Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/124/0 C.K. Urząd Powiatowy w Baligrodzie 1863-1865 451 rozwiń
1. Sprawy polityczne (nadzór nad Polakami - uczestnikami powstania styczniowego: inwigilacja zbiegłych z zaboru rosyjskiego i uciekinierów z więzienia, listy gończe; nadzór nad polskimi emisariuszami i działaczami politycznymi; doniesienie o znalezieniu przesyłki z monetami wybitymi na pamiątkę powstania polskiego w r. 1863 oraz przesyłki z bronią i amunicją; nadzór nad węgierskimi działaczami politycznymi, Zapobieganie rozpowszechnieniu niedozwolonej literatury i propagandy; odezwy do poddanych), 1863-1865, sygn. 1-5; 2. Sprawy bezpieczeństwa publicznego (inwigilacja osób podejrzanych; zwalczanie przestępstw pospolitych, jak fałszowanie pieniędzy, pieczęci służbowych, rozbój i rabunek), 1863-1865, sygn. 7-9; 3. Ewidencja ludności (wydawanie paszportów), 1863-1865, sygn. 10; 4. Sprawy opieki nad ludnością (zbiórki na cele dobroczynne: na pogorzelców na ubogich), 1863-1865, sygn. 11; 5. Budowa dróg (raport w sprawie budowy drogi z Baligrodu przez Rayską), 1865, sygn. 12 Liczba jednostek w zespole: 12
56/125/0 Zakład Lecznictwa Pracowniczego Oddział Obwodowy w Lubaczowie 1950 0 rozwiń
Sekretariat: zarządzenia władz nadrzędnych i własnych 1950, sygn. 1-3; Referat Planowania: sprawy organizacyjne, sprawozdania opisowe o stanie urządzeń leczniczych na terenie obwodu lubaczowskiego, sprawozdania statystyczne o niezdolności do pracy 1950, sygn. 4-5; Referat Lecznictwa: ilościowe, miesięczne zestawienia leków wydanych za miesiąc 1950, sygn. 6. Liczba jednostek w zespole: 6
56/126/0 Archiwum Geodezyjne 1846-1982 17996 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24198
56/127/0 Związek Zawodowy Pracowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Zarząd Okręgowy w Przemyślu [1954] 1957-1968 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, 1956-1957, sygn. 1 - działalność Okręgowej Komisji Organizacyjnej; Działalność organów kolegialnych, 1957-1967, sygn. 2-11 - Okręgowe Konferencje Wyborcze i Sprawozdawczo-Wyborcze, protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu, protokoły posiedzeń Plenum Zarządu Okręgowego; Planowanie i sprawozdawczość, 1957-1967, sygn. 12-17 - plany pracy oraz sprawozdania Technicznego Inspektora Pracy Zarządu Głównego, sprawozdania i programy dotyczące działalności Związku, działalność kulturalno-oświatowa i sportowa Związku, analiza działalności Samorządów Robotniczych oraz pracy aktywu związkowego, kampania sprawozdawczo-wyborcza ogniw i instancji związkowych, do Rad Zakładowych; Skargi i zażalenia, 1957-1967, sygn. 18-19 - sprawy dotyczące skarg, zażaleń oraz interwencji (zestawienia zbiorcze ilości skarg i zażaleń); Sprawy finansowe, 1957-1968, sygn. 20-23 - bilanse roczne wraz z załącznikami i sprawozdawczością; Nadzór nad przewodniczącymi kolektywów rad zakładowych, 1959-1968, sygn. 24-38 - protokoły z odpraw przewodniczących kolektywów, miesięczne plany pracy oraz sprawozdania przewodniczących kolektywów (Biały Bór, Brzegi Dolne, Dębica, Jasło, Lubaczów, Łańcut, Przemyśl, Rymanów, Sanok); Nadzór nad radami zakładowymi, [1954], 1957-1968, sygn. 39-124 - protokoły z kurso-konferencji oraz odpraw przewodniczących rad zakładowych, zbiorcze plany budżetowe rad zakładowych, zbiorcze sprawozdania statystyczne, rady zakładowe nadleśnictw, tartaków (sprawozdania finansowe, z działalności, plany pracy, protokoły); Nadzór nad pracowniczymi kasami zapomogowo-pożyczkowymi, 1957-1967, sygn. 152-203 - zbiorcze sprawozdania wraz z księgami pomocniczymi pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, protokoły i zalecenia z kontroli finansowej pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych przy nadleśnictwach. Liczba jednostek w zespole: 203
56/128/0 Dom Opieki w Rżyskach 1946-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
56/129/0 Akta miasta Przemyśla [1356] 1402-1944 [1950-1983] 8049 rozwiń
Część 1 – Jan Smołka. Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Przemyśla [1356-1389] 1402-1888 Dyplomy pergaminowe i dokumenty papierowe [1356-1389] 1405-1834, sygn. 1D-124D; Księgi i akta luźne [1389] 1402-1888 – akta sądu i urzędu wójtowsko-ławniczego 1402-1788, sygn. 1-78; akta spraw karnych 1600-1788, sygn. 79-85; testamenty i inwentarze pośmiertne 1486-1708, sygn. 86-95; akta sądu gościnnego 1531-1578, sygn. 96-98; akta sądu wójtowskiego 1555-1635, 1786, sygn. 99-114; księgi wpisów” 1669-1689, sygn. 115-117; brudnopisy 1551-1768, sygn. 118-195; fragmenty ksiąg sądowych XVI-XVII w., sygn. 196-197; indeksy XVIII/XIX, sygn. 198-201; rejestry spraw toczonych przed sądem ławniczym 1619-1783, sygn. 202-228; księgi i akta urzędu radzieckiego 1558-1788 - czystopisy 1558-1788, sygn. 229-251; brudnopisy 1558-1788, sygn. 252-292; rejestry spraw wpisanych do akt urzędu radzieckiego 1752-1784, sygn. 293-296; rachunki miejskie i księgi podatkowe 1472-1819, sygn. 297-427; księgi miejskie okolicznościowe ok. 1473-1777 (Liber Legum [Księga praw], katalog mieszczan miasta Przemyśla przyjmowanych do prawa miejskiego wyroki królewskie w sprawach apelacyjnych od orzeczeń sądu ławniczego w Przemyślu lub SWPM w Krakowie, przywileje przemyskiej gminy żydowskiej, księga przywilejów miasta Przemyśla, przywileje królewskie nadane miastu Przemyślowi), sygn. 428-437; akta dotyczące cechów i księgi cechowe 1497-1888, sygn. 