Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/66/4 Posterunek Policji Państwowej w Woli Michowej powiat Lesko 1924-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/68/0 C.K. Starostwo w Jarosławiu 1877-1904 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
56/69/0 Akta miast i wsi Ziemi Przemyskiej i Sanockiej 1519, 1568-1933 719 rozwiń
Akta miast wyciągi z akt miejskich miast: Birczy, Dobromila, Jarosławia, Krosna, Mościsk, Tarnogrodu, 1784, 1810, 1744, 1578, 1591; sygn. 1; akta sądowe dotyczące mieszkańców miasta Dynowa, 1818, 1827; sygn. 2; kopia przywileju dla cechu szewskiego w Nowym Mieście, 1519, sygn. 3; księga wpisów miasta Pruchnika, 1781-1789, sygn. 4; dokumenty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Przemyślu, 1597, 1700, 1703, 1717, 1736, 1739, 1754, 1819, 1840; sygn. 5; Przywilej biskupa Walentego Czapskiego dla Radymna, 1740, sygn. 6; lauda wójtowskie miasta Radymna, 1788, sygn. 7; wyciągi z akt miejskich miasta Sambora, 1568-1598, sygn. 8; przywilej Hieronima Lubomirskiego dla Sambora, 1702, sygn. 9; Akta wsi akta sądowe dotyczące mieszkańców miejscowości: Jaksmanice, Markowa, Rożubowice, Walawa; 1768, 1749, 1758, 1783; sygn. 10; akta sądowe, skarga poddanych wsi Golcowa, 1607-1815, sygn. 11; przywilej Stanisława Augusta dla wsi Haczów zachowujący przy prawach wybrańca i sołtysa Jana Szajnę i jego potomków, 1766, sygn. 12; testament Jana Szajny – wójta Haczowa, 1779, sygn. 13; protokół czynności wsi Krasice, 1918-1922, sygn. 14; wykaz posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni poniżej 50 ha w gminie Krasice, 1928, sygn. 15; formularz, terminarz i instrukcja dotyczące statystyki produkcji rolnej w gminie Krasice, 1932-1933, sygn. 16; protokół czynności urzędu gminnego w Wapowcach, 1867-1925, sygn. 17; opis granic wsi Łupkowa i Wola Michowa, 1773, 1776, sygn. 18; przywilej Stanisława Jabłonowskiego nadający Wasylowi i Stećkowi młyn we wsi Wola Tytowa, 1669, sygn. 19; Akta klasztorów regest sprawy między przemyskim konwentem OO. Dominikanów a dziedzicami wsi Prałkowice1780, sygn. 20; spis ojców karmelitów w klasztorze w Starym Zagórzu, 1811, sygn. 21; Akta szkół sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego sióstr Bazylianek w Drohobyczu, 1898, 1930; sygn. 22. Liczba jednostek w zespole: 22
56/70/0 vacat - Prokuratura przy Sądzie Okręgowym w Sanoku - z akt zespołu nr 70 oraz akt zespołu nr 783 utworzono nowy zespół nr 1359 - Sąd Okręgowy w Sanoku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/71/0 C.K. Sąd Karny w Samborze 1787-1789 125 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/72/0 Policja Państwowa - zbiór szczątków zespołów jednostek organizacyjnych w Przemyślu 1919-1939 5 rozwiń
1. Okręgowa Komenda Policji Państwowej w Przemyślu (rozkazy Okręgowego Komendanta Policji Państwowej ; zabezpieczenie linii kolejowej i dworca w Przemyślu; sprawozdanie Komendy Policji Państwowej Przemyśl-miasto o demonstracjach w dniu 1 Maja; bilanse za lata 1919-1920, preliminarz na rok 1921; pokwitowania otrzymanej gotówki przez powiatowe komendy; sprawozdania Kompanii Szkolnej; Dochodzenia prowadzone przez Urząd Śledczy, reorganizacja służby śledczej), 1919-1921, sygn. 1-8; 2. Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Przemyślu (rozkazy Powiatowego Komendanta Policji Państwowej; postępowanie karne administracyjne; przepisy biurowe; skorowidz rzeczowy do dziennika korespondencyjnego do spraw poufnych; doniesienie o zatrzymaniu osób planujących zamach na życie dyrektora gimnazjum ruskiego Michała Hrycaka; ewidencja doniesień karnych na posłów i senatorów; raporty i noty informacyjne o działalności partii opozycyjnych; sytuacja polityczna w powiecie przemyskim. Raport dzienny Urzędu Śledczego Komendy Policji Państwowej dotyczący kompartii i rozrzucania ulotek komunistycznych), 1925, 1928-1929, 1931, 1933-1938, sygn. 9-12, 23-26; 3. Komisariat Policji Państwowej w Przemyślu (zarządzenia, okólniki i polecenia władz zwierzchnich; sprawozdania sytuacyjne tygodniowe Kierownika Komisariatu; plany obchodów i posterunków; meldunki dzielnicowych wyszczególniające obiekty i miejsca narażone na kradzieże oraz nazwiska złodziei i paserów; kontrola dochodzeń; wykazy funkcjonariuszy, dochodzenia dyscyplinarne, pomoc dla funkcjonariuszy i ich rodzin; skargi na funkcjonariuszy Policji Państwowej; tableau szeregowych Komisariatu Policji Państwowej w Przemyślu dedykowane przełożonemu), 1932-1933, 1935-1937, 1939 Liczba jednostek w zespole: 27
