Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/332/0 Urząd Gminy w Brusie Starym 1973-1990 0 rozwiń
wybory sołtysów z 1974 r. (sygn. 1); protokoły zebrań wiejskich z lat 1974-1989 (sygn. 2-13); uchwały gminnej rady narodowej - realizacja z lat 1987-1988 (sygn. 14-15); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1973, 1975-1976, 1978, 1984-1989 (sygn. 16-24); regulaminy organizacyjne i podział pracy z 1973 r. (sygn. 25); powoływanie i organizacja jednostek podległych z 1973 r. (sygn. 26); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1984-1988 (sygn. 27-31); plany pracy inspektora ds. ewidencji ludności z lat 1983-1987 (sygn. 32-36); podział administracyjny z 1973 r. (sygn. 37); analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1986-1988 (sygn. 38-40); postępowanie kancelaryjne z lat 1973-1975 (sygn. 41-43); ewidencja odznak i pieczęci z lat 1973, 1975 (sygn. 44-45); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1974-1975 (sygn. 47-48); protokoły kontroli, inspekcji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji z 1976 r. (sygn. 49); materiały kontroli kompleksowej z 1986 r. (sygn. 50); protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1986-1988 (sygn. 51-54); zasady pracy i płac z lat 1973-1974 (sygn. 55-56); programy i plany rozwoju gminy z 1975 r. (sygn. 57); plany zagospodarowania turystycznego z lat 1982-1983 (sygn. 58-59); nadzór nad stowarzyszeniami z 1987 r. (sygn. 60); analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów z lat 1979-1982, 1985 (sygn. 61-65); sprawozdawczość dotycząca zwalczania chorób roślin i szkodników z lat 1980-1981, 1984 (sygn. 66-68); kompleksowe zadrzewienia wsi z lat 1980-1981, 1983-1984 (sygn. 69-72); sprawy przekazania, wykupu przymusowego i przejęcia na własność państwa nieruchomości rolnych z 1973 r. (sygn. 73); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1983-1986, 1988 (sygn. 74-82); pośrednictwo pracy z 1983 r. Liczba jednostek w zespole: 96
36/333/0 Urząd Gminy w Chełmie 1973-1990 0 rozwiń
karta A: podział gminy na sołectwa z 1985 r. (sygn. 1); wybory sołtysów i podsołtysów, ewidencja z lat 1976-1988 (sygn. 2-10); protokoły z zebrań wiejskich wg sołectw z lat 1973-1989 (sygn. 11-193); zarządzenia naczelnika gminy z lat 1973-1981, 1985, 1987-1990 (sygn. 194-206); postanowienia naczelnika gminy z lat 1977-1985, 1987-1990 (sygn. 207-219); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1976, 1979-1980 (sygn. 220-222); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1983, 1987-1990 (sygn. 223-227); plany i programy badań i opracowań statystycznych z lat 1977-1980 (sygn. 228-232); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1981, 1985-1989 (sygn. 233-238); ogłoszenia i obwieszczenia własne z 1987 r. (sygn. 239); wycinki prasowe dotyczące działalności jednostki własnej z lat 1988-1989 (sygn. 240-241); rejestry kancelaryjne z lat 1987-1990 (sygn. 242-243); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1976-1990 (sygn. 244-256); dane statystyczne o pracownikach z lat 1979-1985, 1987-1988 (sygn. 257-265); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1978-1980, 1982-1985, 1987-1989 (sygn. 266-275); analizy i oceny wypadków przy pracy i w zatrudnieniu oraz chorób zawodowych z lat 1976-1981 (sygn. 276-277); budżet i jego wykonanie z lat 1973-1975, 1977-1985 (sygn. 278-289); plany finansowania inwestycji własnych i ich realizacja z lat 1976-1977 (sygn. 290-292); wieloletnie i roczne plany czynów społecznych z 1979 r. (sygn. 293); realizacja czynów społecznych, sprawozdawczość z lat 1978, 1984-1987 (sygn. 295-299); opieka mad miejscami walki i męczeństwa z 1978 r. (sygn. 300); plany zagospodarowania turystycznego z lat 1977-1979 (sygn. 301-303); ewidencja dróg i mostów z lat 1976, 1978-1979, 1983-1987 (sygn. 304-311); plany kompleksowego zadrzewienia wsi z 1973 r. (sygn. 312-317); ewidencja parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody z lat 1979-1980 (sygn. 318); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z 1986 r. (sygn. 319); ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z lat 1973-1982, 1989-1990 (sygn. 320-355); ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych z lat 1976-1978, 1980-1987 (sygn. 356-363); inwentaryzacja urządzeń komunalnych z 1985 r. (sygn. 364); cmentarnictwo wojenne z lat 1984-1987, 1990 (sygn. 365-368); decyzje i opinie lokalizacji ogólnych z lat 1978-1982, 1984, 1986-1987 (sygn. 369-375); ewidencja lokalizacji odmownych z 1980 r. (sygn. 376); ewidencja złóż kopalin przewidzianych do eksploatacji z lat 1977-1983 (sygn. 376-379); analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy z 1985 r. (sygn. 380); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1973-1975 (sygn. 381); karta B: dopływ 2002 r. - numeracja budynków z 1977 r., realizacja czynów społecznych z 1988 r., ewidencja dróg i mostów z lat 1988-1989 (4 j. a.); dopływ 2010 r. - plany i sprawozdania własne z lat 1973, 1979, protokoły kontroli z lat 1985, 1989 (4 j.a.); dopływ 2015 r. - stowarzyszenia zwykłe z 1977 r., sprawy konsularne z 1982 r. (2 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 391
36/334/0 Urząd Gminy w Cycowie 1973-1990 0 rozwiń
