Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/91/0 Urzędy skarbowe na Pomorzu 1919-1944 0 rozwiń
1. Urząd Skarbowy w Kołobrzegu (Kolberg) 1919-1938; 42 j.a. - akta spraw osób fizycznych i prawnych (lekarze, kupcy, rzemieślnicy) dotyczące podatków: dochodowego, majątkowego, obrotowego. 2. Urząd Skarbowy w Szczecinie Północ (Stettin) 1920-1944; 29 j.a. - sprawy podatkowe (podatek dochodowy, majątkowy), sprawozdania spółek i kontrole różnych firm z terenu miasta: Browar Elysium, Überlandeszentralle Pommern, Industrie Treuhandgesellschaft, Schütt-Ahrens, Gross Kraftwerk Stettin AG, Stoewer, Ferd. Rückforth Nach. AG, Stettiner Hafengesellschaft, Pommersche Provinzial Zucker Siederei AG. Liczba jednostek w zespole: 71
65/92/0 Rejencja Szczecińska [1684] 1801-1945 0 rozwiń
I. Wydział Prezydialny 13477 j.a.: 1. Ustawodawstwo1809-1921; sygn. 1-61; 61 j.a. - zarządzenia władz państwowych, odpisy ustaw i pism okólnych, zarządzenia policyjne i finansowe. 2. Admnistracja państwem 1803-1921; sygn. 62-171a(sygn. 110a, 110b, 110c, 110d, 110e,171a); 116 j.a. - kontakty z innymi państwami, granice, zwierzchnie urzędy państwowe. 3. Organizacja rejencji 1808-1895; sygn. 172-516(sygn. 325a ); 345 j.a. - rozporządzenia i przepisy, zatrudnianie urzędników, sprawy finansowe, akta personalne, nadzór nad administracją powiatową i urzędami policyjnymi, sprawy dyscyplinarne. 4. Dwór królewski 1810-1917; sygn. 517-581; 65 j.a. - podróże, zgony i śluby członków rodziny królewskiej, odznaczenia, jubileusze, nadawanie szlachectwa. 5. Administracja regaliami 1809-1875; sygn. 582-675; 94 j.a. - eksploatacja solanek, poczta, loterie, opłaty skarbowe, podatki, informacje o produkcji przemysłowej. 6. Nadzór nad korporacjami 1810-1902; sygn. 676-737; 62 j.a. - zadłużenia majątków, bezpieczeństwo we wsiach, młynarze, dotacje państwowe, związki samorządowe, stowarzyszenia kombatanckie, gospodarstwa rolne. 7. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami [1762] 1801-1943; sygn. 738-1105b(sygn. 777a, 951a, 1105a, 1105b); 372 j.a. - szpitale powiatowe, fundacje, szkoły, sierocińce, kontrole rachunków, stypendia, rejestracja stowarzyszeń. 8. Statystyka 1809-1938; sygn. 1106-1731; 626 j.a. - mapy, zmiany nazw miejscowości, tabele statystyczne według powiatów, ludność, mapy rejencji ich sporządzanie i przechowywanie. 9. Samorząd prowincji 1809-1928; sygn. 1732-1742; 11 j.a. - spisy stanów, podziały majątków ziemskich, wykazy urzędników, administracja samorządowa. 10. Sejmy krajowe 1806-1935; sygn. 1742a-1870a(1742b, 1742c, 1742d, 1870a); 133 j.a. -, zarządzenia i przepisy, wybory do sejmików komunalnych i prowincjonalnych, sejmu pruskiego i Reichstagu, wybory prezydenckie. 11. Ustawodawstwo samorządowe 1814-1944; sygn. 1871-1951; 81 j.a. - zarządzenia i ustawy dotyczące prowincji i powiatów, granice powiatów i gmin, regulacje granic na wodach. 12. Nadzór nad samorządem w domenach państwowych (amtach) 1811-1877; sygn. 1952-2102(sygn. 2041a, 2041b, 2041c); 154 j.a. - sądy, sołtysi, nowe podatki, policja, sprawy komunalne. 13. Nadzór nad samorządem w powiatach 1810-1943; sygn. 2103-2479(sygn. 2346a, 2346b, 2346c, 2346d, 2349a, 2349b, 2349c, 2349d, 2392a); 386 j.a. - sejmiki powiatowe, posiedzenia i uchwały wydziałów powiatowych, sprawozdania, urzędnicy administracji powiatowej i gminnej, sprawy kasowo–budżetowe, zadłużenia, kredyty, podatki, cła. 14. Nadzór nad samorządem wiejskim [1786] 1801-1892; sygn. 2479a-2542 (sygn. 2512a, 2534a); 66 j.a. - uchwała o samorządzie wiejskim, sołtysi, sądy wiejskie, dobra rycerskie, uchwały gmin. 15. Nadzór nad samorządem miejskim [1763] 1801-1944; sygn. 2543-3739 (sygn. 2678a, 3151a, 3151b, 3277a, 3420a); 1202 j.a. - ordynacje miejskie, zarządzenia, wybory władz samorządowych, radni, gospodarka, cechy, prawa obywatelskie, archiwa i biblioteki, finanse miast, kasy, dotacje, plany finansowe, podatki, nadzór nad samorządem w poszczególnych miastach. 16. Żegluga 1801-1935; sygn. 3740-4233 (sygn. 3753a, 3808a, 3968a, 3968b, 4027a); 499 j.a. - budownictwo wodne, porty, pilotaż, ruch statków, administracja morska, żegluga rzeczna, pogłębianie dróg wodnych, stany wód, opieka lekarska, opłaty administracyjne, policja wodna, żegluga pasażerska, żeglarstwo, wraki, ratownictwo morskie, szkolnictwo, budowa portu w Świnoujściu, budowa statków, szkody sztormowe i wojenne. 17. Handel 1823-1944; sygn. 4234-4299; 66 j.a. - jarmarki, kontrola cen, zrzeszenia, jarmarki w poszczególnych powiatach, wymiana z zagranicą, przewozy towarów drogą morską. 18. Rzemiosło [1794] 1801-1944; sygn. 4300-4965(sygn. 4300a, 4746a); 668 j.a. - zarządzenia i przepisy, szkolnictwo zawodowe, szkolenie inwalidów, dokształcanie rzemieślników, dotacje do szkół zawodowych, nauczyciele, plany nauczania, komisje egzaminacyjne, uczniowie, czeladnicy, karty rzemieślnicze, Izba Rzemieślnicza, rzemiosło w poszczególnych miastach i powiatach. 19. Komunikacja [1752] 1801-1944; sygn. 4966-6375 (sygn. 5871a, 5916a, 5951a, 5993a, 6018a, 6018b, 6018c, 6031a); 1418 j.a. - koleje szerokotorowe, taryfy, pracownicy, administracja kolejowa, rozkłady jazdy, budowa linii kolejowych między poszczególnymi miejscowościami, koleje wąskotorowe, pożyczki państwowe, dotacje, wypadki, transporty wojska, koleje prywatne, budowa, naprawa oraz utrzymanie dróg i mostów w poszczególnych powiatach i miastach, zarządzenia, finanse, ruch drogowy, oświetlanie ulic, służby drogowe, plany autostrady, nadzór policyjny nad drogami, drogi tranzytowe, komunikacja autobusowa, nauka jazdy, spółki przewozowe, linie tramwajowe, komunikacja lotnicza. 20. Poczta 1809-1880; sygn. 6376-6380; 5 j.a. - zarządzenia i przepisy, opłaty pocztowe. 21. Telegraf 1845-1942; sygn. 6381-6390; 10 j.a. - budowa i wykorzystanie państwowych linii telegraficznych. 22. Rolnictwo [1784] 1801-1931; sygn. 6391-6784(sygn. 6440a, 6440b, 6441a, 6447a, 6467a, 6467b, 6542a, 6779a, 6779b); 403 j.a. - zarządzenia, parcelacja, ceny zbóż, uprawy i plony, zapomogi, uprawy doświadczalne, sprzedaż gruntów, organizacje i towarzystwa rolnicze, Akademia Rolnicza, Izby Rolnicze, kolonizacja i osadnictwo, Bank Rolny, kasy rolnicze, regulacja stosunków własnościowych, regulacja powinności, wywłaszczenia, ogrodnictwo, sadownictwo, szkolnictwo rolne, jeńcy wojenni zatrudniani w rolnictwie, pszczelarstwo, hodowla, choroby zwierząt, rzemiosło wiejskie. 23. Leśnictwo 1809-1920; sygn. 6785-6813; 29 j.a. - myślistwo, wywóz drewna, zalesiania, dotacje, Towarzystwo Ochrony Lasów, zezwolenia na odstrzał zwierzyny leśnej, szkody wyrządzane przez dziki. 24. Melioracje [1779] 1801-1928; sygn. 6814-7193a(sygn. 6892a, 6949a, 6988a, 6993a, 7171a, 7193a); 386 j.a. - fundusz melioracyjny, zagospodarowanie nieużytków, torfowiska, kanały melioracyjne, regulacje rzek i strumieni, finanse, spółki wodne, melioracje na terenie poszczególnych powiatów, utrzymywanie rowów melioracyjnych, melioracja Iny, Płoni, Rzędowy, skargi. 25. Gospodarka wodna 1806-1908; sygn. 7194-7241; 48 j.a. - stany wód, zanieczyszczenia, umacnianie brzegów Odry. 26. Kanalizacja 1895-1932; sygn. 7242-7255; 14 j.a. - budowa kanalizacji, wodociągi. 27. Komunikacja wodna 1863-1943; sygn. 7256-7264; 9 j.a. - dotacje na utrzymanie dróg wodnych, żegluga śródlądowa i morska, tor wodny Szczecin–Świnoujście, utrzymanie nabrzeży, ruch statków. 28. Budownictwo [1736] 1801-1942; sygn. 7265-7791(sygn. 7413a, 7415a, 7489a, 7658a); 531 j.a. - zarządzenia, nadzór budowlany, urzędnicy, sprawozdania, kontrola prac budowlanych, projekty, kosztorysy, zażalenia, budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe, wiejskie, budowa ratuszów, gmachów publicznych, szkół i sądów, zabytki, pomniki, Zamek Książąt Pomorskich. 29. Przemysł 1808-1944; sygn. 7792-7874(sygn. 7813a, 7813b); 85 j.a. - fabryki, manufaktury, hodowla jedwabników, drzewa morwowe, ceny wełny, tytoń, cukrownie, huty, młyny, wystawa wyrobów krajowych, nadzór nad fabrykami, wypadki przy pracy. 30. Elektrownie 1886-1942; sygn. 7876-7901 (sygn. 7875-opuszczony numer); 26 j.a. - zakładanie sieci elektrycznej, sieć wysokiego napięcia, podstacje. 31. Medycyna i weterynaria [1742] 1801-1945; sygn. 7902-8259(sygn. 7925a, 7946a, 7957a, 7957b, 7970a, 7975a, 7975b, 7975c, 7975d, 7975e, 7976a, 8073a, 8231a, 8231b); 372 j.a. - organizacja urzędów zdrowia, finanse, sprawozdania, lekarze, aptekarze, sterylizacje, zapomogi, choroby dziedziczne, sprawy sanitarne w portach, organizacja służby zdrowia, szpitale i zakłady lecznicze, lecznictwo prywatne, apteki i drogerie, uzdrowiska nadmorskie, akuszerki, opieka nad niemowlętami, stan sanitarny, walka z alkoholizmem, weterynaria. 32. Nadzór nad środkami spożywczymi 1802-1935; sygn. 8260-8346; 87 j.a. - transport, zaopatrzenie, ceny, magazyny, produkcja piwa, wina, handel rybami, mięsem i mlekiem, sprzedaż i ceny chleba. 33. Opieka społeczna 1802-1944; sygn. 8347-8559(sygn. 8347a, 8347b, 8360a); 215 j.a. - zarządzenia, utrzymanie domów dla ubogich, zapomogi, zbiórki pieniędzy, opieka nad chorymi umysłowo, sierocińce, stypendia, opieka nad młodzieżą i dziećmi, domy poprawcze, młodociani przestępcy, ubezpieczenia, kasy zapomogowe, nadzór nad moralnością i dobrymi obyczajami. 34. Prasa 1806-1933; sygn. 8560-8603(sygn. 8565a, 8565b, 8593a); 47 j.a. - cenzura, kultura, zakazane druki, cenzura pism, wydawnictwa, teatr, cyrk, lokale rozrywkowe, ochrona zebrań, nadzór nad widowiskami i koncertami, zabytki, muzea, pomniki. 35. Sądownictwo 1842-1943; sygn. 8604-8640; 37 j.a. - spory, sprawy spadkowe. 36. Rybołówstwo 1813-1931; sygn. 8641-8843; 203 j.a. - ustawy, zarządzenia, połowy ryb na wodach śródlądowych i morskich, sprzęt rybacki, stowarzyszenia rybaków, statki rybackie, handel rybami, ceny, ubezpieczenia, zarybianie, targ rybny w Szczecinie, przetwórstwo ryb. 37. Policja 1811-1943; sygn. 8844-10013(sygn. 9386a, 9537a, 9537b, 9537c, 9537d, 9537e, 9655a, 9655b, 9823a); 1179 j.a. - zarządzenia, godło państwowe, flagi, podróże dostojników państwowych, zdrady państwa, podział na okręgi policyjne, mianowania urzędników, odznaczenia, kontrola broni, zamieszki, urzędy policyjne, organizacja i reorganizacje policji, administracja policyjna w powiatach, miastach i miejscowościach wypoczynkowych, kąpieliska, zieleńce, bezdomni, urzędnicy policji, zażalenia, wydawanie dowodów osobistych, nabywanie obywatelstwa pruskiego, wydalanie z Rzeszy, obcokrajowcy, nadzór nad cudzoziemcami, zezwolenia na pracę cudzoziemców, emigracja do poszczególnych państw, paszporty, włóczęgostwo, więzienia, zakłady poprawcze, domy opieki nad dziećmi. 