438-506; księgi urzędów obcych 1542-1762 (inwentarz dóbr starostwa przemyskiego, księga kancelaryjna sądu biskupiego, rejestr spraw sądu starościńskiego przemyskiego), sygn. 507-509; „księgi prywatne” 1554-1780 (księgi rachunków prywatnych, spis rachunków kupieckich, transport na statkach płynących do Gdańska, księgi wyroków Trybunału Apelacyjnego we Lwowie, księga rachunków żydowskich, sygn. 510-525; „Dokumenty papierowe”: akta dotyczące dziejów Przemyśla 1389-1841 (lauda radzieckie, dzieje miasta, wyroki królewskie i komisji królewskich, posiadłości miejskie, lustracje, kwity, Rusini, Żydzi, materiały do statystyki miasta, przechody wojsk polskich i obcych, lauda sejmiku wiszeńskiego, kościoły i klasztory, dzieje archiwum, kopie dokumentów) sygn. 526-630; dokumenty niedotyczące miasta Przemyśla 1632-1773 sygn. 631; dokumenty treści prywatnej 1406-1816 (ekstrakty z akt ławniczych, rezygnacje, transakcje kupna-sprzedaży, zeznania o zaciągnięciu długu, pokwitowanie długu, testamenty, cesje, legaty darowizny, wizje kamienic i gruntów) sygn. 632-675; akta spraw cywilnych niespornych 1406-1775, sygn. 676-675; akta spraw cywilnych spornych 1556-1778, sygn. 676-753; akta spraw karnych 1558-1775, sygn. 754-785; załączniki 1556-1788 - apelacje i wyroki SWPM w Krakowie 1556-1718, sygn. 786-806; apelacje i wyroki królewskie 1565-1759, sygn. 807-829; oblaty i ekstrakty z akt grodzkich 1558-1784, sygn. 830-863; ekstrakty z akt ziemskich 1552-1783, sygn. 864-872; ekstrakty z akt podkomorskich i podwojewodzińskich przemyskich 1590-1765, sygn. 873-874; ekstrakty i kopie akt trybunalskich 1600-1788, sygn. 875-881; akta urzędu wójtowsko-ławniczego 1552-1783 - akta spraw cywilnych niespornych 1552-1783, sygn. 882-953; akta spraw cywilnych spornych 1562-1775, sygn. 1070-954; akta spraw karnych 1584-1776, sygn. 1071-1093; apelacje i wyroki sądów wyższej instancji 1576-1652, sygn. 1094-1098; akta wójtowskie 1565-1754, sygn. 1099-1103; akta rady miejskiej 1548-1787 - kopiariusze i sumariusze przywilejów miejskich z lat 1389-1772, sygn. 1104-1106; lauda radzieckie – uchwały podejmowane przez magistrat 1558-1784, sygn. 1107-1117; sprawy administracyjne i porządkowe 1646-1774, sygn. 1118-1119; lustracja miasta i inwentarze dóbr miejskich 1572-1787, sygn. 1120-1127; akta sądu radzieckiego 1550-1785, sygn. 1128-1170; procesy miasta 1603-1782, sygn. 1171-1174; akta komisji królewskich, sądu asesorskiego i sądu sejmowego 1627-1783, sygn. 1175-1178; akta władz zwierzchnich 1773-1788, sygn. 1179-1185; akta miast obcych 1548-1773 (miasta Drohobycz, Jarosław, Krosno, Nowe Miasto Bybel, Przeworsk, Sambor, Sanok, Sól, Lwów, Jaworów, Kraków, Lublina; akta miast i wsi ziemi przemyskiej i sanockiej, akta miast i wsi z terenu Rusi Czerwonej i Ukrainy, Małopolski i Spisza, akta miast i wsi z terenu Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza) sygn. 1186-1207; akta o proweniencji kościelnej 1565-1787, sygn. 1208-1219; rachunki miejskie 1557-1776, sygn. 1220-1231; rachunki prywatne 1612-11781, sygn. 1232-1245; akta cechów 1568-1763, sygn. 1246-1250; listy 1523-1816, sygn. 1251-1275; akta Sądu Rabinackiego w Przemyślu 1775-1783, sygn. 1276-1277; varia 1625-1794, sygn. 1278-1290; uzupełnienia 1531-1884, sygn. 1291-1296. Część 2 – Inwentarz zespołu archiwalnego 1774-1944 [1945-1983] Magistrat miasta Przemyśla 1774-1918 Zarządzenia władz państwowych i samorządowych 1782-1910, sygn. 1297-1362; akta i księgi Magistratu 1774-1918, sygn. 1363-1392; sądownictwo i sprawy tabularne 1775-1875, sygn. 1393-1453; akta administracji miejskiej 1784-1917 - sprawy dotyczące ludności 1790-1888, sygn. 1454-1464; sprawy wyznaniowe 1791-1914, sygn. 1465-1467; sprawy dotyczące gminy żydowskiej 1790-1887, sygn. 1468-1473; szkolnictwo 1794-1875, sygn. 1474-1479; szpital miejski 1794-1875, sygn. 1480-1497; opieka społeczna 1791-1875, sygn. 1498-1502; sprawy policyjne, bezpieczeństwa i porządku publicznego 1791-1886, pocz. XX w. sygn. 1503-1562; sprawy wojskowe 1791-1916, sygn. 1563-1595; sprawy majątku miejskiego 1806-1898, sygn. 1596-1605; podatki, czynsze, cła 1791-1883, sygn. 1606-1643; dzierżawy dóbr i dochodów miejskich 1784-1858, sygn. 1644-1656; propinacje 1791-1879, sygn. 1657-1661; kontrola cen, nadzór nad cechami, domami zajezdnymi i handlem 1787-1876, sygn. 1662-1680; sprawy budowlane 1791-1880, sygn. 1681-1704; drogi, place i mosty 1793-1913, sygn. 1705-1720; sprawy porządkowe i sanitarne – urządzenia komunalne 1791-1917, sygn. 1721-1745; pomoce kancelaryjne i akta kancelarii miejskiej 1787-1881, sygn. 1746-1763; budżet gminy 1857-1914, sygn. 1764-1779; akta kasy i funduszy miejskich 1814-1917 - rachunki kasowe i dokumentacja finansowa 1814-1909, sygn. 1780-2085; fundusze pożyczkowe, fundusz drogowy i szpitalny 1861-1918, sygn. 2086-2144; fundusz ubogich i rekonwalescentów 1861-1865, sygn. 2145-2146; fundusz pożyczkowy rzemieślników 1900, sygn. 2147; rachunki funduszu szpitalnego 1907-1917, sygn. 2148-2151; varia 1821-1919, sygn. 2152-2164. Zarząd miasta Przemyśla 1918-1939 Sprawy ogólno-administracyjne władz miejskich 1923-1939, sygn. 2165-2180; sprawy finansowo-budżetowe 1919-1938, sygn. 2181-2204; sprawy gospodarki i administracji 1920-1938, sygn. 2205-2219; zakłady miejskie - Miejski Zakład Elektryczny 1919-1939, sygn. 2220-2235; Miejski Zakład Wodociągowy 1919-1938, sygn. 2236-2242; Rzeźnia i Chłodnia Miejska 1925-1931, sygn. 2243-2244; Zakład Oczyszczania Miasta 1919-1935, sygn. 2245-2246; Zakład Zieleni Miejskiej 1918-1939, sygn. 2247-2254; sprawy dotyczące służby zdrowia i opieki społeczne 1919-1928, sygn. 2255-2262; varia 1919-1929, sygn. 2263-2268. Zarząd Miejski w Przemyślu 1939-1944 Sprawy ogólno-administracyjne władz miejskich 1939-1944, sygn. 2269-2280; sprawy finansowo-budżetowe 1939-1944, sygn. 2281-2311; sprawy gospodarki i administracji miejskiej 1939-1944, sygn. 2312-2325; zakłady miejskie – Miejski Zakład Elektryczny i Wodociągi Miejskie 1940-1944, sygn. 2327-2330; Miejski Urząd Budowlany 1940, sygn. 2331-2333; Miejski Zakład Ogrodniczy 1942-1944, sygn. 2334; varia 1941-1950, sygn. 2335-2337; Dzieje Archiwum 1874-1983, sygn. 2338-2359. Liczba jednostek w zespole: 2540
