Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/715/0 Państwowy Arbitraż Gospodarczy, Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Szczecinie 1952-1989 0 rozwiń
Informatory i biuletyny informacyjne Głównej Komisji Arbitrażowej (1964-1974), zarządzenia Głównej Komisji Arbitrażowej (1952-1970), sprawozdania z działalności (1952-1965), plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (1967-1987), organizacja Okręgowej Komisji Arbitrażowej (1966-1975), zarządzenia wewnętrzne własne (1967), protokoły narad (1985-1986), sprawozdania finansowe (1976-1988), wywiady prasowe (1974,1976-1977, 1985-1986), skargi i wnioski (1974-1985), ewidencja archiwum zakładowego (1974-1981) Liczba jednostek w zespole: 87
65/716/0 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1950-1974 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 695/1983; 1950-1974; 101 j.a. - organizacja TWP (1956), Wojewódzkie Zjazdy TWP (1950-1968), protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium (1952-1964), protokoły narad (1951-1966), plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (1954-1970), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności zarządów powiatowych TWP (1955-1966), wycinki prasowe (1956-1958), materiały dotyczące działalności poszczególnych sekcji w TWP (1955-1961), materiały dotyczące działalności Uniwersytetu Morskiego TWP (1963), spisy członków TWP (1950-1959), wykazy prelegentów (1950-1955), sprawozdania z działalności oświatowej (1964-1965), bilanse (1952-1969), preliminarze budżetowe (1958-1960), plany finansowe (1971-1972), protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej (1964-1968), protokoły posiedzeń Zespołu Konsultantów Wojewódzkich (1966-1970). Liczba jednostek w zespole: 101
65/717/0 Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Wojewódzka w Szczecinie 1968-2005 0 rozwiń
1. AKCESJE nr 707/1983 i 1287/1996;1968-1990; 143 j.a.- zarządzenia wewnętrzne (1970, 1975-1986), zarządzenia specjalne Komendanta Woj. OHP (1983-1986), decyzje i postanowienia (1985-1986), organizacja KW OHP i oddziałów terenowych (1970-1990), wykazy hufców na terenie woj. szczecińskiego (1983-1987), protokoły posiedzeń Zespołu Kierowniczego (1985-1987), Rady Społecznej (1974-1982), Rady Wojewódzkiej (1984-1988), plany pracy (na lata 1982-1990), sprawozdania z działalności KW OHP (1968, 1971, 1974-1975) i jednostek terenowych za lata (1971-1977, 1986-1989), analizy kształacenia junaków (za lata 1974-1981, 1986-1988), plany szkoleń obronnych i sprawozdania z ich realizacji (1978-1983), protokoły kontroli KW OHP (1975-1989) i hufców pracy (1984-1988), programy w zakresie zatrudniania junaków, sprawozdania z dyscypliny w OHP (za lata 1983-1988), skargi i wnioski (za lata 1984-1988), współzawodnictwo międzyhufcowe (1976-1979, 1984-1985, 1988), wypadki śmiertelne (1984-1990), plany pracy i oceny działalności hufców sezonowych (za lata 1982-1988), budżet KW OHP (na lata 1973-1974), plany finansowe (na lata 1983-1988), bilans (za lata 1973, 1976-1988), protokoły narad komendantów hufców (1969). 2. AKCESJA nr 3522/2014; 191975-2005; 32 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (1989-2004) i specjalne (1989) Komendanta OHP, nadanie Komendzie Wojewódzkiej OHP sztandaru i odznaki Gryfa Pomorskiego, regulamin organizacyjny Komendy (1989), regulamin pracy (1989)programy rozwoju i działalności OHP, kronika zlikwidowanej jednostki w Koszalinie (1986-1988), bilanse za lata 1989-1996, wykazy etatów (1999-2005). Liczba jednostek w zespole: 175
65/718/0 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna" w Szczecinie 1946-1997 0 rozwiń
I. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Centrala Rybna w Szczecinie 1946-1993; sygn. 1-310 j.a. 1. Dział Organizacyjno-Ekonomiczny 1946-1993; sygn. 1-261; 261 j.a. – organizacja przedsiębiorstwa (1946-1993); odpisy rejestrów handlowych (1954-1993); zarządzenia wewnętrzne (1946-1952, 1969-1988); regulaminy i instrukcje wewnętrzne; protokoły narad (1948-1951, 1954-1957, 1973, 1975-1979, 1987); układy zbiorowe pracy (1952, 1989-1992); charakterystyka działalności przedsiębiorstwa; perspektywiczne, wieloletnie i roczne plany gospodarcze; plany zatrudnienia, inwestycyjne, dochodów i wydatków, bhp; analizy ekonomiczne (1948-1950, 1957-1960, 1963-1964, 1967-1975, 1986, 1989, 1990); sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, planów produkcji, ze sprzedaży, z rozwoju sieci handlowej, z zatrudnienia, z działalności inwestycyjnej; protokoły konferencji ekonomicznych (1954-1955) i konferencji samorządu robotniczego (1970, 1974-1980); ewidencja nieruchomości (1946-1951, 1970); karty ewidencyjne budynków (1950, 1954); dokumentacja prawna nieruchomości (1950-1954). 2. Stanowisko pracy ds kontroli gospodarczej 1952-1978; sygn. 262-269; 8 j.a. – protokoły kontroli (1952-1956, 1962-1965, 1969-1971, 1978). 3. Dział Spraw Pracowniczych 1950-1980; sygn. 270-273; 4 j.a. – sprawozdania z działalności Działu (1950-1956); wykazy pracowników (1950-1956); sprawozdania z działalności socjalno-bytowej (1976-1980). 4. Stanowisko pracy ds BHP i p.poż 1979; sygn. 274; 1 j.a. – analiza stanu bhp za 1979 r. 5. Dział Księgowości Finansowej 1947-1993; sygn. 275-290; 16 j.a. – sprawozdania finansowe. 6. Rada Zakładowa i Pracownicza 1954-1981; sygn. 291-302; 12 j.a. – Rada Zakładowa – protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności (1954-1980); Rada Pracownicza – statut (1981), protokoły posiedzeń i zebrań wyborczych (1981); współzawodnictwo pracy (1975-1978). 7. Podstawowa Organizacja Partyjna 1949-1960; sygn. 303-310; 8 j.a. – protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności POP; działalność Koła Związku Młodzieży Polskiej (1949-1950). II. Centrala Rybna – Stephan und Söhone 1993-1997; sygn. 311-321; 11 j.a. 1. Dział Ekonomiczno-Organizacyjny 1993-1996; sygn. 311-319; 9 j.a. – organizacja Spółki; rejestr wydanych aktów normatywnych; sprawozdania z działalności inwestycyjnej za 1993 r., z zatrudnienia (1993-1996); operat szacunkowy wartości rynkowej nieruchomości CR (1995). 2. Dział Księgowości Finansowej 1993-1994; sygn. 320-321; 2 j.a. – bilans otwarcia Spółki na dz.1.IX.1993; bilans za okres IX.1993-XII.1994. AKCESJA nr 3961/2017; 1945-1959; sygn. 322-4734 - akta osobowe pracowników zwolnionych. Liczba jednostek w zespole: 4734
65/719/0 Sąd Obwodowy w Barlinku [1733-1878] 1879-1945 0 rozwiń
1. Księgi wieczyste 1733-1945; 1755 j.a. 1.1. Barlinek 1733-1945; 1267 j.a. 1.2. Pełczyce 1764-1945; 488 j.a. 2. Akta gruntowe 1908-1944; 22 j.a. - akta dotyczą Barlinka. 3. Matrykuła zagród dziedzicznych 1934-1941; 25 j.a. - akta dotyczą Pełczyc. 4. Duplikaty ksiąg metrykalnych 1839-1874; 3 j.a. - są to księgi Parafii Ewangelickiej w Barlinku. Liczba jednostek w zespole: 1805
65/720/0 vacat - NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Przemysłu Drzewnego w Golczewie - włączono do zespołu nr 65/723 Związki Branżowe i NSZZ "Solidarność" przy Szczecińskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/721/0 vacat - NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Przemysłu Drzewnego w Resku - włączono do zespołu nr 65/723 Związki Branżowe i NSZZ "Solidarność" przy Szczecińskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/722/0 vacat - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, Pracownia Terenowa w Pyrzycach - materiały kartograficzne włączono do zespołu nr 65/46 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/723/0 Związki Branżowe i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Szczecińskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego 1969-1981 0 rozwiń
1. Związki branżowe 1969-1980 - protokoły posiedzeń Prezydium Rady Przedsiębiorstwa (1972-1974), Konferencje Samorządu Robotniczego (1980), Związkowa Rada Przedsiębiorstwa - dokumentacja sprawozdawczo-wyborcza za okres 1972-1976, 1980, odznaczenia "Przodownik Pracy Socjalistycznej" (1970), konkur o tytuł najlepszego zespołu traktorowego (1973-1974), współzawodnictwo pracy (1973, 1980), komunikaty, informacje o czynach społecznych (1969-1980), sprawozdania finansowe rad zakładowych PKZP (1976-1979). 2. NSZZ "Solidarność" 1980-1981 - korespondencja, protokoły posiedzeń Związku, protokoły ze spotkań z wiceministrem Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz postulaty pod adresem resortu, postulaty i porozumienia, deklaracje poszczególnych zakładów pracy o przystapieniu do NSZZ "Solidarność", wybory do ogniw związkowych, deklaracje członkowskie, materiały informacyjno-propagandowe, materiały dotyczące działalności komisji oddziałowych NSZZ "Solidarność" w poszczególnych zakładach przemysłu drzewnego (w Goleniowie, Policach, Resku), pieczęcie Związku. Liczba jednostek w zespole: 38