38. Ochrona przeciw pożarowa 1805-1814; sygn. 10014-10096(sygn. 10018a, 10018b); 85 j.a. - zakazy palenia tytoniu, zabezpieczanie kominów, odszkodowania, straż pożarna, ubezpieczenia, statystyka. 39. Urzędy stanu cywilnego 1813-1945; sygn. 10097-10131(sygn. 10097a); 36 j.a. - ewidencja ludności, statystyka, adopcje dzieci, zmiana nazwisk. 40. Opieka nad robotnikami 1901-1932; sygn. 10132-10408 (sygn. 10171a); 278 j.a. - ustawodawstwo, bezrobotni, ubezpieczenia, wypadki, renty, roboty interwencyjne przy melioracji, roboty publiczne przy budowie dróg, kolei, lotniska, obiektów sportowych, kanalizacji. 41. Policja bezpieczeństwa 1806-1944; sygn. 10409-10696(sygn. 10437a, 10455a, 10457a, 10460a, 10463a); 293 j.a. - handel bronią, rejestry kar, rozruchy polityczne, transport jeńców, zjazdy organizacji politycznych, policja wewnętrzna, szpiegostwo, azyle, ulotki, organizacja służby bezpieczeństwa, tłumienie rozruchów, strajki, socjaldemokraci, anarchiści, komuniści, partie polityczne, nadzór policyjny w miastach. 42. Instytucje komunalne 1917-1941; sygn. 10697-10702; 6 j.a. - kontrola wodociągów, opieka społeczna, banki, pożyczki. 43. Bractwa kurkowe 1810-1930; sygn. 10703-10715; 13 j.a. - organizacja i działalność bractw kurkowych w Dąbiu (Altdamm), Anklamie, Baniach (Bahn), Dobrej Nowogardzkiej (Daber), Demminie, Widuchowej (Fiddichow), Chociwlu (Freienwalde), Goleniowie (Gollnow), Kamieniu Pomorskim (Kammin i/P.) i Pasewalku. 44. Konkubinaty 1810-1928; sygn. 10716-10718; 3 j.a. - nadzór policyjny. 45. Mennictwo 1810-1867; sygn. 10719-10730; 12 j.a. - listy zastawne, fałszerstwa, wycofywanie uszkodzonych pieniędzy z obiegu. 46. Gminy żydowskie 1808-1938; sygn. 10731-10773 (sygn. 10771a, 10771b, 10771c); 46 j.a. - ludność żydowska na Pomorzu, spisy, budowa synagog, obrzędy, małżeństwa, udział w handlu i rzemiośle. 47. Gmina żydowska w Szczecinie 1933-1941; sygn. 10774-10777; 4 j.a. - likwidacja, sprzedaż nieruchomości. 48. Służba 1882-1906; sygn. 10778-10780; 3 j.a. - sprawy służby domowej. 49. Finanse 1805-1939; sygn. 10781-11359 (sygn. 10854a); 580 j.a. - podatki, banki, depozyty, pożyczki, spadki, konfiskaty majątku, likwidacja podatku od mąki, podatek dochodowy, obrotowy, dotacje, Główna Kasa Rejencyjna, kasy oszczędnościowe, sprawy katastralne. 50. Koncesje [1792] 1801-1871; sygn. 11360-11955; 596 j.a. - sprawy przemysłowe, sprawozdania, spisy młynów, handel drzewem, koncesje dla domokrążców, fabryki, tartaki, browary, winiarnie, drukarnie, olejarnie, cegielnie, koncesje na prowadzenie różnej działalności gospodarczej. 51. Policja polityczna 1924-1943; sygn. 11956-12211; 256 j.a. - zebrania polityczne, spory między partiami, szpiegostwo, działalność Polonii, zezwolenia na broń. 52. Żandarmeria 1849-1945; sygn. 12212-12235; 24 j.a. - gestapo, akta personalne oficerów żandarmerii, szkolenia, obsada personalna, przebieg służby, zarządzenia gestapo, poszukiwania, aresztowanie komunistów w Szczecinie. 53. Militaria [1692] 1801-1945; sygn. 12236-13351 (sygn. 12307a, 12377a, 12377b, 12377c, 12393a, 12782a, 12845a, 12845b, 12890a, 12890b, 12890c, 13117a, 13117b, 13316a, 13316b); 1131 j.a. - ustawodawstwo, przepisy dotyczące służby wojskowej, akta zgonów żołnierzy, demobilizacja, kadry oficerskie, odznaczenia, dyscyplina, kary za szpiegostwo i zbrodnie, inwalidzi, zapomogi, odszkodowania wojenne, kantony, listy dezerterów, opieka lekarska nad żołnierzami, zwolnienia z wojska, pobory, spisy oficerów, kwaterunki, umocnienia i fortyfikacje, aprowizacja i zaopatrzenie wojsk, przemarsze i podwody, ćwiczenia wojskowe, finanse i rachunki, pierwsza wojna światowa, towarzystwa kombatanckie. II. Wydział Szkół i Kościołów 7584 j.a. 1. Administracja ogólna 1814-1931; sygn. 1-14b (sygn. 14a, 14b); 16 j.a. - instrukcje, podziały czynności, spisy książek i map, wykazy szkół, kontrole finansowe, podatek kościelny, spisy nauczycieli, związki szkolne. 2. Synody [1684] 1801-1944; sygn. 15-7133 (sygn. 2493a, 3224a, 5466a, 5466b); 7123 j.a. - synody kościoła protestanckiego w różnych miastach Pomorza: Altenkirchen, Dąbiu, Anklamie, Baniach, Barth, Dobrej Nowogardzkiej, Demminie, Franzburgu, Chociwlu, Gartz a/O., Garz a/R., Goleniowie, Gryficach (Greifenberg), Gryfinie (Greifenhagen), Greifswaldzie, Grimmen, Dobrzanach (Jakobshagen), Kamieniu Pomorskim, Kołbaczu (Kolbatz), Łobzie (Labes), Loitz, Nowogardzie (Naugard), Golczewie, Pasewalku, Penkun, Pyrzycach (Pyritz), Resku (Regenwalde), Richtenbergu, Stargardzie Szczecińskim (Stargard i/P.), Szczecinie, Stralsundzie, Trzebiatowie nad Regą (Treptow a/R.), Treptow a/T., Usedom, Uckermünde, Wierzbnie (Werben), Wolgast, Wolinie (Wollin). 3. Szkoły 1811-1945; sygn. 7134-7304; 171 j.a. - szkoły podstawowe i ludowe, dyscyplina szkolna, wizytacje, biblioteki, inspekcje szkolne, deputacje szkolne w miastach, dokształcanie nauczycieli, egzaminy nauczycielskie, ubezpieczenia chorobowe, wychowanie fizyczne, szkolnictwo dla dziewcząt, seminaria nauczycielskie. 4. Dochody nauczycieli i duchownych 1816-1944; sygn. 7305-7331; 27 j.a. - dzierżawy gruntów szkolnych i kościelnych, ogrody przyszkolne, hodowla jedwabników, obciążenia szkół i kościoła, służba wojskowa nauczycieli. 5. Uposażenia nauczycieli i duchownych 1810-1929; sygn. 7332-7496; 165 j.a. - kontrole rachunków kościelnych i szkolnych, wynagrodzenia nauczycieli, budżety szkół, fundacje i zapomogi, opłaty, etaty administracyjne w szkołach. 6. Budownictwo szkolne 1814-1911; sygn. 7497-7506; 10 j.a. - budowa, remonty i utrzymanie budynków szkolnych i kościelnych, fundusze na budowę, wykazy kościołów objętych patronatem królewskim, ubezpieczenia. 7. Kolekty i zapomogi dla nauczycieli i ich rodzin 1811-1932; sygn. 7507-7569; 63 j.a. - emerytowani nauczyciele, fundusz na zapomogi, schronisko dla dziewcząt, zakład dla ociemniałych, fundacje, stypendia. 8. Pomoce kancelaryjne 1857-1928; sygn. 7570-7578; 9 j.a. - dzienniki konceptów i korespondencyjne. III. Wydział Domen i Lasów 9770 j.a. 1. Administracja ogólna 1811-1933; sygn. 1-78(sygn. 35a, 56a, 56b); 81 j.a. - ustawodawstwo, opiniowanie zarządzeń, dzierżawa i sprzedaż gruntów, ubezpieczenia przeciw pożarowe, daniny na cele kościelne i szkolne, meliorac Liczba jednostek w zespole: 33640
65/93/0 Prezydium Policji w Szczecinie 1856-1945 0 rozwiń
I. Materiały aktowe 158 j.a. (1,90 m.b.): 1. Wydział Prezydialny 1852-1945; sygn. 1-52; 52 j.a. - zarządzenia policyjne, sprawy organizacyjne, dyscyplinarne, szkoleniowe, paszportowe i graniczne, zmiany nazwisk, roczniki biuletynów służbowych wydawanych przez gestapo i policję związane ze sprawami organizacyjnymi. 2. Urząd ds. Cudzoziemców1926-1945; sygn. 53-123; 71 j.a. - sprawy personalne urzędników, upoważnienia do korzystania ze środków lokomocji w Szczecinie, fragmentaryczne dane o obozach w których przebywali robotnicy przymusowi, przepisy regulujące nadzór nad robotnikami przymusowymi, zbiór afiszów o wyrokach śmierci wydawanych przez sądy specjalne. 3. Policja kryminalna 1922-1945; sygn. 124-158; 35 j.a. - sprawy organizacyjne policji kryminalnej, policja portowa, morderstwa i samobójstwa podczas II wojny światowej, zwalczanie pokątnego przerywania ciąży, handel narkotykami, pożary, nadzór nad życiem społeczno-kulturalnym miasta. II. Kartoteka cudzoziemców rejestrowanych przez Wydział ds. Obcokrajowców Prezydium Policji w Szczecinie (Polizeipräsident in Stettin-Ausländeramt) 84342 j.a - są to akta osobowe, „kartoteki” i „teczki osobowe” cudzoziemskich pracowników przymusowych zatrudnionych w przemyśle i zakładach usługowych w Szczecinie, Policach oraz w rolnictwie na obrzeżach Szczecina i w powiecie Kamień Pomorski (Cammin i/P.). Treści dokumentów umożliwia również lokalizację miejsc obozów zbiorowego zakwaterowania pracowników przymusowych, miejsc deportacji, struktury wieku i innych danych demograficznych. W grupie zachowały się jednostki umożliwiające imienną identyfikację pracowników przymusowych następujących narodowości: Polacy, Francuzi, Ukraińcy i Rosjanie, Belgowie, Włosi, Łotysze, Czesi i Słowacy, Jugosłowianie, Holendrzy, Duńczycy, Szwedzi, Litwini, Rumuni, Węgrzy, oraz mniejsze ilości innych narodowości. III. Kartoteka ludności żydowskiej - 1781 kartotek (0,75 m.b.). Liczba jednostek w zespole: 86281
65/94/0 Komisariat Policji Szczecin-Żelechowa 1874-1936 0 rozwiń
1. Nadzór nad organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami 1874-1936; sygn. 1-17; 17 j.a. - obserwacja socjaldemokratów i anarchistów, działalności organizacji i stowarzyszeń, nadzór nad kinematografią. 2. Obywatelstwo i emigracja 1874-1936; sygn. 18-20; 3 j.a. - uzyskanie i utrata obywatelstwa, emigracja i imigracja, sprawy paszportowe i mobilizacyjne. 3. Zarządzenia policyjne 1926-1936; sygn. 21-27; 7 j.a. - kontrola prasy, wydawnictw i plakatowania, nadzór nad loterią państwową, związkami i stowarzyszeniami, inwigilacja wyznań religijnych. Liczba jednostek w zespole: 27
65/95/0 Starostwo Powiatowe w Choszcznie 1672-1898 0 rozwiń