56/130/0 Akta miasta Brzozowa 1657-1850 [1854-1890] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 78
56/131/0 Zarząd Miejski w Cieszanowie 1944-1950 2624 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 56
56/132/0 Akta miasta Jarosławia 1518-1944 [1945-1948] 186037 rozwiń
I. Dokumenty pergaminowe, 1518-1845, sygn.1D-6D, (zatwierdzenie statutu cechu płócienników przez rajców jarosławskich, przywilejów nadanych miastu i mieszczanom przez kolejnych właścicieli oraz władców Polski, nadanie miastu tytułu królewskiego miasta oraz herbu przez cesarza Ferdynanda I). II. Rękopisy, 1523-1855, sygn. 1-31, 1. Acta iudiciorum, 1559-1855, sygn. 1-7, (akta sądu wójtowsko-ławniczego oraz jarmarcznego), 2. Testamenta, 1523-1628, sygn. 8-9, (testamenty) 3. Consularia, 1618-1872, sygn. 10-17, (protokoły spraw rozstrzyganych przez urząd radziecki i burmistrzowsko-radziecki, protokoły wyborów na rajców, wójta, ławników, syndyków, lonerów oraz protokoły przyjęcia osób do prawa miejskiego), 4. Cechy, 1744-1868, sygn. 18-23, 827-829, (protokoły posiedzeń różnych cechów jarosławskich, wyrok sądu cechowego z 1763 r., drukowany „Uniwersał dla wszystkich…cechów” oraz potwierdzenia zapłaty podatku przez cech mularski z lat 1791, 1797). 5. Dokumenty papierowe, 1621-1778, sygn. 24-27, 830-832, (dokumenty odnoszące się do dziejów miasta i jego mieszkańców, nakazy i zarządzenia królewskie oraz polecenia i rozstrzygnięcia właścicieli miasta), 6. Kopie, 1717, sygn. 28, (kopia potwierdzenia przywilejów cechu rzeźnickiego przez Aleksandra Lubomirskiego, 7. Varia, 1789-1855, sygn. 29-30, 833-835, (opisanie abolicyjne miasta, akta związane z prawnym uregulowaniem stosunków miasta Jarosławia z właścicielami ziemskimi oraz akta osób prywatnych – mieszkańców miasta), 8. Uzupełnienie, 1644-1653, sygn. 31, (księga sądu jarmarcznego). III. Magistrat miasta Jarosławia, 1838, 1846, 1850-1921, sygn. 32-406, 836-875, 1. Dział Ogólno-Organizacyjny 1838, 1846, 1850-1921, sygn. 32-92, 836, (protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej i Magistratu, przepisy i zarządzenia C.K. Starostwa w Jarosławiu, statuty i przepisy własne, sprawy dotyczące majątku gminy i przedsiębiorstw miejskich), 2. Dział Budżetowo-Finansowy, 1870-1871, 1884-1919, sygn. 93-147, 837-838, (wydatki i dochody gminy, kredyty, sprawy podatkowe), 3. Dział Gospodarki Gminnej, 1870, 1877-1880, 1892-1916, sygn. 148-171, 839-840, (sprawy ogólnogospodarcze, sprawy dróg i komunikacji, rolnictwa, hodowli i weterynarii, handlu i przemysłu), 4. Dział Administracji Społecznej, 1868-1918, sygn. 172-208, 407, 841-843, (kultura, oświata i sztuka w mieście, zdrowie publiczne i sprawy sanitarno-porządkowe, sprawy opieki społecznej), 5. Dział Administracyjny, 1868, 1872, 1877, 1874-1918, sygn. 209-312, 844-859, (ewidencja i kontrola ludności – sprawy przynależności osób do gminy, wykazy statystyczne urodzonych i zmarłych, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, sprawy budowlane i remontowo-budowlane, aprowizacja oraz walka z drożyzną, sprawy karno-administracyjnymi oraz sądowe, oferty, prospekty i obwieszczenia nadsyłane do Magistratu), 6. Akta z 1909 r. w układzie chronologiczno-numerowym, 1889-1909, sygn. 313-333, (sprawy nr 1-21665 dotyczące m.in. wydania książek robotniczych, osób starających się o zapomogi, oferty różnych firm nadsyłane do Magistratu, spraw budowlanych, spraw finansowych gminy), 7. Sprawy biurowe i kancelaryjne, 1897-1918, sygn. 334-379, 860-862, (dzienniki podawcze, protokoły podawcze oraz pisma dotyczące spraw biurowych i kancelaryjnych), 8. Instytucje, komitety i organizacje społeczne, 1870, 1873-1876, 1879-1887, 1891-1918, sygn. 380-406 (akta dotyczące komitetów parafialnych – rzymsko i greckokatolickiego oraz akta Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej w Jarosławiu), 9. Varia, 1911, 1914-1918, sygn. 863-875 (akta związane z uroczystościami i obchodami rocznic w Jarosławiu, udziałem Magistratu w pracach Związku Większych Miast Galicji oraz korespondencja w sprawie planowanych publikacji i organizacji imprez). IV. Zarząd Miejski w Jarosławiu, [1905-1906, 1910-1914] 1918-1939, [1945-1948], sygn. 408-742, 876-880, 1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1918-1939, sygn. 408-439, (protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej oraz Magistratu, przepisy i zarządzenia własne, sprawy dotyczące urzędników miejskich, sprawy dotyczące majątku gminy i przedsiębiorstw miejskich, 2. Dział Budżetowo-Finansowy, 1919-1939, sygn. 440-586, 876-878, (preliminarze dochodów i wydatków, budżety