65/724/0 Polska Żegluga na Odrze, Oddział w Szczecinie 1946-1978 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 745/1984; 1946-1978; 65 j.a. - organizacja (1946), okólniki, instrukcje i zarządzenia (1946-1953), zbiorowy układ pracy dla żeglugi śródlądowej (1949), sprawozdania z działalności (1946-1949, 1952-1953), protokoły narad i konferencji (1946-1953), podróże służbowe (1946-1947), raporty o ruchu barek na Odrze i ruchu statków w porcie szczecińskim (1946-1949), nieruchomości Oddziału (1946), działalność spółki Polska Żegluga Przybrzeżna na Bałtyku "Gryf", plany przewozów (1949), plan 6-cio letni, umowy Oddziału z Zarządem Portu w Szczecinie (1953), protokoły kontroli (1953), plany finansowe (1956), analiza ekonomiczna (1953-1956, 1967), bilanse (1952-1956), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1948-1951) i Rady Robotniczej (1957-1958), plan organizacji transportu (1978). Liczba jednostek w zespole: 65
65/725/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Złotowie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 6 j.a. – okólniki, zarządzenia, sprawozdania Oddziału, sprawy organizacyjne, repatriacja Niemców. 2. Referat Prawny 1945-1948; 14 j.a. – okólniki i zarządzenia, prawa własności autochtonicznej, korespondencja, orzeczenia odszkodowawcze, zaświadczenia repatriacyjne. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1946-1948; 7 j.a. – okólniki, zarządzenia, wykazy gospodarstw rolnych i inwentarza, osadnictwo miejskie, repatrianci, przesiedleńcy, zestawienia, spisy repatriantów i przesiedleńców. 4. Referat Osadnictwa 1947-1948; 6 j.a. – okólniki, zarządzenia, protokoły posiedzeń Powiatowego Komitetu Osadnictwa Rolnego. 5. Referat Transportowy 1947; 1 j.a. – przewóz ludności niemieckiej, wykazy imienne. 6. Punkt Etapowy 1945-1947; 3 j.a. – okólniki, zarządzenia, korespondencja, ruch repatriantów. 7. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego.. Liczba jednostek w zespole: 38
65/726/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Szczecińskiego 1945-1983 0 rozwiń
1. Władze i ciała kolegialne Związku 1946-1983; sygn. 1-70; 70 j.a. - protokoły walnych zebrań, protokoły posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, akta spraw Sądu Koleżeńskiego, protokoły posiedzeń Komisji Artystycznej, sekcji twórczych i komisji stałych. 2. Organizacja i podstawy prawne działania 1946-1983; sygn. 71-87; 17 j.a. - organizacja szczecińskiego okręgu ZPAP, regulaminy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, materiały dotyczące powstania i rozwiązania Związku, organizacja Liceum Plastycznego, działalność komisji weryfikacyjnej, ewidencja członków Związku, protokoły kontroli Związku, ewidencja zasobu archiwum zakładowego. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 1948-1980; sygn. 88; 1 j.a. 4. Współdziałanie 1946-1983; sygn. 89-100; 12 j.a. - materiały dotyczące współpracy z różnymi instytucjami, urzędami i stowarzyszeniami. 5. Sprawy administracyjno-finansowe 1946-1983; sygn. 101-125; 25 j.a. - preliminarze budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu, wykazy honorariów plastyków, sprawy lokalowe Związku, wykazy odznaczonych członków Związku.. 6. Wydawnictwa, dokumentacja 1946-1981; sygn. 126-135; 10 j.a. - korespondencja Zarządu z redakcjami "Przeglądu Artystycznego (1946) i "Biuletynu Informacyjnego ZPAP" (1972-1978), opracowania dotyczące historii szczecińskiego okręgu ZPAP, biogramy członków ZPAP, wycinki prasowe dotyczące działalności Związku. 7. Sprawy artystyczno-zawodowe 1946-1983; sygn. 136-151; 16 j.a. - działalność Klubu Młodych (1974-1981), nadzór nad działalnością pracowni plastycznych, nagrody artystyczne różnych szczebli, ewidencja rzeczoznawców do spraw artystycznych, działalność szczecińskich plastyków i ich udział w aukcjach, rejestry zaświadczeń wydanych na wywóz dzieł za granicę (1965-1983). 8. Imprezy artystyczne 1945-1983; sygn. 152-189; 38 j.a. - korespondencja z Zarządem Głównym i innymi zarządami okręgowymi ZPAP, dokumentacja Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego (1962-1982), dokumentacja Prezentacji Malarzy Krajów Socjalistycznych (1969-1981), Międzynarodowego Pleneru Bałtyckiego w Świnoujściu (1967, 1969-1983), konkursów i wystwa plastycznych organizowanych przez Związek (1945-1982). 9. Akta osobowe członków Związku 1945-1983; sygn. 190-304; 115j.a. Liczba jednostek w zespole: 304