1. Administracja państwowa 1734-1890; sygn. 1-41; 41 j.a. - samorząd, edykty, zarządzenia i przepisy, organizacja administracji i sądownictwa, wybory landratów, registratura, wybory do sejmów krajowych oraz sejmików komunalnych i powiatowych, spisy szlachty, tworzenie gmin, miasta i administracja komunalna. 2. Policja i bezpieczeństwo 1783-1830; sygn. 42-85; 44 j.a. - wydalanie obcokrajowców, emigracja z Niemiec, organizacje społeczne utrzymujące porządek i spokój, niepokoje i zaburzenia, ochrona przeciwpożarowa, towarzystwa ogniowe. 3. Przemysł, rzemiosło i handel 1766-1890; sygn. 86-93; 8 j.a. - nadzór nad górnictwem i hutnictwem, tabele cen, rzemiosło wędrowne, spław drewna, karczmy. 4. Rolnictwo i własność ziemska 1724-1898; sygn. 94-121; 28 j.a. - zarządzenia i przepisy, melioracje w poszczególnych wsiach i folwarkach, rozwój ogrodnictwa, uprawa drzew morwowych i hodowla jedwabników, szkolnictwo rolnicze. 5. Myślistwo 1762-1839; sygn. 122-126; 5 j.a. - zarządzenia dotyczące wilków, organizacja polowań na wilki. 6. Komunikacja 1799-1895; sygn. 127-138; 12 j.a. - zarządzenia i przepisy, budowa oraz utrzymanie dróg, budowa linii kolejowych. 7. Budownictwo 1772-1847; sygn. 139-145; 7 j.a. - budowa oraz remonty mostów, zakładanie młynów. 8. Medycyna i weterynaria 1831-1879; sygn. 146-154; 9 j.a. - zarządzenia i przepisy sanitarne, epidemia cholery, zarazy bydła. 9. Opieka społeczna 1796-1875; sygn. 155-159; 5 j.a. - zarządzenia i przepisy, budowa domu ubogich, opieka nad biednymi. 10. Prasa, biblioteki 1840-1893; sygn. 160-164; 5 j.a. - czasopisma, cenzura, budowa biblioteki. 11. Szkolnictwo 1835; sygn. 165; 1 j.a. - wykazy prywatnych szkół, pensjonatów, spisy nauczycieli. 12. Religie i wyznania 1812-1844; sygn. 166-167; 2 j.a. - rachunki kościelne, wykazy rodzin żydowskich. 13. Statystyka 1764-1870; sygn. 168-189; 22 j.a. - tabele statystyczne zawierające liczbę ludności, powierzchnię upraw, pogłowie zwierząt oraz informacje o poszczególnych miejscowościach na obszarze powiatu. 14. Podatki 1672-1869; sygn. 190-235; 46 j.a. - opłaty pobierane od myślistwa, uprawy tytoniu, użytkowania lasów, hodowli koni i rolnictwa, tabele łanów, kontrybucje, kataster, młyny. 15. Militaria 1764-1817; sygn. 236-245; 10 j.a. - sprawy kantonów, mobilizacje, kontrybucje wojenne. Liczba jednostek w zespole: 245
65/96/0 Wydział Powiatowy w Choszcznie 1915-1925 0 rozwiń
Powstanie towarzystwa hodowców bydła, opłaty od zwierząt, kontrola żywności, zbiory owoców, zboże, rewizje młynów, gospodarka wojenna, zatrudnianie jeńców, związki rzemieślnicze, sprzedaż sprzętu wojskowego, tajna policja, warsztaty wiejskie, stawy, administracja, z lat 1916–1925, 24 j.a. Liczba jednostek w zespole: 24
65/97/0 Starostwo Powiatowe w Białogardzie 1739-1940 0 rozwiń
1. Sprawy ogólnopaństwowe 1840-1940; sygn. 1-27; 27 j.a. - hołd złożony Fryderykowi Wilhelmowi IV, wybory do parlamentów Rzeszy i sejmów krajowych, organizacja władz republiki weimarskiej, plebiscyty, podróże wysokich urzędników państwowych, odznaczenia, herby szlacheckie i sprawy szlachty. 2. Samorząd i gospodarka komunalna 1799-1939; sygn. 28-78, 200; 52 j.a. - wybory do sejmów krajowych i sejmików powiatowych, wybory landratów i samorządów gminnych, zmiany nazw miejscowości, administracja powiatowa, nominacje poszczególnych urzędników, zakładanie studni, rzeźnia w Białogardzie. 3. Kultura, prasa, oświata 1816-1939; sygn. 79-88; 10 j.a. - wydawanie gazet, dane geograficzno-historyczne o powiecie, zbiory starożytności, mury miejskie w Białogardzie, przedstawienia teatralnie, projekcje filmów, budowa pomników. 4. Własność ziemska, osadnictwo 1775-1938; sygn. 89-103a, 201 (sygn. 103a); 17 j.a. - osadnictwo, wykazy dóbr rycerskich, regulacje i parcelacje gruntów, akcja osiedleńcza. 5. Statystyka, liczba ludności 1917-1938; sygn. 104; 1 j.a. 6. Policja, bezpieczeństwo 1809-1939; sygn. 105-156; 51 j.a. - organizacja policji, nadzór sanitarny, przejęcie władzy przez ruch nazistowski, obcokrajowcy, szpiegostwo, emigracja z Niemiec, paszporty, nadzór nad stowarzyszeniami, związkami politycznymi i organizacjami charytatywnymi, cyganie, kontrola przedstawień. 7. Medycyna 1739-1937; sygn. 157-163; 7 j.a. - szpitale i lazarety, apteki, lekarze i średni personel medyczny, epidemia tyfusu, stanowisko weterynarza powiatowego, działalność uzdrowiska w Połczynie (Bad Polzin). 8. Opieka społeczna, fundacje 1852-1938; sygn. 164-169; 6 j.a. - fundacje, pomoc ubogim, kalekom i weteranom wojennym, stypendia, groby francuskich żołnierzy w Połczynie. 9. Komunikacja, poczta 1857-1939; sygn. 170-178; 9 j.a. - projekty i budowa linii kolejowych, dworce, utrzymanie dróg, organizacja i działalność poczty. 10. Sprawy przeciwpożarowe 1877-1936; sygn. 179-180; 2 j.a. - sprzęt przeciwpożarowy. 11. Handel 1868-1905; sygn. 181; 1 j.a. 12. Rzemiosło, przemysł 1850-1938; sygn. 182-189; 8 j.a. - cechy krawców i szewców, manufaktury, hodowla jedwabników, zakłady przemysłowe. 13. Szkoły 1869-1889; sygn. 190; 1 j.a. - progimnazjum w Białogardzie. 14. Rybołówstwo 1874-1905; sygn. 191; 1 j.a. - wprowadzanie w życie ustawy o rybołówstwie (z maja 1871 r.). 15. Melioracje 1841-1924; sygn. 192-194; 3 j.a. - regulacja Parsęty (Parsente), osuszanie podmokłych terenów. 16. Militaria 1817-1884; sygn. 195-197; 3 j.a. - landwera, mobilizacje. 17. Żydzi 1852-1939; sygn. 198-199; 2 j.a. - wędrówki, wydalenie polskiego Żyda Liczba jednostek w zespole: 201
65/98/0 Wydział Powiatowy w Białogardzie 1774-1939 0 rozwiń
1. Samorząd i gospodarka komunalna 1843-1939; sygn. 1-67; 67 j.a. - zarządzenia i przepisy, wybory władz samorządowych w gminach, sołtysi i ławnicy, wybory członków i protokoły posiedzeń wydziału powiatowego, administracja krajowa, urzędnicy wydziału, wybory posłów oraz obrady sejmiku powiatowego, spory, dostawy energii elektrycznej i gazu, ochrona i sprzęt przeciwpożarowy. 2. Sądownictwo 1840-1924; sygn. 68-92, 331; 26 j.a. - spory o obciążenia wynikające z prawa patronatu i o decyzje władz policyjnych w sprawach użytkowania dróg, o korzystanie z lasów oraz w sprawach budowlanych, a także o opłaty na rzecz szkół. 3. Kultura 1892-1935; sygn. 93-104; 12 j.a. - zakładanie bibliotek szkolnych, Pomorskie Towarzystwo Historyczno–Archeologiczne (Ge-sellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde), biblioteki objazdowe i ich utrzymanie, dokształcanie uczniów, stypendia, zbiory starożytności, akcje na rzecz Niemców mieszkających poza granicami kraju. 4. Rolnictwo i własność ziemska 1841-1939; sygn. 105-178; 74 j.a. - scalanie okręgów dworskich z gminami wiejskimi, podziały mająt-ków ziemskich, podnoszenie niektórych folwarków do rangi samodzielnych dóbr, sprawy własnościowe, parcelacje, regulacje granic i danin, zakładanie nowych osiedli, uprawa roli, hodowla koni, sadownictwo. 5. Medycyna 1867-1932; sygn. 179-186; 8 j.a. - spisy lekarzy, opieka nad chorymi, leczenie gruźlicy, położnictwo. 6. Opieka społeczna 1858-1939; sygn. 187-227; 41 j.a. - zarządzenia i przepisy, pomoc ubogim, warunki mieszkaniowe, robotnicy rolni, bezrobotni, opieka nad inwalidami i młodzieżą, fundacje, organizacje młodzieżowe i szkolne, sport, powołanie krajowej kasy chorych. 7. Komunikacja 1774-1932; sygn. 228-272; 45 j.a. - budowa, remonty oraz utrzymywanie dróg i mostów, wykazy mostów wybudowanych przez państwo, zakładanie telegrafu, regulacja Parsęty (Parsente), koleje wąskotorowe. 8. Przemysł i rzemiosło 1805-1932; sygn. 273-324; 52 j.a. - cech kominiarzy z Połczyna (Bad Polzin), młyny i wiatraki w poszczególnych miejscowościach, instalacja kotłów parowych, olejarnie, gorzelnie, tartaki, cegielnie, garbarnie, przę-dzalnie, koncesje na prowadzenie warsztatów rzemieślniczych. 9. Finanse 1870-1931; sygn. 325-330; 6 j.a. - wykazy podatków, kasa powiatowa i jej administracja. Liczba jednostek w zespole: 331
65/99/0 Wydział Powiatowy w Drawsku 1711-1944 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1711-1942; sygn. 1-189; , zarządzenia i przepisy, pomoc rodzinom zmarłych urzędników, „Dramburger Kreisblatt”, granice powiatu, siedziba urzędu powiatowego, dotacje, wybory do wydziału powiatowego oraz protokoły jego posiedzeń, nominacje i wynagrodzenia urzędników, sąd administracyjny, akta procesowe, wybory i protokoły posiedzeń sejmiku powiatowego, instrukcje, rada powiatowa, organizacja obwodów administracyjnych, wybory do władz gminnych, sołtysi i ławnicy, ordynacje miejskie i obciążenia Drawska, urzędnicy w miastach, posiadłości miast, powoływanie nowych gmin i samodzielnych dóbr, towarzystwa gospodarcze, wytyczanie okręgów i działalność urzędów stanu cywilnego, domy dla urzędników, zaopatrzenie ludności w opał, materiały budowlane, przygotowanie basenu kąpielowego. 2. Samorząd 1822-1941; sygn. 190-233; 44 j.a. - sprawy komunalne w poszczególnych miejscowościach, zmiany granic jednostek samorządowych. 3. Policja i ochrona przeciwpożarowa 1828-1943; sygn. 234-249; 16 j.a. - zarządzenia i przepisy, urzędnicy policyjni, policja drogowa, nadzór budowlany, organizacja straży pożarnej, sprzęt przeciwpożarowy. 4. Finanse 1826-1941; sygn. 250-305; 56 j.a. - zarządzenia i przepisy, rewizje rachunków, założenie i działalność powiatowej kasy oszczędnościowej, pożyczki i długi, kredyty, podatki od rzemiosła, psów, myślistwa i piwa, stemplowe, listy dłużne, projekty budżetów powiatu, statystyka finansowa, koncesje. 5. Przemysł, rzemiosło i handel 1846-1940; sygn. 306-339; 34 j.a. - zakłady rzemieślnicze i ich rejestracja, założenie cegielni i wapienni-ków, koncesje na prowadzenie wyszynku, karczmy i sprzedaż wódki w poszczególnych miejscowościach. 6. Rolnictwo i melioracja 1878-1940; sygn. 340-362; 23 j.a. - zakładanie towarzystw osiedleńczych i rolniczych, wypadki podczas pracy, akcja kolonizacyjna, pomorska izba rolna, sadownictwo, ogrodnictwo, fundusz melioracyjny. 7. Leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo 1905-1937; sygn. 363-371; 9 j.a. - zarządzenia i przepisy, dzierżawy terenów łowieckich, spory o szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, stowarzyszenia rybaków. 8. Komunikacja 1873-1944; sygn. 372-467; 96 j.a. - budowa, remonty oraz utrzymanie dróg ulic i mostów, budowa grobli, linie kolejowe normalno- i wąskotorowe, sprawy sporne, obsadzanie dróg drzewami owocowymi. 9. Medycyna i weterynaria 1874-1942; sygn. 468-526; 59 j.a. - koszty transportu chorych, wypadki, położnictwo, sprawy sanitarne, szczepienia ochronne i ich koszty, budowa i koszty utrzymania szpitali, kasa chorych, obsadzanie stanowisk lekarzy, choroby zwierzęce i ich zwalczanie. 10. Opieka społeczna 1855-1933; sygn. 527-546; 20 j.a. - statuty i zarządzenia, pomoc wdowom, opieka nad ubogimi, dzieci zaniedbane, towarzystwa niosące pomoc nieletnim, fundacje, zakłady dla dzieci kalekich, powiatowy dom dziecka. 11. Szkolnictwo 1874-1942; sygn. 547-587; 41 j.a. - gimnazjum w Drawsku, szkoły w poszczególnych miejscowościach ich budowa oraz utrzymanie, szkoła rolnicza, internaty, nauczyciele, zaopatrzenie w pomoce naukowe, opłaty na rzecz szkoły. Liczba jednostek w zespole: 587
