Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/119/0 Akta notariusza Roberta Reinerta w Olecku 1909-1919 0 rozwiń
Akta notarialne, protesty weksli i czeków Liczba jednostek w zespole: 20
64/120/0 Akta notariusza Hermanna Boehncke w Olecku 1900-1931 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 201
64/121/0 Akta notariusza i adwokata Adolfa Albrechta w Olecku 1904-1908 0 rozwiń
akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 4
64/122/0 Akta notariusza Waltera Mattnera w Olecku 1908-1914 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 20
64/123/0 Akta notariusza Emila Weissa w Olecku 1920-1925 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 4
64/124/0 Akta notariusza Dr Maxa Szielasko w Olecku 1932 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 1
64/125/0 Powiatowy Szpital w Szczuczynie 1843-1943 0 rozwiń
akta Rady Opiekuńczej Szpitala i Zakładów Dobroczynnych /1843-1869/, księga główna chorych szpitala /1846-1847/, księga inwentarzowa szpitala i schroniska dla starców /1935-1937/, księgi chorych /1932-1940/, księga operacyjna /1939-1941/, księga porodowa /1939-1941/, skorowidz chorych /1928-1939/, wykaz starców i kalek w przytułku /1924-1941/, karty szpitalne /1943/ Liczba jednostek w zespole: 21
64/126/0 Akta notariusza Roberta Neumanna w Olecku 1886 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 1
64/127/0 Kolekcja ikonograficzna miasta Ełku 1915-1935, 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 832
64/128/0 Urzędy parafialne ewangelickie - zbiór szczątków zespołów 1723-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 54
64/129/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Gołdapi 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny (zarządzenia, sprawozdania, protokoły odpraw, zaświadczenia przesiedleńcze), Referat Finansowo-Budżetowy (preliminarze budżetowe), Referat Planowania i Statystyki (sprawozdania z działalności), Referat Osadnictwa (sprawozdania, podania o przydział gospodarstw, zaświadczenia), Referat Etapowy (sprawozdania, księgi ewidencyjne repatriantów), Referat Transportowy (sprawozdania, wykazy imienne obywateli niemieckich, ewidencja transportów) Liczba jednostek w zespole: 32
64/130/0 Starostwo Powiatowe Ełckie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Administracyjny (zarządzenia, sprawozdania z działalności konferencje, zjazdy, podział terytorialny, lustracje, sprawy różne) 2. Referat Administracyjno-Prawny (sprawy różne) 3. Referat Karno-Administracyjny (protokoły rozpraw, sprawozdania) 4. Referat Społeczno-Polityczny (sprawy Mazurów i repatriacja Niemców, sprawy wyznaniowe) 5. Referat Opieki Społecznej 6. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych (protokoły przekazania majątków ziemskich, miejscowe plany zagospodarowania terenowego, pozostałości gospodarstw poniemieckich , osadnictwo, ewidencja niemieckich posiadłości wyłączonych) 7. Referat Przemysłu (przedsiębiorstwa) 8. Referat Handlu (cenniki) 9. Referat Budowlany (sprawy budowlane, grobownictwo wojenne) 10. Referat Osiedleńczy (sprawozdania, działalność komisji osiedleńczych) Liczba jednostek w zespole: 131
64/131/0 Inspektorat Szkolny w Ełku 1945-1950 0 rozwiń
Konferencje kierowników, inspektorów i nauczycieli, sprawozdawczość, protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, repolonizacja, projekty organizacji szkół podstawowych, oświata dorosłych, podział administracyjny powiatu, inwestycje Liczba jednostek w zespole: 27
64/132/0 Powiatowa Rada Narodowa w Ełku 1947-1950 0 rozwiń
Dział Ogólny: protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, plany pracy, referat przewodniczącego prezydium PRN, Dział Inspekcyjny: działalność jednostek podległych, Komisje: protokoły posiedzeń Liczba jednostek w zespole: 16
64/133/0 Inspektorat Szkolny w Olecku 1945-1950 0 rozwiń
dokumentacja i projekty organizacji szkół, sprawozdania statystyczne szkół w powiecie Olecko, sprawy przedszkoli, rejestr alfabetyczny szkół, dokumentacja szkół, sprawozdania organizacyjne i statystyczne szkół w powiecie Gołdap, sprawozdania z lustracji, wizytacji szkół i przedszkoli w powiecie Olecko i Gołdap, walka z analfabetyzmem, karty dzieci w rodzinach zastępczych, arkusze rejestracyjne nauczycieli i wychowawców Liczba jednostek w zespole: 32