65/727/0 Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Szczecinie 1945-1989 [1992] 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1945-1992; 193 j.a. 1.1. struktura organizacyjna - 1946-1991; 38 j.a. 1.2. Kolegium Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji - 1962-1988; 44 j.a. 1.3. zarządzenia i okólniki dyrekcji - 1945-1986; 56 j.a. 1.4. polityka kadrowo-płacowa - 1950-1992; 11 j.a. 1.5. ewidencja pieczęci - 1961-1966; 5 j.a. 1.6. wykazy akt - 1962-1974; 5 j.a. 1.7. skargi i wnioski - 1963-1991; 15 j.a. 2. Planowanie - 1958-1991; 66 j.a. 2.1. zbiorcze plany inwestycyjne - 1971-1985; 15 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1945-1992; 181 j.a. 3.1. analizy działalności gospodarczej - 1960-1990; 54 j.a. 3.2. sprawozdania finansowe i bilanse - 1948-1989; 27 j.a. 3.3. zatrudnienie i płace - 1966-1992; 21 j.a. 3.4. BHP i sprawy socjalne - 1969-1977; 12 j.a. 3.5. wynalazczość - 1967-1991; 4 j.a. 3.6. działalność usługowa - 1967-1989; 19 j.a. 3.7. inwestycje i remonty - 1966-1988; 14 j.a. 3.8. współzawodnictwo pracy - 1971-1981; 4 j.a. 3.9. środki trwałe - 1971-1981; 9 j.a. 4. Kontrole - 1945-1988; 79 j.a. 4.1. kontrole jednostek nadrzędnych - 1945-1987; 11 j.a. 4.2. kontrole kompleksowe w jednostkach podległych - 1953-1988; 25 j.a. 4.3. kontrole problemowe w jednostkach podległych - 1964-1987; 26 j.a. 5. Konferencje ekonomiczne. Konferencje Samorządu Robotniczego - 1955-1989; 72 j.a. 6. Akta osobowe pracowników - 1945-1964; 290 j.a. Akcesja nr 4092/2018; 1945-1961; 221 j.a.; akta osobowe pracowników; sygn. 882-1102. Liczba jednostek w zespole: 1102
65/728/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Zarząd Okręgu w Szczecinie 1947-2001 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 748/1984, 903/1990 i 2767/2010; 1947-1990; 372 j.a. - materiały Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej (1948-1950, 1957-1959,1967, 1970), Okręgowej Komisji Historycznej (1956-1974), Okręgowej Komisji Socjalnej (1970-1974), Okręgowej Komisji Zdrowia (1970-1974), Okręgowej Komisji Rewizyjnej (1952-1959, 1964-1967, 1972-1974), Okręgowego Sądu Koleżeńskiego (1947-1949, 1957-1962, 1970, 1973-1974), osadnictwo wojskowe (1965-1976), nadzór nad działalnością kół ZBOWiD (1959-1976), sprawy organizacyjne ZO i kół ZBOWiD (1960-1970), współdziałanie i współpraca z władzami, organizacjami politycznymi i związkami zawodowymi (1965-1974), kwestionariusze osobowe członków, okręgowe zjazdy delegatów (1956-1973), sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu (za lata 1965-1966, 1969-1970, 1972, 1974), materiały z uroczystości rocznicowych (1951-1963), protokoły posiedzeń Zarządu Okręgu i jego Prezydium (1949-1950, 1953-1972), okólniki i zarządzenia (1967-1969), plany pracy ZO (na lata 1968-1970, 1972, 1974), protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania akt do Koszalina (1950-1960), zarządzenia wewnętrzne (1959-1967), preliminarze budżetowe (na lata 1967-1972, 1974), bilanse (za lata 1950, 1959-1963, 1966-1971, 1973), kroniki ZW ZBOWiD. 2. AKCESJA nr 1609/2001 i 1851/2003; 1970-1987; 8 j.a. - protokoły zebrań grup i kół ZBOWiD Szczecin Żelechowo i Szczecin Nad Odrą, plany pracy tych kół i sprawozdania z działalności. 3. AKCESJA nr 2534/2009; 1971-2001; 14 j.a. - materiały dotyczące organizacji i działalności Koła ZBOWiD i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przy Hucie Szczecin - materiały z zebrań sprawozdawczo-wyborczych Koła, plany pracy i sprawozdania z działalności Koła, rys historyczny Koła, kartoteki członków Koła, album członków-założycieli Koła, kronika pamiątkowa Koła. 4. PRZES. Nr 157/2009; 1975, 1979, 1985; 4 j.a. - kroniki rajdu "Gryfowe Wici" z 1975 i 1979 r. , księgi wspomnień kombatanckich członków Koła Pogodno - Zachód. Liczba jednostek w zespole: 398