56/72/1 Okręgowa Komenda Policji Państwowej w Przemyślu 1919-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/72/2 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Przemyślu 1925, 1928-1929, 1931, 1933-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/72/3 Komisariat Policji Państwowej w Przemyślu 1932-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
56/73/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Młynach powiat Jarosław 1954-1973 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-m1972, sygn. 1-7; księgi uchwał GRN 1955-1969, sygn. 8-10; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy 1961-1968, sygn. 11; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulamin, wnioski, sprawozdania 1961-1972, sygn. 12; komisja mandatowa – regulamin, protokoły, sprawozdania 1964, sygn. 13; komisja mienia gromadzkiego – regulamin, protokoły, plany pracy 1961-1964, sygn. 14; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – regulamin, protokoły, plany pracy 1961-1969, sygn. 15; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – regulamin, protokoły, plany pracy 1961-1964, sygn. 16; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 17-25; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1965, sygn. 26-27; protokoły zebrań wiejskich 1956-1972, sygn. 28; protokoły z narad i szkoleń sołtysów 1962-1972, sygn. 29; program rozwoju gromady 1962, 1964, sygn. 30-31; plany gospodarczy gromady 1960-1971, sygn. 32-34; wiejski program rozwoju rolnictwa 1967-1970, sygn. 35; spisy rolne 1965-1971, sygn. 36; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1958-1971, sygn. 37-40; budżet gromady 1955-1972, sygn. 41-57; sprawozdania finansowe 1957-1973, sygn. 58-63, akta FJN sygn. 64. Liczba jednostek w zespole: 64
56/74/0 C.K. Starostwo w Tarnobrzegu [1851-1867] 1868-1918 7 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 235
56/75/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Przemyślu 1921-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 109
56/76/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Jarosławiu 1935, 1940, 1944-1951 0 rozwiń
Akta z okresu II Rzeczypospolitej, 1935, sygn. 1-4 - skorowidze dróg; Akta z okresu okupacji niemieckiej, około 1940, sygn. 5 - kataster mostowy - karty ewidencyjne poszczególnych obiektów; Akta z okresu Polski Ludowej, 1946-1951, sygn. 5-19 - sprawy organizacyjne, wnioski i zalecenia pokontrolne, sprawozdania z działalności Zarządu oraz prac na drogach powiatowych, wojewódzkich i państwowych, zniszczenia w skutek wojny i działalności antypaństwowych organizacji militarnych oraz odbudowa dróg i mostów, ewidencja dróg i mostów oraz ich utrzymanie, świadczenia mieszkańców powiatu w zakresie prac drogowych, preliminarze budżetowe, sprawozdania, dotacje i kredyty na roboty drogowe, baza i wyposażenie Zarządu, akcja socjalna i współpraca ze Związkiem Zawodowym Pracowników Drogowych RP, kataster mostowy drogi powiatowej Sobiecin - Oleszyce, kataster mostowy drogi powiatowej Medyka - Michałówka. Liczba jednostek w zespole: 19
56/77/0 Akta c.k. notariusza Władysława Trzecieckiego w Dębicy 1869-1872 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, pełnomocnictwa) 1864, 1869-1872, sygn. 1-4; repertorium 1864-1870, sygn. 5 Liczba jednostek w zespole: 5
56/78/0 Akta c.k. notariusza Marcelego Wisłockiego w Dobromilu 1870-1877 0 rozwiń
Repertoria 1875-1877, sygn. 1-2; indeks do repertorium t. 1 b.d., sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
56/79/0 Akta c.k. notariusza Michała Salwickiego w Dubiecku 1874-1875 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1874-1875, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
56/80/0 Akta c.k. notariusza Władysława Krasickiego w Głogowie Małopolskim 1886-1888 886 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1886-1887, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
56/81/0 Akta c.k. notariusza Karola Bartoszewskiego w Jarosławiu 1899 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1899, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
56/82/0 Akta c.k. notariusza Mikołaja Hołuba w Jaworowie 1861-1902 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1880-1895, sygn. 1-24; repertoria t. I-1861-1902, sygn. 25-35. Liczba jednostek w zespole: 35
56/83/0 Akta c.k. notariusza Józefa Lityńskiego w Kolbuszowej 1862-1904 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1862-1904, sygn. 1-33, 37-49; repertoria 1861-1904, sygn. 34-36, 50; indeks repertoryjny b.d., sygn. 51. Liczba jednostek w zespole: 51
Wyświetlanie 61 do 80 z 2 782 wpisów.