miejskie, sprawozdania rachunkowe, akta związane z kredytami i pożyczkami, wykazy nieruchomości z poszczególnych ulic miasta sporządzone do celów podatkowych, akta dotyczące dzierżawy poboru opłat targowych, dzierżawy myta, księgi kontowe oraz dzienniki główne, księgi dochodów i wydatków), 3. Dział Gospodarki Gminnej, [1905-1906, 1910-1914], 1919-1939, sygn. 563, 587, 589-593 (sprawy dróg i placów publicznych, rolnictwa, hodowli i weterynarii, sprawy handlu i przemysłu), 4. Dział Administracji Społecznej, [1900, 1910-1911, 1915-1917], 1919-1939, sygn. 564-586, 588, 594, 743, 879, (kultura, sztuka i oświata w mieście, akta dotyczące zdrowia publicznego, opieki społecznej (w tym fundacji działających w mieście), 5. Dział Administracyjny, 1919-1940, sygn. 434-437, 541, 595-650, 880 (indeksy wydanych certyfikatów przynależności, księga zgonów zawierająca karty osób zmarłych w Jarosławiu w okresie 27 V 1938-28 XI 1939, akta dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu – zarządzenia, spisy osób uprawnionych do głosowania, ewidencja i kontroli ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, sprawy budowlane, sprawy sądowe, listy powołanych sędziów przysięgłych), 6. Akta z 1939 r. według wykazu akt Wydział Ogólny Referat Organizacyjno-Prawny, 1939, sygn. 651-663, (sprawy organizacyjne Zarządu Miejskiego, kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, sprawozdawczość sprawy sądowe, opinie prawne, sprawy reprezentacyjne, sprawy pracowników Zarządu), 7. Akta z 1939 r. według wykazu akt Wydział Finansowy Referat Budżetowy, 1939, sygn. 664, (długi długoterminowe miasta), 8. Akta z 1939 r. według wykazu akt Wydział Administracyjny, 1938-1939, sygn. 665-667 (zakłady przemysłowe, areszt miejski, sprawy służby przeciwpożarowej), 9. Akta z 1939 r. według wykazu akt Wydział Społeczny, 1939, sygn. 668-669 (organizacje oświatowe i kulturalne, fundacja Dietzuisów), 10. Akta z 1939 r. według wykazu akt Wydział Techniczny, 1939, sygn. 670-679 (podteczki dotyczące zatwierdzania planów, remontów domów prywatnych, parcelacji gruntów, budowy dróg), 11. Ogłoszenia, 1919-1939, sygn. 680-682 (afisze i ogłoszenia własne oraz władz nadrzędnych dotyczące m.in. spraw wojskowych, handlu, obchodów uroczystości patriotycznych), 12. Pomoce kancelaryjne, 1919-1938, sygn. 684-739 (protokoły i dzienniki podawcze), 13. Komitety i organizacje społeczne, 1919-1920, 1926-1927, 1939, sygn. 740-743, 881 (akta dotyczące Wydziału Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej, statuty towarzystw działających na terenie Jarosławia, dziennik kasowy oraz protokoły z posiedzeń rzymskokatolickiego Komitetu Parafialnego), 14. Varia, 1936-1938, sygn. 882-884 (kondolencje powodu śmierci burmistrza Stanisława Sierankiewicza przesyłane do Zarządu Miejskiego, pisma związane ze zbiórką funduszy na sztandar dla pułku artylerii w Jarosławiu oraz z ufundowaniem trąbki sygnałowej dla Pułku Artylerii w Jarosławiu). V. [Zarząd Miejski w Jarosławiu] Stadtverwaltung Jaroslau, 1939-1944, sygn. 744-826, 885-898, 1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1939-1944, sygn. 744-746, (zarządzenia władz III Rzeszy), 2. Dział Budżetowo-Finansowy, 1939-1944, sygn. 747-812, 885-89, (budżety, sprawozdania budżetowe, księgi wydatków i dochodów, zamknięcia miesięczne, księgi dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw miejskich i dzienniki główne, wykazy nieruchomości z poszczególnych ulic miasta, księgi biercze podatku gruntowego, wykaz osób korzystających z zasiłków w 1940 roku), 3. Dział Administracji Społecznej, 1939-1944, sygn. 813, 892-894, (akta dotyczące fundacji działających na terenie miasta, listy płac nauczycieli i budżety szkół z polskim i ukraińskim językiem nauczania), 4. Dział Przemysłowy, 1942-1944, sygn. 814-816 (karty rejestracyjne przedsiębiorstw i zakładów), 5. Dział Administracyjny, 1940-1943, sygn. 817-820, 895-897, (dziennik budowy kamienicy Orsettich, wykazy ulic, właścicieli budynków i mieszkań w poszczególnych dzielnicach miasta, zawiadomienie Zarządu Obozu Koncentracyjnego Auschwitz z 17 VI 1940 roku o przyjęciu więźniów z terenu Jarosławia, spisy osób wywiezionych z Jarosławia na roboty do Niemiec z 1942 roku, projekty przebudowy niektórych ulic), 6. Akta z lat 1939-1944 w układzie chronologiczno-numerowym, 1939-1944, sygn. 821-823, (akta w układzie zgodnym z liczbą dziennika podawczego, m.in. wykaz osób wyznaczonych na zakładników miasta, wykaz osób posiadających broń, wykazy przedsiębiorstw działających w mieście, wykaz kupców żydowskich z 1939 roku, podania o wynajęcie miejsca w hali targowej, sprawy domów i mieszkań pożydowskich), 7. Ogłoszenia, 1939-1944, sygn. 824, (m.in. ogłoszenia o godzinach otwarcia sklepów, zakaz przewożenia produktów żywnościowych na drugi brzeg Sanu, zarządzenie dot. przedsiębiorstw przewozowych, ogłoszenie w sprawie zamknięcia granicy niemiecko-radzieckiej, ogłoszenie dotyczące używania języka niemieckiego, zniesienia anten radiowych, obwieszczenia o osobach skazanych na karę śmierci i rozstrzelaniu zakładników), 8. Pomoce kancelaryjne, 1939-1941, sygn. 825-826, 898, (protokoły z lat 1939-1941). Liczba jednostek w zespole: 939
56/133/0 Akta miasta Kańczugi 1456-1855, 1874-1944, 1946-1948 979 rozwiń