65/729/0 vacat - Wojewódzka Komisja Cen - włączono do zespołu nr 65/356 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/730/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Szczecinie 1954-1983 0 rozwiń
1. Sprawy ogólnoorganizacyjne 1956-1983; sygn. 1-31; 31 j.a. - organizacja wojewódzkiego i terenowych komietów FJN (założenia organizacyjne i informacje o organizacji), materiały z dyskusji nad wytycznymi i założeniami programowo-politycznymi. 2. Organa kolegialne 1960-1982; sygn. 32-370; 339 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych, protokoły posiedzeń prezydium i sekretariatu, protokoły narad, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności wojewódzkich komisji, komitetów i zespołów istniejących w KW FJN. 3. Planowanie i sprawozdawczość 1955-1983; sygn. 371-503; 133 j.a. - plany pracy i sprawozdania z działalności KW FJN, plany pracy komisji, komitetów i zespołów KW FJN, plany pracy i sprawozdania z działalności komitetów terenowych FJN. 4. Skargi i wnioski 1962, 1966; sygn. 504-505; 2 j.a. - sprawozdania z załatwiania skarg i zażaleń ludności za 1961 i 1965 rok. 5. Akcje społeczne 1954-1983; sygn. 506-958; 453 j.a. - materiały z wyborów do Sejmu i rad narodowych wszystkich szczebli (1954-1980), organizacja konkursów - "Pomorze Szczecińskie piękne, gospodarne, kulturalne", "Mistrz Gospodarności", "Gmina-MistrzGospodarności", "Najlepiej zagospodarowane miasto, osiedle, PGR, wieś, zakład pracy", "Najczystsze miasto, gromada, wieś, PGR, zakład pracy", "Pomorze Zachodnie Nasza Ziemia Ojczysta", "Samorząd w Służbie Mieszkańców", organizacja i uczestnictwo w uroczystościach państwowych - Tysiąclecie Państwa Polskiego, XX,XXX,XXXV-lecie PRL, XX,XXV-lecie LWP, Święto Odrodzenia Polski, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dzień Matki, Dni Seniora. 6. Popularyzacja 1958-1983; sygn. 959-970; 12 j.a. - kontakty zagraniczne, sprawozdania z pobytu delegacji, biuletyny, wycinki prasowe. 7. Administracja 1961-1981; sygn. 971-988; 18 j.a. - budżety KW FJN (na 1966, 1969-1977 r.), protokoły kontroli KW FJN oraz protokoły kontroli terenowych komitetów FJN przeprowadzane przez przedstawicieli KW FJN. Liczba jednostek w zespole: 988
65/731/0 Radca Podatkowy w Choszcznie 1729-1810 0 rozwiń
1. Sądownictwo 1781-1810; sygn. 1-2; 2 j.a. - zarządzenia (w tym drukowane edykty), kary za kradzieże. 2. Ordynacja miejska 1808 roku 1809-1810; sygn. 3-6; 4 j.a. - przepisy finansowe, separacja sądownictwa od administracji miejskiej, wprowadzenie ordynacji miejskiej w Kaliszu Pomorskim i Drawsku Pomorskim. 3. Opieka społeczna 1791-1810; sygn. 7-13; 7 j.a. - zarządzenia ogólne, utworzenie domu poprawczego w Gorzowie (1799), opieka społeczna w miastach powiatów tylnich, transport włóczęgów do zakładu poprawczego. 4. Mennictwo 1767-1810; sygn. 14-15; 2 j.a. - zarządzenia, banki-lombardy, hazard. 5. Rachunki 1782-1810; sygn. 16-21; 6 j.a. - przepisy, kontrola zaległych rachunków kas miejskich i powiatowej, obligacje i papiery dłużne, budżet specjalny lazaretów. 6. Urząd radcy podatkowego 1787-1809; sygn. 22-31; 10 ja. - materiały biurowe, druki urzędowe, uposażenie radców, lekarza powiatowego z Drawska, podwody dla urzędników, zmiany lokalu w Choszcznie. 7. Medycyna 1777-1810; sygn. 32-35; 4 j.a. - zarządzenia, akuszerki, szkoła akuszerek, szczepienie bydła. 8. Leśnictwo i łowiectwo 1784-1810; sygn. 36-41; 6 j.a. - zarządzenia, służba leśna, wyrąb lasu, opłaty za drewno, szkody leśne. 9. Handel 1776-1810; sygn. 42-51; 10 j.a. - zarządzenia ogólne, handel żydowski, kontakty handlowe z Austrią, Księstwem Warszawskim, Towarzystwo Handlu Morskiego (Seehandlungs-Societät), wprowadzenie miar i wag z Marchii Elektorskiej w Nowej Marchii. 10. Opłaty stemplowe i dochody 1787-1810; sygn. 52-55; 4 j.a. - zarządzenia, fiskał stemplowy (Stempel Fiscis), dochody po zmarłym radcy podatkowym Michaely, dochody w urzędach. 11. Akcyza i monopole 1782-1810; sygn. 56-61; 6 j.a. - zarządzenia o akcyzie, cłach i monopolu solnym, pobór akcyzy. 12. Majątki wiejskie 1784-1810; sygn. 62-68; 7 j.a. - zarządzenia, informacje o służbach ludności wiejskiej, zmiany terminu składania danin, rozdział pustkowi między gospodarzy, kolonistów i folwarki. 