 (sygn. 69-72); budżety gromady Mircze na lata 1958-1967 z lat 1958-1960, 1963-1967 (sygn. 73-82); Front Jedności Narodu - komitet gromadzki oraz komitety wiejskie z lat 1965-199 (sygn. 83); protokół zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej w Mirczu z dnia 27 września 1959 r. (sygn. 84) Liczba jednostek w zespole: 84
36/385/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Modryniu 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN Modryniu z lat 1954-1955 (sygn. 1); protokoły z sesji GRN i protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Modryniu z lat 1955-1956 (sygn. 2-3); protokół z sesji GRN w Modryniu oraz sprawozdania z 1956 r. (sygn. 4); protokoły z sesji GRN i protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Modryniu z 1957 r. (sygn. 5); protokoły z sesji GRN w Modryniu oraz sprawozdania, listy obecności z 1957 r. (sygn. 6); protokoły z sesji GRN w Modryniu z 1958 r. (sygn. 7-8); protokoły z sesji GRN i protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Modryniu z 1959 r. (sygn. 9); protokoły z sesji GRN oraz uchwały z 1959 r. (sygn. 10); plany pracy GRN oraz Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 11); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN Modryniu z lat 1955-1958 (sygn. 12-15); uchwały Prezydium GRN z 1958 r. (sygn. 16); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Modryniu z 1959 r. (sygn. 17-18); zebrania wiejskie GRN Modryń z lat 1958-1959 (sygn. 19); budżet gromady Modryń na lata 1955-1959 z lat 1955-1958 (sygn. 20-24) Liczba jednostek w zespole: 24
Wyświetlanie 361 do 380 z 610 wpisów.