protokoły z narad sołtysów z lat 1977, 1980 (sygn. 1-2); wybory sołtysów i podsołtysów z 1976 r. (sygn. 3); protokoły zebrań wiejskich z lat 1974-1976, 1980, 1983-1990 (sygn. 4-16); narady pracowników własnej jednostki z lat 1982-1987 (sygn. 17-22); uchwały rady narodowej - realizacja z lat 1977-1980, 1984-1988 (sygn. 23-29); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1974-1990 (sygn. 30-37); regulaminy organizacyjne i podział pracy z lat 1974-1975 (sygn. 38-39); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1977, 1982, 1984-1988 (sygn. 40-46); podział administracyjny z 1974 r. (sygn. 47); plany i programy badań i opracowań statystycznych z lat 1977, 1984 (sygn. 48-49); problemowe opracowania statystyczne z lat 1976, 1978-1980, 1982-1988 (sygn. 50-59); analizy i oceny skarg i wniosków - sprawozdania z lat 1977, 1981-1988 (sygn. 60-67); postępowanie kancelaryjne z 1975 r. (sygn. 68); ewidencja odznak i pieczęci z lat 1974-1975 (sygn. 69-70); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1973-1975 (sygn. 71-73); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji z lat 1976-1983, 1986-1990 (sygn. 74-87); przydziały etatów, wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników z lat 1977, 1981-1988 (sygn. 88-96); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1976-1977, 1984-1989 (sygn. 97-104); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1977, 1982 (sygn. 105-106); planowanie i sprawozdawczość dotycząca realizacji zadań gospodarczych z 1973 r. (sygn. 107); realizacja czynów społecznych - sprawozdawczość z lat 1976-1980, 1982, 1984, 1986-1990 (sygn. 108-117); organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych z lat 1980-1986, 1989 (sygn. 118-121); rejonizacja upraw, struktura zasiewów, użytków z lat 1976-1978 (sygn. 122-124); komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników z lat 1976-1978 (sygn. 125-127); ewidencja parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody z lat 1978-1980 (sygn. 128-130); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1976-1978, 1981, 1983-1984, 1986 (sygn. 131-137); ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych z lat 1977-1985 (sygn. 139-145); ewidencja urządzeń komunalnych podziemnych z lat 1976-1977, 1983 (sygn. 146-149); ewidencja cmentarzy komunalnych i wyznaniowych z lat 1976, 1978, 1980-1982 (sygn. 150-154); cmentarze i grobownictwo wojenne z lat 1976-1979, 1985-1988 (sygn. 155-161); ewidencja i rejestracja lokalizacji z lat 1977, 1988 (sygn. 162-163); analizy i oceny ruchu budowlanego z lat 1976-1979, 1981-1982, 1984, 1986 (sygn. 164-171); analizy potrzeb i efektów udzielania pomocy z lat 1985-1986, 1989 (sygn. 172-174); analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy z 1980 r. (sygn. 175); zawartość karty B: ewidencja dróg i mostów z lat 1982-1988; cmentarze z lat 1989-1990; ewidencja i rejestracja lokalizacji z lat 1976, 1978-1989; opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1983, 1988; wystąpienia o opinie o szkodach górniczych z lat 1983-1985, 1987-1989; bilanse z lat 1983-1987, 1989; sprawozdania i analizy budżetowe z lat 1973-1974, 1984-1985; gospodarka na trwałych użytkach zielonych z lat 1981, 1985-1990; koordynacja organizacji imprez kulturalnych z lat 1987-1990; ewidencja gruntów rolnych z lat 1984-1987, ewidencja urządzeń komunalnych z lat 1986-1988; plan zagospodarowania przestrzennego z 1986 r., projekty techniczne obiektów gminnych z 1987 r. Liczba jednostek w zespole: 328
36/335/0 Urząd Gminy w Dubience 1973-1990 0 rozwiń
statut organizacyjny urzędu gminy z 1989 r. (sygn. 1); organizacja urzędu gminy z 1973 r. (sygn. 2); regulamin organizacyjny urzędu gminy z 1989 r. (sygn. 3); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1973-1975, 1977-1990 (sygn. 3-27); plany i programy zjazdów, narad, konferencji własnych - narady koordynacyjne z lat 1982-1990 (sygn. 28-36); narady pracowników własnej jednostki z lat 1978, 1981-1990 (sygn. 37-47); pogramy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1973-1975, 1978, 1982-1990 (sygn. 48-60); inne opracowania statystyczne - sprawozdawczość z zakresu rolnictwa z lat 1986-1990 (sygn. 61-66); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1976-1980, 1983-1989 (sygn. 67-77); rejestry kancelaryjne z lat 1979-1990 (sygn. 78-85); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1975-1976, 1978-1980, 1982-1983, 1985-1990 (sygn. 86-99); kontrole wtórne w jednostkach własnych z lat 1982-1983 (sygn. 100-101); ewidencja pracowników odznaczonych z lat 1984-1986 (sygn. 102); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1978-1990 (sygn. 103-114); budżety gminy z lat 1973-1976, 1978, 1981-1985, 1987-1990 (sygn. 115-132); realizacja planów rocznych i na okres krótszy - sprawozdawczość z lat 1975, 1979-1988 (sygn. 133-144); sprawozdawczość gospodarcza ogólna z lat 1973-1976 (sygn. 145-148); ostateczne wersje planów zbiorczych z 1989 r (sygn. 149); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planu społeczno-gospodarczego gminy za lata 1986-1988 z lat 1987-1989 (sygn. 150-152); organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowaczych z 1983 r. (sygn. 