13. Inwalidzi wojskowi 1801-1809; sygn. 69-73; 5 j.a. - opieka nad inwalidami, zapomogi dla spensjonowanych żołnierzy, wdów i sierot, zaświadczenia o zwolnieniu z wojska. 14. Browarnictwo, gorzelnictwo i młynarstwo 1772-1809; sygn. 74-80; 7 j.a. - zarządzenia ogólne, budowa browarów, gorzelni, taksy opłat za piwo. 15. Administracja prowincjonalna i miejska 1767-1810; sygn. 81-97; 17 j.a.- zarządzenia ogólne, projekty poprawy administracji miejskiej, regulaminy i zarządzenia miejskie, opisy stanu miast, jarmarki, handel zbożem i zwierzętami hodowlanymi, służby, polowania na wilki, koszta utrzymania budynków kościelnych, przepisy o kosztownościach. 16. Militaria 1770-1810; sygn. 98-156; 59 j.a. - zarządzenia ogólne, dezercje, dostawy dla wojska, kwaterunki wojsk, etapy (przemarsze) wojskowe, podwody i konie dla wojska, kontrybucja francuska, zarządzenia wojsk francuskich, piekarnia polowa, zaopatrzenie wojsk francuskich w żywność, organizacja oddziałów wojskowych. 17. Kościół i szkolnictwo 1785-1810; sygn. 157-160; 4 j.a. - przepisy i zarządzenia, budowa kościołów, szkół i domów parafialnych, mieszkania dla nauczycieli, święta kościelne i państwowe. 18. Kolonizacja 1763-1810; sygn. 161-169; 9 j.a. - zarządzenia ogólne, osiedlanie żołnierzy zwolnionych z wojska, kolonistów w powiatach nowomarchijskich. 19. Przemysł, górnictwo i hutnictwo 1718-1810; sygn. 170-200; 31 j.a. - zarządzenia i przepisy ogólne, propozycje budowy manufaktur, magazyny surowców (wełny, jedwabiu), hodowla morwy, jedwabników i produkcja jedwabiu, opłaty dla uczniów cechowych, sprawozdania o produkcji, kopalnie torfu, kuźnia miedzi, handel, manufaktury pończoch w Drezdenku i garbarnia w Kaliszu. 20. Budownictwo 1739-1806; sygn. 201-204; 4 j.a. - zarządzenia i przepisy, nowomarchijski regulamin budowlany, statystyki budowlane. 21. Urzędnicy 1749-1810; sygn. 205-211; 7 j.a. - zarządzenia ogólne, uniformy urzędników policyjnych, kaucje, wykazy i opinie o urzędnikach miejskich. 22. Ubezpieczenia przeciwpożarowe 1782-1810; sygn. 212-223; 12 j.a. - zarządzenia ogólne o ochronie przeciwpożarowej, przebudowa budynków, kominów, taksacja nieruchomości, składki na ubezpieczenia przeciwpożarowe. 23. Żydzi 1784-1810; sygn. 224-231; 8 j.a. - zarządzenia, gminy wyznaniowe i ich władze, świątynie i cmentarze żydowskie. 24. Administracja policyjna 1778-1810; sygn. 232-258; 27 j.a. - zarządzenia i przepisy ogólne, regulacja przepisów o handlu, rzemiosła, rzeźnie, obsadzanie dróg drzewami, policja porządkowa, przepisy porządkowe w miastach, organizacja opieki społeczne, kontrola cen, miar i wag, miasta prywatne. 25. Kantony wojskowe 1764-1810; sygn. 259-275; 17 j.a. - zarządzenia i przepisy ogólne, dezerterzy, pobór do wojska z poszczególnych miast powiatów tylnych. 26. Statystyka 1795-1810; sygn. 276-284; 9 j.a. - zezwolenia handlowe, sprawozdania tabelaryczne o kosztach żywności, zboża, budownictwa. 27. Podatki od spadków i dziedziczenia zagranicą 1784-1809; sygn. 285-289; 5 j.a. - zarządzenia i przepisy ogólne, spadki zagraniczne, opłaty spadkowe. 28. Spuścizna radcy podatkowego Michaely 1774-1806; sygn. 290-304; 15 j.a. - zaliczki na hodowlę morwy, sprawy procesowe, ordynki polowe, policyjne, dotacje na budownictwo mieszkaniowe, projekty domów. Liczba jednostek w zespole: 304
65/732/0 Szczecińskie Zakłady Papiernicze "Skolwin" w Szczecinie [1946] 1948-2007 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 249 j.a. z lat 1947-2007 1.1. Upaństwowienie poniemieckich przedsiębiorstw, przejmowanie przedsiębiorstw przez Skarb Państwa - 21 j.a. z lat 1947-1978 1.2. Organizacja przediębiorstwa - rejestracja przedsiębiorstwa, regulaminy i schematy organizacyjne - 29 j.a. z lat 1949-2005 1.3. Akty normatywne - 76 j.a. z lat 1951-2007 1.3.1. Zarządzenia wewnętrzne - 47 j.a. z lat 1951-2007 1.3.2. Polecenia służbowe, pisma okólne - 29 j.a. z lat 1952-2007 1.4. Instrukcje i regulaminy - 25 j.a. z lat 1954-2007 1.4.1. Regulaminy pracy - 5 j.a. z lat 1966-2006 1.4.2. Zbiorowe Układy Pracy - 4 j.a. z lat 1994-1996 1.4.3. Regulaminy wynagradzania - 7 j.a. z lat 1959-2007 1.5. Prywatyzacja i restruktyryzacja przedsiębiorstwa - 22 j.a. z lat 1989-2003 1.6. Kontrole przdsiębiorstwa - 9 j.a. z lat 1954-1996 