1. Akta z okresu do roku 1939 (akta dotyczące zezwoleń na odbywanie targów i jarmarków w Kańczudze, materiały dotyczące historii miasta i ustalenia wyglądu herbu oraz dziejów akt miejskich, zaproszenia z porządkiem zebrań Rady Gminnej w Kańczudze, mowa inauguracyjna burmistrza dr A. Sawickiego na I Posiedzenie Rady Miejskiej po reorganizacji władz samorządu miejskiego, akta dotyczące poprawy stanu sanitarnego miasta i pożyczki z Funduszu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych przy pracach związanych z kanalizacją miasta, akta dotyczące projektów oświetlenia miasta prądem elektrycznym oraz umowa na dostarczenie prądu przez Fabrykę Karoserii w Kańczudze, preliminarze i zamknięcia rachunków Miejskiego Funduszu Szkolnego na lata 1930-1933, roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1937/38, Budżet miasta wraz z budżetami przedsiębiorstw komunalnych na rok 1938/39, podatki i opłaty, Protokół czynności, akta dotyczące Publicznej Szkoły Powszechnej im. Króla Jana Sobieskiego, podania i prośby obywateli, status fundacyjnego "Domu Ubogich" wraz z regulaminem, spis uczestników na uroczystość wbijania gwoździ do sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej Rady Szkolnej Miejscowej w Kańczudze za rok 1929-1931), 1874-1905, 1914-1939, sygn. 1-15; 2. Akta z okresu okupacji niemieckiej (budżety i sprawozdania rachunkowe, budżety i sprawozdania rachunkowe przedsiębiorstw miejskich oraz Fundacji "Dom Ubogich", rejestr mieszkańców gminy Kańczuga), 1939-1944, sygn. 16-24; 3. Dokumenty (przywileje, lokacja miasta, czynsze, daniny, targi, prowent tabaczny, obrona miasta, myto od bydła, browar i warzelnie), 1523, 1635, 1657, 1669, 1674, 1676, 1678-1679, 1692, 1704, 1710, 1712, 1719, sygn. 25-44; 4. Rada i ława (sądownictwo, administracja), 1672-1676, 1735-1782, sygn. 45-46; 5. Przywileje miejskie (kopiariusze), 1735-1782, sygn. 47; 6. Magistrat (patenty władz austriackich), 1773-1855, sygn. 48; 7. Cech wielki, 1650, 1662, sygn. 49-50; 8. Cech bednarzy i kołodziejów, 1672, sygn. 51; 9. Cech kuśnierzy, 1568, 1662, sygn. 52-53; 10. Cech szewców, 1580, 1684-1692, 1738, sygn. 54-56; 11. Cech tkaczy, 1686-1702, sygn. 57; 12. Przywileje cechowe, 1456-1778, sygn. 58; 13. Uniwersał Marii Teresy dotyczący organizacji rzemiosła, 1778, sygn. 59 Liczba jednostek w zespole: 59
56/134/0 Akta miasta Krosna 1512-1755 0 rozwiń
1. Urząd ławniczy krośnieński, 1512-1539, 1549-1683, 1746-1755, sygn. 1-15; 2. Urząd radziecki krośnieński, 1538-1600, 1688-1691, 1746-1755 Liczba jednostek w zespole: 21
56/135/0 Akta miasta Leżajska 1405-1773, 1810-1944 8682 rozwiń
I. Dyplomy pergaminowe i papierowe, 1405-1762, sygn. 1-25, Przywileje królewskie dla miasta Leżajska II. Urząd Miejski w Leżajsku: 1. Akta Rady Miejskiej, 1866-1914; sygn. 1-8, księgi uchwał, protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej; 2. Sądownictwo, 1773,1810-1881, sygn. 9-23, księga kontraktów, księga posiedzeń, księga dekretów, Urkundenbuch [zbiór dokumentów]; 3. Place, ulice, domy; 1889-1918, sygn. 24-25, regulacje miasta, spis numerowanych domów w Leżajsku; 4. Dom Chorych w Leżajsku, 1867-1935, sygn. 26-27, statut komitetu Domu Chorych, protokoły z posiedzeń komitetu funduszu Domu Chorych, dziennik kasowy funduszu Domu Chorych; 5. Rzeźnia Miejska, 1909-1920, sygn. 28-29, materiały dot. budowy rzeźni, protokół oględzin zwierząt przeznaczonych na rzeź; 6. Kasa Miejska, 1874, sygn. 30, Sumaryczny rachunek kasy miejskiej. III. Zarząd Miejski w Leżajsku 1918-1939: 1.Dział Ogólno-Organizacyjny, 1915-1939, sygn. 31-47, protokoły z posiedzeń Rady Gminnej i Magistratu, księgi protokołów, akta dot. wyborów do rady miejskiej, sprawozdania dot. z lustracji gminy, akta dot. rzeźni, elektrowni i targowicy miejskiej; 2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1921-1938, sygn. 48-68, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatków, wykazy obowiązanych do świadczeń drogowych w naturze; 3. Dział Administracji Społecznej, 1928-1939, sygn. 69-74, akta dot. oświaty i kultury, opieki społecznej, karty rejestracyjne bezrobotnych, pisma Miejskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym, prośby o subwencje; 4.Dział Gospodarki Gminnej, 1922-1939, sygn. 75-77, akta dot. rolnictwa, weterynarii i hodowli, przemysłu i handlu; 5. Dział Administracyjny, 1919-1939, sygn. 78-88, sprawy ogólno-administracyjne, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe i budowlane, walka z drożyzną, spis ludności, regulaminy i zarządzenia dot. czystości i porządku w mieście, wykazy pojazdów mechanicznych mających miejsce stałego postoju w Leżajsku, rejestr wydanych pozwoleń na budowę, rejestr karny, zarządzenia i zawiadomienia Koła Miast Małopolski i Śląska Cieszyńskiego, Związku Miast Małopolskich we Lwowie, Związku Miast Polskich w Warszawie, zbiór ofert, zbiór ogłoszeń; 6.Pomoce kancelaryjne, 1920-1936, sygn. 89-105, protokoły czynności wraz z indeksem. IV. Zarząd Miejski w Leżajsku 1939-1944: 1.Dział Ogólno-Organizacyjny, 1939-1944, sygn. 106-110, przepisy i zarządzenia ogólne, zarządzenia i okólniki własne, sprawy organizacyjne, bilans sił roboczych, sprawy osobowe; 2.Dział Finansowo-Budżetowy , 1939-1944, sygn. 111-160, deklaracje w sprawie podatku przemysłowego, budżety i sprawozdania rachunkowe, ewidencje należności, księgi biercze, wykazy nieruchomości; 3.Dział Gospodarki Gminnej, 1940-1944, sygn. 161-173, akta dot. przemysłu i handlu, organizacja przewozu promem na Sanie, sprawy kontyngentów, statystyka produkcji rolnej, karty gospodarstw rolnych, rejestry stanu posiadania koni; 4. Dział Administracji Społecznej, 1940-1944, sygn. 174, akta dot. opieki społecznej; 5.Dział Administracyjny, 1939-1944, sygn. 175-193, akta dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego, spraw wojskowych, nieruchomości żydowskich, ewidencji i kontroli ruchu ludności, wykazy domowników, wnioski o wydanie kart rozpoznawczych dla mieszkańców GG, księga rejestracji szkód wojennych; 6.Pomoce kancelaryjne, 1939-1944, sygn. 194, indeks do protokołu czynności Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Liczba jednostek w zespole: 219