153); sieć szkół i przedszkoli z lat 1976-1977 (sygn. 154); opieka nad miejscami walki i męczeństwa z lat 1977-1979 (sygn. 155); sprawy urządzeń rolnych z lat 1973-1974 (sygn. 156-157); sprawy sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych z lat 1973-1974 (sygn. 158-159); sprawy uregulowania własności gospodarstw rolnych z 1973 r. (sygn. 160); analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów z lat 1979-1982 (sygn. 161-162); nadzór nad działalnością USC - sprawozdawczość z lat 1976-1989 (sygn. 163-174); sprawy notarialne, testamenty, poświadczenia z lat 1979-1982, 1984, (sygn. 175-181); przebieg kontraktacji roślinnej z 1983 r. (sygn. 182); kompleksowe zadrzewienie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień z lat 1977, 1983-1990 (sygn. 183-194); ewidencja urządzeń melioracyjnych z lat 1983, 1985-1986 (sygn. 195-197); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1976-1982, 1987-1989 (sygn. 198-205); linie komunikacyjne z 1978 r. (sygn. 206); ewidencja nieruchomości, domów, lokali z 1977 r. (sygn. 207); planowanie przestrzenne - ewidencja zatwierdzonych planów i ich zmiany z 1978 r. (sygn. 208); opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1979, 1981, 1984-1985 (sygn. 209-212); programy rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1980-1985, 1987 (sygn. 213-220); analizy i oceny ruchu budowalnego z lat 1985-1987 (sygn. 221-223); nazewnictwo ulic, placów, parków z 1986 r. (sygn. 224); analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1973, 1978, 1983-1989 (sygn. 225-233); analiza stanu zatrudnienia i skierowań do pracy z lat 1980-1981 (sygn. 234) Liczba jednostek w zespole: 234
36/336/0 Urząd Gminy w Hańsku 1973-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1973-1990 (sygn. 1-29); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1982-1990 (sygn. 30-38); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1977-1989 (sygn. 39-51); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1977-1983, 1986-1989 (sygn. 52-62); plany i programy szkolenia pracowników z lat 1986-1988 (sygn. 63-65); sprawozdania i analizy z realizacji kwartalnych bilansów własnych za lata 1973-1989 z lat 1974, 1976-1987, 1989-1990 (sygn. 66-80); ewidencja zabytków nieruchomych z 1981 r. (sygn. 81); analizy i oceny z działalności kolegiów z lat 1977-1982 (sygn. 82-87); ewidencja dróg i mostów z 1987 r. (sygn. 88); cmentarze o grobownictwo wojenne z lat 1983-1985 (sygn. 89-91); opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z lat 1979, 1981-1984, 1987-1988, 1990 (sygn. 92-99); opinie i decyzje lokalzacji szczegółowych z lat 1979-1986, 1988-1989 (sygn. 100-11) Liczba jednostek w zespole: 110
36/338/0 Urząd Gminy w Krasnymstawie 1976-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1984-1989 (sygn. 1-5); plany i programy zjazdów, konferencji własnych z lat 1986-1988 (sygn. 6); narady pracowników własnej jednostki z lat 1976-1982, 1985-1990 (sygn. 7-18); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1976, 1981, 1984-1989 (sygn. 19-26); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1981-1986, 1989 (sygn. 27-30); wyniki badań, opracowania, notatki z 1984 r. (sygn. 31); dane statystyczne o pracownikach z lat 1980-1990 (sygn. 32-35); przydziały etatów, wykazy etatów plany rozmieszczenia pracowników z 1976 r. (sygn. 36); organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowaczych z lat 1988-1989 (sygn. 37); analizy i oceny z działalności kolegiów za lata 1979-1982 z lat 1980-1983 (sygn. 38- 41); komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników z lat 1983-1987 (sygn. 42-46); kompleksowe zadrzewienie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień z lat 1976-1982, 1985-1990 (sygn. 47-58); opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z 1985 r. (sygn. 59) Liczba jednostek w zespole: 59
36/339/0 Urząd Gminy w Kraśniczynie 1976-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej z lat 1976-1990 (sygn. 1-30); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1983-1984 (sygn. 31-32); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1983-1989 (sygn. 33-39); sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej za 1986 r. z 1987 r. (sygn. 40); plany i programy zjazdów, narad, konferencji własnych z lat 1988-1989 (sygn. 41-42); protokoły z narad kierownictwa z lat 1988-1990 (sygn. 43); narady pracowników własnej jednostki z lat 1986-1990 (sygn. 44-46); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1985-1986 (sygn. 47-48); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1978-1988 (sygn. 49-58); wyniki badań, opracowania, notatki z 1980 r. (sygn. 59); dane statystyczne o pracownikach z 1983 r. (sygn. 60); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1980, 1983-1985 (sygn. 61-65); wieloletnie plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i sprawozdania z ich realizacji z lat 1984-1988 (sygn. 66-69); cmentarze i grobownictwo wojenne z lat 1978-1980, 1983-1985, 1987-1989 (sygn. 70-75); programy rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1979-1986, 1988-1989 (sygn. 76-85) Liczba jednostek w zespole: 102