65/100/0 Starostwo Powiatowe w Gryficach 1805-1939 0 rozwiń
1. Administracja państwowa i samorządowa 1819-1936; 53 j.a. - samorząd, zarządzenia i przepisy, zgony wśród członków rodziny królewskiej, wybory posłów do parlamentu Rzeszy, parlamentu Królestwa Pruskiego oraz na sejmy krajowe, administracja w miastach, zakładanie studni i pomp, wytyczanie cmentarzy, transport zwłok, numerowanie budynków, kasa powiatowa, wybory: landrata, urzędników powiatowych, komunalnych i gminnych, odznaczenia państwowe, spłaty długów wojennych. 2. Jurysdykcja 1826-1925; 3 j.a. - organizacja sądów, więzienie, kat miejski. 3. Policja i bezpieczeństwo 1818-1937; 100 j.a. - zarządzenia i przepisy, ruch nazistowski, rozruchy, organizacje polityczne i społeczne, anarchiści, Czerwony Krzyż, nadzór nad prasą, kinematografią, loteriami i grami hazardowymi, emigracja z Niemiec, powroty emigrantów, obcokrajowcy, nadawanie obywatelstwa, odpływ ludności z Prus Wschodnich, obcy robotnicy, wydawanie paszportów, obyczaje, domy poprawcze i więzienia, organizacja policji, żandarmeria, osoby zaginione, towarzystwo ogniowe, ochrona przeciwpożarowa, statystyka pożarów. 4. Finanse, podatki 1822-1894; 6 j.a. - sprawy mennicze, podatki bezpośrednie, od rzemiosła, administracja podatkowa. 5. Przemysł, rzemiosło, handel 1824-1935; 40 j.a. - zarządzenia i przepisy, manufaktury, fabryki, huty, saliny, elektryfikacja, młyny, egzaminy mistrzowskie, cechy: kowali, ślusarzy, szewców, garbarzy, rzeźników, stolarzy, kołodziei, młynarzy, krawców, tapicerów, siodlarzy, fryzjerów, malarzy, szklarzy, złotników, lakierników, piekarzy, dekarzy, zegarmistrzów, wyszynk, targi. 6. Rolnictwo 1817-1938; 163 j.a. - majątki dziedziczne i rentowe, parcelacje gruntów, ziemie gminne, regulacje, kolonizacja, towarzystwa rolnicze, rozłożenie danin i obciążeń w poszczególnych wsiach, ogrodnictwo, hodowla koni i bydła, pasieki, melioracje, umacnianie brzegów potoków, towarzystwa wodne, szkody spowodowane powodziami oraz wywołane przez sztormy i orkany, kultury rolne, szkolnictwo rolnicze. 7. Leśnictwo i rybołówstwo 1822-1934; 9 j.a. - zarządzenia, przepisy i ustawy dotyczące rybołówstwa, połowy śledzi, hodowla ryb, administracja leśna, myślistwo. 8. Komunikacja, poczta 1819-1932; 32 j.a. - policja drogowa, budowa oraz utrzymanie: mostów, szos, ulic i grobli, wykazy oraz kontrole mostów, nadzór nad drogami, opłaty drogowe, budowa linii kolejowych, żegluga i budowa portu w Mrzeżynie (Deep), spław drewna Regą (Rega), organizacja poczty. 9. Medycyna 1839-1932; 17 j.a. - zakładanie szpitali oraz instytucji dla obłąkanych i niewidomych, apteki, kąpieliska morskie w Rewalu (Rewahl), Niechorzu (Horst) i Mrzeżynie, nadzór sanitarny, lekarz powiatowy, personel medyczny, położnictwo. 10. Opieka społeczna, fundacje 1818-1928; 3 j.a. - fundacje, wsparcie dla osób potrzebujących pomocy, fundacja królowej Luizy. 11. Prasa, kultura 1805-1934; 12 j.a. - wydawnictwa, cenzura, opieka nad zabytkami, towarzystwo miłośników sztuki, rezerwaty przyrody. 12. Szkolnictwo 1821-1932; 18 j.a. - szkoły zawodowe i podstawowe w poszczególnych miejscowościach, organizacja gimnazjum w Gryficach, nauczyciele ich nominacje i kontrola. 13. Sprawy wyznaniowe 1819-1936; 40 j.a. - zarządzenia i przepisy, finanse, budowa i remonty kościołów, plebanie, organizacje religijne, sprawy duchownych, Żydzi. 14. Statystyka 1823-1931; 8 j.a. - dane dotyczące ludności, wykorzystania ziemi, uprawy i handlu tytoniem. 15. Sprawy wojskowe 1812-1929; 47 j.a. - mobilizacje, wykazy poborowych, rekwizycje w dobie wojen napoleońskich, informacje o budowie niemieckiej floty wojennej, wojna z Danią, polegli w wojnie z Francją (1870), opieka nad inwalidami i rodzinami poległych, stowarzyszenia weteranów. 16. Budownictwo 1934-1939; 4 j.a. - projekty techniczne budynków. Liczba jednostek w zespole: 556
65/101/0 Starostwo Powiatowe w Gryfinie 1851-1931 0 rozwiń
Zarządzenia dotyczące kultury rolnej i hodowlanej, hodowla owiec, melioracje, cechy w Gryfinie, kościół w Kluczu (Klütz), zajęcia praktyczno-techniczne w szkołach powiatu. Liczba jednostek w zespole: 8
65/102/0 Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim 1723-1937 0 rozwiń
1. Administracja państwowa i samorząd 1799-1930; sygn. 1-11; 11 j.a. - przepisy i zarządzenia, urzędnicy, nadawanie obywatelstwa, przekazywanie akt do archiwum szczecińskiego. 2. Policja i bezpieczeństwo 1787-1936; sygn. 12-34; 23 j.a. - rady robotnicze i żołnierskie, ochotnicy wstępujący do Reichswehry, zajścia polityczne, polscy robotnicy sezonowi, nadzór sanitarno-medyczny oraz nad rzemiosłem, meldunki, spory między pracodawcami a robotnikami, klęski żywiołowe. 3. Rzemiosło i żegluga 1868-1937; sygn. 35-64; 30 j.a. - cechy: murarzy, cieśli, dekarzy, garncarzy, kołodziei, stolarzy, siodlarzy, tapicerów, malarzy, krawców, szewców, rzeźników, kowali, piekarzy, młynarzy i szyprów, z Kamienia Pomorskiego (Cammin i/P.), Golczewa (Gülzow) i Stepnicy (Stepenitz), żegluga przybrzeżna, umocnienia brzegowe w okolicy Dziwnowa (Dievenow), połowy bursztynu, budowa dróg i linii kolejowych. 4. Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 1824-1933; sygn. 65-208, 437; 145 j.a. - parcelacje oraz regulacje gruntów w poszczególnych wsiach, sprzedaż ziemi, daniny i obciążenia, myślistwo, ochrona lasów, szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta, obsadzanie wydm roślinnością, sprawy rybołówstwa. 5. Szkolnictwo 1816-1930; sygn. 209-316; 109 j.a. - budowa i utrzymanie szkół ludowych w różnych miejscowościach, dotacje szkolne, regulacje danin na kościół i szkoły, uzupełnianie wykształcenia, zakładanie towarzystw szkolnych. 6. Sprawy kościelne i fundacje 1723-1934; sygn. 317-436; 120 j.a. - utrzymanie kościołów w poszczególnych miejscowościach, parafie, budynki kościelne, kaplice, ewangelicy, staroluteranie, cmentarze, fundacja żeńska w Kamieniu, jej statut, rachunki, sprawy personalne fundacji oraz spuścizny, remonty budynków należących do fundacji, utrzymywanie pomników i starożytności. Liczba jednostek w zespole: 437
65/103/0 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu 1811-1939 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1861-1930; sygn. 1-5; 5 j.a. - zarządzenia i przepisy, wybory do parlamentów Rzeszy i Prus. 2. Administracja państwowa i samorząd 1872-1934; sygn. 6-14; 9 j.a. - organizacja urzędu landrata, urzędnicy szczebla powiatowego, wynagrodzenia, przywileje, uniformy i obowiązki urzędników. 3. Policja, bezpieczeństwo 1850-1937; sygn. 15-86; 72 j.a. - nadzór nad organizacjami politycznymi i społecznymi, kontrola przedstawień, niepokoje, strajki i rozruchy, rady robotnicze i żołnierskie, zagraniczni robotnicy w tym i polscy, sprawy paszportowe, emigracja z Niemiec, przyznawanie obywatelstwa. 4. Finanse 1849-1892; sygn. 87-89; 3 j.a. - szacowanie i pobór podatków. 5. Budownictwo 1815-1920; sygn. 90-93; 4 j.a. - nadzór budowlany, zezwolenia na budowę, ratusz w Kołobrzegu. 6. Przemysł, rzemiosło 1851-1933; sygn. 94-115; 22 j.a. - wykorzystanie maszyn parowych, mleczarnie, cukrownie, rzemieślnicze kasy oszczędnościowe, cechy, mistrzowskie komisje egzaminacyjne, zatrudnianie kobiet i dzieci. 7. Ochrona przeciwpożarowa 1857-1934; sygn. 116-124; 9 j.a. - zarządzenia i przepisy, oczyszczanie kominów, sprzęt gaśniczy, straty po pożarach. 8. Rolnictwo i własność ziemska 1867-1933; sygn. 125-233; 109 j.a. - ustawy, zarządzenia i przepisy, korespondencja w sprawach rolnictwa, związki rolnicze, separacje i parcelacje ziemi, utrzymywanie wydm, urzędnicy i ich uposażenia, dobra rentowe, regulacje danin i opłat w poszczególnych wsiach. 9. Melioracja 1870-1920; sygn. 234-246; 13 j.a. - projekty melioracji w różnych miejscowościach, regulacja Parsęty (Parsente), szkody sztormowe. 10. Rybołówstwo 1870-1920; sygn. 247-253; 7 j.a. - połowy ryb na jeziorach, flota rybacka, towarzystwa rybaków, morska flota rybacka, wypadki na morzu. 11. Komunikacja, poczta, telegraf 1853-1928; sygn. 254-264; 11 j.a. - projekty budowy kanału między Kamieniem Pomorskim (Cammin i/P.) a Trzebiatowem (Treptow a/R.), połączenie pocztowe Kołobrzeg – Trzebiatów, organizacja poczty, instalacja telegrafów, budowa, naprawa i utrzymanie szos, dróg oraz mostów, wytyczanie i eksploatacje linii kolejowych. 12. Żegluga 1859-1870; sygn. 265-266; 2 j.a. - statki przybrzeżne i pełnomorskie, rejsy morskie. 13. Medycyna 1849-1920; sygn. 267-271; 5 j.a. - personel medyczny, urzędnicy, apteki, komisja zdrowia. 14. Opieka społeczna 1850-1923; sygn. 272-280; 9 j.a. - fundacje, domy dla sierot i osób starszych, pomoc ubogim. 15. Prasa, biblioteki, kultura 1877-1939; sygn. 281-290; 10 j.a. - pisma ulotne, druk i kolportaż prasy, druki zakazane, zakładanie bibliotek szkolnych. 16. Szkolnictwo 1901-1907; sygn. 291-292; 2 j.a. - szkoła rolnicza. 17. Kościół 1872-1931; sygn. 293-296; 4 j.a. - pastorzy, wytyczanie cmentarzy, podatki na utrzymanie proboszczów oraz szkoły. 18. Statystyka 1847-1934; sygn. 297-302; 6 j.a. - tabele ludnościowe, rzemieślnicze i przemysłowe, ruch naturalny ludności, pomiary triangulacyjne. 19. Militaria 1848-1937; sygn. 303-312; 10 j.a. - mobilizacje, straż graniczna, transporty prochu, handel bronią i amunicją. Liczba jednostek w zespole: 312
65/104/0 Wydział Powiatowy w Gryfinie 1891-1939 0 rozwiń
Akta dotyczą: 1.Akta ogólne - zwierają materiały dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec sekretarza obwodowego Schönfelsa z Kołbacza, z lat 1904–1905, 1 j.a. 2. Akta budowlane - budowa dróg w Żydowcach, Płoni, Śmierdnicy, Klęskowie, a także wodociągów w Widuchowej, z lat 1891–1939, 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 6
65/105/0 Starostwo Powiatowe w Lęborku 1719-1938 0 rozwiń