1.7. Komisje. Narady - 5 j.a. z lat 1951-1981 1.8. Majątek. Środki trwałe - 4 j.a. z lat 1957-1979 1.9. Współpraca z zagranicą - 4 j.a. z lat 1972-1993 1.10.Archiwum zakładowe - 9 j.a. z lat 1954-1971 1.10.1. Normatywy kancelaryjno-archiwalne - 4 j.a. z lat 1954-1971 1.10.2. Ewidencja archiwum zakładowego - 5 j.a. z lat 1959-1974 1.11. Inne materiały dotyczące organizacji przedsiębiorstwa - 2 j.a. z lat 1974-1992 1.12. Wydawnictwa. Monografie. Kroniki - 43 j.a. z lat 1953-1992 2. Organy kolegialne - 24 j.a. z lat 1992-1998 2.1. Organizacja organów kolegialnych - 4 j.a. z lat 1992-1998 2.2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy - 8 j.a. z lat 1992-1997 2.3. Rada Wierzycieli - 1 j.a. z 1996 r. 2.4. Rada Nadzorcza - 1 j.a. z lat 1992-1994 2.5. Zarząd Spółki - 10 j.a. z lat 1994-1998 3. Planowanie - 106 j.a. z lat 1946-1997 3.1. Plany wieloletnie - 9 j.a. z lat 1955-1997 3.2. Plany techniczno-ekonomiczne - 54 j.a. z lat 1949-1997 3.3. Plany produkcji - 4 j.a. z lat 1952-1956 3.4. Plany zaopatrzenia materiałowego - 7 j.a. z lat 1951-1983 3.5. Plany finansowe - 18 j.a. z lat 1946-1969 3.6. Plany kosztów - 4 j.a. z lat 1955-1968 3.7. Plany zatrudnienia i funduszu płac - 4 j.a. z lat 1952-1980 3.8. Inne plany i programy - 6 j.a. z lat 1953-1976 4. Sprawozdawczość - 156 j.a. z lat 1946-2006 4.1. Analizy ekonomiczne i sprawozdania z działalności - 41 j.a. z lat 1950-1997 4.2. Analizy kosztów - 6 j.a. z lat 1954-1981 4.3. Inne analizy - 9 j.a. z lat 1954-1975 4.4. Sprawozdania z produkcji - 16 j.a. z lat 1956-1998 4.5. Sprawozdania ze sprzedaży - 6 j.a. z lat 1967-1970 4.6. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac - 7 j.a. z lat 1953-1989 4.7. Inne sprawozdania statystyczne - 2 j.a. z lat 1972-1998 4.8. Meldunki gospodarcze - 7 j.a. z lat 1994-1998 4.9. Inne sprawozdania opisowe - 8 j.a. z lat 1951-1986 4.10. Oceny, informacje - 14 j.a. z lat 1961-2006 4.11. Bilanse - 40 j.a. z lat 1946-1998 5. Samorząd pracowniczy, związki zawodowe - 25 j.a. z lat 1951-1991 5.1. Konferencje Samorządu Robotniczego - 2 j.a. z lat 1969-1978 5.2. Rada Zakładowa - 18 j.a. z lat 1953-1966 5.3. Samorząd pracowniczy - 1 j.a. z 1986 r. 5.4. Inne organizacje, kluby i stowarzyszenia - 2 j.a. z lat 1951-1956 5.5. Związki zawodowe - postulaty załogi - 2 j.a. z lat 1972-1991 6. Kadry. Ewidencja pracowników - 29 j.a. z lat 1948-2007 6.1. Informacje dotyczące zatrudniania pracowników - 4 j.a. z lat 1954-1980 6.2. Ewidencja pracowników - 25 j.a. z lat 1948-2007 7. Akta osobowe pracowników - 4198 j.a. z lat [1945] 1948-1963 Liczba jednostek w zespole: 4787
65/733/0 Prokuratura Wojewódzka w Szczecinie 1945-1991 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 756/1985; 1949-1955; sygn. 1-53; 53 j.a. - sprawozdania statystyczne prokuratora wojewódzkiego i prokuratorów powiatowych (za lata 1949-1954), sprawozdania statystyczne z orzecznictwa sądowego (za 1952 ), sprawozdania statystyczne z wykonania ustawy o amnestii (za 1953 r.), protokoły kontroli prokuratur powiatowych (1953-1955). 2. AKCESJA nr 1458/1999; 1951-1973; sygn. 54-210; 157 j.a. - protokoły kontroli prokuratur powiatowych (1957-1972), zbiorcze sprawozdania statystyczne prokuratora wojewódzkiego (za lata 1955-1973), sprawozdania z wykonania przepisów ustawy o amnestii (1968-1969), zbiór instrukcji i okólników Wydziału Kolejowego (1951), sprawozdania z wyjazdów kontrolno-instruktażowych (1956-1972, protokoły narad i konferencji (1958-1972), roczne sprawozdania z działalności Prokuratury Wojewódzkiej (za lata 1961-1973), sprawozdania z inspekcji zakładów karnych i aresztów śledczych (1968-1969), współpraca z radiem, prasą i telewizją (1969), materiały z posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego przy Prokuraturze Wojewódzkiej (1972). 