36/342/0 Urząd Gminy w Siedliszczu 1973-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej z lat 1973, 1978, 1985-1988 (sygn. 1-6); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1979-1983, 1985-1990 (sygn. 7-12); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1975, 1980-1984, 1986-1989 (sygn. 13-21); budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja z lat 1979-1984, 1988 (sygn. 22-29); rewizje w jednostkach podległych i nadzorowanych z 1976 r. (sygn. 30); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1980, 1985-1986, 1988-1989 (sygn. 31-35) Liczba jednostek w zespole: 35
36/343/0 Urząd Gminy w Siennicy Różanej 1973-1990 0 rozwiń
regulaminy organizacyjne i podziały pracy z lat 1973-1975 (sygn. 1-3); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej z lat 1973-1989 (sygn. 4-43); ewidencja aktów normatywnych własnych z lat 1974-1982 (sygn. 44-45); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1977-1989 (sygn. 46-58); sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej lat 1988-1989 (sygn. 59-60); narady pracowników własnej jednostki z lat 1976-1979, 1981-1989 (sygn. 61-77); analiza i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1977-1989 (sygn. 79-91); ogłoszenia i obwieszczenia własne z lat 1976, 1983, 1989 (sygn. 92-94); rzeczowe wykazy akt z lat 1976, 1979 (sygn. 95-96); rejestry kancelaryjne z 1983 r. (sygn. 97); ewidencja odznak i pieczęci z 1973 r. (sygn. 98); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1973-1975 (sygn. 99-101); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1976-1989 (sygn. 102-118); tezy badań i inne wytyczne w sprawach badań z 1979 r. (sygn. 119); wyniki badań, opracowania, notatki z lat 1977, 1982 (sygn. 120-121); zasady pracy i płac z 1975 r. (sygn. 122); dane statystyczne o pracownikach z lat 1976-1986, 1988-1990 (sygn. 123-135); przydziały etatów, plany rozmieszczenia pracowników z lat 1974, 1976, 1979, 1982-1984, 1988 (sygn. 136-142) ; ewidencja pracowników odznaczonych z 1980 r. (sygn. 143); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1977-1980, 1982-1987 (sygn. 144-153); analizy i oceny form szkoleniowych za lata 1986-1988 z lat 1987-1989 (sygn. 154-156); analizy i oceny wypadków przy pracy w rolnictwie indywidualnym z 1989 r. (sygn. 157); planowanie budżetu z 1973 r. (sygn. 158); budżet i jego wykonanie z lat 1973-1990 (sygn. 159-195); sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1973-1975, 1977-1990 z lat 1973-1990 (sygn. 196-226); analizy wykonania budżetu za lata 1982-1990 z lat 1982-1990 (sygn. 227-235); plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z lat 1973-1989 (sygn. 236-255); sprawozdawczość gospodarcza ogólna z lat 1973-1975 (sygn. 256-258); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1982-1989 (sygn. 259-266); organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowaczych z lat 1978, 1981 (sygn. 267-268); analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów ds. wykroczeń z lat 1978 (sygn. 269-271); rejonizacja upraw, struktura zasiewów, użytków z lat 1976-1978 (sygn. 272-274); przebieg kontraktacji roślinnej z lat 1976-1978, 1982-1989 (sygn. 275-286); komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników z lat 1976-1982, 1984-1989 (sygn. 287-298); kompleksowe zadrzewnianie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień z lat 1976-1989 (sygn. 299-312); sprawy przekazywania, wykupu przymusowego i przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnych z 1973 r. (sygn. 313); sprawy scalania i klasyfikacji gruntów z 1974 r. (sygn. 314); ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z lat 1973-1988 (sygn. 315); opracowania analityczne z zakresu ochrony zdrowia z lat 1985-1986 (sygn. 316-317); analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1976-1977, 1983-1986 (sygn. 318-321); analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy z lat 1980-1982 (sygn. 322-323) Liczba jednostek w zespole: 324
36/344/0 Urząd Gminy w Sosnowicy 1973-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1975-1978, 1980, 1984-1990 (sygn. 1-12); narady pracowników własnej jednostki z lat 1980-1990 (sygn. 13-19); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1978-1984, 1986-1990 (sygn. 20-29); planowanie budżetu gminy z lat 1974-1975 (sygn. 30-31); budżet gminy 1975-1976, 1982 (sygn. 32-35); sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1974-1980, 1982-1983 (sygn. 36-43); plany finansowania inwestycji własnych i ich realizacja z lat 1978, 1980 (sygn. 44-45); zobowiązania podatkowe z lat 1980-1981 (sygn. 46-47); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z 1976 r. (sygn. 48); wydawanie i cofanie uprawnień na wykonanie rzemiosła, potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła z lat 1973-1983 (sygn. 49-61) Liczba jednostek w zespole: 61
36/348/0 Gminna Rada Narodowa w Dubience 1974-1990 0 rozwiń