1. Administracja ogólna i samorządowa 1768-1932; sygn. 1-99; 99 j.a. - hołdy składane królom pruskim i cesarzom niemieckim, zgony w rodzinie królewskiej, podróże wyższych urzędników państwowych, rocznice i jubileusze, ustawy, zarządzenia i przepisy, prawo prowincjonalne Pomorza i Prus Zachodnich, wybory i zatwierdzenia landratów, administracja powiatowa, organizacja rejencji koszalińskiej i granice powiatów, wprowadzanie nowych zarządzeń, wybory do parlamentów Rzeszy i sejmów krajowych, protokoły posiedzeń sejmów krajowych i sejmików powiatowych, spisy szlachty m.in. kaszubskiej, sprawy miast, organizacja gmin, konserwacja murów, baszt pomników i zabytków architektury. 2. Policja 1795-1936; sygn. 100-242; 143 j.a. - zarządzenia i przepisy, administracja policyjna, nadzór nad ludnością żydowską, cenzura, spisy zakazanych druków, okręgi policyjne, kontrola gier i loterii, lotnictwo, znaki drogowe, emigracja z Niemiec i napływ obcokrajowców, dokumenty określające przynależność państwową, nadawanie obywatelstwa, optanci, żandarmeria, Powstanie Listopadowe w Polsce, nadzór nad karczmami i gospodami, zagraniczni robotnicy sezonowi (w tym i z Polski), paszporty, sprawy meldunkowe. 3. Własność ziemska i kultura rolna 1719-1935; sygn. 243-319; 77 j.a. - zmiany prawa własności, kontrakty kupna i sprzedaży ziemi, wykazy majątków szlacheckich, w tym ludności kaszubskiej, regulacje granic i spory graniczne, reforma sądownictwa patrymonialnego, opiekuństwo, melioracje, dzierżawy rybołówstwa, zmniejszenie obciążeń (Reallasten), uprawa ziemniaków, choroby ziemniaczane, żniwa, zakładanie nowych kolonii, uprawa morwy, rozwój kultur rolnych, wykorzystanie bagien. 4. Finanse 1823-1924; sygn. 320-328; 9 j.a. - cła na utrzymanie grobli, kasy miejskie i ich rachunki, podatki powiatowe, kasa powiatowa. 5. Statystyka 1774-1919; sygn. 329-349; 21 j.a. -, pogłowie bydła, wykazy miejscowości, spisy głuchoniemych, statystyka rzemieślnicza, administracja powiatowa, wykazy zawodów, opisy powiatu, spisy dysydentów i ludności żydowskiej, doniesienia prasowe na temat statystyki i stanu powiatu. 6. Przemysł i handel 1783-1931; sygn. 350-438; 89 j.a. - edykty, zarządzenia i przepisy, miary i wagi, branżowe związki zawodowe, produkcja papieru, olejarnia, szkoły rzemieślnicze, targi i jarmarki, umowy handlowe i żeglugowe, szyprowie i sternicy pruskiej marynarki handlowej, bractwo kurkowe z Lęborka. 7. Komunikacja 1752-1934; sygn. 439-460; 22 j.a. - budowa, naprawy i utrzymanie dróg, mostów, grobli i linii kolejowych, wytyczanie tras pocztowych, ruch samochodów ciężarowych, telegraf. 8. Gospodarka wodna i melioracja 1825-1912; sygn. 461-481; 21 j.a. - granica na rzece Piaśnicy (Piasnitz) między Pomorzem a Prusami Zachodnimi, katastrofy morskie, spław drewna Redą, port w Łebie (Leba), melioracje podmokłych łąk, spław na Łebie, umacnianie brzegów cieków wodnych, regulacje rzek. 9. Rybołówstwo, leśnictwo i myślistwo 1765-1933; sygn. 482-514; 33 j.a. - zarządzenia w sprawach rybołówstwa, połowy ryb na jeziorze Łebsko (Lebasee) i Sarbsko (Sarbsker See), dzierżawy rybackie, pozyskiwanie drewna opałowego, szkody w lasach dokonane przez insekty i ptaki drapieżne, leśnicy i strażnicy leśni, okręgi myśliwskie, dzierżawy rejonów łowieckich, pożary lasów, szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta, poławianie bursztynu. 10. Ochrona przeciwpożarowa 1782-1920; sygn. 515-623; 109 j.a. - powołanie ogólnopomorskiego oraz lokalnych towarzystw ubezpieczających od pożarów, szkody wyrządzone przez ogień w poszczególnych miejscowościach, kasy ogniowe, ubezpieczenia. 11. Medycyna i opieka społeczna 1725-1932; sygn. 624-667; 44 j.a. - edykty i zarządzenia, powołanie lekarza powiatowego, apteki, położnictwo, epidemia cholery, opieka weterynaryjna, zarazy bydła, wścieklizna wśród psów, choroby koni, lazaret w Łebie, zakłady dla głuchoniemych i ociemniałych, pomoc ubogim, przygotowanie domu poprawczego w Szczecinku (Neustettin), wsparcie dla wdów, ubezpieczenia przeciwko nieszczęśliwym wypadkom. 12. Varia 1774-1938; sygn. 668-862; 195 j.a. - odszkodowania, furaże, mundury, urzędnicy, szkody powstałe w wyniku pożarów w różnych miejscowościach, ubezpieczenia, oczyszczanie kominów, powiatowa kasa ogniowa, udzielanie koncesji, związki weteranów. Liczba jednostek w zespole: 862
65/106/0 Wydział Powiatowy w Lęborku 1720-1933 0 rozwiń
1. Samorząd i gospodarka komunalna 1720-1915; 140 j.a. - sejmy krajowe oraz sejmiki komunalne i powiatowe, protokoły sejmików powiatowych, posiedzenia i uchwały wydziału powiatowego, wybory deputowanych powiatowych, „Das Lauenburger Kreisblatt”, administracja powiatowa, sprawy samorządowe w poszczególnych miejscowościach, samorząd gminny, zmiany granic gmin i majątków, łączenie i rozdzielanie poszczególnych gmin i dóbr oraz tworzenie samodzielnych okręgów dworskich, spory i procesy, sprawy budowlane. 2. Przemysł i rzemiosło 1805-1933; 82 j.a. - gorzelnie i browary oraz instalacja w nich urządzeń parowych, rzeźnia miejska w Lęborku, zakładanie młynów w poszczególnych miejscowościach, olejarnie, huta szkła, kuźnia, cegielnie, mydlarnie, gazownia w Lęborku, fabryka piecyków, produkcja papy dachowej, fabryka zapałek, koncesje. 3. Rolnictwo - osadnictwo 1874-1908; 9 j.a. - osiedlanie kolonistów, spory i skargi. 4. Gospodarka wodna i melioracja 1779-1914; 35 j.a. - zarządzenia i przepisy, regulacje rzek, budowa spiętrzeń wodnych i śluz, melioracje, umacnianie brzegów strumieni. 5. Sądownictwo 1855-1921; 24 j.a. - skargi i spory o: przebieg kanału młyńskiego, spiętrzenia wodne, umacnianie brzegów strumieni oraz czyszczenie ich nurtu wreszcie o myślistwo i dzierżawy myśliwskie. 6. Komunikacja 1828-1917; 170 j.a. - sieć dróg powiatowych, nadzór nad szosami, budowa, remonty i utrzymanie poszczególnych dróg, wywłaszczenia oraz odszkodowania za tereny przeznaczone pod budowę dróg i kolei, skargi i spory, ulice Lęborka, mosty i groble, linie kolejowe, zakładanie telegrafów. 7. Finanse 1814-1901; 14 j.a. - zarządzenia i statuty, administracja kasy powiatowej, kasa budowlana, budżety powiatu, cła na utrzymanie grobli, hipoteka. 8. Policja 1818-1889; 7 j.a. - zarządzenia, administracja policyjna, więzienie powiatowe. 9. Ochrona przeciwpożarowa 1874-1930; 4 j.a. - towarzystwo pożarowe, sprzęt przeciwpożarowy i jego kontrole. 10. Medycyna i weterynaria 1829-1920; 10 j.a. - założenie szpitala, fundusz na lazaret powiatowy, położnictwo, akuszerki, budowa szpitala dla chorych umysłowo, zakład dla ociemniałych, weterynarz powiatowy. 11. Szkolnictwo 1873-1901; 25 j.a. - spory między samorządami a administracją państwową oraz między władzami samorządowymi a właścicielami ziemskimi o opłaty i świadczenia na rzecz szkół. 12. Biblioteki 1899-1907; 1 j.a. - utrzymywanie bibliotek ludowych ze środków państwowych. Liczba jednostek w zespole: 521
65/107/0 Starostwo Powiatowe w Szczecinie 1702-1939 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1705-1939; 127 j.a. - zarządzenia i przepisy, stosunki francusko-pruskie, wybory do parlamentu Rzeszy i sejmów prowincjonalnych, sprawy dworu, podróże członków rodziny królewskiej oraz wyższych urzędników, święta państwowe, odznaczenia, barwy narodowe, medale pamiątkowe, pomoc finansowa dla wschodnich terenów państwa. 2. Samorząd i gospodarka komunalna 1721-1937; 201 j.a. - organizacja sądów powiatowych, patrymonialnych i obwodowych, personel sądowy, petycje do sejmu prowincjonalnego i sejmików komunalnych, wybory do sejmiku powiatowego, posiedzenia deputowanych powiatowych, wybory i działalność landratów, urzędnicy szczebla powiatowego, instrukcje służbowe, nadzór nad gminami, registratura, wsparcie dla wdów po urzędnikach, gazeta powiatowa, ustrój (ustawa z 30 V 1853 r.) i administracja w miastach, regulacja obciążeń komunalnych, oczyszczanie dróg i ulic, zakładanie studni i wodociągów, sprawy mieszkaniowe, konserwacja murów miejskich, numeracja domów, organizacja gmin i wybory deputowanych gminnych, sołtysi. 3. Policja, bezpieczeństwo 1813-1937; 237 j.a. - organizacja okręgów policyjnych, obywatelstwo, sprawy paszportowe, wizy, dokumenty potwierdzające przynależność państwową, emigracja z Niemiec, robotnicy sezonowi (w tym i polscy), nadzór nad obcokrajowcami, szpiegostwo, strajki, anarchiści, powstańcy polscy z 1831 r., partie polityczne: socjaldemokraci, komuniści, organizacje społeczne, wprowadzanie w życie dekretu o partiach (z 28 II 1933 r.), rady robotnicze i żołnierskie, związki weteranów, rozruchy „Wiosny Ludów”, zbiórka środków na budowę floty wojennej, kluby sportowe, organizacje zawodowe, areszty. 4. Medycyna, weterynaria 1772-1935; 63 j.a. - patenty i zarządzenia, epidemie w tym cholery i ospy, zarazy wśród zwierząt, lekarze, wykazy personelu medycznego, weterynarze, organizacja szpitali, klinika okulistyczna, zakłady dla głuchoniemych, szkoła akuszerek, apteki. 5. Opieka społeczna 1793-1939; 16 j.a. - fundacje, towarzystwo udzielające pomocy uczniom, zapomogi, opieka nad wdowami, sierotami i ubogimi, zaniedbane dzieci, fundacje, inspekcja powiatowa Czerwonego Krzyża. 6. Prasa, biblioteki, kultura 1763-1939; 17 j.a. - organizacja archiwum powiatowego, zbieranie i zabezpieczanie dokumentów, listy i dzienniki z I wojny światowej, pieśni ludowe, budowa pomników, konserwacja zabytków sztuki, pomniki przyrody i kultury, zabytki archeologiczne, rezerwaty przyrody. 7. Szkolnictwo 1767-1939; 68 j.a. - statystyka dotycząca spraw szkolnych, budowa szkół, organizacja bibliotek, szkoły kościelne i prywatne, rady szkolne, kasy wspierające rodziny zmarłych nauczycieli, szkolnictwo specjalne oraz dokształcające (zawodowe), nauczyciele, szkoły w poszczególnych miejscowościach. 8. Kościół 1721-1937; 54 j.a. - budowa i remonty kościołów oraz zabudowań mieszkalnych i gospodarczych należących do kościoła, ubezpieczenia budynków kościelnych od ognia, cmentarze, dzierżawy ziemi kościelnej, rady parafialne, kościoły w poszczególnych miejscowościach, gmina baptystów. 9. Żydzi 1816-1927; 13 j.a. - zakładanie gmin wyznaniowych przez ludność żydowską mieszkającą na terenie powiatu, budżety gmin żydowskich, osiedlanie się Żydów z zagranicy, szkolnictwo. 