64/134/0 Starostwo Powiatowe Oleckie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny (działalność starosty, organizacja starostwa, sprawozdawczość sytuacyjna i statystyczna, szkolenie personelu, interwencje) 2. Referat Administracyjno-Prawny (sprawy obywatelstwa, zabezpieczenie mienia, USC) 3. Referat Karno-Administracyjny (statystyka) 4. Referat Statystyczno-Sprawozdawczy (sprawozdania) 5. Referat Rachunkowo-Gospodarczy (zarządzenia, preliminarze, kontrola) 6. Referat Społeczno-Polityczny (podania o repatriację, rejestracja Niemców i cudzoziemców, współpraca z organami bezpieczeństwa, sprawy Mazurów) 7. Referat Opieki Społecznej (opieka nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, sprawy subwencji, pomoc żywnościowa) 8. Referat Zdrowia (organizacja służby zdrowia, szpitale, żłobki, statystyka) 9. Oddział Rolnictwa i Reform Rolnych a/ Referat Rolnictwa (sprawy leśne, rybactwo, produkcja rolna i zwierzęca, statystyka), b/ Referat Urządzeń Rolnych (pow. komisja ziemska, sprawy majątków ziemskich, pow. komisja klasyfikacyjna gruntów, sprawozdawczość, przemysł rolny, plany zagospodarowania terenowego wsi), c/ Referat Oświaty Rolniczej (szkoły rolnicze, kontrola, sprawozdania), d/ Referat Weterynarii (choroby, ubój bydła, statystyka) 10. Referat Budowlany (inwentaryzacja obiektów państwowych, remonty, kredyty, sprawozdania finansowe, pow. komisja odbudowy, grobownictwo wojenne, sprawozdawczość) 11. Referat Pomiarowy (sprawozdawczość i statystyka) 12. Referat Odszkodowań Wojennych (rejestracja szkód, statystyka) 13. Referat Aprowizacji i Handlu (sprawozdania, świadczenia rzeczowe, młyny) 14. Referat Aprowizacji (sprawozdania) 15. Referat Przemysłu i Handlu (cechy i przedsiębiorstwa rzemieślnicze, statystyka przemysłowa, komisje ustalania cen) 16. Referat Przemysłu (nadzór, statystyka, sprawozdawczość) 17. Referat Handlu (sieć handlowa) 18. Referat Kultury i Sztuki (organizacja ośrodków kultury, sprawozdania) 19. Referat Osiedleńczy (zarządzenia, komisja osadnictwa rolnego, sprawozdawczość, ewidencja osadników) 20. Referat Administracyjno- Prawny (uznanie obywatelstwa) Liczba jednostek w zespole: 850
64/135/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Olecku 1945-1950 0 rozwiń
POWIATOWA RADA NARODOWA: sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń rady, wydziału powiatowego, powiatowych komisji, mrn, grn, sprawozdawczość, sprawy finansowo-budżetowe, rolne, przemysłu i handlu, oświaty, zdrowia i opieki społecznej, budowlane, aprowizacyjne, WYDZIAŁ POWIATOWY: Sekretarz: sprawy ogólne, kontrola, protokoły posiedzeń wydziału, prn, sprawy kultury i oświaty, statystyka i sprawozdawczość, organizacja samorządu gminnego, protokoły posiedzeń prn i grn, Rachuba: budżety i sprawozdania rachunkowe własne i urzędów podległych, Inspektor Samorządu Gminnego: inspekcja gmin, wybory sołtysów, dotacje, sprawy finansowe gmin, akta majątku ziemskiego podległego wydziałowi, Referat Planowania: sprawozdawczość inwestycyjna Liczba jednostek w zespole: 262
64/136/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Grajewie 1945-1947 0 rozwiń
Referat Ogólny (sprawozdania z działalności, akta likwidacji PUR Powiatowego Oddziału w Grajewie), Referat Prawny (kwestionariusze repatriantów), Referat Planowania i Statystyki (zestawienia statystyczne), Referat Osadnictwa (wykazy przesiedleńców i repatriantów, wykazy obiektów rolnych i nierolniczych pozostawionych przez przesiedleńców), Referat Etapowy (sprawozdania z działalności punktu etapowego) Liczba jednostek w zespole: 11
64/137/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu grajewskiego 1946-1951 0 rozwiń
protokoły posiedzeń Rady i Dyrekcji, protokoły rewizji, bilanse, akta likwidacji Liczba jednostek w zespole: 9
64/138/0 Bank Rolny Oddział Grajewo 1949-1952 0 rozwiń
plany finansowe, akta funduszu płac PGR, protokoły zdawczo-odbiorcze, bilanse Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 121 do 140 z 479 wpisów.