56/136/0 Akta miasta Nowe Miasto 1780-1860 830 rozwiń
1. Protokoły indukowania zapisów gruntów, 1780-1859, sygn. 1-2; 2. Księga intabulacyjna urzędu radziecko-ławniczego oraz magistratu, 1781-1860, sygn. 3; 4. Metryka przychodu gruntowego, 1820-1822, sygn. 4; 5. Księga dziedzictwa Nowego Miasta alias Bibel, 1835, sygn. 5; 6. Arkusz posiadłości gminy Nowe Miasto, b.d., sygn. 6 Liczba jednostek w zespole: 6
56/137/0 Akta miasta Przeworska 1604-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1886
56/138/0 Akta miasta Radymno 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 96
56/139/0 Akta miasta Rudnika 1563-1836, 1923-1944 [1945] 3811 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 79
56/140/0 Polska Rada Narodowa w Przemyślu 1918-1919 470 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
56/141/0 Akta wsi Albigowej 1631-1892 742 rozwiń
1. Księgi gruntowe, 1682-1813, sygn. 1-2; 2. Wyciągi z księgi sądu wiejskiego zawierające testamenty. Rejestry przychodów i wydatków urzędu wiejskiego. Wykazy mieszkańców dla celów świadczeń pieniężnych, 1659-1836, sygn. 3; 4. Fragmenty protokołu i wyciągi z księgi sądu wiejskiego zawierające testamenty, ugody podziału spadku, kontrakty kupna-sprzedaży i oświadczenia o spłacie długów oraz sprawy sporne o grunty, sprawy o zabójstwo i oszczerstwo. Wykazy mieszkańców dla celów podatkowych. Kwity na wpłacone podatki i świadczenia. Korespondencja dotycząca odwołań od wymiarów podatków, szarwarków i pańszczyzny. Zarządzenia dominium dotyczące mieszkańców wsi. Akt zniesienia pańszczyzny przez dziedzica wsi, 1686-1892, sygn. 4-5; 5. [Kwity i potwierdzenia odbioru dla wsi na świadczenia pieniężne i w naturze. Decyzje władz państwowych dotyczące wymiaru podatków., 1631-1833, sygn. 6-7; 6. Dekrety i zarządzenia oraz instrukcje władz państwowych austriackich, 1781-1871, sygn. 8; 7. Książka gruntowego podatku dla kontrybujących (…) zaczynająca się od roku wojskowego, 1791-1808, sygn. 8 Liczba jednostek w zespole: 9
56/142/0 Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu 1291-1946 255610 rozwiń
Konsystorz i Ordynariat: Formatio cleri 1780…1942, sygn. 251–491; Instytutio curatorum 1787–1822, sygn. 492–556; Jura patronatus 1787–1828, sygn. 557–959; Diocesium arrondatio 1787–1817, sygn. 960–964; Regulatio parochiarum 1801…1827, sygn. 965–966; Evidentia personalis status cleri 1787–1828, sygn. 967–1179; Deficientium cura et pensiones 1783–1828, sygn. 1180–1247; Manipulationis Obiecta consistorii 1788–1828, sygn. 1248–1281; Matrimonialia 1787–1828, sygn. 1282–1328; 1787–1828, sygn. 1329–1371; Observatio praescriptorum ut de publicatio ne altissimarum ordinationum certitudo habeatur 1787–1829, sygn. 1372–1442; Abolitio spiritualium abussum 1788–1827, sygn. 1443–1469; Introductio et observatio regulaminis ad pietatem spectantis 1787–1828, sygn. 1470–1499; Observatio obligationum parochialium 1787–1828, sygn. 1500–1767; Religiosi 1790–1828, sygn. 1768–1783; Papales bullas brevia et alia huius modi facultates 1787…1822, sygn. 1784–1786; Manutentio substantiae cleri 1787–1828, sygn. 1787–1818; Exercitium jurium episcopalium 1787–1827, sygn. 1819–1882; Dogmatica 1787…1827, sygn. 1883–1885; Protokoły sesji konsystorskich 1787–1827, sygn. 1886–1890; Exsamina parochorum 1790–1827, sygn. 1891–1940; Tabellae super statu parochiarum 1790–1829, sygn. 1941–1990; Akta zarejestrowane w dzienniku podawczym dot. Całokształtu działalności biskupstwa [1790]1828–1872, sygn. 1991–3497; Normalia 1787–1889, sygn. 3498–3543; Wizytacje dziekańskie 1786…1914, sygn. 3544–3594; Sprawy dyscyplinarne księży 1824–1889, sygn. 3595–3627; Wykazy urodzin, ślubów i śmierci osób wojskowych oraz korespondencje 1817–1841, sygn. 3628–3661; Akta ternionu I 1873–1934, sygn. 3662–3757; Akta ternionu II 1873–1941, sygn. 3758–3907; Akta ternionu III 1873–1944, sygn. 3908–4201; Akta ternionu IV 1873–1944, sygn. 4202–4504; Akta ternionu V 1873–1946, sygn. 4505–4790; Akta ternionu VI 1873–1944, sygn. 4791–5050; Akta ternionu VII 1873–1945, sygn. 5051–5161; Akta ternionu VIII 1873–1942, sygn. 5162–5268; Akta ternionu IX 1873–1946, sygn. 5269–5381; Akta ternionu X 1873–1944, sygn. 5382–5464; Akta ternionu XI 1873–1939, sygn. 5465–5506; Kurendy obcych eparchii i inne materiały 1851–1942, sygn. 6585–6601; Materiały do schematyzmu 1913–1937, sygn. 6602–6612; Kopie ksiąg metrykalnych: dekanat BALIGROD 1784–1838, sygn. 6613–6627(przekazano do USC sygn. 6623); dekanat BEŁZ 1784–1869, sygn. 6628–6676 (przekazano do USC sygn. 6630, 6634, 6641, 6642, 6644, 6650, 6651, 6652, 6657, 6661, 6662, 6665, 6666, 66667, 6670, 6672, 6673); dekanat BIRCZA 1784–1871, sygn. 6677–6700 (przekazano do USC sygn. 6678, 6679, 6681, 6682, 6684, 6686, 6686, 6689, 6692, 6694, 6697, 6700); dekanat BORYSŁAW 