10. Komunikacja, poczta, telegraf 1797-1939; 190 j.a. - zarządzenia i przepisy, policja drogowa, administracja drogami, budowa, naprawa i utrzymanie dróg, ulic, linii kolejowych normalno– i wąskotorowych, oraz mostów, obsadzanie dróg drzewami, wykup ziemi pod planowane szosy, groble, zarząd kolejami, zakładanie poczty i telegrafów. 11. Żegluga morska i przybrzeżna 1814-1939; 16 j.a. - policja wodna, żegluga śródlądowa, urzędnicy, sternicy, oznakowanie dróg wodnych, statki morskie, przybrzeżne i rzeczne, łodzie motorowe, sprzęt ratunkowy. 12. Budownictwo 1798-1938; 66 j.a. - przepisy budowlane, zezwolenia na budowę, koncesje, budowa gorzelni, browarów, młynów w różnych miejscowościach oraz olejarni. 13. Przemysł i rzemiosło 1797-1939; 80 j.a. - założenie izby rzemieślniczej, przepisy prawne, statystyka rzemieślnicza, sądy i rady rzemieślnicze, cechy: piekarzy, rybaków i rzeźników, egzaminy mistrzowskie, zakładanie kuźni, zatrudnianie młodocianych, przyjmowanie i zwalnianie robotników, kasy zapomogowe, kształcenie czeladników, manufaktury, wapienniki, zakładanie i wykazy fabryk, młyny, utylizacja. 14. Handel 1811-1880; 12 j.a. - obrót wełną, bydłem i solą, targi, jarmarki, zakładanie szynków. 15. Rolnictwo i własność ziemska 1702-1939; 359 j.a. - Pomorska Izba Rolnicza, dobra lenne, rycerskie i rentowe, zarządy domen, spisy szlachty, wykazy majątków szlacheckich, spisy gospodarstw, gminy wiejskie, sołtysi, strażnicy nocni, łąki i pastwiska, regulacje ziemi i danin w poszczególnych wsiach, parcelacje i podziały, dzierżawy, osadnictwo, kultura rolna, ogrodnictwo, drzewa morwowe, hodowla owiec, kóz, bydła, trzody chlewnej, farmy zwierząt futerkowych, uprawa tytoniu. 16. Melioracje, powodzie 1772-1936; 78 j.a. - przepisy i zarządzenia, szkody po powodziowe, regulacja, umacnianie oraz oczyszczanie rzek (Odry, Płoni, Rzędowy) i rowów melioracyjnych, młyny wodne, melioracje. 17. Leśnictwo, myśliwstwo 1731-1927; 11 j.a. - przepisy i zarządzenia, administracja leśna, umowy i dzierżawy myśliwskie oraz ich rewizje. 18. Rybołówstwo 1872-1932; 12 j.a. - zarządzenia, rybacy, wielkości połowów. 19. Ochrona przeciwpożarowa 1753-1939; 37 j.a. - przepisy i instrukcje przeciwpożarowe, ochotnicza straż pożarna, statystyka pożarów, towarzystwa ogniowe. 20. Statystyka 1815-1938; 17 j.a. - spisy ludności, statystyka powiatowa, tablice urodzeń i zgonów, zmiany nazwisk, pomiary kraju. 21. Finanse 1805-1938; 16 j.a. - fundusze komunalne, spisy podatników, spory, poborcy podatkowi, podatki od obywateli, opłaty gruntowe i budynkowe. 22. Militaria 1806-1929; 84 j.a. - okupacja francuska, kontrybucje i ciężary nałożone przez Francuzów, długi wojenne z okresu wojen napoleońskich i ich likwidacja, zarządzenia policyjne wydawane podczas I wojny światowej, organizacja żandarmerii, demobilizacja, opieka nad inwalidami wojennymi, jeńcy, kwaterunki. 23. Akcesja nr 2450/2008; 2 j.a.; XIX - XX w. - akta paszportowe i własnościowe z II połowy XIX w. i początków XX w. Liczba jednostek w zespole: 1776
65/108/0 Wydział Powiatowy w Szczecinie 1850-1940 0 rozwiń
1. Samorząd i gospodarka komunalna 1850-1939; sygn. 1-11; 11 j.a. - administracja wydziału powiatowego i wybory urzędników, sprawy komunalne, spory, posłowie sejmiku powiatowego, wybory na szczeblu gminnym, gospodarka wojenna. 2. Policja i bezpieczeństwo 1918-1933; sygn. 12-15; 4 j.a. - nadzór budowlany, rady chłopskie, jeńcy rosyjscy zatrudnieni w rolnictwie. 3. Budownictwo 1908-1939; sygn. 16-20; 5 j.a. - zameczek w Warszewie (Warsow), budownictwo mieszkaniowe, osuwanie się wzgórza w Szczecinie-Glinkach (Stettin-Stolzenhagen), wieża Bismarcka. 4. Przemysł, rzemiosło 1874-1935; sygn. 21-29; 9 j.a. - koncesje na prowadzenie warsztatów rzemieślniczych, fabryka mydła, cegielnia w Stołczynie (Stolzenhagen). 5. Rolnictwo, własność ziemska, osadnictwo, sprzedaż guntów, melioracje 1853-1935; sygn. 30-48; 19 j.a. - dobra rycerskie, sprzedaż gospodarstw rolnych, melioracja, umacnianie brzegów strumie-ni i ich regulacja, ochrona przeciwpowodziowa, budowa grobli, leśnictwo. 6. Komunikacja 1883-1940; sygn. 49-63, 87-90; 19 j.a. - zarządzania, instrukcje i przepisy, nadzór nad drogami, budowa oraz naprawy dróg, autostrada Berlin–Szczecin, wąskotorowe linie kolejowe, przebudowa dróg i mostów, zakładanie telegrafu. 7. Medycyna 1893-1934; sygn. 64-67; 4 j.a. - administracja szpitala w Kołbaskowie (Kolbitzow), diakonisy, lekarz powiatowy. 8. Opieka społeczna 1879-1939; sygn. 68-73; 6 j.a. - założenie zakładu dla ociemniałych, dom dziecka w Warszewie i jego administracja, opieka nad sierotami i dziećmi kalekimi, pomoc ubogim w czasie I wojny światowej. 9. Prasa 1874-1928; sygn. 74-76; 3 j.a. - gazety i czasopisma, „Das Kreisblatt des Kreises Randow”. 10. Szkolnictwo 1888-1926; sygn. 77-86; 10 j.a. - uchwały dotyczące szkół podstawowych oraz świadczenia na ich utrzymanie. Liczba jednostek w zespole: 90
65/109/0 Starostwo Powiatowe w Łobzie 1777-1945 0 rozwiń
1. Adminstracja państwem 1891-1938; sygn. 1-8; 8 j.a. - wybory do sejmów Rzeszy i na urząd prezydenta, ustawa o czystości rasy. 2. Administracja ogólna i samorząd 1816-1944; sygn. 9-95; 87 j.a. - zarządzenia i przepisy, wybory do sejmów krajowych i sejmików powiatowych, wybory burmistrzów miast, nominacje i instrukcje dla landratów, urzędnicy, czas pracy, odznaczenia, organizacja gmin, instrukcje dla sołtysów, zmiany granic, sprawy mieszkaniowe, stowarzyszenia rolnicze, akta personalne. 3. Policja i bezpieczeństwo 1812-1944; sygn. 96-284; 189 j.a. - zarządzenia i przepisy, prawa i powinności urzędników policji, dyscyplina, policja gminna, kradzieże, nadzór nad prasą, loteriami, lokalami tanecznymi, emigracja z Niemiec, obcokrajowcy, robotnicy rolni, bezrobotni, organizacje społeczne i polityczne, działalność antypaństwowa, polscy robotnicy przymusowi, więzienia, samobójstwa, morderstwa, sprawy paszportowe, dokumenty tożsamości, Czerwony Krzyż, obywatele Gdańska (Danzig), ruch ludności, wysiedlenia, optanci, przydziały broni i materiału wybuchowego, zażalenia. 4. Finanse 1841-1944; sygn. 285-310 (sygn. 301a); 27 j.a. - kasa powiatowa, jej administracja i rachunki, podatki, amortyzacja długów powiatowych, budżety powiatu. 5. Budownictwo 1905-1937; sygn. 311-321; 11 j.a. - zarządzenia i przepisy, nadzór budowlany. 6. Przemysł, rzemiosło 1848-1944; sygn. 322-379; 58 j.a. - cechy, produkcja gazu oświetleniowego, oświetlenie elektryczne, cechy: garbarzy, budowlanych, dekarzy, rzeźników, piekarzy, fryzjerów, fotografów, siodlarzy, szewców, krawców, kowali, kołodziei i stolarzy, rzemiosło wędrowne, wykazy organizacji cechowych, Izba Rzemieślnicza, zatrudnianie młodocianych w fabrykach, rady robotnicze. 7. Handel 1848-1944; sygn. 380-394; 15 j.a. - zakaz kupna i sprzedaży ptaków śpiewających, handel metalami szlachetnymi i nieszlachetnymi, kontrole cen żywności, miary i wagi, niedzielna przerwa w handlu. 8. Rolnictwo i własność ziemska 1777-1944; sygn. 395-440; 46 j.a. - zarządzenia i przepisy, regulacja i podziały gruntów, zabezpieczanie i składowanie zbiorów, obrót ziemią, roboty rolne, szkody, pomiary, ogrodnictwo i sadownictwo, osadnictwo. 9. Leśnictwo i myślistwo 1865-1939; sygn. 441-474; 34 j.a. - urzędnicy i policja leśna, prawo łowieckie, ochrona dzikiej zwierzyny, myśliwi, uzbrojenie, amunicja, stroje, psy, utrzymanie koni, mieszkania służbowe. 10. Rybołówstwo 1928-1940; sygn. 475-476; 2 j.a. - sprawy ogólne, nadzór nad połowami. 11. Komunikacja, poczta 1827-1944; sygn. 477-522 (sygn. 480a); 47 j.a. - policja drogowa i wodna, budowa oraz remonty dróg, linii kolejowych i mostów, wykazy dróg bitych, groble, nadzór nad mostami, radio, organizacja poczty, założenie telegrafu. 12. Medycyna, weterynaria 1816-1944; sygn. 523-601; 79 j.a. - zarządzenia i przepisy, urzędnicy, szpitale, lekarze, wybory do Izby Lekarskiej, apteki, kasy chorych, ubezpieczenia zdrowotne, weterynarze, dezynfekcje, choroby zakaźne wśród ludzi i zwierząt, epidemie, zamykanie szkół z powodu chorób, transport zwłok. 13. Opieka społeczna 1824-1944; sygn. 602-632; 31 j.a. - zakłady opiekuńcze, pomoc oraz opieka nad dziećmi i rodzinami wielodzietnymi, inwalidzi, odszkodowania, ubezpieczenia zdrowotne i od wypadków, bezrobotni, renty. 14. Prasa, biblioteki 1901-1943; sygn. 633-645; 13 j.a. - wydawanie czasopism, konfiskaty druków, zalecane książki i gazety, archiwalia. 15. Szkolnictwo 1818-1944; sygn. 646-935; 290 j.a. - ustawy, zarządzenia i przepisy, deputacja szkolna, związki szkolne, szkoły zawodowe i prywatne, inspekcja szkolna, kontrole szkół, przerwy w nauce, biblioteki, utrzymanie szkół, nauczyciele, szkoły ludowe w poszczególnych miejscowościach. 16. Kościoły 1825-1944; sygn. 936-959; 24 j.a. - remonty oraz utrzymanie kościołów i budynków przykościelnych w poszczególnych miejscowościach, cmentarze, ziemie kościelne, gminy żydowskie. 17. Statystyka 1872-1943; sygn. 960-988; 29 j.a. - spisy ludności, pogłowie bydła, wykazy uprawianych zawodów, połowy ryb, statystyka rzemieślnicza, pomiary trygonometryczne, statystyka pożarów. 18. Ochrona przeciwpożarowa 1886-1938; sygn. 989-996; 8 j.a. - straż pożarna, sprzęt gaśniczy, ubezpieczenia od pożarów, organizacja ochotniczej straży pożarnej. 19. Militaria 1816-1945; sygn. 997-1054; 58 j.a. - obciążenia wojenne, związki i towarzystwa weteranów, żandarmeria i jej uzbrojenie, likwidacja szkód po bombardowaniach, ochrona przeciwlotnicza, rekwizycje, kwaterunki, zwolnienia z wojska, jeńcy francuscy. Liczba jednostek w zespole: 1056
65/110/0 Wydział Powiatowy w Łobzie 1873-1944 0 rozwiń