protokoły sesji gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 1-19); uchwały gminnej rady narodowej z lat 1973-1981, 1981 (sygn. 20-21); protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 22-39); postanowienia prezydium gminnej rady narodowej z lat 1983, 1988-1990 (sygn. 40-41); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1978-1990 (sygn. 42-49); Komisja Rolnictwa z lat 1982-1983, 1985-1990 (sygn. 50-56); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1973, 1977-1978, 1980-1989 (sygn. 57- 63); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1979-1987, 1989-1990 (sygn. 64-70); Komisja ds. Samorządu z lat 1985-1989 (sygn. 71-72); opinie i wnioski komisji stałych z lat 1988-1989 (sygn. 73); Komitet Kontroli Społecznej z lat 1978, 1980-1982 (sygn. 74-75); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1973-1975 (sygn. 76), wnioski i interpelacje radnych z lat 1980-1987 (sygn. 77-80); protokoły kontroli gminnej rady narodowej z lat 1981-1982 (sygn. 81); sołtysi - wybory, protokoły z narad z lat 1973-1978 (sygn. 82-84); zebrania wiejskie z lat 1973-1990 (sygn. 85-155); dokumentacja z przeprowadzonych wyborów do rady narodowej z 1988 r. (sygn. 156) Liczba jednostek w zespole: 156
36/353/0 Gminna Rada Narodowa w Sawinie 1973-1990 0 rozwiń
protokoły sesji gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 1-19, 115); realizacja wniosków gminnej rady narodowej z 1973 r. (sygn. 20); protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 21-38); realizacja postanowień prezydium gminnej rady narodowej z lat 1974-1989 (sygn. 39-47); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1977-1989 (sygn. 48-59); Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1975-1989 (sygn. 60-70); Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1975-1989 (sygn. 71-81); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1975-1988 (sygn. 82-91); Komisja ds. Samorządu z lat 1984-1988 (sygn. 92-95); podział gminy na sołectwa z 1985 r. (sygn. 96); wybory sołtysów i podsołtysów z 1983 r. (sygn. 97); protokoły zebrań wiejskich z lat 1983-1989 (sygn. 98-114) Liczba jednostek w zespole: 115
36/357/0 Urząd Miejski w Chełmie 1973-1990 [1991] 0 rozwiń
karta A: Wydział Ogólny: realizacja wniosków i postanowień miejskiej rady narodowej w Chełmie z lat 1976-1977 (sygn. 1-2); narady pracowników własnej jednostki z 1990 r. (sygn. 3); uchwały miejskiej rady narodowej z lat 1976-1979, 1983, 1985-1986 (sygn. 4-9); postanowienia prezydium miejskiej rady narodowej z lat 1978, 1983 (sygn. 10-11); zarządzenia naczelnika miasta z lat 1973-1974 (sygn. 12-14); zarządzenia prezydenta miasta z lat 1976-1989 (sygn. 15-28); postanowienia prezydenta miasta z lat 1975-1989 (sygn. 29-43); decyzje naczelnika miasta z 1975 r. (sygn. 44); decyzje prezydenta miasta z lat 1976-1989 (sygn. 45-58); oświadczenia naczelnika miasta z lat 1974-1975 (sygn. 59-60); oświadczenia prezydenta miasta z lat 1976, 1979-1981, 1984 (sygn. 61-65); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1976-1979, 1982-1987 (sygn. 66-75); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z 1977 r. (sygn. 76); plany i programy badań i opracowań statystycznych z 1977 r. (sygn. 77); analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976-1979, 1982-1987 (sygn. 78-87); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne oraz sprawozdania z ich wykonania z lat 1976-1979, 1982-1987 (sygn. 88-97); dane statystyczne o pracownikach z lat 1978-1988 (sygn. 98-104); przydziały etatów, plany rozmieszczenia pracowników z lat 1979-1988 (sygn. 105-113); plany i programy realizacyjne szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1978-1979, 1982-1986 (sygn. 114-120); Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: plan społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Chełma z 1974 r. (sygn. 121); projekt planu społeczno-gospodarczego miasta Chełma na 1975 rok z 1974 r. (sygn. 122); analiza sytuacji gospodarczej i wykonania planu miasta Chełma z 1971 r. (sygn. 123); sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego miasta Chełma z lat 1976-1981 (sygn. 124-125); ostateczne wersje planów zbiorczych z lat 1977-1989 (sygn. 126-138); sprawozdania i analizy z realizacji planów, opracowania własne z lat 1974-1975, 1977-1989 (sygn. 139-154); Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej: narady pracownicze własnej jednostki z 1990 r. (sygn. 155); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1989-1990 (sygn. 156); roczne i na okres kadencji plany pracy własnej rady narodowej z lat 1986-1988 (sygn. 157); roczne i na okres kadencji plany pracy komisji z lat 1987-1988 (sygn. 158); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1987-1989 z lat 1987-1989 (sygn. 159); sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej z lat 1987-1989 (sygn. 160); perspektywiczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju i sprawozdania z ich wykonania z lat 1987-1989 (sygn. 161); organizowanie konkursów kulturalnych i innych akcji z lat 1987-1990 (sygn. 162); amatorski ruch teatralny, pomoc instrukcyjna i metodyczna, patronaty z 1987 r. (sygn. 163); karta B: dopływ 2000 r. - roczne i na okres kadencji plany pracy komisji z lat 1977-1980; protokoły posiedzeń komisji stałych z lat 1978-1980, realizacja wniosków komisji z lat 1978-1980, zarządzenia prezydenta z 1983 r., analiza i ocena skarg z lat 1982-1985 (52 j.a.); dopływ 2001 r. - akta kuratorium (protokoły kontroli, lustracji, inspekcji, wizytacje) z lat 1985-1990 (6 j.a.); dopływ 2002 