1887, sygn. 6701 (przekazano do USC sygn. 6701); dekanat BUKOW 1784–1859, sygn. 6702–6717(przekazano do USC sygn. 6702, 6708, 6709, 6715); dekanat CIESZANOW 1784–1877, sygn. 6718–6758 (przekazano do USC sygn. 6720, 6722, 6723, 6727, 6730, 6731, 6733, 6736, 6741, 6743, 6747, 6752, 6754, 6758); dekanat CISNA 1784–1838, sygn. 6759–6766 (przekazano do USC sygn. 6765); dekanat DOBROMIL 1784–1875, sygn. 6770–6800 (przekazano do USC sygn. 6771, 6772, 6773, 6776, 6777, 6779, 6781, 6783, 6785, 6789, 6790, 6793, 6794, 6796, 6797, 6799, 67800); dekanat DROHOBYCZ 1785–1863, sygn. 6801–6814 (przekazano do USC sygn. 6802, 6803, 6807, 6811, 6812, 6813); dekanat DUKLA 1784–1933, sygn. 6815–6868 (przekazano do USC sygn. 6820, 6821, 6825, 6830, 6831, 6834, 6837, 6839, 6840, 6845, 6846, 6848, 6859, 6863, 6867, 6868); dekanat DYNOW 1784–1870, sygn. 6869–6889 (przekazano do USC sygn. 6870, 6875, 6877, 6880, 6882, 6885, 6889); dekanat GORLICE 1784–1884, sygn. 6890–6948 (przekazano do USC sygn. 6896, 6898, 6901, 6904, 6907, 6908, 6909, 6913, 6914, 6915, 6916, 6919, 6922, 6923, 6926, 6927, 6929, 6933, 6935, 6937, 6940, 6943, 6944, 6947, 6948); dekanat GRYBOW 1784–1933, sygn. 6949–6980 (przekazano do USC sygn. 6957, 6958, 6972, 6980); dekanat HRUSZATYCE 1784–1789, sygn. 6981; dekanat JAROSŁAW 1784–1857, sygn. 6982–7003 (przekazano do USC sygn. 7003); dekanat JAŚLISKA 1784–1862, sygn. 7004–7007 (przekazano do USC sygn. 7007); dekanat JAWOROW 1784–1885, sygn. 7008–7065 (przekazano do USC sygn. 7011, 7020, 7923, 7028, 7030, 7034, 7035, 7036, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7049, 7052, 7058, 7062, 7063, 7065); dekanat KAŃCZUGA 1784–1870, sygn. 7067–7069 (przekazano do USC sygn. 7069); dekanat KOMARNO 1784–1863, sygn. 7070–7082 (przekazano do USC sygn. 7071, 7072, 7076, 7077, 7079, 7080, 7081, 7082); dekanat KRAKOWIEC 1784–1871, sygn. 7083–7109 (przekazano do USC sygn. 7085, 7987, 7090, 7093, 7102, 7105, 7109); dekanat KROSNO 1784–1871, sygn. 7110–7128 (przekazano do USC sygn. 7112, 7114, 7116, 7119, 7121, 7124, 7125, 7127, 7128); dekanat KULIKOW 1784–1871, sygn. 7129–7141 (przekazano do USC sygn. 7131, 7133, 7136, 7140, 7141); dekanat LESKO 1784–1943, sygn. 7142–7166 (przekazano do USC sygn. 7144, 7147, 7151, 7152, 7155, 7157, 7162, 7165); dekanat LEŻAJSK 1784–1935, sygn. 7167–7195 (przekazano do USC sygn. 7169, 7170, 7171, 7178, 7181, 7182, 7187, 7189, 7190, 7192, 7193, 7195); dekanat LUBACZOW 1784–1878, sygn. 7196–7243 (przekazano do USC sygn. 7200, 7201, 7206, 7208, 7215, 7220, 7221, 7227, 7228, 7231, 7232, 7236, 7238, 7239, 7242, 7243); dekanat LUTOWISKA 1784–1925, sygn. 7244–7269 (przekazano do USC sygn. 7251, 7254, 7255, 7257, 7259, 7260, 7261, 7263, 7264, 7265, 7268); dekanat ŁĄKA 1784–1851, sygn. 7270–7283 (przekazano do USC sygn. 7271, 7272, 7273, 7275, 7276, 7277, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283); dekanat ŁUPKOW 1784–1877, sygn. 7284–7303 (przekazano do USC sygn. 7287, 7289, 7290, 7293, 7295, 7296, 7298, 7299, 7303); dekanat MEDENICE 1784–1863, sygn. 7304–7319 (przekazano do USC sygn. 7306, 7311, 7312, 8315, 7316, 7318); dekanat MEDYKA 1784–1938, sygn. 7320–7345 (przekazano do USC sygn. 7323, 7324, 7331, 7332, 7333, 7338, 7342, 7344, 7345); dekanat MOŚCISKA 1784–1938, sygn. 7346–7364 (przekazano do USC sygn. 7350, 7356, 7364); dekanat MUSZYNA 1784–1936, sygn. 7364–7415 dekanat NIEMIROW 1784–1781, sygn. 7416–7454 (przekazano do USC sygn. 7417, 7418, 7424, 7425, 7431, 7434, 7435, 7438, 7439, 7441, 7442, 7446, 7448, 7453, 7454); dekanat NIŻANKOWICE 1784–1878, sygn. 7455–7474 (przekazano do USC sygn. 7460, 7466, 7473); dekanat PODBUŻ 1784–1884, sygn. 7475–7480 (przekazano do USC sygn. 7476, 7477, 7479); dekanat PRUCHNIK 1784–1872, sygn. 7481–7516 (przekazano do USC sygn. 7481, 7483, 7486, 7487, 7489, 7490, 7493, 7497, 7498, 7500, 7501, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7510, 7511, 7512, 7514, 7515, 7516); dekanat PRZEMYŚL 1784–1877, sygn. 7517–7566 (przekazano do USC sygn. 7518, 7520, 7521, 7525, 7526, 7528, 7529, 7531, 7534, 7535, 7537, 7539, 7540, 7542, 7544, 7545, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7564, 7565, 7566); dekanat RADYMNO 1784–1871, sygn. 7567–7598 (przekazano do USC sygn. 7576, 7578, 7581, 7583, 7584, 7585, 7587, 7588, 7590, 7593, 7595); dekanat RAWA RUSKA 1784–1895, sygn. 7599–7655 (przekazano do USC sygn. 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7607, 7608, 7609, 7613, 7614, 7617, 7618, 7619, 7621, 7622, 7623, 7624, 7626, 7627, 7628, 7633, 7634, 7636, 7637, 7638, 7640, 7641, 7644, 7646, 7646, 7649, 7650, 7653, 7654, 7655); dekanat ROZŁUCZ 1784–1871, sygn. 7656–7684 (przekazano do USC sygn. 7657, 7659, 7660, 7661, 7663, 7664, 7666, 7667, 7669, 7670, 7671, 7673, 7675, 7678, 7679, 7681, 7682, 7684); dekanat RUDKI 1784–1864, sygn. 7685–7695 (przekazano do USC sygn. 7686, 7688, 7690, 7692, 7693, 7694); dekanat RYMANOW 1784–1929, sygn. 7696–7722 (przekazano do USC sygn. 7702, 7706, 7709, 7711, 7715, 7718, 7719, 7721); dekanat SAMBOR 1784–1869, sygn. 7723–7729 (przekazano do USC sygn. 7725, 7728, 7727, 7729); dekanat SANOK 1784–1866, sygn. 7730–7757 (przekazano do USC sygn. 7731, 7733, 7734, 7736, 7737, 7739, 7740, 7743, 7746, 7747, 7749, 7750, 7752, 7753, 7754, 7756, 7757); dekanat SĄDOWA WISZNIA 1785–1878, sygn. 7758–7765 (przekazano do USC sygn. 7763, 7764); dekanat SIENIAWA 1784–1846, sygn. 