1. Samorząd i gospodarka komunalna 1873-1944; 118 j.a. - zarządzenia i przepisy, podatki prowincjonalne, służba meteorologiczna, obciążenia kwaterunkami, zakładanie urzędów stanu cywilnego i ich personel, małżeństwa cudzoziemców, towarzystwa i spółki akcyjne, wystawy, doniesienia prasowe, wybory do sejmików powiatowych oraz ich obrady, posiedzenia wydziału powiatowego, herb powiatu, wybory do sejmu krajowego i jego działalność, wybory komisji finansowej oraz członków do krajowej izby rolniczej, samorząd gminny, wybory w gminach. 2. Jurysdykcja 1874-1936; 13 j.a. - sędziowie rozjemczy, spory między gminami a właścicielami ziemskimi, skargi na obciążenia gmin, wysokość kosztów utrzymania szkół. 3. Policja i bezpieczeństwo 1874-1940; 8 j.a. - zarządzenia, przesiedlanie Niemców bałtyckich, skargi na administrację policyjną, listy sędziów przysięgłych, psy policyjne. 4. Finanse 1873-1944; 63 j.a. - zarządzenia i przepisy, pobór podatków powiatowych, statystyka finansowa, podatki od rzemiosła, wyszynku, myślistwa, budynków, podatki gminne, obligacje powiatowe, kasa powiatowa jej personel, rachunki i rewizje, statut kasy oszczędnościowej i jej rewizje. 5. Przemysł 1887-1929; 4 j.a. - spis warsztatów rzemieślniczych, budownictwo wodne, modernizacja cegielni. 6. Handel, koncesje 1878-1940; 24 j.a. - koncesje i zezwolenia na drobny handel oraz prowadzenie gospod i szynków. 7. Rolnictwo, własność ziemska 1874-1940; 9 j.a. - własność ziemska, statystyka rolna i leśna, akcja kolonizacyjna i budowa nowych osiedli, sadownictwo. 8. Budownictwo 1885-1936; 8 j.a. - bilans towarzystwa budowy domów, spór o naprawę szkoły i proboszczówki, budownictwo mieszkalne (także dla robotników rolnych), remont siedziby urzędu powiatowego. 9. Myślistwo 1875-1934; 6 j.a. - korespondencja, rewiry łowieckie, uprawnienia rybołówcze, połowy ryb. 10. Komunikacja 1878-1939; 115 j.a. -, zarządzenia i przepisy, projekty, budowa, utrzymanie i naprawy dróg, mostów, grobli oraz kolei wąsko- i normalnotorowych. 11. Medycyna i weterynaria 1875-1935; 6 j.a. - opieka nad chorymi, budowa szpitala powiatowego, szpital katolicki w Święciechowie (Grünhof), zarazy bydła. 12. Opieka społeczna 1874-1940; 11 j.a. - urzędowe opiekuństwo, spis ubezpieczonych, opieka nad młodzieżą i sierotami, krajowa kasa chorych, roboty publiczne. 13. Szkolnictwo 1874-1940; 60 j.a. - zarządzenia i przepisy, biblioteki ludowe, świadczenia na utrzymanie szkół w poszczególnych miejscowościach. Liczba jednostek w zespole: 445
65/111/0 Starostwo Powiatowe w Miastku 1847-1942 0 rozwiń
Policja, wybory do parlamentu Rzeszy i sejmu krajowego, zarządzenia, pobór podatków, ruch graniczny między Polska w Niemcami, cenzura, egzaminy w policji, urzędnicy policyjni, obywatele obcych państw, polscy robotnicy rolni, wydawanie dowodów tożsamości, akta personalne, budowa szkół. Liczba jednostek w zespole: 19
65/112/0 Starostwo Powiatowe w Sławnie 1806-1874 0 rozwiń
Organizacje społeczne, rozwój zakładów przemysłowych, sprawy osiedleńcze, kontrybucje i świadczenia finansowe na rzecz wojsk francuskich. Liczba jednostek w zespole: 6
65/113/0 Wydział Powiatowy w Sławnie 1826-1933 0 rozwiń
1. Samorząd i gospodarka komunalna 1826-1928; sygn. 1-30; 30 j.a., obrady sejmików powiatowych, posiedzenia wydziału powia-towego, administracja i zarządzanie kasą powiatową, urzędnicy i ich nominacje, „Das Kreisblatt des Schlawer Kreises”. 2. Policja 1918-1931; sygn. 31-34; 4 j.a. - przyznawanie obywatelstwa, rady żołniersko-robotnicze. 3. Budownictwo 1898-1929; sygn. 35-37; 3 j.a. - budynki na terenach wiejskich. 4. Rolnictwo, własność ziemska 1846-1933; sygn. 38-128; 91 j.a. - mieszkania dla robotników rolnych, dobra rentowe, ogrodnictwo, ko-lonizacja, zakładanie nowych osiedli, parcelacje, plany katastralne, plany osad i domów, hodowla jedwabników. 5. Medycyna 1881-1928; sygn. 129-135; 7 j.a. - administracja szpitala powiatowego, akuszerki. 6. Opieka społeczna 1918-1933; sygn. 136-150; 15 j.a. - wsparcie dla niemieckich uchodźców, mieszkania, wysyłanie dzieci miejskich na wieś, pomoc weteranom wojny, towarzystwo pomocy dzieciom, zaopatrzenie ubogich w drewno opałowe, rozdział żywności. 7. Statystyka 1919-1931; sygn. 151-153; 3 j.a. - zestawienia uchodźców oraz osób pobierających zapomogi. Liczba jednostek w zespole: 153
65/114/0 Starostwo Powiatowe w Świdwinie 1795-1932 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-państwowe 1846-1932; 8 j.a. - wybory prezydenta Rzeszy oraz do parlamentu Rzeszy i sejmów prowincjonalnych. 2. Samorząd 1814-1932; 36 j.a. - ustrój miejski, wybory do samorządu prowincji (Provinzialverband), rajcy i deputowani miejscy, zmiany organizacyjne w powiecie, urzędnicy i ich nominacje, registratura, wybory burmistrzów w Świdwinie, odznaczenia. 3. Policja i bezpieczeństwo 1811-1932; 52 j.a. - organizacje samoobrony, ochrona republiki, nadzór nad partiami politycznymi i organizacjami społecznymi, związki weteranów, strajki robotników rolnych, przestępcy polityczni, cenzura, sprawy kryminalne, emigracja z Niemiec, napływ osadników z zewnątrz, naturalizacja, zmiany obywatelstwa, bractwo kurkowe ze Świdwina, nadzór nad służbą. 4. Finanse 1831-1909; 3 j.a. - zadłużenie powiatu, kasa powiatowa. 5. Przemysł, rzemiosło 1795-1932; 11 j.a. - statystyka rzemieślnicza, kuźnie wiejskie, cegielnie, młyny, elektrownie, instalacja kotłów parowych, reorganizacja cechów, Izba Rzemieślnicza. 6. Melioracje 1824-1921; 7 j.a. - regulacje rzeki Regi, zagospodarowywanie torfowisk, fundusz melioracyjny. 7. Komunikacja, poczta 1816-1932; 17 j.a. - nadzór nad szosami, budowa, naprawy i utrzymanie dróg, ulic linii kolejowych oraz mostów, policja drogowa, odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę dróg, sprawy poczty, listonosze, instalacja telegrafu. 8. Medycyna 1836-1932; 8 j.a. - kasy chorych, zamknięte zakłady lecznicze, apteki, położnictwo. 9. Fundacje 1852-1931; 2 j.a. 10. Prasa, biblioteki 1852-1920; 1 j.a. - gazety, drukarnie, zakładanie bibliotek. 11. Szkolnictwo 1901-1920; 1 j.a. - ustawy szkolne. 12. Kościół 1872-1932; 3 j.a. - zarządzenia i przepisy, wizytacje kościelne, utrzymywanie miejsc pochówku zmarłych jeńców wojennych. 13. Żydzi 1841-1926; 2 j.a. - spisy ludności, spory, sprawy religijne. 14. Statystyka 1856-1906; 5 j.a. - tabele statystyczne, statystyka szkolna, spisy podatkowe. 15. Militaria 1811-1932; 26 j.a. - odznaczenia wojskowe, długi wojenne, pomniki, zbrojenia, pospolite ruszenie, koszary w Świdwinie, magazyny, kwaterunki, dezerterzy, pomiary kraju. 16. Rolnictwo i własność ziemska 1807-1932; 28 j.a. - regulacje granic oraz parcelacje gruntów w poszczególnych miejscowościach, spisy szlachty (tabele wasali), matrykuły, liczba łanów w powiecie, dokształcanie rolników, szkolnictwo wiejskie w Świdwinie, spory o lasy, wystawy rolnicze, sadownictwo. Liczba jednostek w zespole: 210
65/115/0 Wydział Powiatowy w Świdwinie 1873-1937 0 rozwiń
1. Samorząd i gospodarka komunalna 1873-1932; 52 j.a. - wybory członków oraz uchwały wydziału powiatowego, wybory do sejmu krajowego i sejmików powiatowych, wybory urzędników szczebla gminnego: przewodniczących gmin, ławników, poborców podatkowych, urzędnicy powiatowi oraz urzędów stanu cywilnego, statystyka powiatowa, pośrednictwo pracy, podatki, „Das Schivelbeiner Kreisblatt”. 2. Policja 1874-1932; 8 j.a. - nadzór nad służbą, przedstawienia i teatry wędrowne, święta powiatowe, groby wojskowe. 3. Komunikacja 1873-1937; 15 j.a. - budowa, utrzymanie i remonty dróg oraz linii kolejowych, robotnicy drogowi, nadzór nad szosami, kary za przewinienia na drogach, sprzęt przeciwpożarowy. 4. Rolnictwo 1874-1932; 7 j.a. - ochrona lasów, szkody w uprawach, zakładanie kolonii, umacnianie i regulacja Regi, umacnianie brzegów strumieni, spory. 5. Opieka społeczna 1880-1932; 19 j.a. - wsparcie i pomoc dla potrzebującej młodzieży, niemieccy uchodźcy ich rozmiesz-czenie i opieka nad nimi, pomoc socjalna, opieka nad: bezrobotnymi, włóczęgami, niemowlakami i chorymi na gruźlicę. 6. Medycyna 1874-1920; 4 j.a. - szpital powiatowy, położnictwo, utworzenie punktu weterynaryjnego. Liczba jednostek w zespole: 105
65/116/0 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim 1717-1938 0 rozwiń
1. Administracja ogólna1763-1920; sygn. 1-11; 11 j.a. - hołd stanów złożony Fryderykowi Wilhelmowi IV, podróże królewskie, sprawy lenne, wybory pruskich posłów do ogólnoniemieckiego parlamentu (1848) oraz do parlamentu pruskiego. 2. Samorząd 1799-1932; sygn. 12-172; 161j.a. - gospodarka komunalna, zarządzenia i przepisy, powiatowa komisja mediacyjna, kanalizacja w Stargardzie, spuścizny po zmarłych i darowizny, odznaczenia państwowe, stróże nocne, pieczęć i herb, sprawy komunalne w poszczególnych miejscowościach, sołtysi i ławnicy, urzędnicy, zmiany granic i wymiany terytoriów między powiatami, wybory do sejmiku powiatowego, matrykuła dóbr rycerskich, administracja obwodów. 3. Policja 1816-1931; sygn. 173-195; 23 j.a. - stowarzyszenie pruskich urzędników, organizacje polityczne, nadzór nad kolejami, drogami i rzekami, ruch ludności, transport przestępców, socjaliści i anarchiści, nadzór nad obcokrajowcami, cenzura. 4. Finanse 1811-1910; sygn. 196-199; 4 j.a. - kasy miejskie, kasa powiatowa, administracja. 5. Przemysł, rzemiosło i handel 1792-1903; sygn. 200-207; 8 j.a. - zarządzenia, oświetlenie gazowe, koncesje, karczmy i gospody, powiatowa rzemieślnicza komisja egzaminacyjna, drobny handel. 6. Rolnictwo 1717-1926; sygn. 208-437; 230 j.a. - spis łanów w powiecie, regulacja własności ziemskiej, rozdział obciążeń i podatków gruntowych pomiędzy parcelowane działki w poszczególnych miejscowościach, likwidacja dodatkowych obciążeń realnych, drewno opałowe, hodowla bydła, gradobicia, osadnictwo, Izba Rolnicza. 7. Myślistwo, rybołówstwo 1784-1904; sygn. 438-440; 3 j.a. - opłaty myśliwskie, przepisy dotyczące rybołówstwa. 8. Komunikacja 1754-1927; sygn. 441-505; 65 j.a. - budowa i naprawy dróg oraz linii kolejowych, fundusz budowlany, przeprawy, pozyskiwanie gruntów pod budowę dróg i kolei, most na Inie (Ihna), żegluga na Inie, poczta. 9. Medycyna 1769-1913; sygn. 506-512; 7 j.a. - położnictwo, zwalczanie chorób, cholera, tyfus, administracja medyczna. 10. Opieka społeczna 1776-1925; sygn. 513-530; 18 j.a. - pomoc ubogim, młodzieży, inwalidom, weteranom wojennym, wdowom, porzuconym dzieciom, zapomogi dla wdów po zmarłych urzędnikach i poległych oficerach, zakłady wychowawcze, fundacje. 11. Szkolnictwo 1760-1922; sygn. 531-542; 12 j.a. - pensja dla panien, budowa i naprawy szkół, opłaty na ich utrzymanie, nauczyciele i ich uposażenia, ubezpieczenia, kasa wspierająca wdowy i sieroty po zmarłych nauczycielach. 12. Kościół 1811-1922; sygn. 543-623; 81 j.a. - budowa i remonty kościołów oraz budynków kościelnych w różnych miejscowościach, cmentarze, dzierżawy gruntów kościelnych, kościół katolicki w Stargardzie. 13. Statystyka 1811-1927; sygn. 624-630; 7 j.a. - przemysłowa, rzemieślnicza, rolnicza, szkolna i kościelna, ruch statków na niemieckich drogach wodnych. 14. Ochrona przeciwpożarowa 1814-1928; sygn. 631-635; 5 j.a. - zarządzenia, odbudowa spalonych domów, straż pożarna, kominiarze. 15. Melioracja i powodzie 1808-1938; sygn. 636-738; 103 j.a. - regulacje rzek i kanałów oraz umacnianie ich brzegów w różnych miejscowościach, oczyszczanie koryt, wytyczanie rowów melioracyjnych, odwadnianie torfowisk, zakładanie młynów i budowa spiętrzeń, gradobicia. Liczba jednostek w zespole: 738