r. - protokoły z narad Naczelnika Miasta Chełma z dyrektorami przedsiębiorstw z 1974 r., protokoły z narad Naczelnika Miasta Chełma z kierownikami wydziałów z lat 1974-1975, miejsca pamięci narodowej - budowa pomnika w lesie Borek z lat 1983-1989 (4 j. a.); dopływ 2013 r. - kroniki Urzędu Miejskiego w Chełmie z lat 1976-1991 (3 j.a.); dopływ 2015 r. - wnioski o odznaczenie z lat 1989-1990, rozgraniczanie nieruchomości z 1976 r., zezwolenia i zarządzenia wydane w oparciu o prawo aktów stanu cywilnego z lat 1977-1986, jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego i nadanie imienia w uroczysty sposób z lat 1978-1986; ewidencja gruntów i budynków z lat 1974-1982, numeracja domów z lat 1982-1990, nazewnictwo ulic i placów z lat 1985-1990 (35 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 265
36/358/0 Urząd Miejski we Włodawie 1973-1990 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny: realizacja wniosków komisji stałych z 1977 r. (sygn. 1); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1976-1977 (sygn. 2-3); plan społeczno-gospodarczy rozowju miasta z 1975 r. (sygn. 4); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1976-1977 (sygn. 5-6); analiza i ocena skarg i wniosków, sprawozdania z 1977 r. (sygn. 7); dane statystyczne o pracownikach z lat 1976-1977 (sygn. 8-9); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z 1977 r (sygn. 10); Referat Ogólno-Organizacyjny: posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów z lat 1986-1987 (sygn. 11); narady pracowników własnej jednostki z 1985 r. (sygn. 12); regulamin wewnętrzny Urzędu Miejskiego we Włodawie z lat 1988-1989 (sygn. 13); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1981-1985 (sygn. 14-24); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1985-1986 (sygn. 25-26); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1978-1983, 1985, 1987-1988 (sygn. 27-29); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z 1983 r. (sygn. 30); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1982-1983 (sygn. 31-32); analizy i oceny wyników szkolenia z 1983 r. (sygn. 33); Referat Finansowo-Budżetowy: plan społeczno-gospodarczy rozowju miasta z 1976 r. (sygn. 35); planowanie budżetu na 1977 rok z lat 1976-1977 (sygn. 35-36); realizacja planów rocznych i na okres krótszy - sprawozdawczość z lat 1974-1987 (sygn. 37-50); plany finansowania kapitalnych remontów własnych i ich realizacja z 1978 r. (sygn. 51); ostateczne wersje planów zbiorczych (wieloletnich) z 1977 r. (sygn. 52); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z 1979 r. (sygn. 53); ostateczne wersje planów zbiorczych (rocznych) z 1980 r. (sygn. 54); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1976-1980 (sygn. 55-59); opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z lat 1977-1980 (sygn. 60-63); inwestycje wspólne z 1978 r. (sygn. 64); Referat Planowania: inne opracowania statystyczne za lata 1976-1981 z lat 1977-1982 (sygn. 65-71); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z 1981 r. (sygn. 72-73); ostateczne wersje planów zbiorczych z lat 1981-1985 (sygn. 74-78); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1981-1989 (sygn. 79-81); analizy ekonomiczne z lat 1985-1986 (sygn. 82-83); opinie i decyzje lokalizacji z lat 1981-1985 (sygn. 84-89); inwestycje wspólne z lat 1980, 1985 (sygn. 90); Referat Budownictwa i Gospodarki Terenowej: opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z 1978 r. (sygn. 91); ewidencja i rejestracja lokalizacji z lat 1976-1978 (sygn. 92-94); analiza i ocena ruchu budowlanego z lat 1976-1978 (sygn. 95-97); Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: ewidencja złóż kopalin z lay 1987-1989 (sygn. 98-100); Rferat Geodezji i Gospodarki Gruntami: organizacja własnej jednostki z 1983 r. (sygn. 101); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1986-1988 (sygn. 102-104); planowanie, sprawozdawczość, statystyka w jednostce własnej z 1983 r. (sygn. 105); premiowanie pracowników własnej jednostki z 1983 r. (sygn. 106); materiały statystyczne z lat 1986-1988 (sygn. 107-109); uzbrojenie terenu z 1983 r. (sygn. 110); dokumentacja terenowo prawna z lat 1983-1985, 1987-1988 (sygn. 111-113); ewidencja gruntów z lat 1982-1983, 1985-1986 (sygn. 114-117); nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości z lat 1982-1983, 1985-1988 (sygn. 118-124); podział nieruchomości dla różnych celów i rozgraniczenie nieruchomości z lat 1982-1983 (sygn. 125-128); ustalenie i podział terenów budowlanych oraz rozgraniczenie nieruchomości nierolniczych z lat 1985-1986 (sygn. 129-130); ewidencja urządzeń podziemnych i naziemnych z lat 1985-1986 (sygn. 131-132); przejmowanie gospodarstw rolnych na Skarb Państwa za rentę oraz przekazywanie następcom z lat 1985, 1987 (sygn. 133-134); Referat Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa: sprawy podziału gospodarstw rolnych z 1982 r. (sygn. 135); nadzór nad przebiegiem kontraktacji roślinnej i skupu z 1985 r. (sygn. 136-137); przejmowanie gospodarstw rolnych na Skarb Państwa za rentę oraz przekazywanie następcom z lat 1982-1983 (sygn. 138-139); Referat Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług: ogólne zasady