7766–7782 (przekazano do USC sygn. 7768, 7770, 7772, 7774, 7776, 7778, 7780, 7782); dekanat SOKAL 1784–1858, sygn. 7783–7787 (przekazano do USC sygn. 7784, 7785, 7786, 7787); dekanat STARA SOL 1784–1889, sygn. 7788–7793 (przekazano do USC sygn. 7789, 8890, 7793); dekanat STARY SAMBOR 1785–1871, sygn. 7794–7803 (przekazano do USC sygn. 7796, 7797, 7799, 7802, 7803); dekanat TARTAKOW 1811–1830, sygn. 7804; dekanat TURKA 1784–1871, sygn. 7805–7831 (przekazano do USC sygn. 7806, 7808, 7810, 7816, 7817, 7820, 7822, 7828); dekanat UHNOW 1784–1781, sygn. 7834–7896 (przekazano do USC sygn. 7837, 7838, 7839, 7843, 7844, 7848, 7849, 7851, 7852, 7853, 7856, 7857, 7860, 7861, 7864, 7865, 7866, 7868, 7870, 7871, 7874, 7875, 7876, 7878, 7879, 7882, 7883, 7884, 7887, 7888, 7890, 7891,7892, 7895, 7896); dekanat USTRZYKI 1784–1943, sygn. 7897–7932 (przekazano do USC sygn. 7898, 7900, 7901, 7903, 7904, 7906, 7908, 7910, 7911, 7913, 7915, 7917, 7918, 7922, 7924, 7926, 7927, 7928, 7929, 7931, 7932); dekanat WARĘŻ 1784–1871, sygn. 7933–7972 (przekazano do USC sygn. 7934, 7935, 7936, 7937, 7939, 7940, 7941, 7944, 7945, 7848, 7949, 7950, 7952, 7954, 7955, 7956, 7958, 7963, 7964, 7968, 7969, 7971, 7972); dekanat WIELKIE MOSTY 1784–1871, sygn. 7973–8016 (przekazano do USC sygn. 7977, 7978, 7980, 7981, 7982, 7986, 7987, 7988, 7991, 7992, 7993, 7995, 7996, 8001, 8002, 9003, 8004, 8006, 8007, 80010, 8011, 8014, 8015, 8016); dekanat WYSOCKO 1785–1863, sygn. 8017–8023 (przekazano do USC sygn. 8018, 8022); dekanat ŻUKOTYŃ 1785–1857, sygn. 8024–8035 (przekazano do USC sygn. 8025, 8026, 8027, 8029, 8033, 8034); dekanat ŻOŁKIEW 1784–1858, sygn. 8036–8041 (przekazano do USC sygn. 8039, 8040, 8041); Pomoce kancelaryjne Konsystorza 1787–1945, sygn. 8042–8311; Akta szkolne 1815–1870, sygn. 8312–8806; Akta małżeńskie 1857–1946, sygn. 8807–9085; Administracja dóbr biskupich 1793–1918, sygn. 9086–9106; Pałac biskupi 1792–1849, sygn. 9107–9132; Klucz Walawski 1793–1944, sygn. 9133–9174; Klucz Wielunicki 1793–1925, sygn. 9175–9196; Klucz Straszewicki 1823–1913, sygn. 9197–9232; Dom Prezbiterialny 1786–1939, sygn. 9233–9270; Generalny Wikariat w Jarosławiu 1939–1941, sygn. 9271–9286; Seminarium Duchowne 1782–1939, sygn. 9287–9337; Instytut Wdów i Sierot 1833–1939, sygn. 9338–9398; Opracowania różne, zapiski, kroniki 1809–1939, sygn. 9399–9469; Korespondencja 1797–1948, sygn. 9470–9498; Kazania różnych księży 1821–1900, sygn. 9499–9517; Wydawnictwa własne 1741–1941, sygn. 9500–9587; Rozporządzenia władz państwowych i duchownych (diecezji przemyskiej i lwowskiej) 1781–1939, sygn. 9588–9638; Akta i druki obce 1700–1939, sygn. 9639–9698; SUPLEMENT Protokoły czynności sądu biskupiego; protokoły czynności konsystorza Generalnego w Przemyślu dekrety, wyroki, mianowania, polecenia, monity wydane przez biskupów, mandaty biskupów, pozwy biskupów, prezenty na beneficja, kopie i odpisy praw i przywilejów dla wiernych i duchowieństwa obrządku greckiego, ekstrakty, odpisy dokumentów dot. Kapituły gr.-kat. w Przemyślu, kopie praw i przywilejów dot. cerkwi, i parafii, wypisy z aktów grodzkich i ziemskich dot. spraw i dóbr biskupów, klasztorów i parafii diecezji przemyskiej, pisma z Gubernium do biskupa M. Ryłły 1291...1844, sygn. 1-74; Ordynariat 1741...1943, sygn. 75–98 (Protocollum generalis visitationis, Liber ordinatorum, regestr ksiąg w kancelarii konsystorza przemyskiego, pisma z Watykanu i Nuncjatury, akta dot. majątków biskupich, cenzura książek, synod lwowski, budowa Seminarium Duchownego w Przemyślu.); Konsystorz 1786–1946, sygn. 99–195 (Ewidencja normaliów, tabele roczne o stanie parafii, wykazy parafii, duchownych i dusz, wykazy składek duchowieństwa gr.-kat. na potrzeby wojenne, synod diecezjalny w Przemyślu, czarna księga duchownych, konsygnacja wg dekanatów, materiały do schematyzmów, zarządzenia i okól-niki ordynariatu i konsystorza, inwentarz majątku biskupstwa gr.-kat. w Przemyślu, wykazy gr.-kat. duchownych internowanych albo wydalonych z parafii w czasie wojny, arkusze posiadłości gruntowej probostw gr.-kat., akta przesłane z Magistratu i Wydziału Pow. w Przemyślu ks. Bazylemu Lewickiemu jako ławnikowi Magi-stratu, Ukraiński Komitet Pomocy Bezrobotnym i Ubogim, protokoły posiedzeń konsystorskich); Administracja dóbr biskupich 1873...1944, sygn. 196–201 (Plan gospodarczy lasów należących do dóbr stołowych gr.-kat. Biskupstwa w Przemyślu, wykaz szkód wyrządzonych przez operacje wojenne w budynkach dworskich gr. kat. Biskupstwa w Walawie, gospodarka w lasach, spór o grunta w Walawie); Szkolne 1868–1869, sygn. 202–203; Instytut Wdów i Sierot 1871–1892, sygn. 204 (Wykaz dodatków na Instytut Wdów i Sierot po księżach gr.-kat. Biskupstwa w Przemyślu); Seminarium Duchowne 1846–1959, sygn. 205 Dom Prezbiterialny 1785...1852, sygn. 206–208 (Regestr percepty i expensy dla seminarzystów, Index missarum a necotadinatis presbyteris praxim in domo Prezbyteriali agentibus in ecclesie cathedrali absolut); Instytut Diaków 1872–1944, sygn. 209–216 (Protokoły egzaminów kandydatów na diaków, korespondencja urzędowa i prywatna ks. Iwana Kaczmara, apel Kom. Budowy Cerkwi na Zasaniu, budowa klasztoru i cerkwi OO. Bazylianów na Zasaniu). Liczba jednostek w zespole: 9718
56/143/0 Kapituła Greckokatolicka w Przemyślu 1772-1946 59 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 528
Wyświetlanie 121 do 140 z 2 783 wpisów.