65/117/0 Starostwo Powiatowe w Słupsku 1764-1936 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-państwowe 1864-1934; 6 j.a. - wybory do parlamentu Rzeszy, straż graniczna i ruch na granicy, zajścia i spory o słupy graniczne, zarządzenia przeciwko „polskiemu zagrożeniu”. 2. Gospodarka komunalna 1879-1934; 13 j.a. - polepszanie warunków mieszkaniowych, elektryfikacja, kolonie robotnicze, mieszkania dla bezdomnych, zmiana nazw miejscowości, wytyczenie obszaru chronionego koło Łeby (Leba), pomnik cesarza Wilhelma I w Słupsku. 3. Jurysdykcja 1877-1934; 9 j.a. - zarządzenia, organizacja sądu, sesje wyjazdowe. 4. Policja, bezpieczeństwo 1810-1936; 72 j.a. - zarządzenia i przepisy, nadzór nad stowarzyszeniami, organizacjami politycznymi i religijnymi, strajki, obywatele obcych państw, jeńcy wojenni, zagraniczni robotnicy sezonowi, ściganie przestępców, sprawy obywatelstwa, emigracja z Niemiec, cenzura, wydawanie czasopism, katoliccy dysydenci, strajki robotników rolnych, klęski naturalne. 5. Finanse 1859-1935; 41 j.a. - administracja i rewizje kasy powiatowej, kasa pożyczkowa i oszczędnościowa, depozyty, towarzystwo kredytowe. 6. Budownictwo 1857-1929; 4 j.a. - budowa przystani rybackiej w Rowach (Rowe) oraz portów w Łebie i Ustce (Stolpmünde). 7. Handel 1901-1929; 4 j.a. - wymiana żywności, targi i jarmarki, handel mlekiem. 8. Przemysł, rzemiosło 1845-1935; 15 j.a. - dzierżawy dla zbieraczy bursztynu, zarobki robotników dniówkowych, zakłady przemysłowe, fabryka papieru, Izba Rzemieślnicza, zrzeszenia zawodowe, cechy: kowali i kołodziei. 9. Rolnictwo, hodowla 1825-1933; 40 j.a. - hodowla, zarządzenia, przemysł rolny, hodowla kóz, bydła i koni, pasza, sprzedaż zwierząt hodowlanych, zboże chlebowe, ogrodnictwo. 10. Leśnictwo 1918-1931; 5 j.a. - nadzór nad lasami, dzierżawy terenów myśliwskich, szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta. 11. Rybołówstwo 1866-1933; 16 j.a. - położenie rybaków, połowy na jeziorze Łebsko (Lebasee), ubezpieczenia łodzi i sieci, rybołówstwo przybrzeżne i morskie. 12. Komunikacja 1817-1936; 22 j.a. - zarządzenia i przepisy, transport na wodach śródlądowych i morskich, budowa, naprawy i utrzymanie: szos, linii kolejowych oraz mostów, taryfy kolejowe. 13. Medycyna, weterynaria 1824-1936; 126 j.a. - nadzór sanitarny, epidemie, apteki, lekarze, stan zdrowia ludności w poszczególnych miejscowościach, weterynarze, rzeźnia, kontrole mięsa. 14. Szkolnictwo 1810-1935; 29 j.a. - zarządzenia i przepisy, szkoły handlowe, przemysłowe i ogrodnicze, kasa zapomogowa, koncesje dla nauczycieli domowych, szkolne kursy dokształcające, szkoła nawigacyjna w Ustce. 15. Militaria 1824-1932; 15 j.a. - kawaleria, budowa stajni na potrzeby wojska, jeńcy wojenni i ich wykorzystanie w pracach rolnych, rekruci. 16. Varia 1786-1882; 6 j.a. - fundacje kalsztorne. Liczba jednostek w zespole: 423
65/118/0 Starostwo Powiatowe w Świnoujściu 1730-1942 0 rozwiń
1. Sprawy ogólno-państwowe 1836-1919; sygn. 1-4; 4 j.a. - wybory do parlamentu Związku Północnoniemieckiego i do sejmów krajowych, obecność cesarza niemieckiego i cara rosyjskiego w świnoujskim porcie (1907). 2. Administracja państwowa i samorządowa 1763-1928; sygn. 5-26, 351; 23 j.a. - zarządzenia i przepisy, wybory i zatwierdzenia landratów, weterynarz powiatowy, administracja powiatowa, miasto Świnoujście, kąpielisko morskie w Międzyzdrojach (Misdroy), wydmy, gminy wiejskie i miejskie, urzędnicy. 3. Policja i bezpieczeństwo 1730-1925; sygn. 27-208, 350; 183 j.a. - ustawy, zarządzenia i przepisy, organizacja policji, kontrola cudzoziemców, staroluteranie, nadzór nad obcymi robotnikami (w tym i z Polski), kontrola gospod i szynków, nadzór nad organizacjami politycznymi (Socjaldemokraci), społecznymi i gospodarczymi (robotnicy portowi), strajki, kontrola sanitarna, ochrona republiki, związki weteranów w poszczególnych miejscowościach, stowarzyszenia popierające rozwój floty, zbiory listów i pamiętników z I wojny światowej, cenzura, gazety, czasopisma, paszporty, nadawanie obywatelstwa, loterie, hazard, nadzór nad handlem, kontrola cen, wypadki śmiertelne, włóczęgostwo. 4. Finanse 1776-1925; sygn. 209-220; 12 j.a. - kasa komunalna i jej rachunki, rewizje kasowe, fundusz wdowi, podatki komunalne. 5. Budownictwo 1737-1925; sygn. 221-228; 8 j.a. -budowa portu, kanały, katastrofy morskie, zezwolenia budowlane, rozbudowa Międzyzdrojów, konserwacja miejskich murów i bram, studnie, tor wyścigowy. 6. Przemysł i rzemiosło 1852-1924; sygn. 229-236; 8 j.a. - administracja górnicza, zakładanie fabryk i wyposażanie ich w kotły parowe, wykorzystanie wyrzuconych przez morze kamieni i muszli, cechy, założenie towarzystwa hodowców jedwabników. 7. Rolnictwo 1816-1929; sygn. 237-249; 13 j.a. - regulacje i separacje, żniwa, melioracje, stowarzyszenie drobnych rolników, hodowla koni, organizacja hodowców bydła, towarzystwo ornitologiczne, ochrona przyrody. 8. Leśnictwo, myślistwo, rybołówstwo 1764-1925; sygn. 250-261; 12 j.a. - zagospodarowywanie lasów, pracownicy leśni, obsadzanie drzewami dróg i cmentarzy, polowania na wilki, ochrona ptaków, ograniczenia połowów śledzi, solenie śledzi i dorszy. 9. Komunikacja 1803-1942; sygn. 262-286, 352, 353; 27 j.a. - policja drogowa, stan dróg, ruch pojazdów ciężarowych, budowa i naprawy dróg, ulic, mostów i linii kolejowych, prace pogłębiarskie, czyszczenie plaż, konie pocztowe, połączenie pocztowe Świnoujście–Wolgast. 10. Opieka społeczna i fundacje 1844-1890; sygn. 287-290; 4 j.a. - fundusz ubogich, zakładanie fundacji, ubezpieczenia. 11. Szkolnictwo 1816-1932; sygn. 291-309; 19 j.a. - sprawy szkolne w poszczególnych miejscowościach, budowa i remonty szkół, nauczyciele. 12. Kościół, fundacje kościelne 1841-1929; sygn. 310-320; 11 j.a. - spory i dochody z ziemi, towarzystwa religijne, kościół katolicki. 13. Statystyka 1841-1929; sygn. 321-331; 11 j.a. - spisy miejscowości, odległości między poszczególnymi osadami, topografia powiatu, liczba ludności, statystyka szkolna i kościelna, ruch na wodach wewnętrznych, informacje o wykorzystaniu ziemi. 14. Militaria 1806-1913; sygn. 332-349; 18 j.a. - aprowizacja wojsk podczas przemarszów, pomoc weteranom wojennym, opieka nad rodzinami poległych żołnierzy, utrzymanie inwalidów, ćwiczenia landwery, magazyny, mobilizacje, obciążenia wojenne. Liczba jednostek w zespole: 353
65/119/0 Powiatowa Inspekcja Szkolna w Choszcznie 1685-1937 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1820-1937; sygn. 1-55; 55 j.a. - powiatowe konferencje nauczycielskie, statystyka szkolna, szkoły przygotowawcze, egzaminy, biblioteki powiatowe dla nauczycieli, kursy dokształcające, plany lekcyjne, komitety rodzicielskie, kasy zapomogowe, sprawy emerytalne, z lat 1820–1937, 55 j.a. 2. Szkoły 1818-1922; sygn. 56-156; 101 j.a. - według następujących miejscowości: Barnimie (Fürstenau), Breń (Bernsee), Chełpa (Helpe), Chłopowo (Schwachenwalde), Choszczno (Arnswalde), Dąbrowa(Springe), Dominikowo (Mienken), Drawno (Neuwedell), Głębokie (Glambeck), Głusko (Steinbusch), Granowo (Granow), Jaźwiny (Hertelsaue), Kiełpino (Kölpin), Klasztorne (Klosterfelde), Kolsk (Kölzig), Kołki (Rohrbeck), Konotop (Friedenau), Korytowo (Kürtow), Kręcin (Cranzin), Krępa (Crampe), Kruczaj (Marienwalde), Lipinka (Jägersburg), Lubieniów (Liebenow), Łasko (Althütte), Łęczyn (Lenzenbruch O.F.), Mielęcin (Marienhof), Miradz (Grüneberg), Nętkowo (Nantikow), Nowy Klukom (Neuklücken), Objezierze (Hitzdorf), Pławno (Plagow), Płociczno (Spechtsdorf), Pomień (Pammin), Przeczno (Hagelfelde), Przybysław (Sophienhof), Radachowo (Heidekovel), Radęcin (Regenthin), Raduń (Radun), Rakowo (Rakow), Rzecko (Rietzig), Sławęcin (Schlagenthin), Słowin (Lämersdorf), Słutowo (Steinberg), Stare Osieczno (Hochzeit), Starzyce (Reierort), Stołeczna (Stolzenfelde), Suliszewo (Zühlsdorf), Święciechów (Silberberg), Wardyń (Wardin), Wygon (Langenfuhr), Zamęcin (Sammenthin), Zatom (Zatten), Zieleniewo (Sellnow), Żeliszewo (Zägensdorf), Żeńsko (Schönfeld). Liczba jednostek w zespole: 156
65/120/0 Powiatowa Inspekcja Szkolna w Szczecinie 1835-1932 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1885-1928; sygn. 157-168; 12 j.a. - spisy inspektorów, nauczycieli i uczniów, statystyka, konferencje powiatowe dla nauczycieli. 2. Szkoły 1835-1932; sygn. 169-236; 68 j.a. - według następujących miejscowości: Barnisław (Barnimslow), Będargowo (Mandelkow), Bismark, Blumberg, Bobolin (Boblin), Dołuje (Neuenkirchen), Gartz a/O., Geesow, Grambow, Grünz, Hohenholz, Hohenreinkendorf, Hohen Selchow, Janickow, Kamieniec (Schöningen), Karwowo (Karow), Kasekow, Kołbaskowo (Kolbitzow), Krackow, Kummerow, Kunow, Ladenthin, Lebehn, Luckow, Mescherin, Mierzyn (Möhringen), Nadrensee, Linki (Neulienken), Pargowo (Pargow), Pinnow, Przecław (Pritzlow), Radekow, Radewitz, Ramin, Retzin, Rosow, Schönfeld, Siadło Górne (Hohenzahden), Smolęcin (Schmellenthin), Szczecin-Bolinko (Grünhof), Szczecin-Gumieńce (Scheune), Szczecin-Pomorzany (Pommerensdorf) Szczecin-Ustowo (Güstow), Schönow, Schwennenz, Sommersdorf, Sonnenberg, Stobno (Stöven), Tantow, Woltersdorf, Wartin, Wollin. Liczba jednostek w zespole: 80
Wyświetlanie 91 do 120 z 1 758 wpisów.