Towarzystwo Upiększania Miasta Świętochłowic w Świętochłowicach

Sygnatura
12/638/0
Daty skrajne
1964-1993 [1994]
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy organizacyjne z lat 1964-1993, sygn. 1-18 Sprawy finansowe z lat 1966-1993 [1994], sygn. 19-29 Działalność Towarzystwa: albumy fotograficzne, zdjęcia luźne z lat 1965-1981, sygn. 30-41

Dzieje twórcy:

W dniu 3 stycznia 1964 roku z inicjatywy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świętochłowicach zebrali się przedstawiciele miejscowych zakładów pracy i organizacji w celu omówienia planów uporządkowania i upiększania miasta. Rezultatem spotkania było powstanie Towarzystwa Upiększania i Uporządkowania Miasta Świętochłowic w Świętochłowicach. Na zebraniu założycielskim przyjęto również statut, który w dniu 24 sierpnia 1964 roku został zatwierdzony przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Stowarzyszenia zaś przyjęło ostateczną nazwę – Towarzystwo Upiększania Miasta Świętochłowic w Świętochłowicach. Przyjęty statut określał zasady działalności, fundusze jakimi dysponowało, zasady członkostwa oraz obowiązki i zakres działalności organów Towarzystwa. Podstawowym celem organizacji było gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na porządkowanie i upiększanie miasta . Najwyższymi władzami Towarzystwa Upiększania Miasta Świętochłowic było walne zebranie członków, na którym dokonywano wyboru zarządu Towarzystwa, komisji rewizyjnej i honorowego sądu koleżeńskiego. Organami Zarządu Towarzystwa było Biuro Zarządu Towarzystwa oraz komisje i sekcje. Analiza akt wykazała jednak, że w praktyce nie stosowano powyższego podziału. Dopiero w 1984 roku pojawiły się informacje o istnieniu najpierw zespołów, a potem komisji – propagandy i gromadzenia. Pierwsza z nich miała zajmować się opracowywaniem apeli do społeczeństwa , folderów propagujących działalność Towarzystwa oraz ogłaszaniem konkursów, z kolei komisja gromadzenia miała się zajmować gromadzeniem środków na działalność TUM-u. Statut Towarzystwa ulegał zmianom, pierwszy raz w roku 1976 i następnie w 1988 roku, jednak nie wpłynęły one na statutowy charakter działalności Towarzystwa. Głównym celem Towarzystwa Upiększania Miasta Świętochłowic było wybudowania ośrodka sportowo-wypoczynkowego w tym mieście . Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy „Skałka” oddano do użytku w czerwcu 1979 roku. Oprócz budowy Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Skałka” Towarzystwo przyczyniło się do uporządkowania i upiększenia śródmieścia miasta i dzielnic (zwłaszcza Piaśnik), przyczyniło się też do rekonstrukcji Pomnika Powstańca Śląskiego w Lipinach, a ponadto organizowało konkursy dotyczące historii, kultury, tradycji i gospodarki miasta. Przemiany polityczne i transformacje gospodarcze w naszym kraju na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodowały kłopoty ekonomiczne Towarzystwa. Mimo prób wyjścia z tej sytuacji podejmowanych przez Zarząd (m.in. poprzez przekształcenie Towarzystwa w zakład budżetu miasta ), na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 7 czerwca 1993 roku, Towarzystwo zostało rozwiązane. Likwidacja Towarzystwa Upiększania Miasta miała zostać zakończona do 30 września 1993 roku, jednak wszystkie formalności likwidacyjne trwały do stycznia 1994 roku. Przez pierwszy okres działalności Towarzystwa przewodniczącym był Józef Stępień (1964-1970), potem stanowisko to przejął Tadeusz Michalczyk (1970-1971), a po nim, aż do rozwiązania Towarzystwa, piastował je Tadeusz Twardoch (1971-1993). [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr J. Dalibor, Katowice 1999]

Daty skrajne:

1964-1993 [1994]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1964-1993, 1994-1994.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

41

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

41

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 17.12.1999, 0010-6