zaopatrzenia rynku - reglamentacja z 1986 r. (sygn. 140); Referat Spraw Wewnętrznych: komisja przestrzegania prawa i porządku publicznego z lat 1976-1977 (sygn. 141-142); nadzór nad stowarzyszeniami z 1976 r. (sygn. 143); analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów z lat 1976-1977 (sygn. 144-145); Urząd Stanu Cywilnego: plany pracy z lat 1985-1989 (sygn. 146-150); sprawozdawczość z lat 1979-1989 (sygn. 151-161); Miejski Zarząd Gospodarki Terenami: organizacja własnej jednostki z 1975 r. (sygn. 162); materiały statystyczne z lat 1975-1983 (sygn. 162-171); nagradzanie pracowników administracyjnych z lat 1980-1983 (sygn. 172-175); fundusz mieszkaniowy z 1975 r. (sygn. 176); ewidencja terenów nierolniczych, zmiany w ewidencji z 1981 r. (sygn. 177); ewidencja nieruchomości, domów, lokali z 1976 r. (sygn. 178); dokumentacja terenowo-prawna z lat 1976, 1978-1983 (sygn. 179-186); Biuro Geodety Miejskiego: organizacja własnej jednostki z lat 1976-1981 (sygn. 187-192); planowanie, sprawozdawczość i statystyka w jednostce własnej z lat 1976-1978 (sygn. 193-195); biurowość w zakresie geodezji i kartografii z 1976 r. (sygn. 196); ogólne zasady pracy i płacy w geodezji z lat 1975-1976 (sygn. 197-198); premiowanie pracowników własnej jednostki z lat 1976-1982 (sygn. 199-204); mapa zasadnicza i mapy tematyczne z 1976 r. (sygn. 205); uzbrojenie terenu z lat 1976-1980 (sygn. 206-210); ewidencja gruntów i obiektów z lat 1975-1981 (sygn. 211-217); ewidencja nazw ulic i numeracja nieruchomości z lat 1976, 1978-1981 (sygn. 218-222); podział terenów pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe z lat 1976-1980 (sygn. 223-227); podział nieruchomości z lat 1975-1981 (sygn. 228-233); rozgraniczenie nieruchomości z lat 1976-1981 (sygn. 234-239); normowanie i kosztorysowanie robót geodezyjnych z 1976 r. (sygn. 240); program robót geodezyjno-kartograficznych z 1976 r. (sygn. 241); zgłaszanie robót i udostępnianie danych geodezyjnych z 1976 r. (sygn. 242); wykonawstwo robót geodezyjnych z 1975 r. (sygn. 243); wyrysy i wyciągi z 1975 r. (sygn. 244) Liczba jednostek w zespole: 265
36/359/0 Miejska Rada Narodowa w Chełmie 1974-1990 0 rozwiń
komisje wyborcze dla wyboru Sejmu i Senatu z 1989 r. (sygn. 1); akta wyborcze z lat 1988, 1990 (sygn. 2-6); organizacja miejskiej rady narodowej z lat 1983-1 986, 1988 (sygn. 7-11); protokoły z sesji miejskiej rady narodowej z lat 1974-1989 (sygn. 12-45); ewidencja spotkań radnych z wyborcami z lat 1983-1985, 1987 (sygn. 46-49); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej z lat 1975-1977, 1984-1985, 1988-1990 (sygn. 50-59); Komisja Oświaty i Kultury, Wychowania i Spraw Socjalnych z lat 1975-1977, 1984-1989 (sygn. 60-73); Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych z lat 1975-1977, 1984-1990 (sygn. 74-88); Komisja Zaopatrzenia, Usług (Handlu) i Rolnictwa (Produkcji Rolnej) z lat 1975-1977, 1984, 1986-1990 (sygn. 89-102); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1975-1977, 1984-1989 (sygn. 103-116); Komisja ds. Samorzadu z lat 1984-1987, 1989 (sygn. 117-120); protokoły z posiedzeń prezydium miejskiej rady narodowej z lat 1974-1990 (sygn. 121-186); realizacja postanowień PMRN w Chełmie z 1975 r. (sygn. 187); postanowienia prezydium miejskiej rady narodowej z lat 1984-1986, 1988-1990 (sygn. 188-191); wybory do samorządu mieskzańców z 1988 r. (sygn. 192); wnioski odznaczonych "Zasłużony dla miasta Chełma" z lat 1988-1990 (sygn. 193-196) Liczba jednostek w zespole: 263
36/360/0 Miejska Rada Narodowa we Włodawie 1975-1990 0 rozwiń
organizacja miejskiej rady narodowej z lat 1978-1983 (sygn. 1); protokoły z sesji miejskiej rady narodowej z lat 1978-1990 (sygn. 2-16); uchwały miejskiej rady narodowej i ich realizacja z lat 1982-1990 (sygn. 17-20); protokoły z posiedzeń prezydium miejskiej rady narodowej z lat 1978-1990 (sygn. 21-33); postanowienia prezydium miejskiej rady narodowej z lat 1982-1990 (sygn. 34-36); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1975, 1978-1990 (sygn. 37-38, 48, 60); Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1978-1987 (sygn. 39-40); Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1978-1986 (sygn. 41-42); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1979-1988 (sygn. 43-44); Komisja ds. Samorządu z lat 1984-1987 (sygn. 45); akta komisji z lat 1988-1990 (sygn. 46); kontrole komisji miejskiej rady narodowej z lat 1988-1989 (sygn. 47); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1983-1988 (sygn. 49, 53); ewidencja interpelacji i wniosków radnych z lat 1978-1990 (sygn. 50-52); samorząd mieszkańców z lat 1980-1988 (sygn. 54-55); sprawozdania z działalności miejskiej rady narodowej z lat 1978-1983 (sygn. 56); inspekcja robotniczo-chłopska z 1984 r. (sygn. 57); Miejski Komitet Kontroli Społecznej z lat 1978-1983 (sygn. 58-59); Liczba jednostek w zespole: 60
36/361/0 Urząd Gminy w Urszulinie 1973-1990 0 rozwiń