3. AKCESJA nr 1603/2001; 1945-1984; sygn. 211-517; 307 j.a. - repertoria wyrokowe Wydziału I (1946-1962), księgi należności budżetowych (1951-1956), skorowidze do repertoriów Wydziału I, rejestry, repertoria i skorowidze do repertoriów Wydziału II (1949-1959), księga należności budżetowych (1949-1950), rejestry, dzienniki, repertoria i skorowidze do repertoriów Wydziału III (1949-1956), księga należności budżetowych (1949-1950), rejestry, dzienniki, repertoria i skorowidze do repertoriów b. Wojskowej Prokuratury Rejonowej i Samodzielnego Rejonu Kolejowego (1946-1956), serwis informacyjny Prok. Woj. (1974-1975), przepisy dotyczące organizacji biurowości w prokuraturach (1953, 1961, 1973, 1984), materiały dotyczące tzw. "wypadków grudniowych" z 1970 r. 4. AKCESJA nr 1608/2001; 1954-1991; sygn. 518-524; 7 j.a. - repertorium wizytacji "WIZ" (1954-1955, 1971), zarządzenia prokuratora wojewódzkiego (1976-1979); zarządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych (1991), rejestry, repertoria i skorowidze do repertoriów Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście (1945-1969), wykazy osób aresztowanych. 5. AKCESJA nr 1702/2002; 1945-1964; sygn. 526-776; 251 j.a. - repertoria, skorowidze, wykazy osób aresztowanych. 6. AKCESJA nr 1703/2002; 1956-1983; sygn. 777-789; 13 j.a. - akta główne i podręczne postępowań (1956-1962, 1983), akta wykonania kary wyroku śmierci (1970, 1972, 1974, 1978, 1981). 7. AKCESJA nr 2111/2005; 1961-1963; sygn. 789a-797; 9 j.a. - akta dotyczące zatonięcia holownika "Bizon" (1962-1963), akta spraw (1961-1963). 8. AKCESJA nr 2205/2006; 1956-1980; sygn. 798-935; 138 j.a. - wizytacje prokuratur powiatowych (1958-1968), protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego (1961-1971), narady prokuratorów powiatowych (1968, 1976), zarządzenia wewnętrzne (1973-1975, 1980), sprawozdania statystyczne z wykonania ustawy o amnestii z dn. 27.04.1956 r. (za 1956 r.), sprawozdania statystyczne z działalności Prokuratury Wojewódzkiej i prokuratur powiatowych (1967-1968, 1970), sprawozdania opisowe z działalności Prokuratury Wojewódzkiej (1959-1960, 1964-1965, 1967, 1970), dokumenty dot. katastrofy komunikacji miejskiej zaistniałej w dn. 7.12.1967 r., (1967), kontrola i instruktaż (1960-1971). 9. Akcesja nr 4003/2017; 1955-1984; 119 j.a.; sygn. 936-1054 - sprawozdania statystyczne; akta podręczne prokuratora - akta oskarżenia w sprawie pożaru ZG "Kaskada" 27.04.1981 r.; akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 1054
65/734/0 Technikum Eksploatacji Żeglugi i Portów w Szczecinie 1950-1954 0 rozwiń
1. Zarządzanie 1950-1954; 22 j.a. 1.1. Wytyczne władz zwierzchnich 1951-1954; 2 j.a. - pisma w sprawach finansowych i pedagogicznych. 1.2. Organizacja 1952-1954; 4 j.a. - regulamn uczniowski, sprawozdanie z wizytacji w szkole, protokoły nard. 1.3. Rada Pedagogiczna 1950-1954; 5 j.a. - protokoły posiedzeń. 1.4. Komisje przedmiotowe 1951-1953; 3 j.a. 1.5. Zatrudnienie, fundusz płac i wykazy nauczycieli 1951-1954; 8 j.a. - imienne wykazy nauczycieli, dokumenty dotyczące funduszu płac i wynagradzania pracowników Szkoły. 2. Plany i sprawozdania 1950-1954; 16 j.a. 2.1. Plany 1951-1953; 3 j.a. - plany pracy dydaktycznej na lata szkolne 1952/53 - 1953/54 oraz projekt planu gospodarczego na 1952 r. 2.2. Sprawozdania 1952-1953; 4 j.a. - sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności dyrektora szkoły i kierownika internatu. 2.3. Sprawozdania statystyczne 1950-1954; 9 j.a. - sprawozdania dotyczące spraw pedagogicznych, biblioteki, zatrudnienia i funduszu płac. 3. Nauczanie i wychowanie 1950-1954; 50 j.a. 3.1. Programy i plany nauczania 1950-1954; 5 j.a. 3.2. Egzaminy wstępne, promocyjne i dojrzałości 1950-1953; 5 j.a. - protokoły oraz sprawozdania z egazminów. 3.3. Oceny, klasyfikacje i wykazy uczniów 1952-1954; 9 j.a. - oceny wyników nauczania i klasyfikacji uczniów, przebiegu praktyk uczniowskich, dane ilościowe i wykazy imienne uczniów. Jedna jednostka dotyczy postępów w nauce uczniów narodowości albańskiej i koreańskiej. 3.4. Katalogi klasyfikacyjne 1950-1954; 14 j.a. 3.5. Działalność pozalekcyjna 1950-1954; 4 j.a. - informacje o kołach szkolnych działających w Technikum oraz o organizowanychimprezach sportowych. 3.6. Organizacje młodzieżowe - Związek Młodzieży Polskiej 1950-1954; 13 j.a. - protokoły zebrań zarządu szkolnego i kół klasowych, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania. 4. Akta uczniów 1950-1954; 325 j.a. - usystematyzowane alfabetycznie akta osobowe uczniów. 5. Akta osobowe pracowników 1950-1954; 48 j.a. - usystematyzowane alfabetycznie akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 461
Wyświetlanie 721 do 740 z 1 758 wpisów.