karta A: programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1983-1985, 1987-1989 (sygn. 1-4); plan społeczno-gospodarczy rozwoju gminy z 1989 r. (sygn. 5); analiza i oceny skarg i wniosków z lat 1979-1986, 1989 (sygn. 6-11); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji z lat 1979-1989 (sygn. 12-16); sprawozdania statystyczne o stanie i ruchu zatrudnienia za lata 1979-1984 (sygn. 17); karta B: dopływ 2005 r. - zarządzenia naczelnika gminy z lat 1980-1987, postanowienia naczelnika gminy z lat 1979-1986, analizy i ocena skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1987-1990, budżety z lat 1976-1989, realizacja czynów społecznych z lat 1982-1986 (41 j.a.); dopływ 2009 r. - sprawozdawczość z zatrudnienia z lat 1986-1990, rejestry podań, ewidencja aktów normatywnych, statut i regulaminy organizacyjne UG w Urszulinie z lat 1984, 1987-1989, zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1987-1990, ewidencja posiadanych odznaczeń z lat 1984-1985, budżety zbiorcze za lata 1974-1975, 1980, statystyka - ruch migracyjny ludności z lat 1984-1989 (14 j.a.); dopływ 2012 r. - cmentarze i grobownictwo wojenne z lat 1980, 1982-1989 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 73
36/362/0 Urząd Gminy w Żmudzi 1977-1990 0 rozwiń
plany i programy zjazdów i konferencji własnych z lat 1985-1990 (sygn. 1-6); narady pracowników własnej jednostki z lat 1986-1990 (sygn. 7); postanowienia naczelnika gminy z lat 1978-1990 (sygn. 8); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1978-1988 (sygn. 9); długofalowe i roczne plany pracy jednostki własnej z lat 1988-1989 (sygn. 10-11); analizy i oceny skarg i wniosków - sprawozdania z lat 1983-1988, 1990 (sygn. 12-17); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1982-1989 (sygn. 18-23); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1982-1983 (sygn. 24) Liczba jednostek w zespole: 24
36/364/0 Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Chełmie 1934-1949 [1950-1963] 0 rozwiń
karta A: sprawy organizacyjne z lat 1934-1948 (sygn. 1-4); protokoły z posiedzeń walnego zgromadzenia i rady nadzorczej z lat 1941-1949 (sygn. 4-7); protokoły z posiedzeń zarządu z lat 1935-1938, 1944-1948 (sygn. 8-9); sprawozdania zarządu z lat 1945-1946 (sygn. 10-11); sprawy osobowe z lar 1945-1947 (sygn. 12); budynki, biura, magazyny - budowa, plany, z lat 1938-1945 (sygn. 13-18); akty notarialne majątku spółdzielni z 1948 r. (sygn. 19); korespondencja finansowa z lat 1945-1948 (sygn. 20-21); bilanse z lat 1944-1945 (sygn. 22-23); dzienniki główna z lat 1944-1947 (sygn. 24-48); inwentarz z lat 1944-1947 (sygn. 38-40); rejestry członków z lat 1935-1944 (sygn. 41-50); wykaz gospodarstw powyżej 5 ha (okres okupacji), bez daty (sygn. 59-60); książki kasowe z lat 1940-1941 (sygn. 61-62); dział zbożowy - okólniki i zarządzenia z lat 1945, 1947 (sygn. 63-64); korespondencja handlowa z lat 1945-1946 (sygn. 65-68); protokoły z kradzieży, korespondencja z lat 1945-1947 (sygn. 69); rejestr dostawy zbóż przez placówki handlowe z 1947 r. (sygn. 70); meldunki o dostarczanych ziemiopłodach z 1946 r. (sygn. 71); zestawienia z obrotu zbożem z lat 1944-1946, 1948 (sygn. 72-74); zestawienia z obrotu ziemniakami z lat 1946-1948 (sygn. 75); rozliczenia warzyw z 1945 r. (sygn. 76); zboże siewne z lat 1945-1947 (sygn. 77-80); zboże UNRRA z 1947 (sygn. 81); zboże z akcji "RO" z 1946 r. (sygn. 82); wpływ zboża na skrypty dłużne z lat 1945-1947 (sygn. 83-84); zestawienie rozchodowanego zboża na skrypt z lat 1945-1946 (sygn. 86); książki skupu i sprzedaży zboża z lat 1946-1947 (sygn. 87-88); książki kalkulacyjne z lat 1942-1945 (sygn. 89-90); korespondencja handlowa - zaopatrzenia z lat 1943-1948 (sygn. 91-100); skup towarów rolnych od rolników z lat 1944-1947 (sygn. 101-104); sprzedaż towarów dla rolników z lat 1944-1947 (sygn. 105-108); wymiar i skup włókna z 1944 r. (sygn. 109); sprawy rady zakładowej z lat 1946-1947 (sygn. 110); sprawy związku zawodowego z 1948 r. (sygn. 111); karta B: akta osobowe pracowników Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Chełmie z lat 1936-1949 [1950-1963] Liczba jednostek w zespole: 793
36/365/0 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Rolnik" w Siedliszczu 1934-1948 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z lat 1941-1948 (sygn. 1-6); protokoły z kradzieży z lat 1945-1946 (sygn. 7); protokoły z posiedzeń zarządu z lat 1941-1946 (sygn. 8); akta dotyczące młyna w Siedliszczu z lat 1946-1947 (sygn. 9); budżety z lat 1947-1948 (sygn. 10); bilanse z lat 1941-1945 (sygn. 11-16); sprawozdania rachunkowe z lat 1941- (sygn. 17-25); książki inwentarzowe z lat 1941-1942, 1944-1947 (sygn. 26-27); dzienniki główna z lat 1941-1948 (sygn. 28-58); korespondencja finansowa dotycząca udziałów z lat 1941-1943 (sygn. 59); skorowidze członków spółdzielni z lat 1941-1947 (sygn. 60-61); rejestry członków z lat 1934-1947 (sygn. 62-70); dział zbożowy - okólniki i zarządzenia z 1941 r. (sygn. 71); obrót płodami rolnymi - zestawienia z lat 1944-1947 (sygn. 72-78); dział towarowy - okólniki i zarządzenia z lat 1946-1948 (sygn. 79-81); korespondencja dotycząca obrotu towarami z lat 1946-1947 (sygn. 82-83); kalkulacja sprzedaży z lat 1944-1947 (sygn. 84-85); obrót nawozami sztucznymi z lat 1944-1947 (sygn. 86-88); obrót towarami premiowymi z 1944 r. (sygn. 89); akta rady zakładowymi z lat 1946-1947 (sygn. 90) Liczba jednostek w zespole: 90
Wyświetlanie 361 do 380 z 624 wpisów.